Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

03. Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd.

03. Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd.

In 2018 hebben we uitvoering gegeven aan het preventieplan binnen vier pijlers. In 2019 willen we deze pijlers voortzetten. Hieronder staan de pijlers en projecten weergegeven.

Pijler Ouder en Kind: Binnen deze pijler wordt aan drie projecten uitvoering gegeven.

  • De ontwikkeling van een themagerichte aanpak op het gebied van (complexe) scheidingen samen met ketenpartners: Daarbij steken we in 2019 in op deskundigheidsbevordering van het CMD, een inlooppunt voor informatie, advies en ondersteuning en bijeenkomsten voor onze inwoners.
  • Het samen met ketenpartners (bijvoorbeeld onderwijs en jeugdgezondheidszorg) uitvoeren van het ouderschapsplan: Elk kind verdient de best mogelijke start en een optimale kans op een gezonde en veilige ontwikkeling. In het kader van het preventieplan willen wij samen met ouders en professionele partners vorm geven aan een preventieve aanpak voor alle ouders in Geldrop-Mierlo op basis van de ouderschapstheorie van dr. van der Pas. Elk kind verdient de best mogelijke start van zijn leven en een optimale kans op een gezonde en veilige ontwikkeling. Dit vraagt krachtig ouderschap; je prettig voelen in het ouderschap is een essentiële factor voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Ouderschap heeft daarnaast impact op de persoon zelf, de partnerrelatie maar bijvoorbeeld ook het sociale en professionele leven. Iedere fase van het ouderschap vraagt een andere invulling, waar ouders steeds opnieuw vorm aan moeten geven.
    Dit betekent dat wij inspelen op transitiemomenten in het leven van het kind en aandacht geven aan bijzondere gebeurtenissen in het leven (Life-events), zoals scheiden.
  • Het scholenplan: Het CMD zal met de scholen en voorschoolse partijen de zorginfrastructuur verder professionaliseren waarbij preventief werken en vroegsignalering centraal staan.


Pijler Gebiedsgerichte zorg: in 2018 is het CMD gestart met een pilot 'gebiedsgericht werken in de zorg (18+). Mierlo is het pilotgebied. In 2019 gaan we de pilot uitwerken. Het CMD is meer aanwezig in het Hof van Bethanië. De samenwerking met diverse partners zoals de huisartsen wordt nader vormgegeven.

Pijler Mantelzorg: op basis van het in 2018 geactualiseerde beleidsplan gaan we in 2019 onze mantelzorgers nog beter vinden, ondersteunen, adviseren en waarderen. Dit doen we op basis van de behoefte van mantelzorgers waarbij wij ook speciale aandacht hebben voor onze jeugdige mantelzorgers.

Pijler Vroegsignalering schulden: zie programma 5, nummer 5.