Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Portefeuillehouder(s): Burgemeester B.H.M. Link

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken. 1.     Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio.
2.     Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld.
Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar gedragen oplossingen. 3.     Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening.
4.     Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen.
5.     Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren.
Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is. 6.     Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (Privacy/AVG).
7.     Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg).

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Samenwerkingsagenda 2018-2015 Stedelijk Gebied Eindhoven 2018-2025 dec. 2017
Veerkrachtig Bestuur: visie op de bestuurlijke toekomst van Geldrop-Mierlo 31 augustus 2015

Wat gaan we ervoor doen?

In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken.

Doelstellingen

Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar....

Doelstellingen

Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is.

Doelstellingen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven
We werken met 21 gemeenten samen in de Metropoolregio Eindhoven. Het doel van de samenwerking is het handhaven en uitbouwen van het unieke economische profiel van de regio. In het ambitiedocument dat door het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio op 20 maart 2018 is vastgesteld, is de focus van de samenwerking aangegeven. We sluiten aan op de Brainportagenda. Dat doen we via een robuuste verankering en adressering van:

  • Een concurrerend vestigingsklimaat.
  • Regionale, nationale en internationale bereikbaarheid.
  • Duurzame beschikbaarheid van energie.
  • Noodzakelijke transitie van het landelijk gebied.

De focus voor de Metropoolregio ligt op de thema's Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie landelijk gebied.

Stedelijk Gebied Eindhoven
Het Stedelijk Gebied is op basis van de wettelijke bepalingen geen verbonden partij. De aard en de inhoud van de samenwerkingsagenda heeft de gemeenteraad wel aanleiding gegeven om deze samenwerking als een verbonden partij te beschouwen. De samenwerking is gebaseerd op een samenwerkingsagenda en convenant. In het Stedelijk Gebied Eindhoven werken 9 gemeenten samen. Het doel van de samenwerking is om onze positie, als hart en motorblok van Brainport Eindhoven, als derde economisch kerngebied van Nederland te behouden en te versterken. In de samenwerkingsagenda zijn concrete afspraken voor de beleidsterreinen Economie, Wonen, Voorzieningen en Evenementen en het overkoepelende terrein Ruimte opgenomen.

Dienst Dommelvallei
Het doel van deze samenwerking is een betere kwaliteit, verminderde kwetsbaarheid, lagere kosten en goed werkgeverschap op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
0.1 Bestuur 1.626 1.827 1.952 2.014 1.995 1.953
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 1.539 1.542 1.528 1.432 1.499 1.494
Totaal Lasten 3.165 3.369 3.481 3.446 3.494 3.447
Baten
0.1 Bestuur 146 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 2.453 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 895 762 411 368 377 375
Totaal Baten 3.494 762 411 368 377 375

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 4 Bedragen in hele €'s
2019 2020 2021 2022
 1 Extra formatie op het gebied van regionale samenwerking 40.000 64.000 64.000 64.000
 3a Extra formatie voor dienstverlening (flexibele schil afdeling Publiekszaken) 48.000 48.000 32.000 0
3b Uitvoering programma Dienstverlening 24.000 24.000 24.000 24.000
 3c Extra formatie voor de inzet GEO-informatie 60.000 60.000 60.000 60.000
Kapitaallasten van investeringen:
 3d Vervanging telefooncentrale 0 31.258 30.354 29.450
Totaal 172.000 227.258 210.354 177.450
Specificatie investeringen programma 4 Bedragen in hele €'s
2019 2020 2021 2022
 3d Vervanging telefooncentrale 155.000 0 0 0
Totaal 155.000 0 0 0

1. Extra formatie op het gebied van regionale samenwerking
De uitbreiding van de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven (Evenementen en Voorzieningen en Ruimte), het aanbrengen van focus op de vier thema's in de MRE en het mogelijke onderbrengen van "voormalige" taken van de MRE bij de subregio's/afzonderlijke gemeenten vraagt om meer ondersteuning van onze bestuurders op dit terrein.
Om uw raad en onze collegeleden meer te ondersteunen en de betrokkenheid bij de regionale samenwerking te vergroten is extra ambtelijke capaciteit noodzakelijk.

3a+b Dienstverlening
Vanuit Publiekszaken bestaat als gevolg van de hoeveelheid klantvragen continu druk op de formatie. Om de druk te verlagen en te kunnen voldoen aan de klantvragen is, voor een periode van 2-3 jaar, extra ambtelijke capaciteit noodzakelijk, in de vorm van een flexibele schil, zodat op piekmomenten ondersteuning kan worden ingevlogen. Daarnaast zetten we vanuit het programma dienstverlening in op verbeteringen die bij moeten dragen aan een (nog) betere dienstverlening en een verhoging van de klanttevredenheid. Om de genoemde verbeteringen te kunnen realiseren zijn de komende jaren extra financiële middelen noodzakelijk. Dat moet tot duurzame efficiency-verhoging leiden. De verwachting is dat daardoor op termijn de extra benodigde formatie niet meer nodig zal zijn, vandaar de vraag van tijdelijke aard.

3c. Extra formatie geo-informatie
De gemeente is wettelijk verplicht om haar basisregistraties op orde te hebben (denk aan Basisadministratie Adres Gebouwen (BAG), Basisadministratie Grootschalige Topografie(BGT) etc.) Deze registraties zijn sterk in ontwikkeling en de eisen worden steeds strenger. Het op orde brengen van de basis, het voldoen aan alle wettelijke eisen op het gebied van GEO-informatievoorziening en het optimaliseren van de integrale informatievoorziening/dienstverlening vraagt extra personele capaciteit.

3d. Vervanging telefooncentrale
De huidige telefooncentrale is inmiddels afgeschreven en voldoet functioneel niet meer aan de eisen van deze tijd. De vervanging biedt ons kansen om de techniek te laten ondersteunen in het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid.