Corona

Corona

Het grootste deel van het jaar 2020 stond wereldwijd in het teken van de bestrijding van het coronavirus (covid-19). Ook voor de gemeente Geldrop-Mierlo was de impact groot. Vanaf 15 maart 2020 zijn de rijksmaatregelen vastgelegd in noodverordeningen van de Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) in werking getreden. De handhaving van zowel de voorschriften van de noodverordeningen als de ministeriële regelingen op grond van de Twm is neergelegd bij de gemeenten. In afstemmingsoverleggen onder leiding van de burgemeester is veelvuldig gesproken over de monitoring van de zorg, de impact van de crisis voor onze inwoners en ondernemers, afstemming binnen de regio én binnen Brabant, enzovoorts. In overleg met organisatoren van evenementen, horecaondernemers, onderwijs en onze ketenpartners is steeds gekeken wat mogelijk is met inachtneming van alle maatregelen om het virus te bestrijden. In de communicatie is speciaal gefocust op aandacht voor elkaar. 

De Rijkscompensatie corona bedroeg in 2020 € 1.113.779,- en is gestort in de reserve Rijkscompensatie corona. Deze reserve is in de 3e tussentijdse rapportage 2020 gevormd door de raad. De coronakosten die hier ten laste van komen bedragen € 828.580,-. Er resteert een saldo van € 285.199,-. Dit bedrag kan (met instemming van de raad) worden besteed aan coronamaatregelen in 2021. Hieronder volgt een specificatie van de hiervoor genoemde bedragen.

Pro- gramma Rijksbijdrage corona 2020 T.l.v. stelpost in 3e turap T.l.v. stelpost in RV Subsidie voedselbank Direct storten in reserve Rijkscomp. corona Verschil Realisatie 2020 Mutatie reserve Rijkscomp. corona
Junibrief; Lokale culturele voorzieningen 6 120.780 120.780 0 0 0 0 120.780
Junibrief; Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg 7 73.752 73.752 0 0 0 73.752 res. SD
Junibrief; Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015 6 28.412 28.412 0 0 0 28.412 res. SD
Junibrief; Compensatie toeristenbelasting 2 145.000 145.000 0 0 0 83.546 61.454
Junibrief; Compensatie parkeerbelasting 9 51.000 50.000 0 0 1.000 79.119 -29.119
Junibrief; Voorschoolse voorziening peuters 7 16.158 7.812 0 0 8.346 0 7.812
Junibrief; Participatie 5 73.313 73.313 0 0 0 0 73.313
Sept.circ.; Lokale culturele voorzieningen (aanvulling) 6 110.965 110.965 0 0 0 0 110.965
Sept.circ.; Participatie (aanvulling) 5 106.991 106.991 0 0 0 0 106.991
Sept.circ.; Buurt- en dorpshuizen 6 31.688 31.688 0 0 0 0 31.688
Sept.circ.; Vrijwilligersorganisaties jeugd 8 16.315 16.315 0 0 0 0 16.315
Sept.circ.; Toezicht en handhaving 9 100.723 15.000 0 0 85.723 13.276 1.724
Sept.circ.; Precariobelasting en markt- en evenementenleges 11 6.414 0 0 0 6.414 0 0
Sept.circ.; Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep 7 53.072 38.419 0 0 14.653 0 38.419
Sept.circ.; Eigen bijdrage Wmo 6 53.619 53.619 0 0 0 53.619 res. SD
Sept.circ.; Verkiezingen 4 61.655 0 0 0 61.655 0 0
Afval 8 0 115.000 0 0 -115.000 115.000 0
Thuiswerken; tegemoetkoming semipermanent thuiswerken 11 0 125.000 0 0 -125.000 90.843 34.157
Thuiswerken; ged. dekking inkomsten subsidie A&O fonds 11 0 -10.000 0 0 10.000 -10.000 0
Thuiswerken; ged. dekking niet besteed budget opleidingen Dienstverlening 11 0 -10.000 0 0 10.000 -37.254 27.254
Thuiswerken; ged. dekking niet besteed budget opleidingen Samenleving 11 0 -9.596 0 0 9.596 -33.384 23.788
Thuiswerken; ged. dekking niet besteed budget teambuilding Ruimte 11 0 -5.712 0 0 5.712 -5.712 0
Thuiswerken; ged. dekking niet besteed budget teambuilding Dienstverlening 11 0 -6.698 0 0 6.698 -6.698 0
Thuiswerken; ged. dekking niet besteed budget teambuilding Samenleving 11 0 -6.369 0 0 6.369 -6.065 -304
Thuiswerken; ged. dekking inkomsten loonschade 11 0 -32.500 0 0 32.500 -32.500 0
Overhead; niet besteed budget representatie en reiskosten 11 0 -20.000 0 0 20.000 -5.825 -14.175
Overhead; niet besteed budget koffievoorziening 11 0 -5.000 0 0 5.000 -8.289 3.289
Overhead meerkosten communicatie (foto- en tekenwerk, video's) 11 0 3.300 0 0 -3.300 4.069 -769
Overhead; meerkosten huis-aan-huisbladen (extra publicaties) 11 0 7.700 0 0 -7.700 18.715 -11.015
Overhead; meerkosten huisvesting (bewegwijzering, borden, etc.) 11 0 10.695 0 0 -10.695 10.696 -1
Overhead; meerkosten faciliteiten thuiswerken (chromebooks) 11 0 7.577 0 0 -7.577 11.702 -4.125
Overhead; meerkosten desinfecterende middelen, mondkapjes, etc. 11 0 2.900 0 0 -2.900 7.142 -4.242
Subsidie voedselbank (gedeelteonderdeel van de totale dekking) 5 0 0 11.494 0 -11.494 11.494 0
Decembercirculaire 2020; aanvullend pakket re-integratie 11 53.922 0 0 53.922 0 0 53.922
Decembercirculaire 2020; Jeugd aan zet 11 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Buitendienst 11 0 0 0 0 0 4.355 -4.355
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Ruimte 11 0 0 0 0 0 3.018 -3.018
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Dienstverlening 11 0 0 0 0 0 695 -695
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Samenleving 11 0 0 0 0 0 757 -757
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Representatie 11 0 0 0 0 0 2.931 -2.931
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Handhaving 1 0 0 0 0 0 15.895 -15.895
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Leerlingenvervoer 7 0 0 0 0 0 124.481 -124.481
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Sportverenigingen 6 0 0 0 0 0 15.101 -15.101
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Collectief vervoer 1 0 0 0 0 0 15.868 -15.868
Aanvullende kosten in coronabestand; Sporthal Kievit 6 0 0 0 0 0 35.687 -35.687
Aanvullende kosten in coronabestand; Sporthal Coevering 6 0 0 0 0 0 25.484 -25.484
Aanvullende kosten in coronabestand; Sportcomplex De Weijer 6 0 0 0 0 0 57.636 -57.636
Aanvullende kosten in coronabestand; Sportpark Bronzenwei 6 0 0 0 0 0 7.934 -7.934
Aanvullende kosten in coronabestand; Sportpark Kievit 6 0 0 0 0 0 -5.180 5.180
Aanvullende kosten in coronabestand; Sportpark De Ark 6 0 0 0 0 0 -82 82
Aanvullende kosten in coronabestand; Sportpark 't Oudven 6 0 0 0 0 0 -120 120
Aanvullende kosten in coronabestand; Tennispark coevering 6 0 0 0 0 0 5.927 -5.927
Aanvullende kosten in coronabestand; Eigen bijdrage peuters 7 0 0 0 0 0 9.301 -9.301
Aanvullende kosten in coronabestand; Economische stimuleringsmaatregelen 4 0 0 0 0 0 53.236 -53.236
Saldo reserve Rijkscompensatie corona per 31-12-2020 1.113.779 1.038.363 11.494 63.922 0 828.580 285.199

De kosten van de TOZO/TORZO-regeling lopen via de exploitatie en niet via de reserve. Vandaar dat deze regelingen niet terugkomen in bovenstaand overzicht. Zowel de lasten als baten van deze regelingen bedragen in 2020 € 6.370.031,-. De middelen vanuit het Rijk zijn in 2020 volledig doorgezet naar Senzer. De afrekening volgt in 2021.

 

Bij het opstellen van de jaarrekening is de voorziening dubieuze debiteuren bepaald zoals ieder jaar. Bij de bepaling van deze voorziening is er geen aanleiding geweest om deze vanuit corona-oogpunt verder te verhogen.