Meer
Publicatiedatum: 19-11-2018

Inhoud

Terug

12. Terugdringen van laaggeletterdheid.

12. Terugdringen van laaggeletterdheid.

Vooruitlopend op het landelijke actieplan laaggeletterdheid, hebben diverse partijen in onze arbeidsmarktregio een convenant aanpak laaggeletterdheid ondertekend. In dit convenant spreken de convenantpartners af hun inspanningen te bundelen en gezamenlijk laaggeletterdheid te voorkomen en aan te pakken. Diverse partijen zijn al aan de slag met een aanpak vanuit hun eigen organisatie. Zo hebben de bibliotheken in de regio het initiatief genomen tot de oprichting van een Taalhuis en Taalpunten waaronder in Geldrop-Mierlo. Het Taalhuis (in Geldrop) en het Taalpunt (in Mierlo) zullen centrale punten vormen in de aanpak van laaggeletterdheid, waar informatie beschikbaar is voor laaggeletterden, hun omgeving en professionals, waar vraag en aanbod samenkomen en waar nieuwe ontmoetingen en initiatieven ontstaan. Bekostiging vindt hoofdzakelijk plaats uit de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)-middelen die ingezet worden via de gemeente Helmond.