Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Portefeuillehouder(s): Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners. 1.   Aanpakken van lokale bereikbaarheids-knelpunten.
2.   Optimalisatie van parkeren voor alle doelgroepen en locaties.
3.   Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen.
Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio. 4.   Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samen-werking op het gebied van bereikbaarheid.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie 2020-? 2020
Omgevingsplan 2021-? 2021
Fietspadenplan N.v.t. 13 september 2010 N.v.t.
Kadervoorstel Parkeren N.v.t. 25 juni 2012 N.v.t.
Aanvullend lokaal openbaar vervoer N.v.t. 21 maart 2016
Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig N.v.t. 3 juni 2013 N.v.t.
Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsagenda 2018-2030 30 oktober 2016 2018

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.

Doelstellingen

Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 673 0 0 0 0
0.63 Parkeerbelasting 9 11 11 11 11 11
2.1 Verkeer en vervoer 3.433 3.515 4.127 4.451 4.899 5.014
2.2 Parkeren 152 164 157 156 181 180
Totaal Lasten 3.594 4.363 4.294 4.619 5.091 5.205
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 50 0 0 0 0
0.63 Parkeerbelasting 406 412 413 413 413 413
2.1 Verkeer en vervoer 271 89 91 91 91 91
Totaal Baten 677 551 504 504 504 504

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 9 Bedragen in hele €'s
2019 2020 2021 2022
 4g Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (exploitatie) 88.415 88.415 88.415 88.415
 1a Extra formatie Verkeer 0 0 0 0
 1a Dekking via reguliere budgetten 0 0 0 0
 3j Extra formatie Civieltechniek 0 0 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Inruil diversen -30.400 -18.800 0 -14.000
Kapitaallasten van investeringen:
 4a Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens 0 0 508 10.800
 3a Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor 0 0 0 3.000
4b Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen 0 6.863 6.735 6.607
4c Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg 0 0 774 16.575
4c Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III 0 1.063 22.763 22.338
4c Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 0 350 7.500 7.360
 3b By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen 0 0 368 8.063
3c Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide 0 0 0 4.125
 4d Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) 0 5.888 11.666 17.334
 3d Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein 0 0 3.750 3.680
 3e Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg 0 0 1.875 1.840
 3f Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind 0 0 0 0
 3g Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn 0 0 0 5.625
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten) 0 2.220 4.408 6.563
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen) 0 12.580 24.901 36.963
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst:  Vervoermiddel 3-VTH-70 0 8.004 7.779 7.554
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 9-VTG-57 0 8.004 7.779 7.554
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 6-VTH-18 0 8.004 7.779 7.554
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Tractor Fendt 2016 SA Mierlo 0 11.475 11.178 10.880
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan 0 0 12.450 12.100
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Bus 77-BH-RJ 0 0 8.004 7.779
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: GPS systeem landmeters 0 0 7.050 6.840
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spuitwagen Rioned WD-RL-42 0 0 2.700 2.630
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Afron hoogwerker 0 0 8.642 8.443
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Verkeersteller 0 0 0 1.245
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spragelse Combi 290 0 0 0 2.033
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Landmeters 74-BR-JB 0 0 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Tractor John Deere X 540 0 0 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15 0 0 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15 0 0 0 0
 3h Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen 0 1.500 1.472 1.444
3k Reconstructie Hout West 0 0 4.950 4.858
3l Herinrichting wijk Hulst 0 0 3.750 3.680
 3i Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 0 1.103 39.375 38.640
Totaal 58.015 136.668 296.569 348.521
Specificatie investeringen programma 9 Bedragen in hele €'s
2019 2020 2021 2022
 4a Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens 0 29.000 259.000 0
 3a Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor 0 0 80.000 0
 4b Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen 183.000 0 0 0
 4c Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg 0 44.200 397.800 0
 4c Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III 60.700 546.300 0 0
 4c Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 20.000 180.000 0 0
 3b By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen 0 21.000 194.000 0
 3c Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide 0 0 110.000 0
 4d Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) 78.203 78.203 78.203 78.203
 3d Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein 0 100.000 0 0
 3e Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg 0 25.000 0 0
 3f Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind 0 0 0 200.000
 3g Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn 0 0 150.000 0
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten) 37.000 37.000 37.000 37.000
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen) 148.000 148.000 148.000 148.000
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst:  Vervoermiddel 3-VTH-70 45.000 0 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 9-VTG-57 45.000 0 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 6-VTH-18 45.000 0 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Tractor Fendt 2016 SA Mierlo 85.000 0 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan 0 70.000 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Bus 77-BH-RJ 0 45.000 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: GPS systeem landmeters 0 30.000 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spuitwagen Rioned WD-RL-42 0 20.000 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Afron hoogwerker 0 85.000 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Verkeersteller 0 0 7.000 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spragelse Combi 290 0 0 20.000 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Landmeters 74-BR-JB 0 0 0 45.000
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Tractor John Deere X 540 0 0 0 40.000
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15 0 0 0 14.000
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15 0 0 0 14.000
 3h Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen 40.000 0 0 0
 3k Reconstructie Hout West 0 66.000 0 0
 3l Herinrichting wijk Hulst 0 50.000 0 0
 3i Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 63.000 987.000 0 0
Totaal 849.903 2.561.703 1.481.003 576.203

1. Extra formatie Verkeer
De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op de capaciteit binnen het team Verkeer. Sinds het aantrekken van de economie zien we een stijgende vraag naar inzet van dit cluster (bij ieder bouwplan, bij iedere herinrichting is verkeer betrokken), maar ook regionaal wordt er erg veel tijd gevraagd van onze medewerkers door de uitwerking van het bereikbaarheidsakkoord, de verbreding van de A67 etc.. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren en de lokale bereikbaarheid op orde te krijgen is extra capaciteit noodzakelijk.

4. Relatie nieuwe investeringen en het regionaal Bereikbaarheidsakkoord
Diverse nieuwe investeringen zijn het gevolg van de maatregelen die afgesproken zijn in het regionaal Bereikbaarheidsakkoord. Er is een intentieovereenkomst gesloten door alle raden in de regio om deel te nemen aan het Bereikbaarheidsakkoord,

Eind dit jaar zal dit bekrachtigd worden in een definitief samenwerkingsovereenkomst. Het gaat om de volgende investeringen:

 • Herinrichting Eindhovenseweg, verlenging busbanen tussen Hooge Akker en gemeentegrens
 • Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der vier Heemskinderen
 • Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg
 • Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg/DAF III
 • Fietspaden Mierloseweg
 • Herinrichting stationsomgeving (centrumzijde)

Daarnaast is een bedrag, uitgesplitst over exploitatie en investeringen, opgenomen als bijdrage aan de regio om de diverse projecten uit te kunnen (mee)financieren.

 • Bereikbaarheidsakkoord Regioprojecten (Exploitatie)
 • Bereikbaarheidsakkoord Routeprojecten (Investering)

In de begroting zijn de brutobedragen voor de investeringen opgenomen per project/investering. Mogelijke subsidies zijn hier niet op in mindering gebracht, omdat we niet zeker weten of en in welke mate die subsidies verkregen kunnen worden.

Wat ook niet in de brutobedragen is opgenomen is de bijdrage vanuit de ‘regionale pot’, die we zelf mede vullen. Die pot wordt gevuld door de bijdrage van iedere gemeente aan de regioprojecten. Dat zijn voor onze gemeente de genoemde bedragen van € 884.150,- (verdeeld over 10 jaar, exploitatie) en € 782.033,- (verdeeld over 10 jaar, investeringen).

Nadere uitleg projecten Bereikbarheidsakkoord:
4a. Herinrichting Eindhovenseweg, busbaan tussen Hooge Akker en gemeentegrens
Het betreft de verlenging van de bestaande busstroken, vooruitlopend op de HOV-verbinding Eindhoven-Geldrop. Een relatief eenvoudige en kosteneffectieve maatregel omdat in het verleden reeds een ruimtereservering met dit doel is aangebracht. Deze maatregel kan gezien worden als een no-regret-maatregel voor genoemde HOV-lijn en is noodzakelijk om de nu reeds aanwezige vertragingen in de dienstregeling weg te kunnen nemen. Met de maatregel wordt invulling gegeven aan de beoogde kwaliteitssprong in het openbaar vervoer zoals voorzien in de regionale Bereikbaarheidsagenda. Gelet op de actuele problemen voor het OV is met de gemeente Eindhoven afgesproken dat de busstroken worden verlengd in de eerste tranche van het Bereikbaarheidsakkoord, in de periode 2019-2022.

4b. Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der vier Heemskinderen
Dit project maakt eveneens onderdeel uit van het HOV Eindhoven-Geldrop. Deze maatregel wordt gecombineerd met noodzakelijk onderhoud van de asfaltconstructie. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. De provincie heeft reeds een subsidiebeschikking afgegeven voor een bedrag van € 36.513,-. Aanvullende subsidie vanuit het Bereikbaarheidsakkoord is aangevraagd.

4c. Extra voorsorteervakken kruispnt. Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg en Eindhovenseweg/Daf III
In de regionale Bereikbaarheidsagenda wordt ingezet op robuuste randen zoals de A2/A67 én de inprikkers van die robuuste randen naar het stedelijk gebied. Het betreffende wegvak maakt daar onderdeel van uit, maar in de praktijk is er juist sprake van een (zeer) matige kwaliteit in de doorstroming van het verkeer. De filelengte is met regelmaat dermate groot dat de bussen de busstrook niet kan bereiken. Extra voorsorteervakken geven een aanzienlijke verbetering van de doorstroming van het verkeer. Gelet op de actuele problematiek is in het Bereikbaarheidsakkoord opgenomen dat dit in de eerste tranche, tussen 2019 en 2022 aangepakt gaat worden. Eindhoven heeft enkele jaren terug al extra voorsorteervakken aangebracht bij het kruispunt Geldropseweg/Hugo van der Goeslaan.

4d. Bereikbaarheidsakkoord
In de (ontwerp)begroting is een onderscheid gemaakt tussen:

 • Generieke projecten: projecten welke regiobreed van invloed zijn op de mobiliteit. Daarbij kan gedacht worden aan projecten als Smart Mobility, Werkgeversaanpak, innovatieve vervoersconcepten en verhogen van de frequentie van treinen.
 • Routegebonden projecten: voor onze gemeente zijn dat projecten zoals een upgrading P&R NS-station, HOV Eindhoven-Geldrop, enkele regionale fietsverbindingen en de aansluiting 34 van Geldrop/Heeze op de A67.
  Lokale projecten (gedeeltelijk) buiten de regionale Bereikbaarheidsagenda:

3a. Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat – spoor
Wij hebben als gemeente een convenant afgesloten met het landgoed Gulbergen en de gemeenten Nuenen en Helmond. Daarin is opgenomen dat de Vaarleseweg beschikbaar blijft voor autoverkeer, maar gelet op de verschillende kwaliteiten van het gebied, ingericht zal worden als fietsstraat, ten einde te voorkomen dat de route te aantrekkelijk wordt voor sluipverkeer. Op het Helmonds deel (ten noorden van het spoor) is dit al gerealiseerd.

3b. Bypass rotonde Dommeldalseweg/Laan der vier Heemskinderen
Een lokaal project dat erop gericht is de filevorming vanuit de Dommeldalseweg richting Laan der vier Heemskinderen weg te nemen. Project is niet subsidiabel.

3c. Fiets-/ voetpad station, zijde Beekweide
De opwaardering van de fietsverbinding maakt onderdeel uit van de projecten uit het Bereikbaarheidsakkoord en is nader uitgewerkt in het bouwplan Jonkvrouw. Realisatie van het fiets-/voetpad is volgend op de uitvoering van het bouwplan.

3d. Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa terrein
Naar verwachting zal er in de loop van 2019 gestart kunnen worden met de bouw van het appartementencomplex. Dit zal minimaal een jaar in beslag nemen zodat de aanpassingen aan de openbare weg aansluitend in de loop van 2020 kunnen starten. Momenteel ontbreekt het voetpad geheel en is er voor het fietspad een tijdelijke verharding aangebracht. Dit laatste dient weer in overeenstemming te worden gebracht met de kwaliteitseisen van een regionale fietsverbinding. In het bouwplan is rekening gehouden met het terug rooien van de gevellijn zodat een fiets- en voetpad van een normale breedte kan worden gerealiseerd. Er is overeenstemming met de ontwikkelaar over de benodigde grondruil om dit mogelijk te maken.

3e. Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg
In het kader van normalisatie woonwagenlocaties is voor de locatie Rielseheide weg een tweede ontsluitingsweg noodzakelijk.

3f. Vervangen VRI Gijzenrooiseweg/ Bogardeind
Dit is een installatie uit 1997 waarvan de technische levensduur verstreken is. We krijgen regelmatig klachten over het niet goed functioneren van de installatie. Service vanuit de leverancier op de installatie wordt steeds lastiger.

3g. Vervangen VRI Gijzenrooiseweg/Aaragorn
Idem.

3h. Ontwikkelen inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar- Laan der Vier Heemskinderen
Aan dit deel van het Bogardeind is sprake van een gedateerde bebouwingsstructuur, welke in de loop der tijd amorf van opzet is geworden en waarbij het woon- en leefomgeving niet meer van deze tijd is in combinatie met een scala van problemen op het gebied van verkeersafwikkeling, parkeren, verkeersveiligheid en het ontbreken van een groenstructuur. De kwaliteit van het gebied staat onder meer onder druk door de korte afstand tussen de weg en de meeste woningen. Daarnaast is de kwaliteit van de bebouwing van dien aard dat er steeds meer initiatieven van (potentiële) eigenaren komen die een structurele oplossing mogelijk in de weg staan. Het is daarom van belang dat er een integraal onderzoek wordt opgezet naar de ontwikkelingsmogelijkheden van dit gebied, afgezet naar de hedendaagse actualiteit.

3i. Kruispunt Mierloseweg-Peijnenburgweg
De verhardingen zijn zeer matig van kwaliteit en dringend aan onderhoud toe. De VRI is van 1990 en kan eigenlijk niet langer verantwoord gehandhaafd blijven. Bij storingen zijn vervangende onderdelen nog nauwelijks voor handen. Ondernemers klagen over de te krappe maatvoering voor grotere vrachtauto’s. De vervanging van de fietspaden maakt wel deel uit van het Bereikbaarheidsakkoord en is in die zin subsidiabel.


3j. Extra formatie civieltechniek
Door het aflopen van de crisis en de wijze waarop we projectmatig werken is het meer en meer nodig capaciteit van de civieltechnici in te zetten in het allereerste traject van ontwerpvoorbereiding en realisatie. Daarnaast zien we steeds meer projecten die in uitvoering moeten worden genomen, herinrichtingen, maar ook woningbouw etc, waarbij capaciteit wordt geclaimd. Ook de feitelijke voorbereiding van contracten voor derden wordt steeds complexer en vraagt meer voorbereiding, ook in de communicatie sfeer en de aanbestedingen.
Uitbesteden is een alternatief dat beperkt soelaas biedt, ook hiervoor moet capaciteit worden vrijgemaakt. Indien we ook nog extra capaciteit krijgen bij verkeer zal de hoeveelheid werk toenemen. Het aanvullen van de capaciteit met een civieltechnisch medewerker is derhalve noodzakelijk. Het eerste jaar zal deze capaciteit op herinrichtingskredieten worden geboekt.

3k. Reconstructie Hout-West
De wegen in het buitengebied dienen gefaseerd te worden aangepakt. Een van deze wegen is Hout-West.

3l. Herinrichting Wijk Hulst
De wijk Hulst kampt met inrichtings- en ontsluitingsproblemen, parkeren vormt een probleem, er is maar één echte ontsluiting van de wijk. Met behulp van een wijkontwikkelingsplan zou de wijk in één keer grondig kunnen worden aangepakt. Straten moeten open vanwege de riolering, er moeten parkeeroplossingen bedacht worden en de wijk kan beter gebruik maken van het groen. Dit biedt kansen voor nieuwe zaken als het gasloosmaken van de wijk en het aanbrengen van een tweede ontsluitingsweg.