Sitemap

Sitemap

Meerjarenbegroting 2019-2022 Blz. 1  
Meerjarenbegroting 2019-2022 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 4  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 5  
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 6  
Wat willen we bereiken? Blz. 7  
Relevante beleidsnota's Blz. 8  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 9  
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk. Blz. 10  
01. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. Blz. 11  
02. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. Blz. 12  
03. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. Blz. 13  
04. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. Blz. 14  
05. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. Blz. 15  
06. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden. Blz. 16  
Klanten beleven een optimale dienstverlening. Blz. 17  
07. Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk. Blz. 18  
08. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is. Blz. 19  
Wat gaat het kosten? Blz. 20  
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 21  
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 22  
Wat willen we bereiken? Blz. 23  
Relevante beleidsnota's Blz. 24  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 25  
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving. Blz. 26  
01. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven. Blz. 27  
02. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten. Blz. 28  
03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers. Blz. 29  
04. Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport. Blz. 30  
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking. Blz. 31  
05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties. Blz. 32  
06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties. Blz. 33  
Wat gaat het kosten? Blz. 34  
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 35  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 36  
Wat willen we bereiken? Blz. 37  
Relevante beleidsnota's Blz. 38  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 39  
De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving. Blz. 40  
01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. Blz. 41  
02. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. Blz. 42  
03. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. Blz. 43  
04. Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning. Blz. 44  
05. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Blz. 45  
06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren. Blz. 46  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 47  
Wat gaat het kosten? Blz. 48  
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 49  
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 50  
Wat willen we bereiken? Blz. 51  
Relevante beleidsnota's Blz. 52  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 53  
In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken. Blz. 54  
01. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. Blz. 55  
02. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld. Blz. 56  
Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar.... Blz. 57  
03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening Programma Dienstverlening Blz. 58  
04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen Blz. 59  
05. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren. Blz. 60  
Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is. Blz. 61  
06. Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (privacy/AVG) Blz. 62  
07. Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg) Blz. 63  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 64  
Wat gaat het kosten? Blz. 65  
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 66  
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 67  
Wat willen we bereiken? Blz. 68  
Relevante beleidsnota's Blz. 69  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 70  
Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk. Blz. 71  
01. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten. Blz. 72  
02. Vergroten van de sturingsmogelijkheden bij Senzer, passend bij de gemeenschappelijke regeling. Blz. 73  
03. Vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo. Blz. 74  
Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding. Blz. 75  
04. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden. Blz. 76  
In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning. Blz. 77  
05. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken. Blz. 78  
06. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven. Blz. 79  
07. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen. Blz. 80  
Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee. Blz. 81  
08. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie. Blz. 82  
09. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020. Blz. 83  
10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Blz. 84  
11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders. Blz. 85  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 86  
Wat gaat het kosten? Blz. 87  
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 88  
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 89  
Wat willen we bereiken? Blz. 90  
Relevante beleidsnota's Blz. 91  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 92  
Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen. Blz. 93  
01. Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners. Blz. 94  
02. Aanpassen van onze subsidievoorwaarden, aan de eisen van deze tijd. Blz. 95  
03. Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd. Blz. 96  
04. Uiterlijk 2020 is Geldrop-Mierlo een dementievriendelijke gemeente. Blz. 97  
05. Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen. Blz. 98  
06. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad. Blz. 99  
07. Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo. Blz. 100  
Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning. Blz. 101  
08. Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD. Blz. 102  
09. Zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en een externe vertrouwenspersoon. Blz. 103  
10. Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten.... Blz. 104  
Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig. Blz. 105  
11. Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein. Blz. 106  
12. Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden. Blz. 107  
13. Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp. Blz. 108  
14. In beeld brengen van cliëntervaringen. Blz. 109  
Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. Blz. 110  
15. Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Blz. 111  
16. Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG. Blz. 112  
17. Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat we waar nodig versterken. Blz. 113  
18. Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur. Blz. 114  
Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht. Blz. 115  
19. In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken. Blz. 116  
20. De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik van bestaande voorzieningen. Blz. 117  
21. Citymarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente. Blz. 118  
Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig. Blz. 119  
22. Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur.... Blz. 120  
23. Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniginggebonden sporter. Blz. 121  
24. Doorontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport. Blz. 122  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 123  
Wat gaat het kosten? Blz. 124  
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 125  
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 126  
Wat willen we bereiken? Blz. 127  
Relevante beleidsnota's Blz. 128  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 129  
De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen. Blz. 130  
01. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra- concepten te ontwikkelen die toegankelijk...... Blz. 131  
02. Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda. Blz. 132  
03. Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente. Blz. 133  
04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer. Blz. 134  
05. Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp. Blz. 135  
Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen. Blz. 136  
06. Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen. Blz. 137  
Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk. Blz. 138  
07. Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren. Blz. 139  
08. Voorkomen overlast door jongeren. Blz. 140  
09. Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk. Blz. 141  
Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij. Blz. 142  
10. Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren. Blz. 143  
11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt. Blz. 144  
12. Terugdringen van laaggeletterdheid. Blz. 145  
Wat gaat het kosten? Blz. 146  
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 147  
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 148  
Wat willen we bereiken? Blz. 149  
Relevante beleidsnota's Blz. 150  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 151  
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht. Blz. 152  
01. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen. Blz. 153  
02. Tegengaan van de afname van biodiversiteit in onze gemeente. Blz. 154  
In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde. Blz. 155  
03. Dierenwelzijn bevorderen. Blz. 156  
In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval. Blz. 157  
04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen. Blz. 158  
05. Bewustwording rondom afval vergroten. Blz. 159  
06. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Blz. 160  
De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente. Blz. 161  
07. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen. Blz. 162  
08. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn. Blz. 163  
09. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben Blz. 164  
10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. Blz. 165  
11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving. Blz. 166  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 167  
Wat gaat het kosten? Blz. 168  
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 169  
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 170  
Wat willen we bereiken? Blz. 171  
Relevante beleidsnota's Blz. 172  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 173  
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners. Blz. 174  
01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten. Blz. 175  
02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties. Blz. 176  
03. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen. Blz. 177  
Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio. Blz. 178  
04. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid. Blz. 179  
Wat gaat het kosten? Blz. 180  
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 181  
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 182  
Wat willen we bereiken? Blz. 183  
Relevante beleidsnota's Blz. 184  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 185  
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. Blz. 186  
01. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling enkel levensloopbestendige woningen realiseren. Blz. 187  
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast. Blz. 188  
02. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn. Blz. 189  
03. Verduurzaming van de woningvoorraad. Blz. 190  
04. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk. Blz. 191  
05. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn. Blz. 192  
06. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente. Blz. 193  
Wat gaat het kosten? Blz. 194  
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 195  
Wat willen we bereiken? Blz. 196  
Relevante beleidsnota's Blz. 197  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 198  
De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. Blz. 199  
01. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief Blz. 200  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 201  
Wat gaat het kosten? Blz. 202  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 203  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 204  
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 205  
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 206  
Inleiding Blz. 207  
Inleiding Blz. 208  
Vertrekpunt uitgangspuntennotitie Blz. 209  
Vertrekpunt uitgangspuntennotitie Blz. 210  
Stand van zaken na de uitgangspuntennotitie Blz. 211  
Stand van zaken na de uitgangspuntennotitie Blz. 212  
Lokale heffingen Blz. 213  
Inleiding Blz. 214  
Beleid Blz. 215  
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 216  
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten Blz. 217  
Rioolheffing Blz. 218  
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 219  
Leges Blz. 220  
Overige belastingen Blz. 221  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 222  
Overzicht tarieven Blz. 223  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 224  
Inleiding Blz. 225  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 226  
Inventarisatie van de risico's Blz. 227  
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 228  
Financiële kengetallen Blz. 229  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 230  
Inleiding Blz. 231  
Wegen Blz. 232  
Openbare verlichting Blz. 233  
Civiele kunstwerken Blz. 234  
Groen Blz. 235  
Riolering Blz. 236  
Gebouwen Blz. 237  
Speelvoorzieningen Blz. 238  
Financiering Blz. 239  
Inleiding Blz. 240  
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 241  
Financieringsbehoefte Blz. 242  
Renterisicobeheer Blz. 243  
Kredietrisicobeheer Blz. 244  
Leningenportefeuille Blz. 245  
Bedrijfsvoering Blz. 246  
Inleiding Blz. 247  
Organisatie ontwikkeling Blz. 248  
Informatievoorziening Blz. 249  
Control Blz. 250  
Facilitaire zaken Blz. 251  
Kengetallen Blz. 252  
Overzicht overhead Blz. 253  
Verbonden partijen Blz. 254  
Inleiding Blz. 255  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 256  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 257  
Stichtingen en verenigingen Blz. 258  
Overig Blz. 259  
Grondbeleid Blz. 260  
Inleiding Blz. 261  
Ontwikkelingen grondexploitaties Blz. 262  
Vast te stellen exploitaties Blz. 263  
De financiële (weerstands)positie Blz. 264  
Tussentijds resultaat 2018 Blz. 265  
Reserves en voorzieningen Blz. 266  
Meerjarenperspectief Blz. 267  
Materiële vaste activa (gedeelte voorheen 'Niet in exploitatie genomen gronden'[NIEGG]) Blz. 268  
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 269  
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 270  
Overzicht van baten en lasten Blz. 271  
Overzicht van baten en lasten Blz. 272  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 273  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 274  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 275  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 276  
Verschil autonome ontwikkelingen per programma Blz. 277  
Inleiding Blz. 278  
Programma 1: Gebiedsgericht werken Blz. 279  
Programma 2: Economie en vastgoed Blz. 280  
Programma 3: Veiligheid en handhaving Blz. 281  
Programma 4: Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 282  
Programma 5: Werk en inkomen Blz. 283  
Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur Blz. 284  
Programma 7: Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 285  
Programma 8: Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 286  
Programma 9: Bereikbaarheid en verkeer Blz. 287  
Programma 10: Bouwen en wonen Blz. 288  
Programma 11: Financiën en belastingen Blz. 289  
Totaal verschil programma 1 t/m 11 door autonome ontwikkelingen Blz. 290  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 291  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 292  
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 293  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 294  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 295  
Geprognosticeerde balans Blz. 296  
Geprognosticeerde balans Blz. 297  
EMU-saldo Blz. 298  
EMU-saldo Blz. 299  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 300  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 301  
Overzicht van investeringen (activiteitenplan) Blz. 302  
Overzicht van investeringen (activiteitenplan) Blz. 303  
Reserves en voorzieningen Blz. 304  
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 305  
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 306  
Toelichting op de reserves Blz. 307  
Inleiding Blz. 308  
Algemene reserves Blz. 309  
Algemene reserve Blz. 310  
Inkomensreserve Blz. 311  
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 312  
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 313  
Reserve personeel en organisatie Blz. 314  
Reserve onderwijshuisvesting/ intergraal huisvestingsplan (IHP) Blz. 315  
Reserve participatie Blz. 316  
Reserve verkoopopbrengst hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten (HNG) Blz. 317  
Reserve investeringen speeltuin De Viking Blz. 318  
Reserve hondenbeleid Blz. 319  
Reserve recreatie en toerisme Blz. 320  
Reserve centrummanagement/ ondernemersinitiatieven Blz. 321  
Reserve I&A Blz. 322  
Fondsen grondexploitaties Blz. 323  
Reserve leefbaarheidsfonds Blz. 324  
Reserve fonds investering ruimtelijke ordening Blz. 325  
Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw) Blz. 326  
Reserve fonds herstructurering woongebieden Blz. 327  
Reserve verevening bedrijfsomgevingen Blz. 328  
Dekkingsreserves Blz. 329  
Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie Blz. 330  
Nutsvoorzieningen centrum Mierlo Blz. 331  
Parkeren Frisostraat- Margrietstraat Blz. 332  
P-Margrietstraat ter hoogte van Frisostraat Blz. 333  
Dorpstraat deel Rabobank-ter hoogte van de Plus supermarkt Blz. 334  
Onderzoek en realisatie kiosk Mierlo Blz. 335  
Tijdelijke huisvesting Blz. 336  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 337  
Inleiding Blz. 338  
Pensioenen wethouders Blz. 339  
Voorzieningen onderhoud/egalisatie Blz. 340  
Voorziening groot onderhoud wegen Blz. 341  
Voorziening groot onderhoud gebouwen Blz. 342  
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's Blz. 343  
Voorziening Wonen Blz. 344  
Voorzieningen door derden beklemde middelen Blz. 345  
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing Blz. 346  
Egalisatievoorziening rioleringen Blz. 347  
Voorziening breedtesport impuls middelen Blz. 348  
Voorziening gemeentelijk herplantfonds Blz. 349  
Voorziening afgesloten complexen grondbedrijf Blz. 350  
Opmerking Blz. 351  
Voorziening dubieuze debiteuren Blz. 352  
Voorziening dekking verliessaldi grondbedrijf Blz. 353  
Beleid t.a.v. bespaarde rente Blz. 354  
Beleid t.a.v. bespaarde rente Blz. 355  
Toelichting op de financiële uitgangspunten Blz. 356  
Toelichting op de financiële uitgangspunten Blz. 357  
Vaststellingsbesluit Blz. 358  
Vaststellingsbesluit Blz. 359  
Ingediende en aangenomen amendementen en moties Blz. 360  
Ingediende en aangenomen amendementen Blz. 361  
Ingediende en aangenomen moties Blz. 362  
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud