Programma 10. Bouwen en wonen

Portefeuillehouder(s)

Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. 1.   Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling, enkel levensloopbestendige woningen realiseren.
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast. 2.   Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn.
3.   Verduurzaming van de woningvoorraad.
4.   Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk.
5.   Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn.
6.   Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028 2020-2028 15 juni 2020  
Verordening Starterslening 2020 N.v.t. 15 juni 2020  
Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-2023 2020-2023 16 december 2019 4e kwartaal 2023
regionale visie op Wonen SGE 2020-2040 28 oktober 2019  
Afsprakenkader Wonen 2017, aantrekkelijke woonmilieus in stedelijk gebied Eindhoven   18 december 2017 2021
Omgevingsvisie 2020-2022   2021/2022
Omgevingsplan 2021-2024   2021 e.v.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft.

Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 243 243
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 518 480 551 71
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 50 44 48 5
8.1 Ruimtelijke ordening 288 333 527 194
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 17.522 17.600 1.079 -16.521
8.3 Wonen en bouwen 1.161 1.242 1.342 101
Totaal Lasten 19.539 19.698 3.790 -15.908
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 0 70 70
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 395 395 657 262
8.1 Ruimtelijke ordening 155 155 343 188
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 17.542 17.661 1.585 -16.076
8.3 Wonen en bouwen 841 893 862 -32
Totaal Baten 18.934 19.105 3.517 -15.588