Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan wij aan de hand van 11 programma’s in op wat wij in 2020 hebben gedaan om het met elkaar afgesproken beleid te realiseren. Daarnaast geven wij in het jaarverslag invulling aan de (verplichte) paragrafen. In de jaarrekening staat vermeld hoe 2020 financieel is verlopen.

Resultaat

Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2020 van -€ 35.226,-. Hiervan heeft -€ 456.170,- betrekking op de algemene dienst (de reguliere exploitatie) en € 420.944,- op de grondexploitaties.

Algemene dienst

Het negatieve resultaat van de algemene dienst komt onder andere door onderstaande budgetafwijkingen. Voor een uitgebreidere toelichting op onderdelen verwijzen wij naar "Analyse overzicht van baten en lasten" (de verschillenanalyse) in deze jaarstukken.

Programma Onderwerp Resultaat (in € 's)
P4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Extra storting in voorziening Wethouderpensioenen -54.000
P5. Werk en inkomen Meerkosten bijstandsverlening -252.000
P6. Zorg, welzijn en cultuur Extra storting in verliesvoorziening Hofdael -67.000
P5. Werk en inkomen Tekort sociaal domein (het gedeelte dat groter is dan het beschikbare bedrag in de egalisatiereserve Sociaal Domein) -140.000
P6. Zorg, welzijn en cultuur
P7. Jeugdbeleid en onderwijs
P11 Financiën en belastingen Niet naar taakveld doorbelaste kosten inkoop en aanbesteding -128.000
P11 Financiën en belastingen Minder salaris en overhead op projecten en grondexploitaties -419.000
P11 Financiën en belastingen Vrijval eenmalige stelpost ter dekking van (nagekomen) cao-gevolgen in 2020 310.000
P11 Financiën en belastingen Algemene uitkering (Decembercirculaire en afrekening voorgaande jaren) 271.000
Overige verschillen 23.000
Totaal -456.000

Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de jaarrekening de realisatie wordt afgezet tegen de begroting na wijzigingen (gedurende het boekjaar). Het hierboven genoemde resultaat van € 456.170,- is daarom het verschil tussen de werkelijke kosten en opbrengsten enerzijds en de bijgewerkte raming na de 3e tussentijdse rapportage 2020 anderzijds. Het resultaat valt dus circa € 4,5 ton  nadeliger uit dan werd verwacht na de 3e tussentijdse rapportage 2020.

Echter, indien de werkelijke kosten en opbrengsten worden afgezet tegen de oorspronkelijke begroting, ontstaat het volgende beeld:

Verloop resultaat 2020
Begroot resultaat in MPB 2020-2023 -1.072.169
Resultaat 1e tussentijdse rapportage 2020 -148.676
Resultaat 2e tussentijdse rapportage 2020 772.613
Resultaat 3e tussentijdse rapportage 2020 436.927
Begroot resultaat na 3e tussentijdse rapportage 2020 -11.305
Resultaat jaarrekening 2020 -456.170
Meer onttrokken aan reserves t.o.v. begroting na wijzigingen (van -€ 11.305,-) 444.865
Minder onttrokken aan reserves t.o.v. oorspronkelijke begroting (van -€ 1.072.169,-) 615.999

Hieruit blijkt dat we boekjaar 2020 € 615.999,- positiever hebben afgesloten dan bij de oorspronkelijke begroting werd verwacht.

(Gedurende 2020 zijn er geen andere begrotingswijzigingen geweest die van invloed zijn op het resultaat dan bij de tussentijdse rapportages).

Grondexploitaties

Het resultaat in 2020 komt voort uit tussentijdse winstnemingen (€ 243.104,-), drie afgesloten exploitaties, zijnde: Kievitstraat (-€ 14.309,-), Willem Barentzweg (€ 91.726,-) en Ellenaar (€ 77.093,-) en de verkoop van een kavel in Ellenaar (€ 23.330,-). Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken.