Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

07. Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo.

07. Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo.

Wij zullen samen met betrokken partijen in Geldrop-Mierlo diversiteitsbeleid ontwikkelen. Het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen staat daarbij centraal. Wij streven naar de sociale acceptatie en gelijke behandeling van alle inwoners van Geldrop-Mierlo. Daarbij kan iedereen meedoen en voelt men zich onderdeel van onze samenleving. Op de korte termijn verankeren wij de uitgangspunten van het diversiteitsbeleid in de aankomende strategie voor het sociaal domein. Een concrete uitwerking van die visie volgt daarna. Doel is een verandering in bewustzijn teweeg brengen bij inwoners, ondernemers, medewerkers van de gemeente en maatschappelijke organisaties door hen op een andere manier te laten kijken naar mensen die anders zijn of leven. Door te laten zien dat diversiteit mooi is en rijkdom geeft, leveren wij een bijdrage aan een open en verbonden samenleving.

Wij geven een impuls aan de bewustwording over het VN verdrag voor mensen met een beperking door als gemeente vanuit de eigen organisatie het goede voorbeeld te geven. Hiervoor zetten wij allereerst bewustwordingsactiviteiten op binnen de gemeentelijke organisatie en bedden wij dit beleid in besluitvormingsprocessen.

Wij geven participatie van statushouders vorm op een manier die uitgaat van gelijke mogelijkheden en kansen en wij creëren bewustwording van het belang van gelijke behandeling door lokaal invulling te geven aan initiatieven zoals de banenafspraak, passende woonruimte (ism woningcorporaties), de bevordering van interculturele communicatievaardigheden of het stimuleren van inzicht in eigen waarden en normen en inlevingsvermogen. Ook faciliteren wij samenwerking met bijvoorbeeld oud-statushouders, sleutelfiguren en sociale ondernemers.