Programma 2. Economie en vastgoed

Portefeuillehouder(s): Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving. 1.     Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven.
2.     De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten.
3.     Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers.
4.     Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport.
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking. 5.     Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.
6.     Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Economisch beleidsplan 16 april 2007 Q4- 2019
Ondernemersfonds Geldrop n.v.t. 5 november 2012
Ondernemersfonds Mierlo n.v.t. 26 november 2012
Centrumplan Geldrop n.v.t. 16 december 2013
Visie op supermarktstructuur n.v.t. 28 september 2015
Bedrijventerreinenstrategie n.v.t. 1 februari 2016
Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum n.v.t. 11 juli 2016
Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum n.v.t. 11 juli 2016 Q4 -2018
Gevelsubsidieregeling voor Geldrop centrum n.v.t. 11 juli 2016 Q4 -2018
regionale en subregionale detailhandelsvisie n.v.t. 27 juli 2015
Programmering bedrijventerreinen SGE 10 april 2017
+ Financieel arrangement
Regionaal Ontwikkel Fonds 18 december 2017
Samenwerkingsagenda 2018-2025 18 december 2017
Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed 31 oktober 2016
Sport- en beweegnota n.v.t. Q4-2018
Evaluatie sportbeleid 31 oktober 2016 zie Sport- en beweegnota

Wat gaan we ervoor doen?

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving.

Doelstellingen

Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
0.10 Mutaties reserves 1.516 33 3 0 0 146
3.1 Economische ontwikkeling 420 511 518 588 598 607
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 83 102 107 107 107 107
3.4 Economische promotie 213 247 234 234 234 234
Totaal Lasten 2.233 892 862 929 939 1.095
Baten
0.10 Mutaties reserves 16 45 62 129 135 275
3.1 Economische ontwikkeling 33 32 33 33 33 33
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 35 42 43 43 43 43
3.4 Economische promotie 648 532 533 533 533 533
Totaal Baten 732 651 671 738 744 884

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

 

 

Specificatie nieuw beleid programma 2 Bedragen in hele €'s
2019 2020 2021 2022
 2 Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte niet activeren expl. R&T expl. R&T expl. R&T expl. R&T
Kapitaallasten van investeringen:
 1 Gevelverbetering centrum Geldrop (aanvullend budget) 0 0 6.000 11.888
 5 Audio- en visuele installatie nieuwe vergaderaccommodatie 0 18.900 18.410 17.920
 2 Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte activeren expl. R&T expl. R&T expl. R&T expl. R&T
Totaal 0 18.900 24.410 29.808
Specificatie investeringen programma 2 Bedragen in hele €'s
2019 2020 2021 2022
 1 Gevelverbetering centrum Geldrop (aanvullend budget) 80.000 80.000 0 0
 5 Audio- en visuele installatie nieuwe vergaderaccommodatie 140.000 0 0 0
 2 Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte activeren 0 0 0 35.000
Totaal 220.000 80.000 0 35.000

1. Gevelverbetering centrum Geldrop
Niet alleen de 'vloerbedekking' van het centrum verdient aandacht, ook de gevels en de reclame in het centrum geven een impuls aan de uitstraling hiervan. Met behulp van de stimuleringsregeling gevelverbetering stimuleren we ondernemers om de gevels aan te pakken volgens de richtlijnen van het beeldkwaliteitplan. De afgelopen jaren heeft de stimuleringsregeling ertoe bijgedragen dat de kwaliteit in het centrum enorm is verbeterd. In 2019 willen we dit voortzetten met het aanwezige budget.

5. Audio- en visuele installatie nieuwe vergaderaccommodatie
De inrichting van de nieuwe vergaderaccommodatie vraagt ook om een nieuwe audio en visuele installatie. In het krediet voor de verbouwing is hiermee geen rekening gehouden. Om een up to date vergaderaccommodatie te kunnen verwezenlijken is het noodzakelijk om een nieuwe installatie aan te schaffen

2. Verweven (aanvullend budget)
De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het thema ‘Verweven’. We zien dat de markt het oppakt en we hebben gehoor gegeven aan hun verzoek om hier actief mee aan de slag te gaan. Er wordt in 2019 een stichting opgericht die als doel heeft om het imago van Geldrop-Mierlo neer te zetten.
Binnen het thema Verweven zal de stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo op de kaart zetten. Er wordt jaarlijks door de Stichting een actieplan opgezet waarin wordt aangegeven wat er zal worden opgepakt. 2019 Is het eerste jaar dat de stichting haar activiteiten gaat ontplooien. Op basis van de eerste aanzet tot de stichting is een indicatie afgegeven voor de begroting. Daarin wordt aangegeven dat de operationele kosten vanaf 2020 hoger zijn dan aanvankelijk werd ingeschat.