Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

10. Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren.

10. Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren.

We streven naar betere afstemming tussen het bedrijfsleven en onderwijs om te zorgen voor een goede match tussen vraag naar en aanbod van arbeid. Dit op een toekomstgerichte en duurzame wijze. Op die manier voorkomen wij dat jeugdigen (en andere inwoners) in de bijstand terecht komen. Senzer speelt hierin een belangrijke rol. Aandachtspunten hierbij zijn passend onderwijs en de doorgaande leerlijn (inclusief arbeidsmarkt).

  • Regionaal vindt op tactisch en operationeel niveau overleg plaats tussen verantwoordelijken v(s)o-scholen Samenwerkingverband VO en mbo, directeur Samenwerkingsverband VO, beleidsmedewerkers gemeente(n) jeugd en arbeid/participatie, directeur Werkbedrijf Senzer. Met als doel beleid op elkaar af te stemmen voor succesvolle uitstroom naar werk.
  • Op operationeel niveau wordt aan de hand van concrete situaties (casusniveau) gesproken over de overstap van onderwijs naar (begeleid) werk of dagbesteding. Dit wordt het Peelportaal genoemd en is gericht op de arbeidstoeleiding van kwetsbare leerlingen.
  • Ook heeft Senzer in samenwerking met scholen en stichting MEE een sluitende aanpak (van onderwijs naar arbeidsmarkt) ontwikkeld en hiervoor een coördinator van School naar Werk aangesteld. In 2019 wordt deze aanpak geëvalueerd.
  • Op lokaal niveau wordt de samenwerking met het Strabrecht College gezocht in het kader van het omgevingsgericht onderwijs. Zo bieden wij als gemeente ruimte voor profielwerkstukken en stages.
  • In het contact met het bedrijfsleven wordt het thema Onderwijs structureel besproken in het ondernemersplatform, maar ook bij individuele bedrijfsbezoeken. Er wordt aandacht gevraagd voor het creëren van stageplekken, maar ook de aansluiting van het onderwijs op de vraag uit het bedrijfsleven is een thema. Onderwijs zal een thema worden in het economisch beleids- en actieplan dat in 2019 geactualiseerd word. Zie ook programma 2 - Economie en vastgoed.