Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

08. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn.

08. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn.

Naast bovengenoemde initiatieven gaan we verder op de reeds ingeslagen weg. Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad de nota duurzaamheid vastgesteld. Hierin zijn onder andere de volgende initiatieven opgenomen waarmee we in 2019 voortvarend verder zullen gaan, om uiteindelijk energieneutraliteit te bereiken. Initiatieven:

 • Beperken energielasten en verduurzaming bestaande woningen (duurzaamheidslening; uitrol nul op de meter; stimuleren gedragsverandering).
 • Faciliteren lokale duurzame energieprojecten (faciliteren energiecoöperatie, faciliteren laadinfrastructuren elektrische auto's, stimuleren particuliere initiatieven).
 • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (energielabels, maatwerkadviezen, investeringskosten afwegen tegen terugverdientijden).
 • Verduurzamen openbare verlichting.
 • Duurzaam inkopen (gunningscriteria duurzaamheid inzetten, maatschappelijk verantwoord inkopen).
 • Duurzaamheid integreren in gemeentelijk beleid (verplichte afweging gevolgen duurzaamheid; toepassing relevante indicatoren, eventuele klimaatbegroting).
 • Prestatieafspraken besparingen sociale woningen (verplicht overleg woningbouwcorporaties).
 • Faciliteren verenigingen met energiebesparing (stimuleringssubsidie).
 • Faciliteren betrekken gemeenschap Geldrop-Mierlo (organisatie energiecafe's, D100, faciliteren en uitbreiden platform duurzaam; eventuele herinvoering duurzaamheidsprijs).
 • Stimuleren duurzame nieuwbouw.
 • Energiebesparing via toezicht en handhaving (verplicht onderdeel bij bedrijfscontroles).
 • Aanpak regenwateroverlast.
 • Gemeentelijke mobiliteit verduurzamen (verduurzamen wagenpark, verduurzaming leerlingenvervoer, stimulering fietsgebruik).

Om verder de ambitie te halen, willen we regionaal en lokaal samenwerken.

We zullen in 2019 onderzoeken bij het MRE en buurgemeenten (inclusief de duurzaamheidstafel) hoe we, meer dan we nu al doen, samen kunnen werken op het gebied van duurzaamheid. We spelen actief een rol in een regionale energie alliantie, waarin allerlei regionale partijen participeren (overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven) om duurzaamheid op de kaart te zetten en uitvoeringskracht te organiseren. Dit verhoogt ook innovatie en het uitrollen van succesvolle projecten.

Op basis van het Protocol monitoring lokale energie- en klimaatdoeleinden moet in 2019 in beeld worden gebracht wat projecten /ontwikkelingen opleveren en hoe de gemeente er op enig moment voor staat. Hiervoor moeten relevante indicatoren worden gemonitord. In dat kader zal bezien worden of de toepassing van bijvoorbeeld een klimaatbegroting een geschikt middel is.

Een omgevingsvisie met daarin de lange termijnvisie voor de fysieke leefomgeving wordt opgesteld in 2019. De duurzaamheidsagenda vormt een belangrijke bouwsteen voor deze visie. De omgevingsvisie zal kansen en ruimte bieden voor duurzame initiatieven en maakt duidelijk welke kansen in de verschillende gebieden van de gemeente bestaan.