Programma 1. Gebiedsgericht werken

Portefeuillehouder(s)

Wethouder P.J. Looijmans

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk. 1.     Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken.
2.     De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken.
3.     Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid.
4.     Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk.
5.     Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur.
6.     Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden.
Klanten beleven een optimale dienstverlening. 7.     Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk.
8.     Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie     2021/2022
Strategie Sociaal Domein (Persoonlijk, dichtbij en verbonden 2020-2025 juni 2020 2025
Samen...Werkt 2013 - 2021 2013 4e kwartaal 2021
Beleidsplan GEO-informatievoorziening Geldrop-Mierlo 2019-2022   4e kwartaal 2022

Wat hebben we ervoor gedaan?

Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk.

Klanten beleven een optimale dienstverlening.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.117 1.174 1.193 19
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.678 3.657 3.510 -147
Totaal Lasten 4.795 4.831 4.704 -128
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 0 38 38
1.2 Openbare orde en veiligheid 21 21 20 -1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 681 629 591 -38
Totaal Baten 702 650 649 -1