Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

01. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio.

01. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio.

In de regionale samenwerking nemen we een zelfbewuste houding aan en hanteren we het uitgangspunt dat we elkaar succesvoller willen maken. Wij willen de diverse vormen van samenwerking versterken. In 2019 gaan we daarvoor op de beleidsterreinen economie en arbeidsmarkt onze aandacht o.a. richten op het regionale beleid ten aanzien van het winkelaanbod. Lokaal wordt komende jaren gefocust op het revitaliseren van bestaande industrieterreinen, waarbij de bedrijventerrein-verenigingen een prominente rol krijgen in het vitaal houden van de terreinen.
Vanuit het beleidsterrein Wonen wordt er vormgegeven aan een regionale Visie op Wonen voor het Stedelijk Gebied Eindhoven. Deze Visie op Wonen wordt in 2019 lokaal verankerd in een geactualiseerde Woonvisie. Ook wordt er intensief samengewerkt op het terrein van woonruimteverdeling (samen met onze partners, de woningcorporaties) en programmering van woningbouwprojecten.
In de samenwerkingsagenda 2018-2022 van het Stedelijk Gebied Eindhoven is afgesproken om ook op de terreinen Evenementen en voorzieningen en Ruimte de samenwerking meer gestalte te geven. Daarnaast heeft de Metropoolregio in het Ambitiedocument een focus aangebracht op vier samenwerkingsgebieden. Dit houdt in dat een aantal taken, die voorheen onder de vlag van de Metropoolregio werden uitgevoerd, nu door de subregio's/gemeenten opgepakt gaan worden. Hierbij wordt ook inzet van onze gemeente verwacht.