Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Op grond van artikel 53 BBV dienen in de toelichting bij de balans opgenomen te worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is gebonden. In de toelichting bij genoemd artikel worden als voorbeelden genoemd (langlopende) huurcontracten en leaseovereenkomsten.

Nadrukkelijk worden hier dus geen toekomstige rechten genoemd. De bedoeling van dit artikel is om – naast de bedragen die al volgens de balans bekend zijn – ook nog aan te geven welke toekomstige uitgaven nog volgen. Dit om de werkelijke financiële positie weer te geven. Als een gemeente namelijk erg veel langlopende verplichtingen is aangegaan geeft de balans een te rooskleurig beeld.

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag
van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving Aard % lening-bedrag Oor- spron- kelijk Bedrag Restant 1-1-2020 Restant 31-12-2020 Aflossingen 2020 Jaar van besluit-vorming (*) Einde looptijd (**)
Directe garantstellingen
Vaste geldlening U/G Stichting basisbibliotheek Dommeldal 100% 631 442 410 32 2013 2033
Vaste geldlening U/G St. Golf Riel Estate 100% 235 122 111 11 2006 / 2012 2036 / 2022
Vaste geldlening U/G St. Kasteel Geldrop 100% 1.000 756 728 28 2006 2036
Totaal directe garantstellingen 1.866 1.319 1.249 70
Indirecte garantstellingen
Vaste geldlening U/G Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl 50% 29.302 23.716 23.270 446 1996 - 2010 2018 - 2036
Vaste geldlening U/G Woningbouw-vereniging Compaen 50% 30.145 21.415 20.484 931 2004 - 2011 2034 - 2041
Vaste geldlening U/G Stichting Wooninc. 50% 21.000 21.000 21.000 0 2016 2046 - 2055
Totaal indirecte garantstellingen 80.447 66.132 64.755 1.377
Totaal 82.313 67.451 66.004 1.447

(*) De kolom "Jaar van besluitvorming" is gebaseerd op het jaar waarop de eerste storting heeft plaatsgevonden.
(**) Het einde van de looptijd in bovenstaande tabel varieert bij een aantal garantstellingen. Dit komt omdat er bij deze garantstellingen sprake is van een samenstelling van (meerdere) geldleningen. In de tabel zijn deze gecomprimeerd weergegeven.

De belangrijke langdurige contracten en verplichtingen van materiële aard zijn hieronder opgenomen. De inkoopplannen, de spendanalyse en het contractbeheersysteem zijn als bron gebruikt.

Omschrijving Verbonden t/m Bedrag op jaarbasis
Inhuur derden (*) 2021 1.200.000
Leerlingenvervoer 2024 600.000
Levering gas/electriciteit (*) 2021 440.000
Payroll (*) 2022 190.000
Brandverzekering 2023 150.000
Aansprakelijkheidsverzekering 2021 66.000
(*) Bedrag is gebaseerd op bestedingen in 2020

Eigen bijdrage op grond van de Wmo

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld (spaar)verlofaanspraken. 

Hypothecaire leningen personeel

Per 31-12-2020 restant nog op te nemen € 23.409,-.