Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

03. Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente.

03. Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente.

Wij streven multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen met een kwalitatief goede onderhoudsstaat na. In mei 2016 is in het IHP 2015-2020 de meerjarenvisie opgenomen met betrekking tot onderwijshuisvesting. Concreet betekent dit onder andere dat er in de komende jaren uitvoering wordt gegeven aan twee nieuwbouwprojecten: basisscholen wijk Skandia en het Strabrecht College.

  • In 2017 en 2018 hebben er gesprekken plaatsgevonden met betrokken schoolbesturen in het kader van de nieuwbouw basisscholen wijk Skandia. In de komende jaren zullen de vervolgstappen gezet worden die nodig zijn om de nieuwbouw te realiseren. Hierbij kan gedacht worden aan de aanbestedingen bouwmanagementbureau, architect en aannemer.
  • In juli 2018 heeft de gemeenteraad besloten om het krediet voor de nieuwbouw van het Strabrecht College te verhogen. Door deze verhoging kan een gebouw gerealiseerd worden met ambitieniveau Duurzaam en Gezond. de aanbesteding voor de bouw is opgestart. In de komende raadsperiode realiseren wij de nieuwbouw.

Naast de twee nieuwbouwprojecten, wordt er ook gekeken naar de onderwijshuisvesting in Mierlo. In het najaar 2018 zijn gesprekken gestart om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente (onderwijshuisvesting) en schoolbesturen (spreiding en instandhouding) te kijken naar de onderwijsopgave voor de kern Mierlo. De komende raadsperiode zal blijken of deze onderwijsopgave gebouwelijke consequenties gaat hebben.

Naast de ambitie om inhoudelijke samenwerking tussen de (onderwijs)partijen te stimuleren, bekijken wij ook of dit gebouwelijk te realiseren is. In het kader van de brede schoolontwikkeling wordt ingestoken op inzet van leegstaande onderwijsruimten binnen de schoolgebouwen voor huisvesting voor peuterspeelzaalwerk en/of kinderopvang zodat de ontwikkeling van jeugdigen zo ononderbroken mogelijk verloopt. Wij zetten in op goede afstemming tussen voorschoolse voorzieningen en het onderwijs. Intussen zijn op de meeste scholen voorzieningen voor kinderopvang en peuterwerk gebouwelijk toegevoegd en er is sprake van een integraal kindcentrum.

Naast de gebouwelijke aspecten, blijft de gemeente ook de regie voeren op de inhoudelijke samenwerking. Deze verplichte inhoudelijke samenwerking is tevens geborgd in de subsidievoorwaarden in het kader van de ontwikkelrichting en uitvoering van het peuterwerk.