Vertrekpunt uitgangspuntennotitie

Vertrekpunt uitgangspuntennotitie

Terwijl de eerste maanden van 2018 voornamelijk in het teken stonden van de Jaarrekening 2017 is in april de 1e Tussentijdse Rapportage 2018 opgesteld en in juni de Uitgangspuntennotitie 2019-2022.
In de 1e Tussentijdse Rapportage zijn de eerste drie maanden van 2018 financieel in beeld gebracht. Deze rapportage is besproken in de Algemene Kamer van 16 mei en vastgesteld in de Raadskamer van 28 mei. De Uitgangspuntennotitie is besproken in de Algemene Kamer van 14 juni en voor kennisgeving aangenomen in de Raadskamer van 2 juli.

Bij de Uitgangspuntennotitie zijn afspraken gemaakt over de voorliggende Meerjarenbegroting. Omdat het Kernakkoord pas begin juni is vastgesteld, was er onvoldoende tijd om vóór de zomervakantie een Kadernota op te stellen waarin het Kernakkoord is verwerkt. Vandaar dat er in dit verkiezingsjaar een Uitgangspuntennotitie is verschenen in plaats van een Kadernota. De afspraken uit deze notitie hebben o.a. betrekking op de programma indeling, de indexering die wordt gebruikt voor loon- en prijsstijgingen en de te hanteren rentepercentages. Tevens zijn hierin de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen verwerkt die eerder dit jaar aan u zijn voorgelegd. Ook is de Algemene Uitkering aangepast op basis van informatie uit de Meicirculaire. Tenslotte is er in de Uitgangspuntennotitie rekening gehouden met de structurele doorwerking van budgetafwijkingen afkomstig uit de 1e Tussentijdse Rapportage. In de besluitvorming van de 1e Tussentijdse Rapportage op 28 mei heeft uw raad namelijk alleen budgetafwijkingen in het lopende boekjaar 2018 vastgesteld. Voor een specificatie van alle posten die onder de structurele doorwerking vallen verwijzen wij u naar de bijlage van de Uitgangspuntennotitie. In de Uitgangspuntennotitie 2019-2022 (pagina 11) hebben wij het volgende meerjarenbeeld geschetst:

2019 2020 2021 2022
Saldo in Meerjarenbegroting 2018-2021 243.452 730.842 741.205 344.981
Afronding 0 -3 -1 0
Besluitvorming raad:
Welzijnsvoorziening vergunninghouders -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Samenwerkingsagenda SGE -15.745 -15.745 -15.745 -15.745
1e BW 2018 GGD Brabant-ZO -4.294 -4.294 -4.294 0
Cultuurmakelaar -15.000 -15.000 -15.000 0
1e tussentijdse rapportage 2018 0 0 0 0
Totaal na 1e Tussentijdse Rapportage 2018 168.413 655.800 666.165 289.236
Besluitvorming raad:
Structurele effecten uit jaarrekening 2017 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000
Uitgangspuntennotitie (v.k.a.) -587.621 128.577 619.543 2.002.751
Saldo in Uitgangspuntennotitie 2019-2022 -505.208 698.377 1.199.708 2.205.987
- waarvan incidenteel -159.129 -77.991 -335.236 -175.588
- waarvan structureel -346.079 776.369 1.534.944 2.381.575
(+/+ is voordeel, -/- is nadeel)

* V.k.a. = voor kennisgeving aangenomen