Verplichte beleidsindicatoren

Verplichte beleidsindicatoren

Nr. Programma(nr.) Naam Indicator 2019 Eenheid
14. 02. Economie en vastgoed Functiemenging 45 %
16. 02. Economie en vastgoed Vestigingen 130 per 1.000 inw. 15-64 jaar
6. 03. Veiligheid en handhaving Verwijzingen Halt 150 per 10.000 inw.
7. 03. Veiligheid en handhaving Harde kern jongeren 2 per 10.000 inw.
8. 03. Veiligheid en handhaving Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 1 aantal per 1.000 inwoners
9. 03. Veiligheid en handhaving Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 4 aantal per 1.000 inwoners
10. 03. Veiligheid en handhaving Diefstal uit woning per 1.000 inwoners 2 aantal per 1.000 inwoners
11. 03. Veiligheid en handhaving Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners 4 aantal per 1.000 inwoners
21. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Banen 576 per 1.000 inw. 15-64 jaar
22. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Jongeren met delict voor rechter 1 %
23. 05. Sociale zaken en armoedebeleid % kinderen in uitkeringsgezin 6 %
24. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Netto arbeidsparticipatie 68 %
26. 05. Sociale zaken en armoedebeleid % werkloze jongeren 2 %
27. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Bijstandsuitkeringen 31 per 1.000 inw. 18 jaar e.o.
28. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Lopende re-integratievoorzieningen 9 per 1.000 inw. 15-65 jaar
20. 06. Zorg, welzijn en cultuur Niet-sporters 46 %
29. 06. Zorg, welzijn en cultuur Jongeren met jeugdhulp 11 % van alle jongeren tot 18 jaar
30. 06. Zorg, welzijn en cultuur Jongeren met jeugdreclassering 0 %
31. 06. Zorg, welzijn en cultuur Jongeren met jeugdbescherming 1 %
32. 06. Zorg, welzijn en cultuur Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement gegevens niet beschikbaar per 10.000 inw.
17. 07. Jeugdbeleid en onderwijs Absoluut verzuim 1 per 1.000 inw. van 5-18 jr.
18. 07. Jeugdbeleid en onderwijs Relatief verzuim 10 per 1.000 inw. van 5-18 jr.
19. 07. Jeugdbeleid en onderwijs Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2 %
25. 07. Jeugdbeleid en onderwijs % achterstandsleerlingen 11 %
1. 08. Democratisch bestuur Formatie 5 fte per 1.000 inwoners
2. 08. Democratisch bestuur Bezetting 5 fte per 1.000 inwoners
3. 08. Democratisch bestuur Apparaatskosten 589 kosten per inwoner in euro
4. 08. Democratisch bestuur Externe inhuur 2 % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5. 08. Democratisch bestuur Overhead 10 % van totale lasten
33. 09. Natuur, milieu en duurzaamheid Huishoudelijk restafval 112 kg per inwoner
34. 09. Natuur, milieu en duurzaamheid Hernieuwbare elektriciteit 2 %
12. 10. Bereikbaarheid en verkeer Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig 9 %
13. 10. Bereikbaarheid en verkeer Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser 13 %
36. 11. Bouwen en wonen Nieuwbouw woningen 3 aantal per 1.000 woningen
37. 11. Bouwen en wonen Demografische druk 77 %
35. 12. Financiën en belastingen WOZ-waarde woningen 230 x 1.000 euro
38. 12. Financiën en belastingen Woonlasten meerpersoonshuishouden 616 euro
39. 12. Financiën en belastingen Woonlasten éénpersoonshuishouden 539 euro