Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Jaarstukken 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 4  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 5  
deel 1 Blz. 6  
deel 2 Blz. 7  
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 8  
Portefeuillehouder(s) Blz. 9  
Wat wilden we bereiken? Blz. 10  
Relevante beleidsnota's Blz. 11  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 12  
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk. Blz. 13  
01. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. Blz. 14  
02. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. Blz. 15  
03. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. Blz. 16  
04. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. Blz. 17  
05. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. Blz. 18  
06. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden. Blz. 19  
Klanten beleven een optimale dienstverlening. Blz. 20  
07. Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk. Blz. 21  
08. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is. Blz. 22  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 23  
Wat heeft het gekost? Blz. 24  
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 25  
Portefeuillehouder(s) Blz. 26  
Wat wilden we bereiken? Blz. 27  
Relevante beleidsnota's Blz. 28  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 29  
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving. Blz. 30  
01. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven. Blz. 31  
02. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten. Blz. 32  
03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers. Blz. 33  
04. Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport. Blz. 34  
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking. Blz. 35  
05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties. Blz. 36  
06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties. Blz. 37  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 38  
Wat heeft het gekost? Blz. 39  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 40  
Portefeuillehouder(s) Blz. 41  
Wat wilden we bereiken? Blz. 42  
Relevante beleidsnota's Blz. 43  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 44  
De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving. Blz. 45  
01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. Blz. 46  
02. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. Blz. 47  
03. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. Blz. 48  
04. Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning. Blz. 49  
05. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Blz. 50  
06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren. Blz. 51  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 52  
Wat heeft het gekost? Blz. 53  
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 54  
Portefeuillehouder(s) Blz. 55  
Wat wilden we bereiken? Blz. 56  
Relevante beleidsnota's Blz. 57  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 58  
In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken. Blz. 59  
01. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. Blz. 60  
02. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld. Blz. 61  
Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar.... Blz. 62  
03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening Blz. 63  
04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen Blz. 64  
05. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren. Blz. 65  
Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is. Blz. 66  
06. Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (privacy/AVG) Blz. 67  
07. Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg) Blz. 68  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 69  
Wat heeft het gekost? Blz. 70  
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 71  
Portefeuillehouder(s) Blz. 72  
Wat wilden we bereiken? Blz. 73  
Relevante beleidsnota's Blz. 74  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 75  
Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk. Blz. 76  
01. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten. Blz. 77  
02. Vergroten van de sturingsmogelijkheden bij Senzer, passend bij de gemeenschappelijke regeling. Blz. 78  
03. Vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo. Blz. 79  
Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding. Blz. 80  
04. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden. Blz. 81  
In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning. Blz. 82  
05. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken. Blz. 83  
06. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven. Blz. 84  
07. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen. Blz. 85  
Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee. Blz. 86  
08. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie. Blz. 87  
09. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020. Blz. 88  
10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Blz. 89  
11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders. Blz. 90  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 91  
Wat heeft het gekost? Blz. 92  
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 93  
Portefeuillehouder(s) Blz. 94  
Wat wilden we bereiken? Blz. 95  
Relevante beleidsnota's Blz. 96  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 97  
Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen. Blz. 98  
01. Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners. Blz. 99  
02. Aanpassen van onze subsidievoorwaarden, aan de eisen van deze tijd. Blz. 100  
03. Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd. Blz. 101  
04. Uiterlijk 2020 is Geldrop-Mierlo een dementievriendelijke gemeente. Blz. 102  
05. Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen. Blz. 103  
06. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad. Blz. 104  
07. Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo. Blz. 105  
Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning. Blz. 106  
08. Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD. Blz. 107  
09. Zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en een externe vertrouwenspersoon. Blz. 108  
10. Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten.... Blz. 109  
Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig. Blz. 110  
11. Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein. Blz. 111  
12. Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden. Blz. 112  
13. Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp. Blz. 113  
14. In beeld brengen van cliëntervaringen. Blz. 114  
Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. Blz. 115  
15. Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Blz. 116  
16. Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG. Blz. 117  
17. Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat we waar nodig versterken. Blz. 118  
18. Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur. Blz. 119  
Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht. Blz. 120  
19. In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken. Blz. 121  
20. De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik van bestaande voorzieningen. Blz. 122  
21. Villagemarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente. Blz. 123  
Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig. Blz. 124  
22. Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur.... Blz. 125  
23. Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniginggebonden sporter. Blz. 126  
24. Doorontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport. Blz. 127  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 128  
Wat heeft het gekost? Blz. 129  
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 130  
Portefeuillehouder(s) Blz. 131  
Wat wilden we bereiken? Blz. 132  
Relevante beleidsnota's Blz. 133  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 134  
De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen. Blz. 135  
01. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra- concepten te ontwikkelen die toegankelijk...... Blz. 136  
02. Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda. Blz. 137  
03. Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente. Blz. 138  
04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer. Blz. 139  
05. Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp. Blz. 140  
Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen. Blz. 141  
06. Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen. Blz. 142  
Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk. Blz. 143  
07. Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren. Blz. 144  
08. Voorkomen overlast door jongeren. Blz. 145  
09. Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk. Blz. 146  
Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij. Blz. 147  
10. Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren. Blz. 148  
11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt. Blz. 149  
12. Terugdringen van laaggeletterdheid. Blz. 150  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 151  
Wat heeft het gekost? Blz. 152  
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 153  
Portefeuillehouder(s) Blz. 154  
Wat wilden we bereiken? Blz. 155  
Relevante beleidsnota's Blz. 156  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 157  
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht. Blz. 158  
01. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen. Blz. 159  
02. Tegengaan van de afname van biodiversiteit in onze gemeente. Blz. 160  
In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijke welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde. Blz. 161  
03. Dierenwelzijn bevorderen. Blz. 162  
In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval. Blz. 163  
04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen. Blz. 164  
05. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Blz. 165  
De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente. Blz. 166  
06. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen. Blz. 167  
07. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn. Blz. 168  
08. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben. Blz. 169  
09. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. Blz. 170  
10. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving. Blz. 171  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 172  
Wat heeft het gekost? Blz. 173  
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 174  
Portefeuillehouder(s) Blz. 175  
Wat wilden we bereiken? Blz. 176  
Relevante beleidsnota's Blz. 177  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 178  
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners. Blz. 179  
01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten. Blz. 180  
02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties. Blz. 181  
03. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen. Blz. 182  
Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio. Blz. 183  
04. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid. Blz. 184  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 185  
Wat heeft het gekost? Blz. 186  
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 187  
Portefeuillehouder(s) Blz. 188  
Wat wilden we bereiken? Blz. 189  
Relevante beleidsnota's Blz. 190  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 191  
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. Blz. 192  
01. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling enkel levensloopbestendige woningen realiseren. Blz. 193  
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast. Blz. 194  
02. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn. Blz. 195  
03. Verduurzaming van de woningvoorraad. Blz. 196  
04. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk. Blz. 197  
05. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn. Blz. 198  
06. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente. Blz. 199  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 200  
Wat heeft het gekost? Blz. 201  
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 202  
Portefeuillehouder(s) Blz. 203  
Wat wilden we bereiken? Blz. 204  
Relevante beleidsnota's Blz. 205  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 206  
De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. Blz. 207  
01. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief Blz. 208  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 209  
Wat heeft het gekost? Blz. 210  
Algemeen Blz. 211  
Algemeen Blz. 212  
algemene inleiding 2 Blz. 213  
deel1 Blz. 214  
Verloop resultaat Blz. 215  
Toelichting verloop resultaat Blz. 216  
Algemene inleiding 3 Blz. 217  
Resultaatbestemming Blz. 218  
Resultaatbestemming Blz. 219  
Corona Blz. 220  
Corona Blz. 221  
tabel rijkscompensatie corona Blz. 222  
toelichting rijkscompensatie corona Blz. 223  
Lokale heffingen Blz. 224  
Inleiding Blz. 225  
Beleid Blz. 226  
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 227  
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 228  
Rioolheffing Blz. 229  
Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing Blz. 230  
Leges Blz. 231  
Kostendekkendheid leges Blz. 232  
Parkeerbelasting Blz. 233  
Toeristenbelasting Blz. 234  
Lijkbezorgingsrechten Blz. 235  
Hondenbelasting Blz. 236  
Reclamebelasting Blz. 237  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 238  
Overzicht tarieven Blz. 239  
Vergelijking buurgemeenten Blz. 240  
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 241  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 242  
Inleiding Blz. 243  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 244  
Inventarisatie van de risico's Blz. 245  
Wijzigingen Blz. 246  
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 247  
Weerstandsvermogen Blz. 248  
Financiële kengetallen Blz. 249  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 250  
Inleiding Blz. 251  
Wegen Blz. 252  
Openbare verlichting Blz. 253  
Civiele kunstwerken Blz. 254  
Groen Blz. 255  
Riolering Blz. 256  
Gebouwen Blz. 257  
Speelvoorzieningen Blz. 258  
Financiering Blz. 259  
Inleiding Blz. 260  
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 261  
Financieringsbehoefte Blz. 262  
Liquiditeit Blz. 263  
Renterisicobeheer Blz. 264  
Kredietrisicobeheer Blz. 265  
Leningenportefeuille Blz. 266  
Bedrijfsvoering Blz. 267  
Inleiding Blz. 268  
Coronavirus Blz. 269  
Organisatieontwikkeling Blz. 270  
Informatievoorziening Blz. 271  
Control Blz. 272  
Facilitaire zaken Blz. 273  
Actieplan MVI Blz. 274  
Kengetallen Blz. 275  
Verbonden partijen Blz. 276  
Inleiding Blz. 277  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 278  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 279  
Stichtingen en verenigingen Blz. 280  
Overig Blz. 281  
Tabel verbonden partijen Blz. 282  
Grondbeleid Blz. 283  
Algemeen grondbeleid Blz. 284  
Ontwikkelingen grondexploitaties Blz. 285  
Vast te stellen exploitaties Blz. 286  
Resultaat 2020 Blz. 287  
Reserves en voorzieningen Blz. 288  
toelichting reserve grondexploitaties Blz. 289  
b. Reserve tussentijdse winstnemingen Blz. 290  
De financiële (weerstands)positie Blz. 291  
Weerstandsvermogen Blz. 292  
Verliesvoorziening Blz. 293  
Voorziening afgesloten complexen Blz. 294  
Meerjarenperspectief Blz. 295  
toelichting meerjarenbeeld Blz. 296  
Materiële Vaste Activa (gedeelte voorheen Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)) Blz. 297  
toelichting toekomstige locaties Blz. 298  
Beleidsindicatoren Blz. 299  
Beleidsindicatoren Blz. 300  
Balans Blz. 301  
Balans activa Blz. 302  
Balans passiva Blz. 303  
Totaalbedrag garantstellingen Blz. 304  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 305  
Inleiding Blz. 306  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 307  
Waarderingsgrondslagen Blz. 308  
Vaste activa Blz. 309  
Toelichting Vaste activa Blz. 310  
Vlottende activa Blz. 311  
Vaste passiva Blz. 312  
Vlottende passiva Blz. 313  
Toelichting op de balans Blz. 314  
Vaste activa Blz. 315  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 316  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 317  
Materiële vaste activa Blz. 318  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 319  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 320  
Financiële vaste activa Blz. 321  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 322  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 323  
Vlottende activa Blz. 324  
Toelichting voorraad Blz. 325  
Toelichting op de voorraad Blz. 326  
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 327  
Schatkistbankieren Blz. 328  
Liquide middelen Blz. 329  
Overlopende activa Blz. 330  
Toelichting overlopende activa Blz. 331  
Toelichting overlopende activa Blz. 332  
Toelichting facilitair grondbedrijf Blz. 333  
Vaste passiva Blz. 334  
Toelichting eigen vermogen Blz. 335  
Voorzieningen Blz. 336  
Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 337  
Toelichting Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 338  
Vlottende passiva Blz. 339  
Overlopende passiva Blz. 340  
Toelichting overlopende passiva Blz. 341  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 342  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 343  
Garantstellingen Blz. 344  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen (2) Blz. 345  
Eigen bijdrage op grond van de Wmo Blz. 346  
Arbeidskostengerelateerde verplichtingen Blz. 347  
Hypothecaire leningen personeel Blz. 348  
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 349  
Tekst opmerking primaire begroting Blz. 350  
tabel 1e begrotingswijziging Blz. 351  
Toelichting tabel 1e begrotingswijziging Blz. 352  
Programma's Blz. 353  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 354  
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 355  
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 356  
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 357  
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 358  
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 359  
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 360  
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 361  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 362  
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 363  
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 364  
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 365  
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 366  
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 367  
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 368  
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 369  
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 370  
Totaal Blz. 371  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 372  
Vennootschapsbelasting Blz. 373  
Vennootschapsbelasting Blz. 374  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 375  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 376  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 377  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 378  
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 379  
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 380  
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 381  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 382  
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 383  
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 384  
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 385  
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 386  
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 387  
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 388  
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 389  
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 390  
Sociaal domein Blz. 391  
Toelichting Blz. 392  
tabel taakstelling sociaal domein Blz. 393  
toelichting tabel taakstelling sociaal domein Blz. 394  
Analyse salarisgerelateerde kosten en overige personele kosten Blz. 395  
Overzicht onvoorzien Blz. 396  
Overzicht onvoorzien Blz. 397  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 398  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 399  
toelichting incidentele baten en lasten Blz. 400  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 401  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 402  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 403  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 404  
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 405  
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 406  
Reserves en voorzieningen Blz. 407  
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 408  
Reserves Blz. 409  
Voorzieningen Blz. 410  
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 411  
Toelichting op de reserves Blz. 412  
Toelichting op de reserves Blz. 413  
Algemene reserve Blz. 414  
Toelichting algemene reserve Blz. 415  
Inkomensreserve Blz. 416  
Toelichting inkomensreserve Blz. 417  
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 418  
Toelichting algemene reserve grondexploitaties Blz. 419  
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 420  
Toelichting reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 421  
Reserve personeel en organisatie Blz. 422  
Toelichting reserve Personeel en organisatie Blz. 423  
Reserve onderwijshuisvesting Blz. 424  
Toelichting reserve Onderwijshuisvesting / IHP Blz. 425  
Reserve participatie Blz. 426  
Toelichting reserve participatie Blz. 427  
Reserve verkoopopbrengst HNG Blz. 428  
Toelichting reserve Verkoopopbrengst HNG Blz. 429  
Reserve investering speeltuin de Viking Blz. 430  
Toelichting reserve Investeringen speeltuin De Viking Blz. 431  
Reserve hondenbeleid Blz. 432  
Toelichting reserve Hondenbeleid Blz. 433  
Reserve recreatie en toerisme Blz. 434  
Toelichting reserve Recreatie en toerisme Blz. 435  
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven Blz. 436  
Toelichting reserve Centrummanagement / ondernemersinitiatieven Blz. 437  
Reserve leefbaarheidsfonds Blz. 438  
Toelichting reserve Leefbaarheidsfonds Blz. 439  
Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 440  
Toelichting reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 441  
Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw Blz. 442  
Toelichting reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw) Blz. 443  
Reserve I&A Blz. 444  
Toelichting reserve I&A Blz. 445  
Reserve Fonds herstructurering woongebieden Blz. 446  
Toelichting reserve Fonds herstructurering woongebieden Blz. 447  
Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Blz. 448  
Toelichting reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Blz. 449  
Reserve rijkscompensatie corona Blz. 450  
Toelichting rijkscompensatie corona Blz. 451  
Reserve Sociaal Domein Blz. 452  
Toelichting reserve Sociaal domein Blz. 453  
Dekkingsreserves Blz. 454  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 455  
Voorzieningen Blz. 456  
Pensioenvoorzieningen wethouders Blz. 457  
Toelichting pensioenvoorziening wethouders Blz. 458  
Onderhoud wegen Blz. 459  
Toelichting voorziening Onderhoud wegen Blz. 460  
Onderhoud gebouwen Blz. 461  
Toelichting voorzieningen Onderhoud gebouwen Blz. 462  
Onderhoud brede school Coevering Blz. 463  
Toelichting voorziening onderhoud brede school Coevering Blz. 464  
Wonen Blz. 465  
Toelichting voorziening Wonen Blz. 466  
Egalisatie afvalstoffenheffing Blz. 467  
Toelichting voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing Blz. 468  
Egalisatie rioleringen Blz. 469  
Toelichting voorziening Egalisatie rioleringen Blz. 470  
Breedtesport impuls middelen Blz. 471  
Toelichting voorziening Breedtesport impuls middelen Blz. 472  
Gemeentelijk groenfonds Blz. 473  
Toelichting voorziening Gemeentelijk herplantfonds Blz. 474  
Voorziening afgesloten complexen GB Blz. 475  
Toelichting voorziening Afgesloten complexen GB Blz. 476  
Voorziening voorschoolse educatie Blz. 477  
Toelichting voorziening voorschoolse educatie Blz. 478  
Controleverklaring Blz. 479  
Publicatiedatum: 10-06-2021

Inhoud