Sitemap

Meerjarenbegroting 2019-2022 Blz. 1
Meerjarenbegroting 2019-2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 4
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 5
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 6
Wat willen we bereiken? Blz. 7
Relevante beleidsnota's Blz. 8
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 9
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk. Blz. 10
01. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. Blz. 11
02. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. Blz. 12
03. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. Blz. 13
04. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. Blz. 14
05. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. Blz. 15
06. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden. Blz. 16
Klanten beleven een optimale dienstverlening. Blz. 17
07. Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk. Blz. 18
08. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is. Blz. 19
Wat gaat het kosten? Blz. 20
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 21
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 22
Wat willen we bereiken? Blz. 23
Relevante beleidsnota's Blz. 24
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 25
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving. Blz. 26
01. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven. Blz. 27
02. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten. Blz. 28
03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers. Blz. 29
04. Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport. Blz. 30
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking. Blz. 31
05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties. Blz. 32
06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties. Blz. 33
Wat gaat het kosten? Blz. 34
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 35
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 36
Wat willen we bereiken? Blz. 37
Relevante beleidsnota's Blz. 38
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 39
De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving. Blz. 40
01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. Blz. 41
02. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. Blz. 42
03. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. Blz. 43
04. Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning. Blz. 44
05. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Blz. 45
06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren. Blz. 46
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 47
Wat gaat het kosten? Blz. 48
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 49
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 50
Wat willen we bereiken? Blz. 51
Relevante beleidsnota's Blz. 52
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 53
In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken. Blz. 54
01. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. Blz. 55
02. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld. Blz. 56
Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar.... Blz. 57
03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening Programma Dienstverlening Blz. 58
04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen Blz. 59
05. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren. Blz. 60
Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is. Blz. 61
06. Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (privacy/AVG) Blz. 62
07. Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg) Blz. 63
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 64
Wat gaat het kosten? Blz. 65
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 66
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 67
Wat willen we bereiken? Blz. 68
Relevante beleidsnota's Blz. 69
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 70
Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk. Blz. 71
01. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten. Blz. 72
02. Vergroten van de sturingsmogelijkheden bij Senzer, passend bij de gemeenschappelijke regeling. Blz. 73
03. Vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo. Blz. 74
Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding. Blz. 75
04. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden. Blz. 76
In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning. Blz. 77
05. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken. Blz. 78
06. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven. Blz. 79
07. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen. Blz. 80
Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee. Blz. 81
08. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie. Blz. 82
09. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020. Blz. 83
10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Blz. 84
11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders. Blz. 85
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 86
Wat gaat het kosten? Blz. 87
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 88
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 89
Wat willen we bereiken? Blz. 90
Relevante beleidsnota's Blz. 91
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 92
Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen. Blz. 93
01. Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners. Blz. 94
02. Aanpassen van onze subsidievoorwaarden, aan de eisen van deze tijd. Blz. 95
03. Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd. Blz. 96
04. Uiterlijk 2020 is Geldrop-Mierlo een dementievriendelijke gemeente. Blz. 97
05. Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen. Blz. 98
06. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad. Blz. 99
07. Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo. Blz. 100
Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning. Blz. 101
08. Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD. Blz. 102
09. Zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en een externe vertrouwenspersoon. Blz. 103
10. Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten.... Blz. 104
Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig. Blz. 105
11. Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein. Blz. 106
12. Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden. Blz. 107
13. Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp. Blz. 108
14. In beeld brengen van cliëntervaringen. Blz. 109
Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. Blz. 110
15. Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Blz. 111
16. Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG. Blz. 112
17. Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat we waar nodig versterken. Blz. 113
18. Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur. Blz. 114
Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht. Blz. 115
19. In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken. Blz. 116
20. De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik van bestaande voorzieningen. Blz. 117
21. Citymarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente. Blz. 118
Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig. Blz. 119
22. Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur.... Blz. 120
23. Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniginggebonden sporter. Blz. 121
24. Doorontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport. Blz. 122
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 123
Wat gaat het kosten? Blz. 124
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 125
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 126
Wat willen we bereiken? Blz. 127
Relevante beleidsnota's Blz. 128
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 129
De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen. Blz. 130
01. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra- concepten te ontwikkelen die toegankelijk...... Blz. 131
02. Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda. Blz. 132
03. Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente. Blz. 133
04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer. Blz. 134
05. Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp. Blz. 135
Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen. Blz. 136
06. Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen. Blz. 137
Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk. Blz. 138
07. Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren. Blz. 139
08. Voorkomen overlast door jongeren. Blz. 140
09. Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk. Blz. 141
Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij. Blz. 142
10. Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren. Blz. 143
11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt. Blz. 144
12. Terugdringen van laaggeletterdheid. Blz. 145
Wat gaat het kosten? Blz. 146
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 147
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 148
Wat willen we bereiken? Blz. 149
Relevante beleidsnota's Blz. 150
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 151
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht. Blz. 152
01. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen. Blz. 153
02. Tegengaan van de afname van biodiversiteit in onze gemeente. Blz. 154
In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde. Blz. 155
03. Dierenwelzijn bevorderen. Blz. 156
In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval. Blz. 157
04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen. Blz. 158
05. Bewustwording rondom afval vergroten. Blz. 159
06. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Blz. 160
De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente. Blz. 161
07. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen. Blz. 162
08. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn. Blz. 163
09. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben Blz. 164
10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. Blz. 165
11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving. Blz. 166
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 167
Wat gaat het kosten? Blz. 168
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 169
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 170
Wat willen we bereiken? Blz. 171
Relevante beleidsnota's Blz. 172
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 173
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners. Blz. 174
01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten. Blz. 175
02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties. Blz. 176
03. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen. Blz. 177
Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio. Blz. 178
04. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid. Blz. 179
Wat gaat het kosten? Blz. 180
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 181
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 182
Wat willen we bereiken? Blz. 183
Relevante beleidsnota's Blz. 184
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 185
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. Blz. 186
01. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling enkel levensloopbestendige woningen realiseren. Blz. 187
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast. Blz. 188
02. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn. Blz. 189
03. Verduurzaming van de woningvoorraad. Blz. 190
04. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk. Blz. 191
05. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn. Blz. 192
06. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente. Blz. 193
Wat gaat het kosten? Blz. 194
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 195
Wat willen we bereiken? Blz. 196
Relevante beleidsnota's Blz. 197
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 198
De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. Blz. 199
01. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief Blz. 200
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 201
Wat gaat het kosten? Blz. 202
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 203
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 204
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 205
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 206
Algemene inleiding Blz. 207
Inleiding Blz. 208
Inleiding Blz. 209
Vertrekpunt uitgangspuntennotitie Blz. 210
Vertrekpunt uitgangspuntennotitie Blz. 211
Stand van zaken na de uitgangspuntennotitie Blz. 212
Stand van zaken na de uitgangspuntennotitie Blz. 213
Paragrafen Blz. 214
Lokale heffingen Blz. 215
Inleiding Blz. 216
Beleid Blz. 217
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 218
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten Blz. 219
Rioolheffing Blz. 220
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 221
Leges Blz. 222
Overige belastingen Blz. 223
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 224
Overzicht tarieven Blz. 225
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 226
Inleiding Blz. 227
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 228
Inventarisatie van de risico's Blz. 229
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 230
Financiële kengetallen Blz. 231
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 232
Inleiding Blz. 233
Wegen Blz. 234
Openbare verlichting Blz. 235
Civiele kunstwerken Blz. 236
Groen Blz. 237
Riolering Blz. 238
Gebouwen Blz. 239
Speelvoorzieningen Blz. 240
Financiering Blz. 241
Inleiding Blz. 242
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 243
Financieringsbehoefte Blz. 244
Renterisicobeheer Blz. 245
Kredietrisicobeheer Blz. 246
Leningenportefeuille Blz. 247
Bedrijfsvoering Blz. 248
Inleiding Blz. 249
Organisatie ontwikkeling Blz. 250
Informatievoorziening Blz. 251
Control Blz. 252
Facilitaire zaken Blz. 253
Kengetallen Blz. 254
Overzicht overhead Blz. 255
Verbonden partijen Blz. 256
Inleiding Blz. 257
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 258
Vennootschappen en coöperaties Blz. 259
Stichtingen en verenigingen Blz. 260
Overig Blz. 261
Grondbeleid Blz. 262
Inleiding Blz. 263
Ontwikkelingen grondexploitaties Blz. 264
Vast te stellen exploitaties Blz. 265
De financiële (weerstands)positie Blz. 266
Tussentijds resultaat 2018 Blz. 267
Reserves en voorzieningen Blz. 268
Meerjarenperspectief Blz. 269
Materiële vaste activa (gedeelte voorheen 'Niet in exploitatie genomen gronden'[NIEGG]) Blz. 270
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 271
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 272
Financiële begroting Blz. 273
Overzicht van baten en lasten Blz. 274
Overzicht van baten en lasten Blz. 275
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 276
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 277
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 278
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 279
Verschil autonome ontwikkelingen per programma Blz. 280
Inleiding Blz. 281
Programma 1: Gebiedsgericht werken Blz. 282
Programma 2: Economie en vastgoed Blz. 283
Programma 3: Veiligheid en handhaving Blz. 284
Programma 4: Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 285
Programma 5: Werk en inkomen Blz. 286
Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur Blz. 287
Programma 7: Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 288
Programma 8: Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 289
Programma 9: Bereikbaarheid en verkeer Blz. 290
Programma 10: Bouwen en wonen Blz. 291
Programma 11: Financiën en belastingen Blz. 292
Totaal verschil programma 1 t/m 11 door autonome ontwikkelingen Blz. 293
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 294
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 295
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 296
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 297
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 298
Geprognosticeerde balans Blz. 299
Geprognosticeerde balans Blz. 300
EMU-saldo Blz. 301
EMU-saldo Blz. 302
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 303
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 304
Overzicht van investeringen (activiteitenplan) Blz. 305
Overzicht van investeringen (activiteitenplan) Blz. 306
Reserves en voorzieningen Blz. 307
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 308
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 309
Toelichting op de reserves Blz. 310
Inleiding Blz. 311
Algemene reserves Blz. 312
Algemene reserve Blz. 313
Inkomensreserve Blz. 314
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 315
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 316
Reserve personeel en organisatie Blz. 317
Reserve onderwijshuisvesting/ intergraal huisvestingsplan (IHP) Blz. 318
Reserve participatie Blz. 319
Reserve verkoopopbrengst hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten (HNG) Blz. 320
Reserve investeringen speeltuin De Viking Blz. 321
Reserve hondenbeleid Blz. 322
Reserve recreatie en toerisme Blz. 323
Reserve centrummanagement/ ondernemersinitiatieven Blz. 324
Reserve I&A Blz. 325
Fondsen grondexploitaties Blz. 326
Reserve leefbaarheidsfonds Blz. 327
Reserve fonds investering ruimtelijke ordening Blz. 328
Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw) Blz. 329
Reserve fonds herstructurering woongebieden Blz. 330
Reserve verevening bedrijfsomgevingen Blz. 331
Dekkingsreserves Blz. 332
Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie Blz. 333
Nutsvoorzieningen centrum Mierlo Blz. 334
Parkeren Frisostraat- Margrietstraat Blz. 335
P-Margrietstraat ter hoogte van Frisostraat Blz. 336
Dorpstraat deel Rabobank-ter hoogte van de Plus supermarkt Blz. 337
Onderzoek en realisatie kiosk Mierlo Blz. 338
Tijdelijke huisvesting Blz. 339
Toelichting op de voorzieningen Blz. 340
Inleiding Blz. 341
Pensioenen wethouders Blz. 342
Voorzieningen onderhoud/egalisatie Blz. 343
Voorziening groot onderhoud wegen Blz. 344
Voorziening groot onderhoud gebouwen Blz. 345
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's Blz. 346
Voorziening Wonen Blz. 347
Voorzieningen door derden beklemde middelen Blz. 348
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing Blz. 349
Egalisatievoorziening rioleringen Blz. 350
Voorziening breedtesport impuls middelen Blz. 351
Voorziening gemeentelijk herplantfonds Blz. 352
Voorziening afgesloten complexen grondbedrijf Blz. 353
Opmerking Blz. 354
Voorziening dubieuze debiteuren Blz. 355
Voorziening dekking verliessaldi grondbedrijf Blz. 356
Beleid t.a.v. bespaarde rente Blz. 357
Beleid t.a.v. bespaarde rente Blz. 358
Toelichting op de financiële uitgangspunten Blz. 359
Toelichting op de financiële uitgangspunten Blz. 360
Bijlagen Blz. 361
Vaststellingsbesluit Blz. 362
Vaststellingsbesluit Blz. 363
Ingediende en aangenomen amendementen en moties Blz. 364
Ingediende en aangenomen amendementen Blz. 365
Ingediende en aangenomen moties Blz. 366
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap