Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 38 0 38
1.2 Openbare orde en veiligheid 21 1.117 -1.096 21 1.174 -1.153 20 1.193 -1.173
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 681 3.678 -2.997 629 3.657 -3.028 591 3.510 -2.919

Programma 2. Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 172 0 172 259 34 225 219 179 41
3.1 Economische ontwikkeling 33 432 -399 33 375 -342 17 430 -413
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 55 -51 4 55 -52 3 59 -56
3.4 Economische promotie 654 475 180 455 367 88 516 355 161

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 79 2.064 -1.985 79 2.059 -1.980 93 2.085 -1.992

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 53 62 -8
0.1 Bestuur 0 2.156 -2.156 0 2.109 -2.109 2 2.001 -1.999
0.2 Burgerzaken 481 1.384 -903 479 1.387 -908 433 1.491 -1.058

Programma 5. Werk en inkomen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 11 180 -169
6.3 Inkomensregelingen 9.780 13.398 -3.618 13.390 17.253 -3.863 16.637 21.147 -4.510
6.4 Begeleide participatie 0 1.410 -1.410 0 1.410 -1.410 0 1.649 -1.649
6.5 Arbeidsparticipatie 0 1.643 -1.643 0 1.760 -1.760 0 1.002 -1.002

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 -14 246 -260 340 706 -366
5.1 Sportbeleid en activering 0 682 -682 0 566 -566 20 506 -486
5.2 Sportaccommodaties 598 1.889 -1.291 598 1.711 -1.113 641 1.805 -1.164
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 193 1.566 -1.374 252 1.811 -1.560 250 1.549 -1.299
5.4 Musea 0 108 -108 0 106 -106 0 111 -111
5.5 Cultureel erfgoed 18 281 -263 18 297 -279 22 301 -278
5.6 Media 0 861 -861 0 861 -861 0 855 -855
6.2 Wijkteams 0 665 -665 0 665 -665 0 724 -724
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 819 -819 0 1.086 -1.086 0 1.269 -1.269
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 560 7.260 -6.700 560 8.853 -8.292 278 8.296 -8.018
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 203 -203 0 251 -251 10 204 -194
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 16 -16 0 15 -15 10 24 -13

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 328 1.023 -695 1.640 1.107 533 606 1.250 -644
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 37 -37 0 37 -37 0 37 -37
4.2 Onderwijshuisvesting 0 1.613 -1.613 0 2.866 -2.866 4 1.252 -1.248
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 657 2.410 -1.753 870 2.131 -1.261 904 2.128 -1.224
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 9.219 -9.219 0 10.408 -10.408 122 11.342 -11.219
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 806 -806 0 939 -939 0 880 -880
7.1 Volksgezondheid 0 1.495 -1.495 0 1.545 -1.545 0 1.511 -1.511

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 43 0 43 34 0 34 154 16 137
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 52 2.575 -2.523 52 2.682 -2.630 87 2.758 -2.671
7.2 Riolering 3.882 2.951 930 3.882 2.901 980 3.816 2.905 910
7.3 Afval 5.548 4.358 1.191 5.525 4.450 1.076 6.022 5.032 990
7.4 Milieubeheer 34 586 -552 518 1.124 -606 372 1.007 -636

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 135 0 135 65 0 65 226 152 74
0.63 Parkeerbelasting 413 11 402 348 11 337 327 8 318
2.1 Verkeer en vervoer 92 4.184 -4.091 104 3.710 -3.606 163 3.679 -3.515
2.2 Parkeren 0 184 -184 0 182 -182 0 171 -171

Programma 10. Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 70 243 -174
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 395 518 -122 395 480 -85 657 551 107
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 50 -50 0 44 -44 0 48 -48
8.1 Ruimtelijke ordening 155 288 -133 155 333 -178 343 527 -183
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 17.542 17.522 20 17.661 17.600 61 1.585 1.079 506
8.3 Wonen en bouwen 841 1.161 -320 893 1.242 -348 862 1.342 -480

Programma 11. Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 1.215 426 789 3.535 2.006 1.528 3.121 2.093 1.028
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 1.253 -1.253 0 0 0 0 -35 35
0.4 Overhead 182 10.714 -10.532 436 11.055 -10.619 416 11.152 -10.736
0.5 Treasury 1.994 365 1.629 1.045 337 708 1.025 258 767
0.61 OZB woningen 3.731 154 3.576 3.887 154 3.733 3.959 263 3.696
0.62 OZB niet-woningen 1.663 30 1.633 1.663 30 1.633 1.664 29 1.635
0.64 Belastingen overig 308 372 -63 308 370 -62 293 369 -76
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 54.784 0 54.784 56.483 0 56.483 56.754 0 56.754
0.8 Overige baten en lasten 0 702 -702 0 313 -313 12 -2 14
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 100 -100 0 100 -100 0 32 -32

Totaal

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal 107.271 107.271 0 116.263 116.263 0 103.769 103.769 0