Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

07. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen.

07. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen.

We gaan verder met het uitvoeren van de maatregelen die in het kader van de duurzaamheidsnota al zijn opgestart. Deze zijn ook onder punt 8 uitgebreider beschreven. Daarnaast, zoals in het kernakkoord beschreven, gaan we onderzoeken in hoeverre het in onze gemeente mogelijk is om zonneweides aan te leggen en windturbines te plaatsen. De ambitie is om 8 hectare zonneweides te realiseren en 8 windturbines te plaatsen in de komende raadsperiode. We zullen altijd kijken naar mogelijke samenwerkingspartners om dit te realiseren. Je kunt dan denken aan private partijen, inwoners en/of andere overheden.