Programma 1. Gebiedsgericht werken

Portefeuillehouder(s): Wethouder P.J. Looijmans

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk. 1.     Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken.
2.     De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken.
3.     Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid.
4.     Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk.
5.     Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur.
6.     Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden.
Klanten beleven een optimale dienstverlening. 7.     Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk.
8.     Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan GEO-informatievoorziening Geldrop-Mierlo 2019-2022 31 december 2018
Omgevingsvisie 2020-? 2020
Samen...Werkt 2013 2019

Wat gaan we ervoor doen?

Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk.

Doelstellingen

Klanten beleven een optimale dienstverlening.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 7 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 941 211 984 978 977 959
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.510 3.830 3.775 3.714 3.654 3.647
Totaal Lasten 4.451 4.048 4.758 4.692 4.631 4.607
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 -239 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 21 36 25 25 25 25
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 501 651 664 664 664 664
Totaal Baten 522 448 689 689 689 689

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 1 Bedragen in hele €'s
2019 2020 2021 2022
1a. Programmamanager Wijkontwikkelingsplannen 41.500 41.500 41.500 41.500
1b. Verhoging budget voor uitvoering burgerinitiatieven en initiëren wijkprojecten 30.000 30.000 30.000 30.000
4b. Abonnementskosten digitaal platform "Platform.tv" (kosten website digitaal wijkplatform) 50.000 0 0 0
Totaal 121.500 71.500 71.500 71.500

1a. Programmamanager Wijkontwikkelingsplannen
Voor het realiseren van de wijkontwikkelingsplannen is de nodige inzet van uren nodig. Dit zijn extra werkzaamheden die momenteel niet passen binnen de bestaande formatie. Voor de inzet van een fulltime programmamanager is voor 50% ruimte binnen bestaande budgetten en stellen wij voor de overige 50% structurele middelen aan. Hiervoor start een integrale programmamanager met de totstandkoming van wijkontwikkelingsplan en borgt hij/zij de realisatie van het uitvoeringsprogramma.

1b. Verhoging budget voor uitvoering burgerinitiatieven en initiëren wijkprojecten
De laatste jaren hebben wij een tekort op het structurele budget. De (aanvullende) incidentele middelen die ontstaan waren uit de samenvoeging van de voormalige gebiedsbudgetten, zijn inmiddels grotendeels besteed. Daarom stellen wij voor extra structurele middelen voor het realiseren en faciliteren van bewonersinitiatieven beschikbaar te stellen. Het budget is nu € 15.000,- op jaarbasis. Daarnaast verzoeken we om aanvullende middelen voor het initiëren van projecten in de wijk vanuit de gemeente en een werkbudget voor de wijkontwikkelingsplannen. Denk aan (extra) kosten voor communicatie, het organiseren van bijeenkomsten en het realiseren van quick wins om bewoners mee te krijgen in het traject. Voor deze drie onderdelen verzoeken we in totaal € 30.000,-.

4b. Abonnementskosten digitaal platform "Platform.tv"
Het digitale platform is uitgerold in alle wijken. De kosten van ca. € 7.000,- per wijk per jaar voor 7 gebieden zijn tot en met 2018 incidenteel begroot. In 2019 Stellen wij voor de bekostiging te verlengen. Daarvoor is een incidenteel budget nodig van € 50.000,-. In 2019 wordt het digitaal platform geëvalueerd om de voortzetting van het project te bepalen.