Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
Algemene reserve
10001 Algemene reserve 3.500 437 0 0 0 3.937
10002 Inkomensreserve 3.052 773 0 2.174 0 1.650
11001 Algemene reserve grondexploitaties 14.161 1.833 0 88 0 15.906
11003 Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf 4.969 136 0 2.505 0 2.601
Totaal Algemene reserve 25.682 3.179 0 4.767 0 24.093
Bestemmingsreserves
20004 Reserve personeel en organisatie 222 22 0 44 0 200
20005 Reserve onderwijshuisvesting (IHP) 5.126 1.107 0 492 0 5.741
20006 Reserve Participatie 500 0 0 0 0 500
20009 verkoopopbrengst HNG 217 0 0 217 0 0
20011 Reserve investering speeltuin de Viking 47 0 0 6 0 41
20012 Reserve hondenbeleid 154 0 0 39 0 115
20016 Reserve recreatie en toerisme 608 34 0 118 0 524
20017 Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven 21 0 0 12 0 9
20021 Reserve Leefbaarheidsfonds 1.329 203 0 0 0 1.532
20022 Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen 449 103 0 12 0 540
20039 Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen 1.625 270 0 1.828 0 68
20040 Reserve I&A 152 217 0 124 0 244
20041 Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden 358 100 0 0 0 458
20042 Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen 60 0 0 14 0 47
20043 Reserve rijkscompensatie corona 0 1.114 0 829 0 285
20044 Reserve Sociaal Domein 0 361 0 361 0 0
Totaal Bestemmingsreserves 10.867 3.531 0 4.094 0 10.304
Dekkingsreserves
21000 Dekkingsreserve Bouw nieuwe raadzaal 1.200 0 0 0 0 1.200
21001 Dekkingsreserve nutsvoorz centrum Mierlo 67 0 0 7 0 61
21003 Dekkingsreserve P-magriet thv P-friso 445 0 0 23 0 422
21004 Dekkingsrsv Dorpstr, deel Rabo, dorpstr Plus 583 0 0 24 0 559
21005 Dekkingsrsv voorber onderzoek en Kiosk 97 0 0 0 0 97
21006 Dekkingsreserve kosten tijdelijke huisvesting 8 0 0 8 0 0
21007 FBW Herinrichting Langstraat 290 0 0 13 0 277
21008 FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind 454 0 0 0 0 454
21009 FBW Herinrichting Heggestraat 109 0 0 0 0 109
21010 FBW Rotonde centrum Geldrop 155 0 0 6 0 149
21011 FBW Parkeerterrein Weverijmuseum 109 0 0 0 0 109
21012 FBW Herinrichting parkeerterrein Markt 331 0 0 0 0 331
21013 FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent 326 0 0 0 0 326
21014 FBW Parkeerterrein Achter de Kerk 374 0 0 0 0 374
21015 FBW Parkeerverwijssysteem 23 0 0 0 0 23
21016 FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg 283 0 0 0 0 283
21017 FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg 98 0 0 0 0 98
21018 FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 281 0 0 0 0 281
21019 FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) 259 0 0 12 0 247
21020 FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) 33 0 0 2 0 31
21021 FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg 368 0 0 17 0 350
21022 FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering 227 0 0 10 0 218
21023 FBW Busbaan Gijzenrooiseweg 108 0 0 5 0 103
21024 FBW Beleefpad Katoenpad 26 0 0 1 0 25
21025 FBW Kasteelseloop en Molenheide 28 0 0 1 0 26
21026 FBW Herinrichting Stationsomgeving 100 0 0 0 0 100
21027 FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA 356 0 0 14 0 341
21028 FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens 144 0 0 0 0 144
21029 FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor 40 0 0 0 0 40
21030 FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen 92 0 0 4 0 88
21031 FBW Ext voorsort.vak Eindhovensewg/Gijzenrooisewg 221 0 0 0 0 221
21032 FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII 304 0 0 0 0 304
21033 FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 100 0 0 0 0 100
21034 FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide 55 0 0 0 0 55
21035 FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein 50 0 0 0 0 50
21036 FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind 100 0 0 0 0 100
21037 FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn 75 0 0 0 0 75
21038 FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk 20 0 0 0 0 20
21039 FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 525 0 0 0 0 525
21040 By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. 108 0 0 0 0 108
21041 Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen 0 0 0 0 0 0
21042 FBW Santheuvel 519 0 0 0 0 519
21043 Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan 0 0 0 0 0 0
21044 Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel 0 0 0 0 0 0
Totaal Dekkingsreserves 9.091 0 0 148 0 8.943

Voorzieningen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
Voorzieningen verpl, verliezen en risico's
50002 Pensioenvoorzieningen wethouders 2.906 164 0 0 136 2.934
Totaal Voorzieningen verpl, verliezen en risico's 2.906 164 0 0 136 2.934
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
60001 Onderhoud wegen 808 845 0 0 738 916
60002 Onderhoud gebouwen 35 898 0 0 785 147
60005 Onderhoud brede school Coevering 142 33 0 0 5 169
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie 985 1.776 0 0 1.528 1.232
Voorzieningen door derden beklemde middelen
50001 Wonen 4.377 29 0 0 36 4.370
70001 Egalisatie afvalstoffenheffing 0 618 0 0 0 618
70002 Egalisatie rioleringen 5.206 1.035 0 0 0 6.240
70003 Breedtesport impuls middelen 78 45 0 0 78 45
70005 Gemeentelijk groenfonds 5 4 0 0 0 9
70006 Voorziening afgesloten complexen GB 55 63 5 0 0 113
70007 Voorziening voorschoolse educatie 119 0 0 0 0 119
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen 9.841 1.794 5 0 115 11.514

Totaal reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000
Staat van reserves en voorzieningen Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2020

Toelichting op de reserves

Algemeen
In deze toelichting richten wij ons op de reservemutaties die betrekking hebben op 2020. Ook lichten we toe waarvoor de reserves bedoeld zijn.

Reserves
De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel. Tevens dienen bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld: reserve Hondenbeleid). Dekkingsreserves zijn ter dekking van de afschrijvingskosten van grote projecten of investeringen.

Algemene reserves

Algemene reserve

Bedragen x €1.000
Algemene reserve Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
10001 Algemene reserve 3.500 437 0 3.937

Het doel van deze reserve is het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers. Voor deze reserve heeft de raad een minimum afgesproken van € 3,5 miljoen.

 

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • Resultaat 3e tussentijdse rapportage 2020: € 436.927,-.

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • Negatief saldo bij Meerjarenbegroting 2019-2022: -/- € 489.677,-;
 • Negatief saldo bij RV Herinrichting Kalander- en Haspelstraat: -/- € 2.208,-;
 • Negatief saldo bij 1e tussentijdse rapportage 2019: -/- € 57.540,-;
 • Positief saldo bij Kadernota 2020-2023: € 8.224,-;
 • Negatief saldo bij Meerjarenbegroting 2020-2023: -/- € 1.072.169,-;
 • Negatief saldo bij Jaarrekening 2019: -/- € 412.405,-;
 • Negatief saldo bij 1e tussentijdse rapportage 2020: -/- € 148.676,-;
 • Aanvulling vanuit de Inkomensreserve: € 2.174.451,-.

Inkomensreserve

Bedragen x €1.000
Inkomensreserve Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
10002 Inkomensreserve 3.052 773 2.174 1.650

Bij vaststelling van de Meerjarenbegroting 2020-2023 is besloten om de Inkomensreserve in de komende jaren te gebruiken om de algemene reserve op het minimum van € 3.500.000,- te houden. Conform raadsbesluit is de algemene reserve in 2020 aangevuld.

 

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • Positief saldo bij 2e tussentijdse rapportage 2020: € 772.613,-.

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • Aanzuivering algemene reserve: € 2.174.451,-.

Algemene reserve grondexploitaties

Bedragen x €1.000
Algemene reserve grondexploitatie Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
11001 Algemene reserve grondexploitaties 14.161 1.833 88 15.906

Het doel van deze reserve:

 • Een buffer voor conjuncturele risico's en exploitatierisico's binnen het grondbedrijf;
 • Voeding van de voorziening dekking verliessaldi grondbedrijf;
 • Het dekken van tekorten op nieuwe stadsvernieuwingsplannen;
 • Het financieren van strategische aankopen.

 

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • Terugstorting vanuit de reserve Bovenwijkse voorzieningen conform besluit uit Jaarrekening 2019: € 1.827.937,-.
 • vrijval uit voorziening afgesloten complexen € 5.000,-

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • Vennootschapsbelasting 2020 (€ 32.000,-).
 • Extra dotatie verliesvoorziening (€ 56.194,-)

 

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

Bedragen x €1.000
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
11003 Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf 4.969 136 2.505 2.601

Gemeenten zijn verplicht om eerder tussentijdse winst te nemen voor plannen waarvoor een positief eindresultaat wordt verwacht en een deel van de opbrengsten en kosten al hebben plaatsgevonden. Exploitaties worden halfjaarlijks herzien; bij de jaarrekening en de meerjarenbegroting. Als dan blijkt dat er projectspecifieke risico’s zijn opgetreden, kan het voorkomen dat het verwachte eindresultaat negatief moet worden bijgesteld. Dit kan ertoe leiden dat eerdere tussentijdse winsten gecorrigeerd moeten worden. We achten het daarom van belang om een onderscheid te maken tussen winsten die zeker gerealiseerd zijn (omdat exploitaties zijn afgesloten) en voorlopige winsten waarop correcties plaats kunnen vinden. Hierdoor kan de algemene reserve Grondexploitaties blijven dienen om marktrisico’s op te vangen.

 

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • Resultaat uit Jaarrekening 2019: € 1.930.499,-;
 • Onttrekkingen inzake afdracht fondsen 2019: € 574.260,-.

 

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • voorfinanciering afdracht fondsen Willem Barentzweg: € 124.486,-
 • voorfinanciering afdracht fondsen Ellenaar: € 11.798,-

Reserve personeel en organisatie

Bedragen x €1.000
Reserve Personeel en organisatie Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
20004 Reserve personeel en organisatie 222 22 44 200

Het doel van deze reserve is het opvangen van onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

 

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • Een eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag: € 5.562,-;
 • Aanvulling naar het minimale saldo van € 200.000,-: € 16.523,-.

De onttrekking betreft de kosten voor het mobiliteitsdienstverband van € 44.333,-.

Reserve onderwijshuisvesting

Bedragen x €1.000
Reserve onderwijshuisvesting (IHP) Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
20005 Reserve onderwijshuisvesting (IHP) 5.126 1.107 492 5.741

Het doel van de reserve is het realiseerbaar maken van toekomstige huisvestingsplannen onderwijs.

 

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • Jaarlijkse storting conform primaire raming: € 718.093,-;
 • Storting ten behoeve van de gecombineerde nieuwbouw Dommeldal - Beneden Beekloop: € 75.000,-;
 • Lagere storting activiteitenplan Herontwikkeling Dommeldalschool (alternatieve variant): -/- € 24.000,-;
 • Storting activiteitenplan Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting: € 108.000,-;
 • Extra dotatie Nieuwbouw Strabrecht College: € 230.000,-.

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • De kapitaallasten van investeringen in scholen, overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan: € 245.722,-;
 • Rentelasten Integraal Huisvestingsplan: € 246.121,-.

Reserve participatie

Bedragen x €1.000
Reserve Participatie Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
20006 Reserve Participatie 500 0 0 500

Het doel van de reserve is het egaliseren van de kosten van de BUIG-uitkeringen (BUIG = gebundelde uitkering). De gemeente ontvangt een gebundelde uitkering om daarmee uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren.

Vanaf 2018 is de naam van deze reserve gewijzigd in "Reserve Participatie" en wordt er een minimum van € 500.000,- en een maximum van € 1.000.000,- gehanteerd (uit de nota Reserves en voorzieningen 2017).

Reserve verkoopopbrengst HNG

Bedragen x €1.000
Reserve verkoopopbrengst HNG Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
20009 verkoopopbrengst HNG 217 0 217 0

Per 1 januari 1996 zijn alle aandelen van het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) verkocht aan NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De koopprijs is in 1996 in totaliteit in deposito gestort bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en wordt jaarlijks uitbetaald aan de deelnemende gemeenten naar rato van hun aandeel in de verkoopprijs. Het doel van deze reserve is om dit bedrag jaarlijks vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie als dekkingsmiddel.

De onttrekking van € 216.619,- bestaat uit € 155.667,- aandeel Geldrop en € 60.952,- aandeel Mierlo en is in 2020 als laatste jaar ten gunste van de exploitatie gekomen. Deze reserve is vanaf 2021 opgeheven.

Reserve investering speeltuin de Viking

Bedragen x €1.000
Reserve investering speeltuin de Viking Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
20011 Reserve investering speeltuin de Viking 47 0 6 41

Het doel van deze reserve is het uitvoeren van investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan speeltuin De Viking aan de hand van een door de stichting ingediend investeringsplan. 

In 2020 is het begrote bedrag van € 23.000,- voor € 28.789,- besteed. Het tekort van € 5.789,- is onttrokken aan de reserve.

Reserve hondenbeleid

Bedragen x €1.000
Reserve hondenbeleid Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
20012 Reserve hondenbeleid 154 0 39 115
Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Hondenbeleid om forse afwijkingen in de tarieven van de hondenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet direct gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit hondenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van het hondenbeleid.
 
De onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Hondenbeleid in 2020 van € 38.660,-. 
 

Reserve recreatie en toerisme

Bedragen x €1.000
Reserve recreatie en toerisme Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
20016 Reserve recreatie en toerisme 608 34 118 524

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Recreatie en toerisme om forse afwijkingen in de tarieven van de toeristenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet direct gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit toeristenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van recreatieve voorzieningen en initiatieven.

 

De toevoeging betreffen:

 • Voordeel Villagemarketing : € 33.500,-.

De onttrekkingen betreffen:

 • Kosten bestrijding Eikenprocessierups (€ 38.000,-);
 • Tekort gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme in 2020 (€ 79.574,-).

 

Stichting Villagemarketing:

Geldrop-Mierlo Verweeft & Vermaakt is het thema waar Geldrop-Mierlo zich regionaal mee wil positioneren. In 2020 heeft de Stichting Villagemarketing (SVM) een verdiepingsslag gemaakt binnen dit thema. SVM heeft een reclame- en positioneringsbureau ingehuurd om het thema meer inhoud te geven en daarbij een "belofte" toe te voegen aan dit thema. 

SVM had in 2020 als doel om bestaande evenementen te upgraden en beter te positioneren maar omdat door de coronamaatregelen evenementen niet mochten doorgaan is enkel het evenement de Wollige winterweken door SVM georganiseerd. Toch heeft SVM enkele fysieke projecten verder kunnen uitwerken. Zo worden er binnenkort op 5 plekken vlaggenmasten geplaatst, zijn tunnels verfraaid met beschilderingen in het thema en zijn er arrangementen gemaakt.

De voorzitter van SVM heeft in oktober aan de gemeenteraad de jaarlijkse plannen voorgelegd voor 2021 en is er terug geblikt op wat er al is bereikt. De introductie van een nieuwe recreatieve en toeristische website was de kroon op het werk in 2020. Als eerste gemeente in de regio is Geldrop-Mierlo aangesloten bij de regioportal van Eindhoven waardoor alle informatie veel beter gevonden zal worden en de regio zich veel sterker positioneert.

Buiten de projecten van SVM wordt de reserve ook aangewend voor projecten die worden aangejaagd door de regisseur Recreatie en toerisme. Het gaat hier om projecten die bijzonder zijn en waardoor Geldrop-Mierlo recreatief en toeristisch naar een hoger niveau kan stijgen, denk bijvoorbeeld aan de organisatie van de ZLM tour (wielrennen) als startlocatie in Mierlo. Helaas is door Corona weinig tijd over gebleven voor dit soort projecten omdat de regisseur veel energie heeft gestoken in het bijstaan van recreatieve bedrijven zoals de horeca en meer.

Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven

Bedragen x €1.000
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
20017 Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven 21 0 12 9

In de reserve Centrummanagement/Ondernemersinitiatieven wordt het saldo gestort tussen de opbrengsten uit reclamebelasting en de werkelijke kosten uit het ondernemersfonds. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Geldrop en de Uitvoeringsovereenkomst Centrum- en lintenmanagement Mierlo. Het verschil wordt na definitieve vaststelling van de subsidie ondernemersfonds, in het jaar na subsidieverlening, uitgekeerd of in rekening gebracht aan de centrummanagementorganisaties.

In 2020 is op grond van deze afrekening € 11.630,- onttrokken uit de reserve.

Reserve leefbaarheidsfonds

Bedragen x €1.000
Reserve leefbaarheidsfonds Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
20021 Reserve Leefbaarheidsfonds 1.329 203 0 1.532

Het doel van deze reserve is het behandelen van sociale doelstellingen, ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is.

In het Regionaal Woningbouwprogramma 2012-2022 is bepaald dat Geldrop-Mierlo een woningbouwopgave heeft van 1.504 woningen. Dit aantal wordt jaarlijks bijgesteld. Op regionaal niveau is afgesproken dat 27% van dit aantal in de sociale sector gerealiseerd moet worden tot en met 2019. In de recent vastgestelde Woonvisie Geldrop-Mierlo is aangegeven dat het gewenste beeld van de gemeente Geldrop-Mierlo anders is dan dat uit het Regionaal Woningprogramma. De gemeente kent nu al een hoger percentage woningen in de sociale sector dan afgesproken en zal zich daarom op dit moment met name richten op nieuwbouw in de vrije sector voor de genoemde doelgroepen. Dat betekent dat het aandeel sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten lager zal zijn dan de genoemde 27%.

Projecten die als gevolg van een lager aandeel sociale woningbouw winstgevend zijn, dragen af aan het fonds verevening sociale woningbouw. Projecten die door een hoger aandeel sociale woningbouw verliesgevend zijn, kunnen een bijdrage ontvangen vanuit het fonds. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van actuele marktprijzen en uitgangspunten voor kavels en inhoud van woningen. Op basis van actuele omstandigheden en uitgangspunten, zal het college periodiek bepalen of de berekende afdracht per m2 nog actueel is.

Het fonds is opgericht om sociale doelstellingen te kunnen halen ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is. Andere projecten vangen dit op en krijgen een bijdrage van de winstgevender projecten.

 

De toevoegingen betreffen:

 • Stortingen vanuit grondverkopen 2019: € 185.880,-;
 • Stortingen vanuit anterieure overeenkomsten 2020: € 17.340,-.

 

Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen

Bedragen x €1.000
Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
20022 Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen 449 103 12 540

Het doel van deze reserve is het bevorderen van maatschappelijke doeleinden, landschapsversterking, parkeervoorzieningen, recreatieve ontwikkelingen, kunst, duurzaamheid, overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties en zorg, sport en bewegen. 

Op 9 maart 2015 heeft de gemeenteraad de nota kostenverhaal vastgesteld. In de categorie bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling is toen het fonds Investeringen Ruimtelijke ontwikkelingen ingesteld. Inmiddels zijn de eerste overeenkomsten, waarin deze afdrachten zijn (of worden) opgenomen ondertekend of in voorbereiding.

De doeleinden voor dit fonds die zijn vastgelegd in de nota kostenverhaal zijn:

 • Maatschappelijke doeleinden;
 • Landschapsversterking;
 • Parkeervoorzieningen;
 • Recreatieve ontwikkelingen;
 • Kunstfonds;
 • Duurzaamheid;
 • Overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties;
 • Zorg, sport en bewegen.

 

De toevoegingen betreffen:

 • Stortingen vanuit grondverkopen 2019: € 92.940,-;
 • Stortingen vanuit anterieure overeenkomsten 2020: € 10.314,-.

De onttrekking betreffen:

 • Kosten voor de regenboogbank: € 11.881,-.

Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw

Bedragen x €1.000
Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
20039 Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen 1.625 270 1.828 68

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige voorzieningen welke als bovenwijks kunnen worden aangemerkt.

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de toekomstige voorzieningen welke als bovenwijks kunnen worden aangemerkt. De omschrijving hiervan is opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie.

Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De beleidsregels voor de oude reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen kunnen op basis van de grondexploitatiewet niet worden toegepast op dit nieuwe fonds. Ook bij een weerstandsvermogen van onder de 75 of 50% kan er dus geen vrijval ten gunste van de reserve Grondexploitaties plaatsvinden.

 

De toevoegingen betreffen:

 • Bijdrage grondverkoop 2019: € 202.500,-;
 • Stortingen vanuit anterieure overeenkomsten 2020: € 67.750,-.

De onttrekking betreffen:

 • Terugstorting naar algemene reserve Grondexploitatie conform besluit jaarrekening 2019: € 1.827.937,-.

Reserve I&A

Bedragen x €1.000
Reserve I&A Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
20040 Reserve I&A 152 217 124 244

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige investeringen uit het informatiebeleidsplan (I&A).

 

De toevoeging heeft betrekking op:

 • Bijraming uit 1e tussentijdse rapportage 2020: € 216.850,-;

De onttrekking heeft betrekking op:

 • 1e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei voor het IBP: € 24.000,-;
 • 1e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei voor het programma BetERe dienstverlening: € 100.391,-.

Reserve Fonds herstructurering woongebieden

Bedragen x €1.000
Reserve Fonds herstructurering woongebieden Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
20041 Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden 358 100 0 458

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van woongebieden. Als een gedeelte van de woningvoorraad uit incourante en (op termijn) niet passende woningen bestaat, dienen die woningen op enig moment te worden gesaneerd of geherstructureerd. Voor de komende 10 jaar wordt verwacht dat ongeveer negentig woningen voor sloop of herstructurering in aanmerking komen. Het fonds is opgericht, omdat saneringen of herstructureringen doorgaans niet rendabel zijn.

 

De toevoegingen betreffen:

 • Grondverkopen 2019: € 92.940,-;
 • Stortingen vanuit anterieure overeenkomsten 2020: € 6.750,-.

Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen

Bedragen x €1.000
Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
20042 Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen 60 0 14 47

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van bedrijfsomgevingen. Indien bestaande bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd, geherstructureerd of herontwikkeld, kan dit resulteren in een verliesgevende grondexploitatie. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen kan sprake zijn van een winstgevende grondexploitatie. De nieuwe bedrijventerreinen bieden daarbij ruimte voor de vestiging van bedrijven die nu gelegen zijn op bestaande bedrijventerreinen in Geldrop-Mierlo. Het fonds is opgericht omdat een revitalisering of herstructurering doorgaans niet rendabel is.

 

In 2020 is € 13.721,- onttrokken voor een anterieure overeenkomst.

Reserve rijkscompensatie corona

Bedragen x €1.000
Reserve rijkscompensatie corona Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
20043 Reserve rijkscompensatie corona 0 1.114 829 285

Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van gelden voor het bekostigen van coronamaatregelen voor het jaar 2021. Deze reserve is gevormd in de 3e tussentijdse rapportage 2020.

In 2020 is hiervoor € 1.113.779,- in de reserve gestort (Rijkscompensatie) en € 828.580,- aan de reserve onttrokken (meerkosten en minderopbrengsten vanwege corona).

 

Reserve Sociaal Domein

Bedragen x €1.000
Reserve Sociaal domein Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
20044 Reserve Sociaal Domein 0 361 361 0

Deze reserve is gevormd als gevolg van een amendement op de 3e tussentijdse rapportage 2020. Het doel van deze reserve is het egaliseren van de budgetten en taakstelling voor de Taskforce Sociaal Domein zodat de middelen die in een bepaald jaar niet nodig blijken te zijn en beschikbaar blijven voor volgende jaren. Te meer omdat de effecten van de realisatie van de taakstelling over de jaren heen pas zichtbaar worden. De stortingen en onttrekkingen zijn afhankelijk van de werkelijke kosten ten opzichte van de geraamde budgetten voor het Sociaal Domein. Zijn de werkelijke kosten lager dan het geraamde budget, dan wordt de onderbesteding gestort in de reserve. Zijn de kosten hoger dan het budget dan wordt de overschrijding onttrokken uit de reserve. Niet geraamde (Rijks)bijdragen waar daadwerkelijk kosten voor het Sociaal Domein tegenover staan mogen betrokken worden bij het bepalen van de hoogte van de stortingen en onttrekkingen. De reserve kan worden opgeheven na realisatie van de taakstelling Sociaal Domein.

In 2020 waren de werkelijk kosten Sociaal Domein hoger dan het budget waardoor de volledige reserve hiervoor is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

Dekkingsreserves

Onderstaande dekkingsreserves zijn gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de genoemde investeringen. Hiervoor hebben we geen aparte toelichting opgenomen. De onttrekkingen zijn gedaan ter dekking van de afschrijvingskosten van genoemde projecten of investeringen.

 • Dekkingsreserve Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie;
 • Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo;
 • Dekkingsreserve Parkeren Margrietstraat ter hoogte van Frisostraat;
 • Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van de Plus supermarkt;
 • Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk;
 • Dekkingsreserve Kosten tijdelijke huisvesting;
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Langstraat; 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind; 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Heggestraat;
 • Dekkingsreserve FBW Rotonde centrum Geldrop;
 • Dekkingsreserve FBW Parkeerterrein Weverijmuseum; 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting parkeerterrein Markt; 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent;
 • Dekkingsreserve FBW Parkeerterrein Achter de kerk;
 • Dekkingsreserve FBW Parkeerverwijssysteem;
 • Dekkingsreserve FBW Kruispunt Molenstraat/Johan Peijnenburgweg; 
 • Dekkingsreserve FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg; 
 • Dekkingsreserve FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg;
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Bogardeind (IJssalon / Beukelaar); 
 • Dekkingsreserve FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) ;
 • Dekkingsreserve FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg;
 • Dekkingsreserve FBW Aanpassing openbare ruimte brede school Coevering; 
 • Dekkingsreserve FBW Busbaan Gijzenrooiseweg;
 • Dekkingsreserve FBW Beleefpad Katoenpad;
 • Dekkingsreserve FBW Kasteelseloop en Molenheide; 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Stationsomgeving; 
 • Dekkingsreserve FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en AA; 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Eindhovenseweg busbaan Hooge Akker - gemeentegrens; 
 • Dekkingsreserve FBW Aanleg fietspad Vaarleseweg Broekstraat - spoor;
 • Dekkingsreserve FBW Busstrook zuid rijbaan Laan der Vier Heemskinderen; 
 • Dekkingsreserve FBW Extra voorsorteervak Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg; 
 • Dekkingsreserve FBW Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg/DAFIII; 
 • Dekkingsreserve FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III; 
 • Dekkingsreserve FBW Fiets- en voetpad tussen stationsplein/Beekweide; 
 • Dekkingsreserve FBW Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topaterrein;
 • Dekkingsreserve FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind;
 • Dekkingsreserve FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn;
 • Dekkingsreserve FBW Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar/Laan der Vier Heemskinderen;
 • Dekkingsreserve FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg;
 • Dekkingsreserve FBW By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen;
 • Dekkingsreserve Speelvoorzieningen Gulbergen;
 • Dekkingsreserve FBW Santheuvel;
 • Dekkingsreserve R&T speelruimtebeleidsplan;
 • Dekkingsreserve Aanleg parkeerplaats golfclub Riel.

Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.

Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten daarom gebaseerd zijn op een tijdige opbouw van de voorziening.

 

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 

Pensioenvoorzieningen wethouders

Bedragen x €1.000
Pensioenvoorzieningen wethouders Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
50002 Pensioenvoorzieningen wethouders 2.906 164 136 2.934

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van pensioenen en wachtgelden aan (ex-)wethouders. Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 0,082%. Vorig jaar bedroeg deze 0,290%. Deze daling van de rekenrente heeft geleid tot een toename van de berekende voorziening. Er is € 164.110,- toegevoegd om de voorziening op peil te brengen. Uit de voorziening is € 135.984,- onttrokken voor lopende pensioenverplichtingen.

Onderhoud wegen

Bedragen x €1.000
Onderhoud wegen Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
60001 Onderhoud wegen 808 845 738 916

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van groot onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken (= bruggen en tunnels). Op basis van beleidsplannen (vastgesteld door de raad) en hieruit voortkomende onderhoudsplannen (vastgesteld door het college) vinden stortingen en onttrekkingen binnen deze voorziening plaats.

 

De toevoegingen betreffen:

 • Dotatie planmatig onderhoud bruggen 2020: € 25.250,-;
 • Dotatie planmatig onderhoud straten 2020: € 820.073,-.

De aanwendingen betreffen:

 • Werkelijke kosten voor groot onderhoud wegen en civiele kunstwerken in 2020: € 737.593 ,-.

 

Onderhoud gebouwen

Bedragen x €1.000
Onderhoud gebouwen Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Vrijgevallen bedragen Balanswaarde 31-12-2020
60002 Onderhoud gebouwen 35 898 785 0 147

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad. Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, dat volgt uit het nieuwe onderhoudssysteem O-prognose, lopen alle stortingen en onttrekkingen voor de panden van de gemeente via deze onderhoudsvoorziening.

 

De toevoegingen betreffen:

 • Dotatie conform raming: € 874.000,-;
 • Ontvangen BRIM subsidie: € 13.426,-;
 • Bijdrage in onderhoudskosten 't Schrijverke: € 10.531,-.

De aanwendingen betreffen:

 • Werkelijke onderhoudskosten gebouwen in 2020: € 775.205 ,-;
 • Bijdrage in voorziening Onderhoud brede school Coevering: € 10.080,-.

Onderhoud brede school Coevering

Bedragen x €1.000
Onderhoud brede school Coevering Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
60005 Onderhoud brede school Coevering 142 33 5 169

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het onderhoud aan de brede school Coevering op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad. 

 

De toevoegingen betreffen:

 • Bijdrage vanuit voorziening Groot onderhoud gebouwen: € 10.080,-;
 • Bijdrage in onderhoudskosten Regenboog en Branding: € 22.680,-.

De aanwendingen betreffen:

 • Kosten onderhoud Brede School Coevering: € 5.423,-.

Wonen

Bedragen x €1.000
Wonen Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
50001 Wonen 4.377 29 36 4.370

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van diverse projecten in het belang van de volkshuisvesting. De voorziening is destijds gevormd uit de algemene reserve van het voormalig woonbedrijf en van het SRE ontvangen BLS-gelden (BLS = Besluit Locatie gebonden Subsidies). Het geld uit de voorziening moet verplicht worden aangewend in het belang van de volkshuisvesting.

 

De toevoegingen betreffen:

 • Renteresultaat startersleningen: € 28.824,-.

De aanwendingen betreffen:

 • Beheersvergoeding startersleningen en duurzaamheidsleningen: € 15.402,-;
 • Kosten Samen Werkt!: € 17.295,-;
 • Renteresultaat duurzaamheidsleningen € 3.758,-.

Egalisatie afvalstoffenheffing

Bedragen x €1.000
Egalisatie afvalstoffenheffing Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
70001 Egalisatie afvalstoffenheffing 0 618 0 618

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie afval om forse afwijkingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet direct gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de afvalstoffenheffing worden ingezet voor de uitvoering van afvalinzameling en -verwerking. 

Begin 2020 was de voorziening leeg. Het resultaat op de exploitatie afval van 2020 is positief en dit bedrag van € 618.000,- is gestort in de voorziening. 

Het positieve resultaat in 2020 is veroorzaakt door:

 • Begrotingswijziging Cure over 2020: € 363.000,-;
 • Extra inkomsten milieustraat en hogere ontvangsten variabele afvalstoffenheffing: € 228.000,-;
 • Positief resultaat Cure over 2020: € 73.000,-;
 • BTW voordeel door gunstig resultaat: € 107.000,-;
 • Hogere kosten milieustraat, straatreiniging en restafval: -/- € 153.000,-.

Egalisatie rioleringen

Bedragen x €1.000
Egalisatie rioleringen Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
70002 Egalisatie rioleringen 5.206 1.035 0 6.240

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie riolering om forse afwijkingen in de tarieven van de rioolheffing te voorkomen. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de rioolheffing worden ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van riolering.

Het in 2020 toegevoegde bedrag van € 1.034.617,- is bestemd voor toekomstige kosten op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Breedtesport impuls middelen

Bedragen x €1.000
Breedtesport impuls middelen Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
70003 Breedtesport impuls middelen 78 45 78 45

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de uitvoering van breedtesportprojecten. De voorziening is in het verleden gevoed uit de algemene middelen. Ook is hiervoor een rijkssubsidie ontvangen die in 2018 aan de reserve is toegevoegd.

 

De toevoegingen betreffen:

 • Jaarlijkse dotatie in de voorziening: € 45.000,-;

De aanwendingen betreffen:

 • Diverse sportmaterialen en projecten, zoals JOGG en Braakhuizen United: € 78.445,-.

Gemeentelijk groenfonds

Bedragen x €1.000
Gemeentelijk groenfonds Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
70005 Gemeentelijk groenfonds 5 4 0 9

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de herplant van bomen. Bij het verlenen van een kapvergunning kan herplant opgelegd worden. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren, omdat bijvoorbeeld de ruimte hiervoor ontbreekt. Hiertoe is in 2014 een gemeentelijk herplantfonds in het leven geroepen. De waarde van de te kappen boom wordt daarbij in deze voorziening gestort en op een later moment aangewend voor herplant. In november 2020 is besloten om de aanwending van de voorziening te verruimen naar verbetering van kwaliteit van het aanwezige groen in de betreffende straat of wijk. De naam van de voorziening is daarvoor dan ook gewijzigd.

In 2020 is er € 4.040,- in de voorziening gestort.

Voorziening afgesloten complexen GB

Bedragen x €1.000
Voorziening afgesloten complexen GB Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
70006 Voorziening afgesloten complexen GB 55 63 5 0 113

Het doel van deze voorziening betreft het afdekken van nog te maken kosten voor al afgesloten grondexploitaties. De voorziening betreft eind 2020 de afgesloten exploitaties: Barrier, Torenweg, Willem Barentzweg en Ellenaar.

Voorziening voorschoolse educatie

Bedragen x €1.000
Voorziening voorschoolse educatie Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
70007 Voorziening voorschoolse educatie 119 0 0 119

Deze voorziening is in 2018 gevormd ten behoeve van de ontwikkelrichting voorschoolse educatie.

Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo is per 1 maart 2018 ontbonden. Hierbij is afgesproken dat het batig saldo terug vloeit naar de gemeente. De eerste aanvragen voor voorschoolse educatie zijn eind 2020 ontvangen en moeten nog worden beoordeeld. Er zal in 2021 aanspraak worden gemaakt op deze voorziening.