Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Naam reserve/ voorziening Balans Balans Balans Balans Balans
Bedragen x € 1.000,- 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023
Reserves
Algemene reserve
Algemene reserve 5.592 4.382 3.893 3.795 3.795
Inkomensreserve 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Algemene reserve grondexploitaties 21.059 19.451 19.771 20.092 20.412
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf 6.425 6.425 6.425 6.425 6.425
Totaal algemene reserves 39.076 36.258 36.089 36.311 36.632
Bestemmingsreserves
Reserve Personeel en organisatie 91 96 102 80 85
Reserve Onderwijshuisvesting (IHP) 5.062 5.267 5.612 5.545 5.477
Reserve Participatie 490 413 413 413 413
Reserve Verkoopopbrengst HNG 418 217 0 0 0
Reserve Investering speeltuin De Viking 27 27 27 27 27
Reserve Hondenbeleid 182 133 84 36 -12
Reserve recreatie en toerisme 542 545 477 401 333
Centrummanagement / Ondernemersinitiatieven 1 1 1 1 1
Reserve I&A 45 17 17 17 17
Reserve Leefbaarheidsfonds 1.051 1.051 1.051 1.051 2.127
Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen 445 445 445 445 445
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen 1.151 1.151 1.151 1.151 2.310
Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden 281 281 281 281 281
Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen 29 29 29 29 29
Dekkingsreserve Bouw vergaderaccommodatie 1.200 1.200 1.200 1.095 990
Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo 188 177 166 155 144
Dekkingsreserve Parkeren Frisostraat-Margrietstraat 2 0 0 0 0
Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat 710 678 645 613 580
Dekkingsreserve Dorpstr deel Rabo - t.h.v. Plus 234 224 215 206 196
Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk 97 90 83 76 69
Dekkingsreserve tijdelijk huisvesting 15 8 1 0 0
Totaal bestemmingsreserves 12.261 12.051 12.000 11.621 13.513
Totaal reserves 51.337 48.309 48.088 47.932 50.145
Voorzieningen
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Pensioenvoorzieningen wethouders 2.640 2.689 2.734 2.779 2.824
Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 2.640 2.689 2.734 2.779 2.824
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
Onderhoud wegen 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281
Onderhoud gebouwen 2.460 2.841 2.931 2.820 3.134
Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie 3.741 4.121 4.212 4.100 4.415
Voorzieningen door derden beklemde middele
Wonen 3.435 3.435 3.435 3.435 3.435
Egalisatie afvalstoffenheffing 9 8 12 29 63
Egalisatie rioleringen 4.977 5.307 5.719 6.356 7.127
Breedtesport impuls middelen 58 48 40 40 40
Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen 5 5 5 5 5
Voorziening afgesloten complexen GB 67 67 67 67 67
Totaal voorzieningen door derden beklemde middele 8.551 8.869 9.279 9.932 10.737
Totaal voorzieningen 14.932 15.680 16.225 16.811 17.976
Totaal reserves en voorzieningen 66.269 63.989 64.314 64.743 68.120
Voorzieningen die niet worden gepresenteerd in de balans
Dubieuze debiteuren 221 221 221 221 221
Dubieuze debiteuren sociale zaken 0 0 0 0 0
Dekking verliessaldi grondexploitaties 42 42 42 42 42
Totaal voorzieningen die niet worden gepresenteerd in de balans 262 262 262 262 262
Totaal reserves en voorzieningen inclusief niet gepresenteerde voorzieningen 66.531 64.251 64.576 65.006 68.383

Toelichting op de reserves

Inleiding

In deze toelichting richten wij ons hoofdzakelijk op de vermogensmutaties die betrekking hebben op 2019. Ook lichten wij toe waarvoor de reserves zijn bedoeld.

Reserves
De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel. Tevens dienen bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. Dekkingsreserves zijn bedoeld ter dekking van afschrijvingskosten van bepaalde investeringen.

Algemene reserves

Algemene reserve

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
5.592.119 0 1.209.687 4.382.432

Deze reserve heeft als doel het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers. Daarnaast fungeert de reserve als algemeen weerstandsvermogen van de gemeente. Voor deze reserve is een minimum omvang afgesproken van € 3,5 miljoen.

De onttrekking van € 1.209.687,- betreft het incidenteel negatief begrotingssaldo in 2019.

In de Leefkamer van 19 juni (nieuwbouw Strabrecht College) en in de Algemene Kamer van 20 juni (Jaarrekening 2017) is gesproken over ontwikkelingen die van invloed zijn op de Algemene Reserve:

 • Nieuwbouw Strabrecht College


De afwaardering van de boekwaarde van € 1.928.148,- wordt niet meer ten laste van de Algemene Reserve gebracht, maar ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitaties.

 • Gevolgen vennootschapsbelasting (Vpb)

De gevolgen Vpb hebben wij aanvankelijk (in 2016, bij de introductie van de Vpb) structureel geraamd op het taakveld Vennootschapsbelasting voor een bedrag van € 350.000,-. Dit bedrag is structureel ten laste gebracht van de Algemene Reserve. Zoals is gebleken uit de voorlopige aanslag Vpb 2016 en 2017 heeft de heffing vooralsnog slechts betrekking op één activiteit, namelijk het Grondbedrijf. In deze Meerjarenbegroting stellen wij voor om deze kosten (vanaf 2018) ten laste te brengen van de Algemene Reserve Grondexploitaties in plaats van de Algemene Reserve. Indien er in de toekomst echter andere activiteiten dan het Grondbedrijf Vpb-belast worden, dan komen deze kosten uiteraard weer ten laste van de Algemene Reserve. (Overigens is op basis van de realisatie voorgaande jaren het bedrag van € 350.000,- vanaf 2019 naar beneden bijgesteld tot € 100.000,-).

Inkomensreserve

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
6.000.000 0 0 6.000.000

Deze reserve heeft als doel zorg te dragen voor een vaste rentebaat voor de exploitatie. Door voor deze reserve een vast minimum te hanteren (€ 6.000.000,-) is sprake van een structureel dekkingsmiddel.

Algemene reserve grondexploitaties

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
21.058.866 420.282 2.028.148 19.451.000

Het doel van deze reserve is:

 • Buffer voor conjuncturele risico’s (zoals vertragingen in gronduitgifte, grondprijsaanpassingen door economische malaise, etc.);
 • Buffer voor exploitatierisico’s c.q. andere tegenvallers in de grondexploitatie;
 • Dekkingsmiddel voor nieuwe verliesgevende herstructurering c.q. ruimte om tekorten op nieuwe plannen te financieren;
 • Voeding van de voorziening Dekking Verliessaldi Grondbedrijf.

Voor prognoses wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

De toevoeging heeft betrekking op:

 • Rentebijschrijving 2018 (€ 420.282,-).

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • De dekking van de afdracht van Vennootschapsbelasting van € 100.000,-. Dit bedrag staat als kosten geraamd op het gelijknamige taakveld voor hetzelfde bedrag. De afdracht Vennootschapsbelasting is dus budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Het bedrag is een schatting. De precieze omvang van deze afdracht is op dit moment nog niet te bepalen;
 • De afboeking van boekwaarde Strabrecht College voor een bedrag van € 1.928.148,-.

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
6.424.578 0 0 6.424.578

Het doel van deze reserve is als volgt. Op basis van de nieuwe richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten verplicht om eerder tussentijdse winst te nemen voor plannen waarvoor een positief eindresultaat wordt verwacht en een deel van de opbrengsten en kosten al hebben plaatsgevonden. Aangezien deze exploitaties halfjaarlijks (in het kader van de jaarrekening en de meerjarenbegroting) worden herzien en dan weer blijkt of projectspecifieke risico’s zijn opgetreden, kan het voorkomen dat het verwachte eindresultaat negatief bijgesteld moet worden. Gevolg kan zijn dat eerdere tussentijdse winsten weer gecorrigeerd moeten worden. We achten het daarom van belang om een onderscheid te maken tussen winsten die zeker gerealiseerd zijn (omdat exploitaties zijn afgesloten) en tijdelijke voorlopige winsten waar weer correcties op plaats kunnen vinden. Door deze werkwijze kan de Algemene reserve Grondexploitaties blijven dienen om marktrisico’s en een eventuele nieuwe crisis op te kunnen vangen.

Reserve personeel en organisatie

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
90.651 5.562 0 96.213

Het doel van deze reserve is om onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering op te vangen.

De toevoeging heeft betrekking:

 • Een eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag (€ 5.562,-).

Reserve onderwijshuisvesting/ intergraal huisvestingsplan (IHP)

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
5.061.898 748.093 543.054 5.266.937

Het doel is de toekomstige huisvestingsplannen onderwijs realiseerbaar maken.

De toevoeging heeft betrekking op:

 • Een dotatie in de reserve overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 748.093,-).

De onttrekking heeft betrekking op:

 • De kapitaallasten van investeringen overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 543.054,-).

Reserve participatie

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
490.339 0 77.000 413.339

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten van de BUIG-uitkeringen (BUIG = gebundelde uitkering). De gemeente ontvangt een gebundelde uitkering om daarmee uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren.

De onttrekking heeft betrekking op:

 • De dekking van de kosten van het Vertrouwensexperiment (€ 77.000,-).

Reserve verkoopopbrengst hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten (HNG)

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
418.254 0 201.634 216.620

Per 1 januari 1996 zijn alle aandelen van het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) verkocht aan NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De koopprijs is in 1996 in totaliteit in deposito gestort bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en wordt jaarlijks uitbetaald aan de deelnemende gemeenten naar rato van hun aandeel in de verkoopprijs. Het doel van deze reserve is om dit bedrag jaarlijks (tot 2021) vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie als dekkingsmiddel.

Reserve investeringen speeltuin De Viking

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
27.451 0 0 27.451

Het doel van deze reserve is het uitvoeren van investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan speeltuin De Viking aan de hand van een door de stichting in te dienen investeringsplan.

Reserve hondenbeleid

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
182.047 0 49.078 132.969

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Hondenbeleid om forse afwijkingen in de tarieven van de hondenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit hondenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van het hondenbeleid.

De onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Hondenbeleid in 2019 van € 49.078,-.

Reserve recreatie en toerisme

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
542.391 2.956 0 545.347

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Recreatie en Toerisme om forse afwijkingen in de tarieven van de toeristenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit toeristenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van recreatieve voorzieningen en initiatieven.

De toevoeging betreft een voordeel op de gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme in 2019 van € 2.956,-.

Reserve centrummanagement/ ondernemersinitiatieven

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
601 0 0 601

In deze reserve wordt het saldo gestort tussen de opbrengsten uit reclamebelasting en de werkelijke kosten uit het ondernemersfonds. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Geldrop en de Uitvoeringsovereenkomst Centrum- en lintenmanagement Mierlo. Het verschil wordt na definitieve vaststelling van de subsidie ondernemersfonds, in het jaar na subsidieverlening, uitgekeerd of in rekening gebracht aan de centrummanagementorganisaties.

Fondsen grondexploitaties

Op 9 maart 2015 is de huidige Nota Kostenverhaal vastgesteld. Hier wordt een actuele situatie van deze fondsen beschreven. Zolang saldo’s toereikend zijn voor onttrekkingen zullen stortingen slechts éénmaal per jaar aan het einde van het boekjaar plaatsvinden.

Reserve fonds investering ruimtelijke ordening

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
445.323 0 0 445.323

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de acht in de Nota Kostenverhaal genoemde doeleinden. De eerste onttrekkingen zullen plaatsvinden voor kunstaankopen en een vlindertuin.

Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw)

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
1.150.865 0 0 1.150.865

Bijdragen in dit (nieuwe) fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De beleidsregels voor het oude fonds Bovenwijkse Voorzieningen kunnen op basis van de grondexploitatiewet niet worden toegepast op dit nieuwe fonds. Ook bij een weerstandsvermogen van onder de 75 of 50% kan er dus geen vrijval ten gunste van de Algemene reserve Grondexploitaties plaatsvinden.

Dekkingsreserves

Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
1.200.000 0 0 1.200.000

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de bouw van de nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie.

Nutsvoorzieningen centrum Mierlo

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
187.788 0 11.064 176.724

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de nutsvoorzieningen centrum Mierlo.

Parkeren Frisostraat- Margrietstraat

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
2.180 0 2.180 0

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: parkeren Frisostraat - Margrietstraat.

P-Margrietstraat ter hoogte van Frisostraat

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
710.114 0 32.527 677.587

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: P-Margrietstraat ter hoogte van Frisostraat.

Dorpstraat deel Rabobank-ter hoogte van de Plus supermarkt

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
233.753 0 9.380 224.373

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van de Plus supermarkt.

Onderzoek en realisatie kiosk Mierlo

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
97.404 0 7.052 90.352

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: voorbereiding onderzoek en realisatie kiosk Mierlo.

Toelichting op de voorzieningen

Inleiding

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die een inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.

Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten daarom gebaseerd zijn op een tijdige opbouw van de voorziening.

Pensioenen wethouders

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
2.640.274 175.000 125.839 2.689.435

Op basis van de Wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) zijn wij als gemeente zelf verantwoordelijk voor de pensioenen van onze (ex-)wethouders. Wij moeten dus zelf zorgen voor een eigen pensioenfonds. Dit houdt in dat wij de opgebouwde pensioenen over de periode dat de politieke ambtsdrager actief was alsmede over de wachtgeldperiode zelf uitbetalen en de daarmee samenhangende risico’s zelf dragen. De hoogte van deze voorziening moet gelijk zijn aan de actuariële berekeningen die door een extern bureau voor ons (en alle andere gemeenten) gemaakt worden.

Voorzieningen onderhoud/egalisatie

Voorziening groot onderhoud wegen

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
1.280.790 845.323 845.323 1.280.790

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken (bruggen en tunnels) op basis van beleidsplannen, vastgesteld door de raad.

Op basis van een beleidsplan voor het onderhoud van wegen enerzijds en een beleidsplan voor onderhoud van civiele kunstwerken anderzijds vinden stortingen en onttrekkingen binnen deze voorziening plaats.

De toevoeging bestaat uit een storting voor onderhoud wegen (€ 820.073,-) en civiele kunstwerken (€ 25.250,-). De onttrekking heeft betrekking op kosten voor groot onderhoud wegen en civiele kunstwerken in 2019 (€ 845.323,-).

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
2.459.824 874.000 493.148 2.840.676

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad.

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, dat volgt uit het onderhoudssysteem O-prognose, lopen alle stortingen en onttrekkingen voor de panden van gemeente Geldrop-Mierlo via deze onderhoudsvoorziening.

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening Wonen

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
3.702.666 0 0 3.702.666

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van diverse projecten in het belang van de volkshuisvesting. De voorziening is destijds gevormd uit de algemene reserve van het voormalig woonbedrijf en van het SRE ontvangen BLS-gelden (BLS = Besluit Locatie gebonden Subsidies). Het geld uit de voorziening moet verplicht worden aangewend in het belang van de volkshuisvesting.

Het saldo binnen deze voorziening wordt volledig aangewend voor de bekostiging van Startersleningen en Duurzaamheidsleningen.

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
8.536 0 838 7.698

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Afval om forse afwijkingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de afvalstoffenheffing worden ingezet voor de uitvoering van afvalinzameling en -verwerking.

De onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Afval in 2019 van € 838,-.

Egalisatievoorziening rioleringen

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
4.977.191 324.586 4.750 5.306.521

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Riolering om forse afwijkingen in de tarieven van de rioolheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de rioolheffing worden ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van riolering.

Het in 2019 te storten bedrag is bestemd voor toekomstige kosten op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Voorziening breedtesport impuls middelen

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
58.019 45.000 55.000 48.019

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de uitvoering van breedtesportprojecten. Vanuit de landelijke overheid hebben gemeenten in het verleden middelen ontvangen in het kader van de breedtesport impuls. Vanuit deze middelen is een aantal projecten gestart met als doel talentontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om Sjors Sportief / Creatief en Braakhuizen United.

Voorziening gemeentelijk herplantfonds

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
5.157 0 0 5.157

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de herplant van bomen. Bij het verlenen van een kapvergunning kan herplant opgelegd worden. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren, omdat bijvoorbeeld de ruimte hiervoor ontbreekt. Hiertoe is in 2014 een gemeentelijk herplantfonds in het leven geroepen. De waarde van de te kappen boom wordt daarbij in het fonds gestort en op een later moment aangewend voor herplanting.

Voorziening afgesloten complexen grondbedrijf

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
67.000 0 0 67.000

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in 2016 besloten om een afzonderlijke voorziening voor afgesloten complexen aan te houden. Voor exploitaties die zijn afgesloten, omdat alle uitgeefbare gronden zijn verkocht, worden middelen gereserveerd om (een laatste deel van) het plangebied woonrijp te maken. Deze zijn in deze voorziening ondergebracht.

Op deze voorziening wordt geen rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

Opmerking

Onderstaande voorzieningen zijn geen onderdeel van de balanspost “Voorzieningen” en zijn daarom ook niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Deze voorzieningen moeten volgens de voorschriften als correctie op de balansposten “Voorraden” en “Overige vorderingen” worden verantwoord.

Voorziening dekking verliessaldi grondbedrijf

Stand 1-1-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-12-2019
41.686 0 0 41.686

Dit is een voorziening voor te verwachten verliezen uit lopende grondexploitaties. De voorziening moet voldoende groot zijn om (de contante waarde van) de te verwachte tekorten af te kunnen dekken. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de voorraad ‘Bouwgronden In Exploitatie’.

Voor prognoses wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Beleid t.a.v. bespaarde rente

Beleid t.a.v. bespaarde rente

Reserves en voorzieningen dienen voor de interne financiering van gemeentelijke investeringen. De bespaarde rente over dit vermogen hoeft uiteraard niet uitgekeerd te worden aan externen, maar blijft beschikbaar binnen de gemeentelijke boekhouding.

Het uitgangspunt is om bespaarde rente te berekenen over de reserves. Dit wordt ingezet als dekkingsmiddel voor exploitatielasten. Daarnaast wordt bespaarde rente berekend over de voorziening Dekking Verliessaldi Grondexploitaties, vanwege de waardering tegen netto contante waarde. Het onderscheid in incidentele en structurele rente is vervallen.

Het totaal van de rentelasten en rentebaten en het gebruikte rentepercentage is opgenomen in de paragraaf Financiering.