Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

08. Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD.

08. Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD.

In 2015 is het CMD gestart met het uitvoeren van de nieuwe taken in het Sociaal Domein. We zijn terughoudend van start gegaan bij de invulling van de benodigde formatie omdat er onvoldoende beeld was wat er op het CMD af zou komen. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de taken en vragen omvangrijker waren dan bij de start was aangenomen. De groeiende trend is opgevangen met tijdelijke krachten, nu wordt duidelijk dat de groei in de vraag van structurele aard is. Om de wachttijden niet te hoog te laten oplopen en ook aan preventie te kunnen werken, zijn er in 2018 veel tijdelijke krachten (10,2 fte) werkzaam in het CMD. Een structurele oplossing voor de afdeling CMD is nodig.
Hiervoor gaan wij in 2019:

  • de kaders voor de taken van het CMD benoemen in de strategische visie op het sociaal Domein (zie punt 10);
  • een business case opstellen met een analyse van de werkwijze, de groei van de hulpvragen en de uit te voeren taken. De businesscase geeft inzicht in een toekomstbestendige omvang (formatie), de kansen om efficiency te bewerkstelligen en in de optimale organisatiestructuur. De businesscase geeft een beeld van waar we naar toe kunnen groeien en wordt medio 2019 opgeleverd.

Om de kwaliteit in 2019 te kunnen handhaven is er formatie uitbreiding nodig voor "going concern".
Hierbij wordt in 2019 zoveel mogelijk de benodigde formatie tijdelijk ingevuld in afwachting van de uitkomsten van de businesscase. Echter nu al is duidelijk dat een structurele uitbreiding in ieder geval noodzakelijk is. Tijdelijke inhuur is duurder en sommige vacatures zijn lastig tijdelijk in te vullen. Daarnaast zorgt langdurige inzet van veel incidentele krachten voor een gebrek aan continuïteit zowel binnen de afdeling als voor onze cliënten. Wij vullen daarom een deel van de uren structureel in en een deel incidenteel.
Een uitbreiding is nodig voor continuering van de volgende taken:

  • huisbezoeken door klantadviseur jeugd en zorg, hiermee kunnen de wachtlijst worden beperkt;
  • ondersteuning van de klantadviseurs zodat deze meer tijd hebben voor klantcontacten;
  • verwerken van klantmutaties;
  • preventie;
  • verwerken van indicatie door anderen dan het CMD gesteld en betalingen.