Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Portefeuillehouder(s)

Wethouder P.J. Looijmans en Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen. 1.     Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners.
2.     Aanpassen van onze subsidievoorwaarden, aan de eisen van deze tijd.
3.     Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd.
4.     Uiterlijk 2020 is Geldrop-Mierlo een dementievriendelijke gemeente.
5.     Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen.
6.     Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad.
7.     Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo.
Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning. 8.     Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD.
9.     Zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en een externe vertrouwenspersoon.
10.  Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten voor sociale en technische innovatie in het sociaal domein.
Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig. 11.  Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein.
12.  Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden.
13.  Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp.
14.  In beeld brengen van cliëntervaringen.
Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. 15.  Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten.
16.  Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG.
17.  Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat waar nodig versterken.
18.  Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur.
Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht. 19.  In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken.
20.  De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik maken van bestaande voorzieningen.
21.  Citymarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente.
Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig. 22.  Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur en een sterke, gezonde samenleving.
23.  Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniging gebonden sporter.
24.  Door ontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Cultuurbeleidsplan "De Kracht van Cultuur" 2018-2021 5 maart 2018 2021
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 N.v.t. 18 december 2017 2021
Verordening Jeugdhulp N.v.t. 18 december 2017 2021
Nota “Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden” visie en strategie voor het sociaal domein N.v.t. 15 juni 2020 2025
Nota "Met vereende kracht". Visie op mantelzorg   30 augustus 2016 Er is een nota en er zal jaarlijks een plan van aanpak komen.  
Sportvisie "Geldrop-Mierlo; verweven met sport" 2018-2021 10 december 2018

evaluatie sportvisie 2022 waarna eventuele bijstelling mogelijk 

Algemene Subsidieverordening (ASV) Geldrop - Mierlo 2017 e.v. 19 december 2016

2024

 

Wat hebben we ervoor gedaan?

Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen.

Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning.

Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig.

Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.

Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht.

Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

De GGD biedt beleidsadvisering en is een uitvoeringspartner op het gebied van gezondheidszorg en preventie.

PlusTeam

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 246 706 461
5.1 Sportbeleid en activering 682 566 506 -59
5.2 Sportaccommodaties 1.889 1.711 1.805 94
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.566 1.811 1.549 -262
5.4 Musea 108 106 111 6
5.5 Cultureel erfgoed 281 297 301 4
5.6 Media 861 861 855 -7
6.2 Wijkteams 665 665 724 59
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 819 1.086 1.269 184
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 7.260 8.853 8.296 -556
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 203 251 204 -47
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 16 15 24 8
Totaal Lasten 14.351 16.467 16.351 -116
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 -14 340 355
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 20 20
5.2 Sportaccommodaties 598 598 641 43
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 193 252 250 -2
5.5 Cultureel erfgoed 18 18 22 5
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 560 560 278 -282
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 10 10
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 10 10
Totaal Baten 1.368 1.413 1.572 159