Programma 11. Financiën en belastingen

Portefeuillehouder(s): Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. 1.     De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota reserves en voorzieningen 2017-2020 18 december 2017 2021
Financiële verordening 2017-2020 18 december 2017 2021

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
De financiële administratie, financieel beleid en advies en belastingen worden uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
0.10 Mutaties reserves 2.366 619 6 6 6 6
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 9.264 196 0 0 0 429
0.4 Overhead 9.101 9.741 11.165 11.247 11.312 11.305
0.5 Treasury 692 733 363 312 325 285
0.61 OZB woningen 182 182 175 175 175 175
0.62 OZB niet-woningen 25 26 24 24 24 24
0.64 Belastingen overig 366 364 372 372 372 371
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -17 0 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 61 254 -20 594 1.192 1.819
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 78 350 100 100 100 100
Totaal Lasten 22.120 12.465 12.184 12.829 13.506 14.514
Baten
0.10 Mutaties reserves 505 3.999 1.796 1.064 581 455
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 16 0 0 0 0
0.4 Overhead 333 229 189 180 161 175
0.5 Treasury 2.314 1.982 2.132 2.014 2.027 1.989
0.61 OZB woningen 3.326 3.382 3.557 3.672 3.792 3.906
0.62 OZB niet-woningen 1.531 1.574 1.639 1.673 1.708 1.744
0.64 Belastingen overig 333 329 299 299 299 299
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 47.171 49.075 51.835 53.889 55.469 57.155
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 55.514 60.585 61.446 62.790 64.038 65.723