Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

01. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen.

01. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen.

De gemeente zal worden vergroend door het verhogen van de kwaliteit van het groen en waar mogelijk verharding omvormen naar groen.
Dit betekent goede groeiplaatsen inrichten als nieuwe bomen worden gepland en zorgdragen voor de juiste boom op de juiste plek. Daarnaast zal met de beplantingskeuze voor langdurige kwaliteit worden gekozen. Dit draagt bij aan de biodiversiteit van de gemeente.

In het groenbeleidsplan is biodiversiteit een vast onderdeel. We zullen in 2019 zullen we de laatste modules hiervoor opstellen. Ook in de nog op te stellen modules van het groenbeleidsplan krijgt biodiversiteit een plek. Zo onderzoeken we de mogelijkheden van groencompensatie (fysiek en financieel) bij ontwikkelingen die ten koste gaan van groen.

In 2019 gaan we verder met het opnieuw inrichten van verouderde plantvakken met planten die een vak sluitend dichtgroeien. Het eerste jaar na aanplant worden vakken op A-niveau onderhouden om ze sluitend dicht te laten groeien. Bij de beplantingskeuze wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met biodiversiteit.

In 2019 gaan we verder met het omvormen van verharding naar groen. Bijvoorbeeld op plaatsen waar een zeer breed voetpad ligt. Hierdoor ontstaat meer groen, wat kan bijdragen aan de biodiversiteit maar ook in de opvang van de gevolgen van klimaatverandering. Dit wordt in 2018 bij reconstructies al toegepast.

Groen helpt ook bij het voorkomen van overlast bij extreem weer, zowel bij wateroverlast alswel bij droogte. Voor maatregelen bij wateroverlast is hier in het kader van het Gemeentelijk Rioleringsplan aandacht voor. Ook initiatieven waarbij burgers worden gestimuleerd de bestrating uit de tuinen te verwijderen zullen worden aangepakt. Er wordt bij nieuwe plannen voldoende ruimte voor waterberging in de openbare ruimte gecreëerd en op bestaande locaties zal worden bekeken wat er in de omgeving mogelijk is. Voor droogtetijden zal het aanbrengen van groen een maatregel kunnen zijn.
Om dit alles te kunnen realiseren is meer capaciteit nodig op het vakgebied cultuurtechniek.