Programma 3. Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester J.C.J. van Bree 

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving. 1.     Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie.
2.     Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan.
3.     Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen.
4.     Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning.
5.     Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.
6.     Verbinding tussen terreinen Zorg-Veiligheid verbeteren.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 2019-2022 10 december 2018 Eind 2022
Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2019-2020 N.v.t. Begin 2021
Algemene Plaatselijke Verordening   2 juli 2018 April 2021
Actieplan aanpak georganiseerde criminaliteit 2020-2021 N.v.t. Eind 2021
Handhavingsbeleidsplan ‘Samen gericht handhaven’ 2017-2021 18 december 2017 Eind 2021
Uitvoeringsprogramma handhaving 2020   Begin 2021
Beleidsplan ex. art.14 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2020 2020-2023 N.v.t. 2023

Wat hebben we ervoor gedaan?

De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en veiligheidshuis Brabant Zuidoost
In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost te verbeteren.

Taskforce-RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum)
De Taskforce RIEC ondersteunt gemeenten en andere veiligheidspartners bij de herkenning en aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
De VRBZO voert taken uit voor de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer door:

Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen;
Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot onze taak;
Het - samen met GGD - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
De ODZOB verzorgde al het grootste deel van het milieutoezicht en -handhaving bij bedrijven binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. In 2019 is door het college ingestemd met het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK). Vanuit een collectief en regionaal belang wordt sinds 1 januari 2020 de uitvoering van milieutoezicht en -handhaving bij alle bedrijven en activiteiten door de ODZOB uitgevoerd. Daarbij zijn alle milieurisico’s afgedekt in overeenstemming met de regionale probleemanalyse en artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

 

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.064 2.059 2.085 26
Totaal Lasten 2.064 2.059 2.085 26
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 79 79 93 14
Totaal Baten 79 79 93 14