Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Vennootschapsbelasting

Op 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingegaan. De voorlopige aangifte voor 2020 is ingediend en voor de definitieve aanslag 2018 is uitstel verleend tot het 2de kwartaal 2021.

Met de belastingdienst is de afstemming voor de uitgangspunten van de aangiften gemaakt en de VastStellingsOvereenkomst (VSO) voor de Grondexploitaties wordt in 2021 ondertekend.

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

Wijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Als dit niet meer mogelijk is, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de raad valt. De toelichting van het BADO zegt hierover:
“Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven omdat de overschrijding strijdig is met artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) moeten goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen (Kadernota Rechtmatigheid BBV). Door het vaststellen van de jaarrekening waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, autoriseert de raad alsnog de betreffende uitgaven.
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant deze in het verslag van bevindingen, waarvan het college in de jaarrekening heeft gemeld dat ze nog moeten worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant moet daartoe in elk geval aangeven of het overzicht ex artikel 28 BBV volledig is of niet."

De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de in werkelijkheid gedane uitgaven. Uit het overzicht baten en lasten op de voorgaande pagina’s, en hieronder gecomprimeerd weergegeven, blijkt dat er bij 6 programma's een overschrijding op de lasten is. De bedragen in onderstaande tabel moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Bedragen x €1.000
Programma Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Restant budget 2020
Programma 1. Gebiedsgericht werken 4.831 4.704 128
Programma 2. Economie en vastgoed 831 1.022 -192
Programma 3. Veiligheid en handhaving 2.059 2.085 -26
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking 3.496 3.553 -57
Programma 5. Werk en inkomen 20.423 23.978 -3.555
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur 16.467 16.351 116
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 19.032 18.400 632
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 11.157 11.718 -561
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 3.903 4.010 -108
Programma 10. Bouwen en wonen 19.698 3.790 15.908
Programma 11. Financiën en belastingen 14.365 14.193 172

Programma 2. Economie en vastgoed (€ 192.000,-)

De overschrijding op de lasten hebben voornamelijk betrekking op de werkelijke reservemutaties ten opzichte van de begroting (€ 184.000,-). Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 3. Veiligheid en handhaving (€ 26.000,-)

De overschrijding op de lasten hebben betrekking op hogere salariskosten dan begroot. Hier staan extra opbrengsten uit detachering tegenover (doorbelasting loonkosten aan gemeenten Nuenen en Son en Breugel). Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (kostenoverschrijdingen worden grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten).

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking (€ 57.000,-)

De overschrijding op de lasten hebben voornamelijk betrekking op de voorziening Wethouderpensioenen. De hoogte ervan wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 0,082%. Vorig jaar bedroeg deze 0,290%. De daling van de rekenrente leidt tot een toename van de berekende voorziening. Er is een bedrag van € 164.000,- toegevoegd om de voorziening op peil te brengen, terwijl er € 110.000,- als begrote voeding was geraamd. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 5. Werk en inkomen (€ 3.555.000,-)

De overschrijding op de lasten heeft betrekking op de TOZO/TORZO-regeling (€ 2.760.000). Hier staat voor eenzelfde bedrag aan baten tegenover. Dit komt omdat de ontvangen Rijksmiddelen (baten) rechtstreeks zijn afgedragen aan Senzer (lasten). De afrekening volgt in 2021. Het restant heeft voornamelijk betrekking op bijstandsverlening en bijzondere bijstand. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu (€ 561.000,-)

De overschrijding op de lasten heeft voornamelijk betrekking op de regeling Reductie Energieverbruik (€ 222.000,-). De ontvangen subsidie is niet geheel besteed in 2020 en is via vooruit ontvangen subsidies overgeheveld naar 2021. Daarnaast zijn er afwijkingen ten opzichte van de begroting op de mutaties in de voorzieningen Afval en Riolering, beide onderdeel van gesloten exploitaties (€ 334.000,-). Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer (€ 108.000,-)

De overschrijding op de lasten heeft voornamelijk betrekking op de doorbelasting van kosten straatreiniging naar de taakvelden Afval en Riolering, beide onderdeel van gesloten exploitaties (€ 68.000,-). Daarnaast zijn er overschrijdingen op het taakveld Verkeer en vervoer (€ 33.000,-), maar deze vallen weg tegen de onderbestedingen van eenzelfde hoogte op andere grootboeknummers binnen hetzelfde taakveld. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

 

Begrotingsrechtmatigheid investeringen en projecten

In het overzicht van investeringen en projecten staan 6 kredieten met een lichte budgetoverschrijding. In alle gevallen zijn de overschrijdingen < 10% van het geraamde budget. Met de raad is bij de Meerjarenbegroting 2009-2012 de afspraak gemaakt dat bij overschrijdingen tot 10% volstaan kan worden met meldingen via de tussentijdse rapportages of jaarrekening. De 10%-regeling kwam voort uit de wens van de raad dat kredieten scherper/realistischer geraamd worden.

 

Het betreft:

- Kerkenvisie (-€ 1.248,-);

- Reconstructie groen (-€ 12.073,-);

- Verbeteren, herstel en energieopwekking waterrad (-€ 8.890,-);

- Renovatie gemeentehuis (-€ 12.057,-);

- Vervangen kunstgrasmat en afrastering hockeyveld sportpark Bronzenwei (-€ 14.489,-);

- Vervangen kunstgras tennispark sportpark Bronzenwei (- € 700,-).

 

 

Het onderstaande had betrekking op de uitgaven in de jaarrekening 2019. Omdat er in 2020 nog aanvullende uitgaven zijn gedaan, is dit ook van toepassing op deze jaarrekening:

Aanbesteding verbouwing gemeentehuis

Eind 2016 is gestart met de aanbesteding voor het verbouwen van het gemeentehuis. Het college heeft in december 2016 hiervoor ingestemd met de inkoopstrategie. In maart 2017 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen en gekozen voor de bouw van een multifunctionele vergaderruimte in het gemeentehuis. Op basis daarvan heeft het college in april 2017 ingestemd met een gewijzigde inkoopstrategie, waarin deze uitbreiding is verwerkt. De aanbesteding is daarop in november 2017 opnieuw opgestart. Wederom is gekozen , conform het inkoopbeleid van de gemeente voor een meervoudig onderhandse aanbesteding met dezelfde partijen.

Op 31 januari 2018 zijn de inschrijvingen ingediend. De inschrijfsom van de winnende inschrijving lag beduidend hoger dan de geraamde opdrachtwaarde in de inkoopstrategie, maar onder de Europese drempelwaarde, zoals die op het moment van de aanbesteding gold. Op 2 maart 2018 is een overeenkomst gesloten met een opdrachtwaarde van € 5.496.000,-. Naast de opdrachtwaarde heeft het bouwbedrijf extra bedragen gefactureerd. Ondanks dat totale kosten daarmee boven de Europese aanbestedingsgrens komen, is de aanbesteding rechtmatig. Dit omdat op grond van het inkoopbeleid van de gemeente, hoofdstuk 1 van de Aanbestedingswet 2012 en voorschrift 3.4 A van de Gids Proportionaliteit een weloverwogen keuze is gemaakt voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

 

Gasloos uitvoeren gemeentehuis

In juli 2018 heeft de gemeenteraad, op grond van het nieuwe coalitieakkoord, gesteund door het feit dat de rijksoverheid in juni 2018 heeft besloten om gasloos bouwen als norm te nemen, besloten dat het nieuwe gemeentehuis alsnog gasloos moet worden uitgevoerd. Voor de uitvoering is een krediet van € 840.000,- beschikbaar gesteld. Naar aanleiding hiervan is de gemeente in overleg gegaan met het bouwbedrijf waaraan de verbouwing is gegund en die ook al was opgestart. Op grond van de door hen uitgebrachte offerte heeft het college in oktober 2018 besloten om de opdracht tot het alsnog gasloos maken toe te wijzen aan hetzelfde bouwbedrijf. Deze wijziging is niet gepubliceerd, maar op grond van de Aanbestedingswet 2012 leidt dat niet tot een onrechtmatigheid.

De aanvullende opdracht van het gasloos maken, maakt onderdeel uit van de oorspronkelijke opdracht van de verbouwing van het gemeentehuis. De Aanbestedingswet 2012 biedt in artikel 2.163 en verder een aantal mogelijkheden om opdrachten te wijzigen zonder dat er sprake is van een wezenlijke wijziging waardoor een plicht tot heraanbesteden ontstaat. Uit dit artikel blijkt dat:
• daarvoor sprake moet zijn van aanvullende werken die noodzakelijk zijn geworden;
• die niet waren opgenomen in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken;
• een verandering van opdrachtnemer om economische redenen niet mogelijk zijn omdat dat leidt tot een aanzienlijke kostenstijging voor de gemeente;
• de verhoging van de prijs niet meer bedraagt dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.

Achteraf is er onduidelijkheid ontstaan of met de opdracht tot het alsnog gasloos maken terecht beroep gedaan kon worden op artikel 2.163 van de Aanbestedingswet 2012. Dat had betekend dat, na de uitbreiding met het gasloos maken van het gemeentehuis, voor de totale verbouwing van het gemeentehuis een nieuwe Europese aanbesteding doorlopen had moeten worden.

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1. Gebiedsgericht werken

1. Gebiedsgericht werken I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 4.182.000
Realisatie 2020 4.093.000
Saldo excl. mutaties reserves 89.000
Mutaties reserves (saldo) 38.000
Verklaring van het saldo 127.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten openbare orde en veiligheid
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten openbare orde en veiligheid 0
Lasten openbare orde en veiligheid
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 5 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 8.000
Totaal lasten openbare orde en veiligheid 8.000
Baten samenkracht en burgerparticipatie
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 9 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -37.000
Totaal baten samenkracht en burgerparticipatie -37.000
Lasten samenkracht en burgerparticipatie
Kinderopvang I 26.000
Vanwege corona heeft het toezicht op kinderopvang op een andere manier plaats moeten vinden, omdat locaties niet altijd bezocht konden worden. Soms heeft het toezicht daarom telefonisch of via video plaatsgevonden. Dit zijn goedkopere manieren, waardoor we minder gefactureerd hebben gekregen vanuit de GGD dan normaal.
Collectief vervoer I -44.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Preventief jeugdbeleid I 76.000
In 2020 zijn als gevolg van de uitbraak van Covid-19 een aantal projecten niet of in mindere mate tot uitvoer gekomen. Dit betreffen o.a. de ouderbijeenkomsten in het kader van Ouderwijzer (€ 12.000,-). Daarnaast zijn de plaatsing van een hangjongerencontainer (€ 7.000,-) en het plan om de jongerenraad te professionaliseren (€ 9.000,-) noodgedwongen uitgesteld. Aangezien de jongerenraad niet bijeen kon komen, heeft zij niet of nauwelijks beroep gedaan op het uitvoeringsbudget (€ 4.000,-) en werd de bekostiging van verdere facilitering van de jongerenraad (€ 7.000,-) overbodig. In 2020 is besloten om de organisatie van het event Jongerengemeenteraad (€ 5.000,-) in samenwerking met het Strabrecht College opnieuw uit te stellen. Verder is er in 2020 niet of nauwelijks gebruik gemaakt van financiële middelen die waren begroot voor o.a. de kosten voor zorgmail (€ 5.000,-), scholing signalering kindermishandeling (€ 5.000,-) en de stimuleringsregeling jongerenparticipatie (€ 10.000,-). Tot slot is de post onvoorzien niet aangesproken (€ 12.000,-).
Jeugdbeleid CMD I 48.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Wijkontwikkelingsplannen I 40.000
Dit was voor de uitvoering van het wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst gereserveerd. Dit plan is door de corona-situatie maanden later vastgesteld dan verwacht. De uitvoering zal nu in 2021 plaatsvinden.
Directe salariskosten taakveld Samenkracht en burgerparticipatie I 48.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 28 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -49.000
Totaal lasten samenkracht en burgerparticipatie 145.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I 38.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Rijkscompensatie corona (€ 32.000,-); - Reserve Speeltuin De Viking (€ 6.000,-).
Kapitaallasten I -1.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar grootboekrekening "APV en bijzondere wetten".
Doorbelaste kosten I&A I -26.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Openbare orde en veiligheid (-€ 26.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Totaal 127.000

Programma 2. Economie en vastgoed

2. Economie en vastgoed I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 305.000
Realisatie 2020 308.000
Saldo excl. mutaties reserves -3.000
Mutaties reserves (saldo) -185.000
Verklaring van het saldo -188.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten economische ontwikkeling
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -16.000
Totaal baten economische ontwikkeling -16.000
Lasten economische ontwikkeling
Directe salariskosten taakveld Economische ontwikkeling I -62.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 7.000
Totaal lasten economische ontwikkeling -55.000
Baten bedrijfsloket en -regelingen
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten bedrijfsloket en -regelingen 0
Lasten bedrijfsloket en -regelingen
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -4.000
Totaal lasten bedrijfsloket en -regelingen -4.000
Baten economische promotie
Toeristenbelasting I 61.000
Vanwege de coronacrisis was de verwachting dat de opbrengsten uit toeristenbelasting aanzienlijk lager zouden uitvallen dan begroot. Door de versoepelingen in de zomer en het najaar zijn er toch meer overnachtingen geweest dan verwacht. De opbrengsten zijn weliswaar € 84.000,- lager dan oorspronkelijk geraamd, maar van de compensatie die we hiervoor hebben ontvangen van het Rijk hielden we uiteindelijk € 61.000,- over. Het overschot is gestort in de reserve Rijkscompensatie corona.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -1.000
Totaal baten economische promotie 60.000
Lasten economische promotie
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 12.000
Totaal lasten economische promotie 12.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I -184.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Recreatie & Toerisme (-€ 32.000,-); - Reserve Centrummanagement (€ 11.000,-); - Reserve Rijkscompensatie corona (-€ 61.000,-). - Dekkingsreserves (-€ 102.000,-).
Afronding I -1.000
Totaal -188.000

Programma 3. Veiligheid en handhaving

3. Veiligheid en handhaving I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 1.980.000
Realisatie 2020 1.992.000
Saldo excl. mutaties reserves -12.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo -12.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten crisisbeheersing en brandweer
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 14.000
Totaal baten crisisbeheersing en brandweer 14.000
Lasten crisisbeheersing en brandweer
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -27.000
Totaal lasten crisisbeheersing en brandweer -27.000
Indirecte baten en lasten
Kapitaallasten I 1.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar grootboekrekeningen "Brandweer" en "Rampenbestrijding".
Totaal -12.000

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 3.016.000
Realisatie 2020 3.058.000
Saldo excl. mutaties reserves -42.000
Mutaties reserves (saldo) -8.000
Verklaring van het saldo -50.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten bestuur
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 1.000
Totaal baten bestuur 1.000
Lasten bestuur
Salariskosten college van burgemeesters en wethouders I 23.000
De onderbesteding moet in relatie worden gezien met de salaris gerelateerde kosten en overige personele kosten in programma 11.
Directe salariskosten taakveld Bestuur I 152.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot. (€ 33.000,- van dit verschil komt door een niet ingevulde vacature [doorbelast vanuit de afdeling Ruimte] en € 66.000,- van dit verschil komt door het niet uit hoeven te betalen van wachtgeld).
Totaal lasten bestuur 175.000
Baten burgerzaken
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 5 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -48.000
Totaal baten burgerzaken -48.000
Lasten burgerzaken
Burgerlijke stand I -28.000
Het verschil is ontstaan door hogere salariskosten.
Directe salariskosten taakveld Burgerzaken I 25.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 6 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 4.000
Totaal lasten burgerzaken 1.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I -9.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Rijkscompensatie corona (-€ 9.000,-).
Voorzieningen I -54.000
De hoogte van de voorziening Wethouderpensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij de berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 0,082%. Vorig jaar bedroeg deze 0,290%. Deze daling van de rekenrente leidt tot een toename van de berekende voorziening. Er is een bedrag van € 164.000,- toegevoegd om de voorziening op peil te brengen, terwijl er € 110.000,- als begrote voeding was geraamd.
Doorbelaste kosten I&A I -117.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Bestuur (-€ 13.000,-) en Burgerzaken (-€ 104.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Afronding I 1.000
Totaal -50.000

Programma 5. Werk en inkomen

5. Werk en inkomen I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 7.033.000
Realisatie 2020 7.161.000
Saldo excl. mutaties reserves -128.000
Mutaties reserves (saldo) -169.000
Verklaring van het saldo -297.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten inkomensregelingen
Bijstandsverlening I 610.000
Meer middelen ontvangen van het Rijk. Deze zijn één op één doorbetaald aan Senzer.
Bbz gevestigd rentedragend I -81.000
Verschil als gevolg van afrekening Senzer.
Bbz renteloos I -27.000
Verschil als gevolg van afrekening Senzer.
Levensonderhoud bbz/tozo/torzo I 2.760.000
Werkbedrijf Senzer heeft in verband met de coronacrisis de Tijdelijke Overbruggingsmaatregel voor zelfstandige ondernemers (TOZO) uitgevoerd. Gemeenten hebben hiervoor middelen ontvangen vanuit het Rijk. Gemeente Geldrop-Mierlo heeft deze middelen één op één doorgezet naar Senzer. In het jaar 2021 vindt de eindafrekening plaats van deze regeling. Indien uit de afrekening blijkt dat niet alle middelen zijn besteed, is de verwachting dat deze middelen teruggestort moeten worden aan het Rijk. Deze maatregel is dus budgettair neutraal uitgevoerd.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -16.000
Totaal baten inkomensregelingen 3.246.000
Lasten inkomensregelingen
Bijstandsverlening I -589.000
Verschil als gevolg van afrekening Senzer. Op de afzonderlijke producten kan een afwijking ontstaan door ontwikkelingen binnen een bepaalde regeling. De verschillen worden opgevangen door Senzer.
Uitvoeringskosten bijstandsverlening I -753.000
Dit betreffen de uitvoeringskosten van Senzer. Dit verschil moet verrekend worden met de post "uitvoeringskosten re-integratie". Het bedrag wat dan resteert bedraagt ongeveer € 128.000,-. Dit verschil is onder meer te verklaren door: - € 50.000,- is minder uitgegeven dan verwacht aan het Vertrouwensexperiment van Senzer. Deze middelen zijn terug terugbetaald aan de gemeente. - De lokale middelen voor re-integratie zijn niet volledig benut voor initiatieven. Dit was ook niet mogelijk door de gevolgen van de maatregelen corona.
Bijzondere bijstand I -125.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Bbz levensonderhoud (pre)starter I 48.000
Verschil als gevolg van afrekening Senzer.
Bedrijfskredieten bbz starters I 43.000
Verschil als gevolg van afrekening Senzer.
Bbz gevestigd rentedragend I 77.000
Verschil als gevolg van afrekening Senzer.
Gemeentelijke minimaregeling I 102.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Armoedebestrijding I 66.000
Op de post armoedebestrijding wordt de subsidie geboekt aan Stichting Jeugdsportfonds en Stichting Jeugdcultuurfonds. Halverwege 2020 waren er voldoende reserves bij deze stichtingen. Er is toen besloten nog geen subsidie over te maken. In het kader van corona zal er naar waarschijnlijkheid minder kinderen geholpen in het kader van sport en cultuur.
Levensonderhoud bbz/tozo/torzo I -2.760.000
Werkbedrijf Senzer heeft in verband met de coronacrisis de Tijdelijke Overbruggingsmaatregel voor zelfstandige ondernemers (TOZO) uitgevoerd. Gemeenten hebben hiervoor middelen ontvangen vanuit het Rijk. Gemeente Geldrop-Mierlo heeft deze middelen één op één doorgezet naar Senzer. In het jaar 2021 vindt de eindafrekening plaats van deze regeling. Indien uit de afrekening blijkt dat niet alle middelen zijn besteed, is de verwachting dat deze middelen teruggestort moeten worden aan het Rijk. Deze maatregel is dus budgettair neutraal uitgevoerd.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 5 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 20.000
Totaal lasten inkomensregelingen -3.871.000
Baten begeleide participatie
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten begeleide participatie 0
Lasten begeleide participatie
Sociale werkvoorziening I -238.000
Verschil als gevolg van afrekening Senzer.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -1.000
Totaal lasten begeleide participatie -239.000
Baten arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk 0
Lasten arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk
Re-integratie I -215.000
Verschil als gevolg van afrekening Senzer.
Uitvoeringskosten re-integratie I 969.000
Zie toelichting Uitvoeringskosten bijstandsverlening.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 4.000
Totaal lasten arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk 758.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I -169.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Rijkscompensatie corona (-€ 169.000,-).
Doorbelaste kosten I&A I -22.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar het taakveld Inkomensregelingen (-€ 22.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Totaal -297.000

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

6. Zorg, welzijn en cultuur I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 14.794.000
Realisatie 2020 14.412.000
Saldo excl. mutaties reserves 382.000
Mutaties reserves (saldo) -106.000
Verklaring van het saldo 276.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten sportbeleid en activering
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 20.000
Totaal baten sportbeleid en activering 20.000
Lasten sportbeleid en activering
Directe salariskosten taakveld Sportbeleid en activering I 78.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -18.000
Totaal lasten sportbeleid en activering 60.000
Baten sportaccommodaties
Overige sportaccommodaties I 38.000
SPUK sport 2019 een voordeel behaald. De inschatting was dat bij de eindafrekening SPUK compensatie naar rato uitbetaald zou worden conform toekenning. Bij de eindafrekening is voor de gerealiseerde kosten het volledige bedrag aan aangevraagde compensatie toegekend.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 19 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 3.000
Totaal baten sportaccommodaties 41.000
Lasten sportaccommodaties
Sporthal Kievit I -37.000
De kosten voor inhuur personeel zijn hoger dan begroot. Er is gekozen om naast een vaste beheerder met inhuur op flexibele basis te werken. Ondanks dat de sporthallen in 2020 voor een groot deel gesloten waren hebben de sporthalbeheerders veel uren gemaakt. Zij zijn inzetbaar geweest voor verschillende andere werkzaamheden waaronder assisteren van de buitendienst.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 20 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -56.000
Totaal lasten sportaccommodaties -93.000
Baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -2.000
Totaal baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -2.000
Lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Culturele verenigingen I 275.000
In 2020 zijn de corona compensatiemiddelen van de rijksoverheid voor de instandhouding van de culturele infrastructuur en voor buurt- en dorpshuizen ten bedrage van € 231.745,- resp. € 31.688,- toegevoegd aan deze post. Deze gelden zijn niet besteed in 2020. Vandaar dat deze bedragen zijn gestort in de reserve Rijkscompensatie corona.
Volksfeesten en herdenkingen I 36.000
In 2020 hebben er geen evenementen plaatsgevonden.
Directe salariskosten taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie I 28.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -9.000
Totaal lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 330.000
Baten musea
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten musea 0
Lasten musea
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -6.000
Totaal lasten musea -6.000
Baten cultureel erfgoed
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 5.000
Totaal baten cultureel erfgoed 5.000
Lasten cultureel erfgoed
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 7 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -4.000
Totaal lasten cultureel erfgoed -4.000
Baten media
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten media 0
Lasten media
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 14.000
Totaal lasten media 14.000
Baten wijkteams
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten wijkteams 0
Lasten wijkteams
Directe salariskosten taakveld Wijkteams I -79.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 20.000
Totaal lasten wijkteams -59.000
Baten maatwerk-voorzieningen (Wmo)
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten maatwerkvoorzieningen (Wmo) 0
Lasten maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Vervoersvoorzieningen I -102.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Directe salariskosten taakveld Maatwerkvoorzieningen (Wmo) I -47.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -35.000
Totaal lasten maatwerkvoorzieningen (Wmo) -184.000
Baten maatwerkdienstverlening 18+
Eigen bijdrage Wmo I -277.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen met afwijking < € 25.000,-) -5.000
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+ -282.000
Lasten maatwerkdienstverlening 18+
Dagbesteding Wmo I 160.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Huishoudelijke verzorging Wmo I -335.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Eigen bijdrage Wmo I 133.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Zelfstandig leven Wmo I 78.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
PGB Wmo begeleiding groep I 574.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
PGB Wmo begeleiding individueel I -476.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Uitvoeringskosten maatwerk Wmo I 351.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 8 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 70.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+ 555.000
Baten geëscaleerde zorg 18+
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 10.000
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+ 10.000
Lasten geëscaleerde zorg 18+
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg I 63.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -8.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+ 55.000
Baten begraafplaatsen
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 11.000
Totaal begraafplaatsen 11.000
Lasten begraafplaatsen
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -8.000
Totaal lasten begraafplaatsen -8.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I -106.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Rijkscompensatie corona (-€ 121.000,-); - Egalisatiereserve Sociaal Domein (-€ 115.000,-); - Reserve Fonds Investering Ruimtelijke Ontwikkelingen (€ 12.000,-); - Dekkingsreserves (€ 14.000,-); - Vrijval Egalisatiereserve Sociaal Domein (€ 104.000,-).
Voorzieningen I -67.000
Het betreft een storting in de verliesvoorziening Hofdael, deze is voor de waardevermindering van het onderpand van de geldlening aan Hofdael.
Kapitaallasten I 2.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar grootboekrekening "Sportcomplex De Weijer".
Doorbelaste kosten I&A I -20.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Sportaccommodaties (-€ 4.000,-), Media (-€ 7.000,-) en Geëscaleerde zorg 18+ (-€ 9.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Afronding I 4.000
Totaal 276.000

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

7. Jeugdbeleid en onderwijs I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 17.055.000
Realisatie 2020 16.119.000
Saldo excl. mutaties reserves 936.000
Mutaties reserves (saldo) -1.177.000
Verklaring van het saldo -241.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten openbaar basisonderwijs
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten openbaar basisonderwijs 0
Lasten openbaar basisonderwijs
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal lasten openbaar basisonderwijs 0
Baten onderwijshuisvesting
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 4.000
Totaal baten onderwijshuisvesting 4.000
Lasten onderwijshuisvesting
Onderhoud huisvesting basisonderwijs I -59.000
De jaarlijkse OZB voor de scholen wordt rechtstreeks bij de schoolbesturen in rekening gebracht. Deze OZB wordt uiteindelijk door de gemeente terug vergoed aan de twee schoolbesturen, terwijl dit hier niet is begroot (-€ 42.500,-). De raming staat op Onderhoud speciaal onderwijs. Bij de schoolgebouwen is de gemeente eigen risicodrager voor schades als gevolg van met name vandalisme (-€ 10.500). Verder is een aantal onderhoudscontracten voor de Brede School Coevering verantwoord (-€ 6.000) en deze worden gedeeltelijk doorbelast aan de twee gebruikers van deze school.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) 10.000
Totaal lasten onderwijshuisvesting -49.000
Baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken
OAB/VVE I 51.000
In 2020 zijn er ten opzichte van de voorlopige toekenningsbeschikking 2020 meer OAB/VVE-middelen vanuit het Rijk aan de gemeente toegekend. Deze middelen zijn via de definitieve toekenningsbeschikking in februari 2021 aan de gemeente uitgekeerd. Aangezien het financieel jaar 2020 al was gesloten, kon dit bedrag niet meer worden besteed.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) -17.000
Totaal baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken 34.000
Lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Leerlingenvervoer I -52.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Voorschoolse educatie I 46.000
Tijdens de 2e tussentijdse rapportage is het budget Voorschoolse educatie al met 2 ton naar beneden bijgesteld. Aangezien de AMvB 'uitbreiding van het 16 uur aanbod' pas per 1 augustus 2020 in ging in plaats van per 1 januari 2020 was er in 2020 sprake van een minder hoog subsidieverloop van de 'reguliere' subsidie voorschoolse educatie.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 7 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) 14.000
Totaal lasten onderwijshuisvesting 8.000
Baten maatwerkdienstverlening 18-
Uitvoeringskosten jeugdzorg I 122.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18- 122.000
Lasten maatwerkdienstverlening 18-
Verblijf (incl. behandeling) I 373.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Verblijf jeugd I 306.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Jeugdhulp ambulant I -108.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Zelfstandig leven jeugd I -292.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Vervoer (18-) I -91.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Ambulante zorg jeugd I 27.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp) I -91.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
PGB jeugd I 44.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Uitvoeringskosten jeugdzorg I -102.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
LRO landelijk ingekochte zorg I -903.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Directe salariskosten taakveld Maatwerkdienstverlening 18- I -65.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) -26.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18- -928.000
Baten geëscaleerde zorg 18-
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten geëscaleerde zorg 18- 0
Lasten geëscaleerde zorg 18-
Gedwongen kader I 27.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) 40.000
Totaal lasten geëscaleerde zorg 18- 67.000
Baten volksgezondheid
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten volksgezondheid 0
Lasten volksgezondheid
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) 33.000
Totaal lasten volksgezondheid 33.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I -1.177.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Algemene reserve grondexploitaties (-€ 1.662.000,-): dit "nadeel" valt weg tegen een voordeel ter hoogte van hetzelfde bedrag bij Kapitaallasten (zie hieronder); - Algemene reserve grondexploitaties (€ 350.000,-): dit "voordeel valt weg tegen een nadeel ter hoogte van hetzelfde bedrag in programma 11; - Reserve IHP (-€ 186.000,-); - Reserve Rijkscompensatie corona (€ 65.000,-); - Vrijval Egalisatiereserve Sociaal Domein (€ 256.000,-).
Kapitaallasten I 1.662.000
Dit betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar grootboekrekening "Huisvesting voortgezet onderwijs". Het gaat om de begrote afwaardering van de boekwaarde van het Strabrecht College. Deze afwaardering heeft niet plaatsgevonden in 2020 (het gebouw is nog niet gesloopt).
Doorbelaste kosten I&A I -20.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakvelden Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (-€ 5.000,-), Maatwerkdienstverlening 18- (-€ 6.000,-) en Geëscaleerde zorg 18- (-€ 9.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Afronding I 3.000
Totaal -241.000

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

8. Duurzaamheid, natuur en milieu I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 1.179.000
Realisatie 2020 1.406.000
Saldo excl. mutaties reserves -227.000
Mutaties reserves (saldo) 103.000
Verklaring van het saldo -124.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten openbaar groen en (openlucht) recreatie
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) 35.000
Totaal baten openbaar groen en (openlucht) recreatie 35.000
Lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie
Onderhoud openbaar groen I -49.000
Doordat een vacature niet direct ingevuld kon worden zijn een aantal werkzaamheden door leveranciers opgepakt. Ook zijn er extra kosten gemaakt voor het vergroten van de biodiversiteit.
Watergangen I -28.000
Vanwege de wateroverlast in de zomer zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd, zoals maairondes en het uitdiepen van sloten en duikers.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 8 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) 15.000
Totaal lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie -62.000
Baten riolering
Opbrengst riolering I -93.000
De opbrengst van de rioolheffing hangt samen met het waterverbruik. Omdat het waterverbruik bij bedrijven lager is dan begroot, is de opbrengst van de rioolheffing lager dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) 26.000
Totaal baten riolering -67.000
Lasten riolering
Uitvoering planmatig vrijverval riolering I 102.000
In het najaar van 2020 heeft de afhandeling van de regenwateroverlast alle aandacht opgeëist ten koste van het planmatig onderhoud. Dit wordt in 2021 ingehaald. Het uitstel leidt niet tot achterstallig onderhoud.
Waterportaal I 109.000
Binnen het Waterportaal is afgesproken om in 2020 een pas op de plaats te maken en de geplande werkzaamheden pas in 2021 te doen plaatsvinden.
Directe salariskosten taakveld Riolering I 88.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 8 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) -44.000
Totaal lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie 255.000
Baten afval
Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken (PMD) I 263.000
Betreft een verschuiving tussen de baten en de lasten, het werkelijke verschil is € 31.000,-. Er is meer PMD ingezameld, dus er is een hogere inzamelvergoeding ontvangen vanuit het Afvalfonds.
Milieustraat I 51.000
Meer aangeleverde tonnages aangeleverd op de milieustraat, hierdoor hogere opbrengsten.
Baten afvalstoffenheffing I 178.000
De hogere opbrengsten komen uit de variabele afvalstoffenheffing (de diftar ledigingen). In 2020 zijn er meer ledigingen geweest dan begroot, waardoor de opbrengst hoger is dan begroot. Mogelijk speelt corona hier een rol, de verwachting is dat thuiswerken en opruimen hebben gezorgd voor de toegenomen ledigingen.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 5 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) 5.000
Totaal baten afval 497.000
Lasten afval
Restafval I -43.000
Er is een groter aanbod restafval aangeboden, hierdoor zijn er voornamelijk extra verwerkingskosten gemaakt.
Plastic verpakking, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken (PMD) I -232.000
Betreft een verschuiving tussen de baten en de lasten, het werkelijke verschil is € 0,-.
Milieustraat I -51.000
Het aantal bezoekers uit de gemeente Heeze-Leende is lager dan begroot, hierdoor is er een lagere vergoeding ontvangen voor het gebruik van de milieustraat. Daarnaast zijn er meer tonnages aangeleverd op de milieustraat en zijn de verwerkingskosten hoger. Vanwege het goede scheidingsrendement op de milieustraat, onder andere vanwege een groter gebruik van de demontagehal en een verbeterd toezicht op het aanleveren van het grof huishoudelijk afval, is deze overschrijding beperkt gebleven.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 6 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) 1.000
Totaal lasten afval -325.000
Baten milieubeheer
Sanering verkeerslawaai I 94.000
Het betreft (vooruit) ontvangen subsidies voor sanering verkeerslawaai Geldrop Zuid-West (Bogardeind en Eindhovenseweg). Deze vallen in 2020 (en in 2021) weg tegen de lasten op Sanering verkeerslawaai bij lasten milieubeheer.
Regeling Reductie Energiegebruik I -222.000
De ontvangen subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (€ 484.899,-) is niet geheel besteed in 2020 en overgeheveld naar 2021 via vooruitontvangen subsidies. Dit verschil valt weg tegen de lasten op Regeling Reductie Energiegebruik bij lasten milieubeheer.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 3.000
Totaal baten milieubeheer -125.000
Lasten milieubeheer
Sanering verkeerslawaai I -89.000
Het betreft betaalde kosten voor gevelmaatregelen en sanering verkeerslawaai. Dit valt weg tegen de baten op Sanering verkeerslawaai bij baten milieubeheer.
Regeling Reductie Energiegebruik I 222.000
Niet alle uitgaven ten laste van de subsidie Regeling Reductie Energiegebruik zijn in 2020 gemaakt. Dit verschil valt weg tegen de baten op Regeling Reductie Energiegebruik bij baten milieubeheer.
Directe salariskosten taakveld Milieubeheer I -29.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) 20.000
Totaal lasten milieubeheer 124.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I 104.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Rijkscompensatie corona (€ 99.000,-); - Reserve Hondenbeleid (-€ 2.000,-); - Dekkingsreserves (€ 7.000,-).
Voorzieningen I -334.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Voorziening Afval (-€ 239.000,-); - Voorziening Riolering (-€ 91.000,-); - Voorziening Gemeentelijk groenfonds (-€ 4.000,-).
Kapitaallasten I -157.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar de taakvelden Riolering (-€ 150.000,-) en Afval (-€ 7.000,-).
Doorbelaste kosten I&A I -46.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Openbaar groen en openluchtrecreatie (-€ 8.000,-), Riolering (-€ 18.000,-), Afval (-€ 11.000,-) en Milieubeheer (-€ 9.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Verrekening zonnepanelenproject 2020 I -19.000
Het nadeel van € 19.000,- valt weg tegenover het voordeel van € 19.000,- in programma 11.
Afronding I -4.000
Totaal -124.000

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

9. Bereikbaarheid en verkeer I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 3.451.000
Realisatie 2020 3.368.000
Saldo excl. mutaties reserves 83.000
Mutaties reserves (saldo) 10.000
Verklaring van het saldo 93.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten parkeerbelasting
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) -21.000
Totaal baten parkeerbelasting -21.000
Lasten parkeerbelasting
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 3.000
Totaal lasten parkeerbelasting 3.000
Baten verkeer en vervoer
Realisatie wegen i 31.000
De inkomsten van leges en herstelvergoedingen zijn afhankelijk van werkzaamheden van derden (nutsbedrijven) en fluctueert jaarlijks.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) 27.000
Totaal baten verkeer en vervoer 58.000
Lasten verkeer en vervoer
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 16 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) 7.000
Totaal lasten verkeer en vervoer 7.000
Baten parkeren
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten parkeren 0
Lasten parkeren
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) 10.000
Totaal lasten parkeren 10.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I 9.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Rijkscompensatie corona (-€ 60.000,-); - Dekkingsreserves (€ 69.000,-).
Kapitaallasten I 38.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar taakveld Verkeer en vervoer (€ 38.000,-).
Doorbelaste kosten I&A I -15.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Verkeer en vervoer (-€ 15.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Afronding I 4.000
Totaal 93.000

Programma 10. Bouwen en wonen

10. Bouwen en wonen I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 593.000
Realisatie 2020 99.000
Saldo excl. mutaties reserves 494.000
Mutaties reserves (saldo) -174.000
Verklaring van het saldo 320.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten en lasten beheer overige gebouwen en gronden
Verhuur diverse percelen I -62.000
Normaliter worden de waterschapslasten verantwoord op de betreffende percelen c.q. posten. Dit jaar zijn alle waterschapslasten op deze post geboekt en heeft de uiteindelijke verdeling niet plaatsgevonden. Hier waren deze kosten niet begroot, maar op de uiteindelijke posten is daardoor wel een overschot.
Kapitaallasten NIEGG I 75.000
Deze post is bedoeld voor het afboeken van tekorten op nieuwe initiatieven c.q. anterieure overeenkomsten. Dit jaar hebben er geen afboekingen plaatsgevonden.
Overige verschillen < € 25.000,- -3.000
Totaal baten en lasten beheer overige gebouwen en gronden 10.000
Baten fysieke bedrijfsinfrastructuur
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten fysieke bedrijfsinfrastructuur 0
Lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -5.000
Totaal lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur -5.000
Baten en lasten ruimtelijke ordening
Storting bovenwijkse voorzieningen anterieure overeenkomsten I 68.000
Vanuit de anterieure overeenkomsten is van derden een afdracht van € 68.000 ontvangen.
Directe salariskosten taakveld Ruimtelijke ordening I 34.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 11 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) 33.000
Totaal baten en lasten ruimtelijke ordening 135.000
Baten en lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)
Grondexploitaties I 594.000
Het resultaat van € 594.000,- moet in relatie worden gezien met de reservemutaties in programma 10 van -€ 173.000,-. Per saldo resteert er een bedrag van € 421.000,- (= resultaat grondbedrijf). In 2020 zijn een drietal grondexploitaties afgesloten, t.w. Ellenaar, Willem Barentzweg en Kievitstraat. Bij afsluiting kunnen de tussentijdse afdrachten aan de fondsen uiteindelijk in de grondexploitatie worden verantwoord. Deze waren eerder uit de reserve Tussentijdse winstnemingen voorgefinancierd en deze bedragen zijn nu weer in deze reserve teruggestort. Het afsluiten van deze drie exploitaties levert een positief resultaat op van € 155.000,-. Bovendien is bij de exploitatie Ellenaar nog een kavel verkocht in 2020, zodat er nog afdrachten naar de fondsen plaatsvindt (samen € 23.000,-). Deze zijn al in de exploitatie verantwoord. Sinds 2017 is het verplicht om, conform de voorschriften van de BBV , tussentijdse winstnemingen te doen. De positieve winstnemingen 2020 voor twee grondexploitaties bedragen € 308.000,-. Bij een tweetal andere grondexploitaties heeft een restitutie van eerdere winstnemingen plaats gevonden, samen voor een bedrag van € 65.000,-. Per saldo betekent dit een voordeel van € 243.000,- op de tussentijdse winstnemingen.
Overige verschillen < € 25.000,- (gerelateerd aan de algemene dienst) I 24.000
Totaal baten en lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) 618.000
Baten wonen en bouwen
Omgevingsvergunningen I -30.000
Het verschil tussen begrote en gerealiseerde opbrengsten ontstaat doordat het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningsverzoeken voor ruimtelijke initiatieven vooraf niet exact ingeschat kan worden. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen zijn van invloed op het aantal ingediende aanvragen. Ondanks corona blijkt er nog geen noemenswaardig verschil te zijn.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-) -2.000
Totaal baten wonen en bouwen -32.000
Lasten wonen en bouwen
Directe salariskosten taakveld Wonen en bouwen I -50.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal lasten wonen en bouwen -50.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I -173.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Algemene reserve grondexploitaties: onttrekking vanwege extra dotatie verliesvoorziening grondbedrijf (€ 56.000,-) en vrijval kosten Brugstraat (-€ 5.000,-) uit de voorziening afgesloten complexen grondbedrijf. - Reserve Tussentijdse winstnemingen grondbedrijf: storting vanwege voorfinanciering afdracht fondsen Willem Barentzweg (-€ 124.000,-) en Ellenaar (-€ 12.000,-); - Reserve Bovenwijkse voorzieningen nieuw: storting bijdrage uit anterieure overeenkomst (-€ 68.000,-); - Reserve Leefbaarheidsfonds: storting bijdrage uit anterieure overeenkomst (-€ 17.000,-); - Reserve Fonds Investering Ruimtelijke Ontwikkeling: storting bijdrage anterieure overeenkomst (-€ 10.000,-); - Reserve Fonds Verevening bedrijfsomgevingen: onttrekking vanwege compensatie plankosten (€ 14.000,-); - Reserve Fonds Herstructurering woongebieden: storting bijdrage uit anterieure overeenkomst (-€ 7.000,-).
Voorzieningen I -114.000
Het betreft een storting in de voorziening Dekking verliessaldi grondbedrijf ten laste van de algemene reserve grondexploitaties (-€ 56.000,-) en stortingen in de voorziening afgesloten complexen grondbedrijf vanwege afsluiten grondexploitaties Willem Barentzweg (-€ 35.000,-) en Ellenaar (- € 28.000,-) en de vrijval van de kosten Brugstraat (€ 5.000,-).
Kapitaallasten I -2.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar de grootboekrekening "Woonwagens" (-€ 2.000,-).
Doorbelaste kosten I&A I -63.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Gebouwen en gronden (-€ 14.000,-) en Wonen en bouwen (-€ 49.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Afronding I -4.000
Totaal 320.000

Programma 11. Financiën en belastingen

11. Financiën en belastingen I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 -51.463.000
Realisatie 2020 -52.058.000
Saldo excl. mutaties reserves 595.000
Mutaties reserves (saldo) -501.000
Verklaring van het saldo 94.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Salaris gerelateerde kosten en overige personele kosten Geldrop-Mierlo
Voor een uitgebreide analyse van de salaris gerelateerde kosten en de overige personele kosten verwijzen wij naar het overzicht onder deze verschillenanalyse. Het resultaat bedraagt € 148.000,- waarvan € 23.000,- betrekking heeft op bestuur (zie programma 4). Daarnaast is dit resultaat inclusief de onttrekking van € 44.000,- aan de reserve P&O in verband met de mobiliteitsnota. Dit bedrag is verwerkt als onderdeel van de reserves in programma 11). I 81.000
Totaal baten overhead 81.000
Overige overhead
Huisvesting bestuursapparaat gemeentehuis Hofstraat I -35.000
In 2020 is een nieuw schoonmaakcontract afgesloten met Ergon. De totale schoonmaakkosten in het verbouwde en uitgebreide gemeentehuis zijn, onder meer door een groter aantal m2's te poetsen oppervlakte en meer beglazing, met € 17.000,- toegenomen. Het budget voor 2020 was daartoe ontoereikend. Daarnaast viel de eindafrekening van de energienota voor het gebruik van de tijdelijke locatie aan de Dwarsstraat hoger uit dan geraamd.
Dienstverlening Facilitaire Zaken I -26.000
In 2019 is de VNG - mede namens 107 deelnemers - een raamovereenkomst aangegaan met Atos voor de implementatie van GT Connect. In april 2020 zou de gemeente Geldrop-Mierlo overgaan op dit systeem (nieuwe telefoonomgeving en aanvullende communicatiefaciliteiten) ter verdere optimalisering van de dienstverlening. Omdat dit proces via Dienst Dommelvallei verloopt is in de 2e tussentijdse rapportage 2020 - vanuit dit budget - een bedrag van € 63.000,- overgeheveld naar de Dienst. Vooruitlopend op de implementatie zijn door onze organisatie verschillende investeringen gedaan. Helaas was Atos niet in staat om de dienstverlening te organiseren en te leveren overeenkomstig de voorwaarden en eisen van de raamovereenkomst. De VNG heeft daarom in november 2020 besloten de samenwerking met Atos te beëindigen. Het nieuwe systeem zou in april 2020 geïmplementeerd worden. Door de vertraging waren we genoodzaakt om de bestaande telefoon- en communicatiesystemen langer "in de lucht" te houden. Dit heeft extra (onvoorziene) kosten met zich meegebracht.
Inkoop en aanbesteding I -138.000
De kosten van BIZOB vallen hoger uit dan begroot. Dit komt omdat de kosten die betrekking hebben op het sociaal domein niet zijn doorbelast (-€ 84.000,-), naast een aantal andere onderdelen die niet verder zijn toegerekend (-€ 44.000,-). Bovendien zijn de algemene kosten van BIZOB hoger uitgevallen dan waar in de raming rekening mee is gehouden (-€ 10.000).
Dienst Dommelvallei I 98.000
De jaarrekening 2020 van Dienst Dommelvallei sluit, vóór verwerking van de terugbetalingsverplichting aan de deelnemende gemeenten, met een positief resultaat van € 266.000,-. Het aandeel van de gemeente Geldrop-Mierlo bedraagt € 98.000,-.
Directe salariskosten afdelingen
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot. I -234.000
Overige verschillen < € 25.000,- -35.000
Totaal overige overhead -370.000
Baten treasury
Financiering I 49.000
Meer rente baten op uitgezette geldleningen dan geraamd, zoals hypotheken.
Geldleningen > 1 jaar I -43.000
De bespaarde rente is lager dan geraamd door een lagere rente dan de begroting.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -22.000
Totaal baten treasury -16.000
Lasten treasury
Financiering I 55.000
Minder rentelasten dan geraamd voornamelijk de bespaarde rente. Dit door een lagere rente dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 3.000