Programma 3. Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder(s): Burgemeester B.H.M. Link

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving. 1.     Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie.
2.     Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan.
3.     Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen.
4.     Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning.
5.     Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.
6.     Verbinding tussen terreinen Zorg-Veiligheid verbeteren.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 2015-2018 31 augustus 2015 eind 2018-begin 2019
Handhavingsbeleidsplan ‘Samen gericht handhaven’ 2017-2020 18 december 2017
Algemene Plaatselijke Verordening 2 juli 2018

Wat gaan we ervoor doen?

De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving.

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en veiligheidshuis Brabant Zuidoost
In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost te verbeteren.

Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost-Brabant (RIEC) en het Bestuurlijk Ondersteuningsteam (BOT)
Het RIEC en het BOT ondersteunen gemeenten en andere veiligheidspartners bij de herkenning en aanpak van georganiseerde criminaliteit.


Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
De VRBZO voert taken uit voor de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer door:

  • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
  • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen;
  • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot onze taak;
  • Het - samen met GGD - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.850 0 1.955 1.954 1.952 1.949
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 82 0 78 78 78 78

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 3 Bedragen in hele €'s
2019 2020 2021 2022
 5. Programmaleider Gemeentelijk veiligheidsbeleid (ondermijning) 20.000 20.000 20.000 20.000
Totaal 20.000 20.000 20.000 20.000

5. Programmaleider Gemeentelijk veiligheidsbeleid
De programmaleider werkt voor de zes gemeenten in Dommelstroom (Cranendonck, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Son en Breugel, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo). De verdeling van de kosten van de programmaleider wordt gebaseerd op het inwoneraantal.