Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Jaarstukken 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 4
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 5
deel 1 Blz. 6
deel 2 Blz. 7
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 8
Portefeuillehouder(s) Blz. 9
Wat wilden we bereiken? Blz. 10
Relevante beleidsnota's Blz. 11
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 12
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk. Blz. 13
01. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. Blz. 14
02. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. Blz. 15
03. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. Blz. 16
04. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. Blz. 17
05. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. Blz. 18
06. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden. Blz. 19
Klanten beleven een optimale dienstverlening. Blz. 20
07. Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk. Blz. 21
08. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is. Blz. 22
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 23
Wat heeft het gekost? Blz. 24
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 25
Portefeuillehouder(s) Blz. 26
Wat wilden we bereiken? Blz. 27
Relevante beleidsnota's Blz. 28
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 29
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving. Blz. 30
01. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven. Blz. 31
02. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten. Blz. 32
03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers. Blz. 33
04. Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport. Blz. 34
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking. Blz. 35
05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties. Blz. 36
06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties. Blz. 37
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 38
Wat heeft het gekost? Blz. 39
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 40
Portefeuillehouder(s) Blz. 41
Wat wilden we bereiken? Blz. 42
Relevante beleidsnota's Blz. 43
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 44
De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving. Blz. 45
01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. Blz. 46
02. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. Blz. 47
03. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. Blz. 48
04. Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning. Blz. 49
05. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Blz. 50
06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren. Blz. 51
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 52
Wat heeft het gekost? Blz. 53
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 54
Portefeuillehouder(s) Blz. 55
Wat wilden we bereiken? Blz. 56
Relevante beleidsnota's Blz. 57
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 58
In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken. Blz. 59
01. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. Blz. 60
02. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld. Blz. 61
Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar.... Blz. 62
03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening Blz. 63
04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen Blz. 64
05. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren. Blz. 65
Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is. Blz. 66
06. Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (privacy/AVG) Blz. 67
07. Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg) Blz. 68
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 69
Wat heeft het gekost? Blz. 70
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 71
Portefeuillehouder(s) Blz. 72
Wat wilden we bereiken? Blz. 73
Relevante beleidsnota's Blz. 74
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 75
Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk. Blz. 76
01. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten. Blz. 77
02. Vergroten van de sturingsmogelijkheden bij Senzer, passend bij de gemeenschappelijke regeling. Blz. 78
03. Vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo. Blz. 79
Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding. Blz. 80
04. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden. Blz. 81
In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning. Blz. 82
05. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken. Blz. 83
06. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven. Blz. 84
07. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen. Blz. 85
Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee. Blz. 86
08. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie. Blz. 87
09. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020. Blz. 88
10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Blz. 89
11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders. Blz. 90
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 91
Wat heeft het gekost? Blz. 92
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 93
Portefeuillehouder(s) Blz. 94
Wat wilden we bereiken? Blz. 95
Relevante beleidsnota's Blz. 96
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 97
Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen. Blz. 98
01. Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners. Blz. 99
02. Aanpassen van onze subsidievoorwaarden, aan de eisen van deze tijd. Blz. 100
03. Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd. Blz. 101
04. Uiterlijk 2020 is Geldrop-Mierlo een dementievriendelijke gemeente. Blz. 102
05. Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen. Blz. 103
06. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad. Blz. 104
07. Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo. Blz. 105
Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning. Blz. 106
08. Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD. Blz. 107
09. Zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en een externe vertrouwenspersoon. Blz. 108
10. Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten.... Blz. 109
Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig. Blz. 110
11. Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein. Blz. 111
12. Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden. Blz. 112
13. Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp. Blz. 113
14. In beeld brengen van cliëntervaringen. Blz. 114
Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. Blz. 115
15. Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Blz. 116
16. Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG. Blz. 117
17. Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat we waar nodig versterken. Blz. 118
18. Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur. Blz. 119
Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht. Blz. 120
19. In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken. Blz. 121
20. De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik van bestaande voorzieningen. Blz. 122
21. Villagemarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente. Blz. 123
Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig. Blz. 124
22. Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur.... Blz. 125
23. Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniginggebonden sporter. Blz. 126
24. Doorontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport. Blz. 127
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 128
Wat heeft het gekost? Blz. 129
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 130
Portefeuillehouder(s) Blz. 131
Wat wilden we bereiken? Blz. 132
Relevante beleidsnota's Blz. 133
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 134
De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen. Blz. 135
01. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra- concepten te ontwikkelen die toegankelijk...... Blz. 136
02. Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda. Blz. 137
03. Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente. Blz. 138
04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer. Blz. 139
05. Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp. Blz. 140
Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen. Blz. 141
06. Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen. Blz. 142
Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk. Blz. 143
07. Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren. Blz. 144
08. Voorkomen overlast door jongeren. Blz. 145
09. Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk. Blz. 146
Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij. Blz. 147
10. Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren. Blz. 148
11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt. Blz. 149
12. Terugdringen van laaggeletterdheid. Blz. 150
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 151
Wat heeft het gekost? Blz. 152
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 153
Portefeuillehouder(s) Blz. 154
Wat wilden we bereiken? Blz. 155
Relevante beleidsnota's Blz. 156
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 157
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht. Blz. 158
01. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen. Blz. 159
02. Tegengaan van de afname van biodiversiteit in onze gemeente. Blz. 160
In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijke welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde. Blz. 161
03. Dierenwelzijn bevorderen. Blz. 162
In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval. Blz. 163
04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen. Blz. 164
05. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Blz. 165
De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente. Blz. 166
06. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen. Blz. 167
07. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn. Blz. 168
08. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben. Blz. 169
09. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. Blz. 170
10. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving. Blz. 171
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 172
Wat heeft het gekost? Blz. 173
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 174
Portefeuillehouder(s) Blz. 175
Wat wilden we bereiken? Blz. 176
Relevante beleidsnota's Blz. 177
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 178
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners. Blz. 179
01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten. Blz. 180
02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties. Blz. 181
03. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen. Blz. 182
Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio. Blz. 183
04. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid. Blz. 184
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 185
Wat heeft het gekost? Blz. 186
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 187
Portefeuillehouder(s) Blz. 188
Wat wilden we bereiken? Blz. 189
Relevante beleidsnota's Blz. 190
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 191
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. Blz. 192
01. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling enkel levensloopbestendige woningen realiseren. Blz. 193
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast. Blz. 194
02. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn. Blz. 195
03. Verduurzaming van de woningvoorraad. Blz. 196
04. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk. Blz. 197
05. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn. Blz. 198
06. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente. Blz. 199
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 200
Wat heeft het gekost? Blz. 201
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 202
Portefeuillehouder(s) Blz. 203
Wat wilden we bereiken? Blz. 204
Relevante beleidsnota's Blz. 205
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 206
De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. Blz. 207
01. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief Blz. 208
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 209
Wat heeft het gekost? Blz. 210
Algemene inleiding Blz. 211
Algemeen Blz. 212
Algemeen Blz. 213
algemene inleiding 2 Blz. 214
deel1 Blz. 215
Verloop resultaat Blz. 216
Toelichting verloop resultaat Blz. 217
Algemene inleiding 3 Blz. 218
Resultaatbestemming Blz. 219
Resultaatbestemming Blz. 220
Corona Blz. 221
Corona Blz. 222
tabel rijkscompensatie corona Blz. 223
toelichting rijkscompensatie corona Blz. 224
Paragrafen Blz. 225
Lokale heffingen Blz. 226
Inleiding Blz. 227
Beleid Blz. 228
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 229
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 230
Rioolheffing Blz. 231
Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing Blz. 232
Leges Blz. 233
Kostendekkendheid leges Blz. 234
Parkeerbelasting Blz. 235
Toeristenbelasting Blz. 236
Lijkbezorgingsrechten Blz. 237
Hondenbelasting Blz. 238
Reclamebelasting Blz. 239
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 240
Overzicht tarieven Blz. 241
Vergelijking buurgemeenten Blz. 242
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 243
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 244
Inleiding Blz. 245
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 246
Inventarisatie van de risico's Blz. 247
Wijzigingen Blz. 248
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 249
Weerstandsvermogen Blz. 250
Financiële kengetallen Blz. 251
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 252
Inleiding Blz. 253
Wegen Blz. 254
Openbare verlichting Blz. 255
Civiele kunstwerken Blz. 256
Groen Blz. 257
Riolering Blz. 258
Gebouwen Blz. 259
Speelvoorzieningen Blz. 260
Financiering Blz. 261
Inleiding Blz. 262
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 263
Financieringsbehoefte Blz. 264
Liquiditeit Blz. 265
Renterisicobeheer Blz. 266
Kredietrisicobeheer Blz. 267
Leningenportefeuille Blz. 268
Bedrijfsvoering Blz. 269
Inleiding Blz. 270
Coronavirus Blz. 271
Organisatieontwikkeling Blz. 272
Informatievoorziening Blz. 273
Control Blz. 274
Facilitaire zaken Blz. 275
Actieplan MVI Blz. 276
Kengetallen Blz. 277
Verbonden partijen Blz. 278
Inleiding Blz. 279
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 280
Vennootschappen en coöperaties Blz. 281
Stichtingen en verenigingen Blz. 282
Overig Blz. 283
Tabel verbonden partijen Blz. 284
Grondbeleid Blz. 285
Algemeen grondbeleid Blz. 286
Ontwikkelingen grondexploitaties Blz. 287
Vast te stellen exploitaties Blz. 288
Resultaat 2020 Blz. 289
Reserves en voorzieningen Blz. 290
toelichting reserve grondexploitaties Blz. 291
b. Reserve tussentijdse winstnemingen Blz. 292
De financiële (weerstands)positie Blz. 293
Weerstandsvermogen Blz. 294
Verliesvoorziening Blz. 295
Voorziening afgesloten complexen Blz. 296
Meerjarenperspectief Blz. 297
toelichting meerjarenbeeld Blz. 298
Materiële Vaste Activa (gedeelte voorheen Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)) Blz. 299
toelichting toekomstige locaties Blz. 300
Beleidsindicatoren Blz. 301
Beleidsindicatoren Blz. 302
Jaarrekening Blz. 303
Balans Blz. 304
Balans activa Blz. 305
Balans passiva Blz. 306
Totaalbedrag garantstellingen Blz. 307
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 308
Inleiding Blz. 309
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 310
Waarderingsgrondslagen Blz. 311
Vaste activa Blz. 312
Toelichting Vaste activa Blz. 313
Vlottende activa Blz. 314
Vaste passiva Blz. 315
Vlottende passiva Blz. 316
Toelichting op de balans Blz. 317
Vaste activa Blz. 318
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 319
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 320
Materiële vaste activa Blz. 321
Toelichting materiële vaste activa Blz. 322
Toelichting materiële vaste activa Blz. 323
Financiële vaste activa Blz. 324
Toelichting financiële vaste activa Blz. 325
Toelichting financiële vaste activa Blz. 326
Vlottende activa Blz. 327
Toelichting voorraad Blz. 328
Toelichting op de voorraad Blz. 329
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 330
Schatkistbankieren Blz. 331
Liquide middelen Blz. 332
Overlopende activa Blz. 333
Toelichting overlopende activa Blz. 334
Toelichting overlopende activa Blz. 335
Toelichting facilitair grondbedrijf Blz. 336
Vaste passiva Blz. 337
Toelichting eigen vermogen Blz. 338
Voorzieningen Blz. 339
Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 340
Toelichting Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 341
Vlottende passiva Blz. 342
Overlopende passiva Blz. 343
Toelichting overlopende passiva Blz. 344
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 345
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 346
Garantstellingen Blz. 347
Niet in de balans opgenomen verplichtingen (2) Blz. 348
Eigen bijdrage op grond van de Wmo Blz. 349
Arbeidskostengerelateerde verplichtingen Blz. 350
Hypothecaire leningen personeel Blz. 351
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 352
Tekst opmerking primaire begroting Blz. 353
tabel 1e begrotingswijziging Blz. 354
Toelichting tabel 1e begrotingswijziging Blz. 355
Programma's Blz. 356
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 357
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 358
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 359
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 360
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 361
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 362
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 363
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 364
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 365
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 366
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 367
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 368
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 369
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 370
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 371
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 372
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 373
Totaal Blz. 374
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 375
Vennootschapsbelasting Blz. 376
Vennootschapsbelasting Blz. 377
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 378
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 379
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 380
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 381
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 382
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 383
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 384
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 385
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 386
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 387
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 388
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 389
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 390
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 391
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 392
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 393
Sociaal domein Blz. 394
Toelichting Blz. 395
tabel taakstelling sociaal domein Blz. 396
toelichting tabel taakstelling sociaal domein Blz. 397
Analyse salarisgerelateerde kosten en overige personele kosten Blz. 398
Overzicht onvoorzien Blz. 399
Overzicht onvoorzien Blz. 400
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 401
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 402
toelichting incidentele baten en lasten Blz. 403
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 404
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 405
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 406
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 407
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 408
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 409
Reserves en voorzieningen Blz. 410
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 411
Reserves Blz. 412
Voorzieningen Blz. 413
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 414
Toelichting op de reserves Blz. 415
Toelichting op de reserves Blz. 416
Algemene reserve Blz. 417
Toelichting algemene reserve Blz. 418
Inkomensreserve Blz. 419
Toelichting inkomensreserve Blz. 420
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 421
Toelichting algemene reserve grondexploitaties Blz. 422
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 423
Toelichting reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 424
Reserve personeel en organisatie Blz. 425
Toelichting reserve Personeel en organisatie Blz. 426
Reserve onderwijshuisvesting Blz. 427
Toelichting reserve Onderwijshuisvesting / IHP Blz. 428
Reserve participatie Blz. 429
Toelichting reserve participatie Blz. 430
Reserve verkoopopbrengst HNG Blz. 431
Toelichting reserve Verkoopopbrengst HNG Blz. 432
Reserve investering speeltuin de Viking Blz. 433
Toelichting reserve Investeringen speeltuin De Viking Blz. 434
Reserve hondenbeleid Blz. 435
Toelichting reserve Hondenbeleid Blz. 436
Reserve recreatie en toerisme Blz. 437
Toelichting reserve Recreatie en toerisme Blz. 438
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven Blz. 439
Toelichting reserve Centrummanagement / ondernemersinitiatieven Blz. 440
Reserve leefbaarheidsfonds Blz. 441
Toelichting reserve Leefbaarheidsfonds Blz. 442
Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 443
Toelichting reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 444
Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw Blz. 445
Toelichting reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw) Blz. 446
Reserve I&A Blz. 447
Toelichting reserve I&A Blz. 448
Reserve Fonds herstructurering woongebieden Blz. 449
Toelichting reserve Fonds herstructurering woongebieden Blz. 450
Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Blz. 451
Toelichting reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Blz. 452
Reserve rijkscompensatie corona Blz. 453
Toelichting rijkscompensatie corona Blz. 454
Reserve Sociaal Domein Blz. 455
Toelichting reserve Sociaal domein Blz. 456
Dekkingsreserves Blz. 457
Toelichting op de voorzieningen Blz. 458
Voorzieningen Blz. 459
Pensioenvoorzieningen wethouders Blz. 460
Toelichting pensioenvoorziening wethouders Blz. 461
Onderhoud wegen Blz. 462
Toelichting voorziening Onderhoud wegen Blz. 463
Onderhoud gebouwen Blz. 464
Toelichting voorzieningen Onderhoud gebouwen Blz. 465
Onderhoud brede school Coevering Blz. 466
Toelichting voorziening onderhoud brede school Coevering Blz. 467
Wonen Blz. 468
Toelichting voorziening Wonen Blz. 469
Egalisatie afvalstoffenheffing Blz. 470
Toelichting voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing Blz. 471
Egalisatie rioleringen Blz. 472
Toelichting voorziening Egalisatie rioleringen Blz. 473
Breedtesport impuls middelen Blz. 474
Toelichting voorziening Breedtesport impuls middelen Blz. 475
Gemeentelijk groenfonds Blz. 476
Toelichting voorziening Gemeentelijk herplantfonds Blz. 477
Voorziening afgesloten complexen GB Blz. 478
Toelichting voorziening Afgesloten complexen GB Blz. 479
Voorziening voorschoolse educatie Blz. 480
Toelichting voorziening voorschoolse educatie Blz. 481
Controleverklaring Blz. 482
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap