Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. 

In de programmaverantwoording worden de toelichtingen weergegeven per programma. De opbouw sluit aan bij de Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023. Per programma wordt ingegaan op de volgende 3 W-vragen:

  • Wat wilden we bereiken? Hierbij is aangesloten bij de geformuleerde doelen uit de Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023. Deze doelen zijn gebaseerd op het Kernakkoord.

 

  • Wat hebben we er voor gedaan? Hier wordt een toelichting gegeven op het gerealiseerde beleid in 2020.

 

  • Wat heeft het gekost? Hier staat een tabel met de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo daarvan. Afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de werkelijkheid ≥ € 25.000,- worden toegelicht in Analyse overzicht van baten en lasten.

 

De relevante beleidsnota's zijn via een hyperlink te raadplegen indien de jaarrekening via de begrotingsapp wordt bekeken.

Begrotingsapp: https://geldrop-mierlo.begrotingsapp.nl/

 

Algemene opmerking "primaire begroting":

In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2020 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2020. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2020-2023. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2020-2023 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2020.

 

Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting incl. 1e begrotingswijziging 2020
Totaal baten 107.271 108.660
Totaal lasten 107.271 108.660
Saldo (baten -/- lasten) 0 0

Waar noodzakelijk is uitgegaan van de cijfers inclusief de 1e begrotingswijziging.