Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

06. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente.

06. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente.

De Omgevingswet bevat 4 hoofddoelen:
1. De inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten;
2. De fysieke leefomgeving samenhangend benaderen;
3. De bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving vergroten;
4. De besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren.

Deze hoofddoelen worden ook nagestreefd bij de implementatie van de Omgevingswet in Geldrop-Mierlo. Budget is nodig voor de volgende onderdelen en activiteiten. Er zal een omgevingsvisie worden opgesteld. Dit kunnen we niet (volledig) zelf. Er is externe hulp en expertisen nodig. In de omgevingsvisie wordt de lange termijnvisie voor de gehele fysieke leefomgeving bepaald. Hierin worden alle relevante beleidsnota's, werkvelden en begrotingsthema's betrokken die raakvlak hebben met de fysieke leefomgeving.
Dat kan door het opstellen van deelvisie, bijvoorbeeld voor verkeer, wonen, maar bijvoorbeeld ook "Samen.....Werkt". De omgevingsvisie wordt in samenhang met de overige gemeentelijke visies die (gedeeltelijk) gericht zijn op de fysieke leefomgeving opgesteld. De omgevingsvisie kan naar verwachting in 2021 door de raad worden vastgesteld.

De visie wordt vertaald in een omgevingsplan en eventueel in omgevingsprogramma's. Ook hiervoor geldt dat budget nodig is om dit proces te begeleiden en om de nodige inhoudelijke kennis binnen te halen. Een pilot omgevingsplan voor de kern Geldrop zal al in 2019 aan de raad worden voorgelegd. Het (definitieve) omgevingsplan voor de hele gemeente en de eventuele programma’s volgen op de omgevingsvisie in 2021 en 2022.
Zowel bij de visie als de plannen zijn de hoofddoelen van de wet uitgangspunt.

Ontwikkelingen die bijdragen aan het bereiken van de gemeentelijke lange termijndoelen, worden beter gefaciliteerd. Hoe belangrijker het doel, des te eenvoudiger we het als gemeente maken. Daar benutten we de geboden afwegingsruimte voor en ook de mogelijkheid om regelgeving te vereenvoudigen. Flexibiliteitsbepalingen en open normen die aansluiten bij de gemeentelijke doelen worden in plannen opgenomen.

Digitale ontsluiting van gegevens is een onderdeel van de omgevingswet. Geoinformatie is daarbij een belangrijke partner, het biedt extra mogelijkheden en de regelgeving wordt eenvoudiger en beter.

Medewerkers, college en raad zullen moeten worden getraind in de doelen en ook de vaardigheden van de wet. Diverse trainingen en cursussen zullen in 2019 en 2020 worden georganiseerd.