Programma 10. Bouwen en wonen

Portefeuillehouder(s): Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. 1.   Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling, enkel levensloopbestendige woningen realiseren.
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast. 2.   Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn.
3.   Verduurzaming van de woningvoorraad.
4.   Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk.
5.   Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn.
6.   Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014-2030 2014-2030 15 december 2014 maart 2019
Toevoeging Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014-2030 2014-2030 26 september 2016 N.v.t.
Starterslening 2017 N.v.t. 23 oktober 2017 januari 2019
Prestatieafspraken 2018 t/m 2022 2018-2022 N.v.t. (college bevoegdheid) 15 december 2018
Urgentieverordening 2016 2016-2020 14 december 2015 december 2019
Omgevingsvisie 2020-? 2020
Omgevingsplan 2021 2021-?

Wat gaan we ervoor doen?

De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft.

Doelstellingen

Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
0.10 Mutaties reserves 2.004 2.697 420 420 420 2.656
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 281 450 469 469 464 464
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 45 52 117 117 117 117
8.1 Ruimtelijke ordening 170 228 253 193 193 193
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 13.505 16.660 15.509 17.405 21.282 16.486
8.3 Wonen en bouwen 1.392 1.348 1.290 1.290 1.289 1.277
Totaal Lasten 17.396 21.435 18.059 19.894 23.765 21.192
Baten
0.10 Mutaties reserves 2.572 2.737 2.028 100 100 100
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 277 275 281 281 281 281
8.1 Ruimtelijke ordening 477 155 155 155 155 155
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 21.847 16.724 15.566 17.460 21.339 18.738
8.3 Wonen en bouwen 1.379 857 838 838 838 838
Totaal Baten 26.552 20.748 18.868 18.834 22.713 20.112