Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Portefeuillehouder: Wethouder G.M.J. Jeucken
Inhoud

Portefeuillehouder(s)

Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners. 1.   Aanpakken van lokale bereikbaarheids-knelpunten.
2.   Optimalisatie van parkeren voor alle doelgroepen en locaties.
3.   Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen.
Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio. 4.   Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid.

Relevante beleidsnota's

 

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie 2020-2021   2021/2022
Omgevingsplan 2021-2024   2022 e.v.
Fietspadenplan N.v.t. 13 september 2010  
Kadervoorstel Parkeren N.v.t. 25 juni 2012  
Aanvullend lokaal openbaar vervoer N.v.t. 21 maart 2016  
Lokale bereikbaarheidsagenda     2021
Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig N.v.t. 3 juni 2013  
Samenwerkingsovereenkomst Regionale Bereikbaarheidsagenda 2018-2030 10 december 2018  
Strategisch beheerplan Onderhoud Wegen 2019-2022 11 maart 2019 2022
Strategisch beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2017-2021 31 oktober 2016 2021

 

Wat hebben we ervoor gedaan?

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Voor de aanleg van een verkeersplateau op de Lungendonksebaan werd een regionale subsidie ontvangen.

 

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 152 152
0.63 Parkeerbelasting 11 11 8 -3
2.1 Verkeer en vervoer 4.184 3.710 3.679 -31
2.2 Parkeren 184 182 171 -10
Totaal Lasten 4.378 3.903 4.010 108
Baten
0.10 Mutaties reserves 135 65 226 161
0.63 Parkeerbelasting 413 348 327 -22
2.1 Verkeer en vervoer 92 104 163 60
Totaal Baten 641 517 716 199
Publicatiedatum: 10-06-2021

Inhoud