Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Portefeuillehouder(s)

Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen. 1.     Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra-concepten te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor alle kinderen en waarbij de verschillende leefwerelden van een kind in elkaar overvloeien.
2.     Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda.
3.     Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente.
4.     Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer.
5.     Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp.
Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen. 6.     Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen.
Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk. 7.     Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren.
8.     Voorkomen van overlast door jeugdigen.
9.     Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk.
Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij. 10.  Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren.
11.  Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt.
12.  Terugdringen van laaggeletterdheid.

Relevante beleidsnota's

  Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Strategie Persoonlijk, dichtbij en verbonden 2020-2025 juni 2020 2025
Wet Publieke Gezondheidszorg N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Publieke gezondheidszorg (GGD) N.v.t. N.v.t.    N.v.t.
Jeugdzorg N.v.t. N.v.t.  N.v.t.
Algemeen Jeugdbeleid N.v.t. N.v.t.    N.v.t.

Verordening leerlingenvervoer

N.v.t.

 

15 juni 2015

 

Nieuwe verordening leerlingenvervoer 1 jan 2022
Nota “Kadernota Transitie Jeugdzorg” N.v.t. 21 januari 2013   N.v.t.
      .
Notitie brede scholen N.v.t. 25 juni 2007

Op dit moment wordt er een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld, waarin de reeds gemaakte afspraken uit de notitie brede scholen worden meegenomen. 

 

Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP) 2015-2020 30 mei 2016 2020, vertraagd naar 2021

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen.

Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen.

Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk.

Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
0.10 Mutaties reserves 1.023 1.107 1.250 143
4.1 Openbaar basisonderwijs 37 37 37 0
4.2 Onderwijshuisvesting 1.613 2.866 1.252 -1.614
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.410 2.131 2.128 -3
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.219 10.408 11.342 934
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 806 939 880 -59
7.1 Volksgezondheid 1.495 1.545 1.511 -34
Totaal Lasten 16.604 19.032 18.400 -632
Baten
0.10 Mutaties reserves 328 1.640 606 -1.034
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 4 4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 657 870 904 34
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 122 122
Totaal Baten 985 2.510 1.637 -873