Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

01. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken.

01.	Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken.

Samen met bewoners en (maatschappelijke partners) komen tot wijkontwikkelingsplannen.
De gemeente neemt het initiatief om met bewoners en (maatschappelijke) partners in de wijk te komen tot een wijkontwikkelingsplan, waarbij bewoners, (maatschappelijke) partners en gemeente samen kijken hoe de leefomgeving aantrekkelijker, sociaal bewuster en veiliger kan worden.
Een wijkontwikkelingsplan bestaat uit een analyse van wat er in een wijk gebeurt, van de positieve punten in de wijk en van de knelpunten. Daarnaast is er een uitvoeringsagenda waarin concrete activiteiten staan die de komende jaren uitgevoerd gaan worden door verschillende partners en bewoners in de wijk. Een wijkontwikkelingsplan is veelomvattend en gaat om zowel sociale, ruimtelijke als veiligheidsaspecten. Afstemming met en aansluiting van diverse domeinen en met de bewoners kost meer tijd maar levert meer rendement op. Per jaar gaat een multidisciplinair team van in- en externe partijen met concrete punten in de wijk aan de slag. Begin 2019 volgt een planning voor de komende jaren. In nieuwe omgevingsplannen zullen de (beoogde) effecten van de wijkontwikkelingsplannen worden meegenomen.
Voor het aan de slag gaan met de wijkontwikkelingsplannen is een programmamanager nodig die integraal mensen bij elkaar brengt en doelen uit de uitvoeringsagenda bereikt. Dit past niet binnen de huidige formatie. Hiervoor worden dan ook aanvullende middelen gevraagd. Een integraal programmamanager wordt hiervoor aangesteld.

Tijdens het opstellen van wijkontwikkelingsplannen komen vaak al kleinere punten naar voren die met een kleine bijdrage kunnen worden aangepakt en die positief bijdragen aan het proces in de wijk. Hier willen we als gemeente, samen met bewoners, pro-actief mee aan de slag.

Formuleren van succes- en faalfactoren aan de hand van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid als pilot voor de manier van integraal werken met wijkontwikkelingsplannen.
Op dit moment wordt het wijkontwikkelingsplan in Braakhuizen Zuid opgesteld door een externe partij in samenwerking met mensen uit de wijk. Dit proces evalueren wij en de leerpunten worden meegenomen naar de andere wijken. De evaluatie vindt interactief plaats in de eerste helft van 2019.

In het wijkontwikkelingsplan is, als dat wordt gewenst door de bewoners, aandacht voor voorzieningen zoals ontmoetingsplaatsen in de wijk.
Prettig leven in een fijne wijk, betekent voor veel mensen dat je anderen in de buurt kunt ontmoeten. Als onderdeel van het wijkontwikkelingsplan, kijken we naar de behoefte en de mogelijkheden om een ontmoetingsplaats te realiseren. Een ontmoetingsplaats kan een gebouw zijn, maar ook een andere fysieke, openbare plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zoals een Cruijff Court. Deze plannen worden afgestemd met het Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed en het eerder door de gemeenteraad vastgestelde accommodatiebeleid (zie ook programma 2). De eventuele, hieruit voortvloeiende kosten zijn logischerwijs nog niet inzichtelijk of geraamd.