Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Portefeuillehouder(s)

Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht. 1.      In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen.
2.      Tegengaan van afname van biodiversiteit in onze gemeente.
In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde. 3.      Dierenwelzijn bevorderen.
In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval. 4.      Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen.
5.      Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.
De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente. 6.      De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen.
7.      De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn.
8.      De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben.
9.      Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd.
10.    Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Duurzaamheid 2016-2019 26 september 2016 3e kwartaal 2020
Omgevingsvisie 2020-2021   2021/2022
Omgevingsplan 2021-2024   2022 e.v.
Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 6 november 2017 2022
Groenbeleidsplan 2014-2024 10 februari 2014 2024
Transitievisie Warmte 2021-2024   4e kwartaal 2020
Beleidsvisie zon en wind 2021-2024   4e kwartaal 2020
Speelruimteplan 2020-2024 28 oktober 2019 2024

Wat hebben we ervoor gedaan?

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht.

In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijke welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde.

In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval.

De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 16 16
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.575 2.682 2.758 76
7.2 Riolering 2.951 2.901 2.905 4
7.3 Afval 4.358 4.450 5.032 582
7.4 Milieubeheer 586 1.124 1.007 -117
Totaal Lasten 10.470 11.157 11.718 561
Baten
0.10 Mutaties reserves 43 34 154 119
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 52 52 87 35
7.2 Riolering 3.882 3.882 3.816 -66
7.3 Afval 5.548 5.525 6.022 496
7.4 Milieubeheer 34 518 372 -147
Totaal Baten 9.558 10.012 10.450 438