Programma 11. Financiën en belastingen

Portefeuillehouder(s)

Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. 1.     De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Verstuurd aan de raad (in geval van RIB) /
Vastgesteld in de raad
Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota reserves en voorzieningen 2017-2020 18 december 2017 2021
Financiële verordening 2017-2020 18 december 2017 2021
RIB Tussentijdse afwijkingenrapportage 2019 13 februari 2020 N.v.t.
RIB 3e tussentijdse rapportage (accountantsversie Jaarstukken) 2019 16 april 2020 N.v.t.
RIB Bestuurlijk proces Planning- en Controlcyclus 2020 12 mei 2020 N.v.t.
1e tussentijdse rapportage 2020 15 juni 2020 N.v.t.
Proces behandeling meerjarenbegroting 2021-2024 2020 29 juni 2020 N.v.t.
Jaarstukken 2019 29 juni 2020 N.v.t.
RIB Uitkomsten Meicirculaire + Junibrief en inschatting gevolgen coronacrisis 2020 8 juli 2020 N.v.t.
RIB Herfinanciering bestaande geldleningen deel 1 2020 e.v. 25 augustus 2020 N.v.t.
2e tussentijdse rapportage 2020 21 september 2020 N.v.t.
RIB Uitkomsten Septembercirculaire en gevolgen coronacrisis 2020 23 september 2020 N.v.t.
RIB Herfinanciering bestaande geldleningen deel 2 2020 e.v. 2 oktober 2020 N.v.t.
Meerjarenbegroting 2021-2024 12 november 2020 N.v.t.
Belastingverordeningen 2021 14 december 2020 N.v.t.
3e tussentijdse rapportage 2020 14 december 2020 N.v.t.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
De financiële administratie, financieel beleid en advies en belastingen worden uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
0.10 Mutaties reserves 426 2.006 2.093 87
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.253 0 -35 -35
0.4 Overhead 10.714 11.055 11.152 96
0.5 Treasury 365 337 258 -79
0.61 OZB woningen 154 154 263 109
0.62 OZB niet-woningen 30 30 29 -1
0.64 Belastingen overig 372 370 369 -1
0.8 Overige baten en lasten 702 313 -2 -315
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 100 100 32 -68
Totaal Lasten 14.115 14.365 14.158 -208
Baten
0.10 Mutaties reserves 1.215 3.535 3.121 -414
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
0.4 Overhead 182 436 416 -20
0.5 Treasury 1.994 1.045 1.025 -20
0.61 OZB woningen 3.731 3.887 3.959 72
0.62 OZB niet-woningen 1.663 1.663 1.664 1
0.64 Belastingen overig 308 308 293 -15
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 54.784 56.483 56.754 271
0.8 Overige baten en lasten 0 0 12 12
Totaal Baten 63.877 67.356 67.244 -113