Programma 5. Werk en inkomen

Portefeuillehouder(s)

Wethouder P.J. Looijmans

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk. 1. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten.
2. Vergroten van de sturingsmogelijkheden bij Senzer, passend bij de gemeenschappelijke regeling.
3. Vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding. 4. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden.
In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning. 5. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken.
6. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven.
7. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen.
Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee. 8. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie.
9. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020.
10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders.
11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota "Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden" n.v.t. 15 juni 2020 2025
Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid / Plan integrale schuldhulpverlening 2018 2017-2018/2018-2020 10 juli 2017/10 april 2018 april 2021
Beleidsregels Schuldhulpverlening 2017 2017 e.v. 12 september 2017 maart 2021

Het Vertrouwensexperiment regelarme bijstand

2018-2019 28 mei 2018 Afgerond maart 2021

 

Wat hebben we ervoor gedaan?

Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk.

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding.

In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning.

Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Werkbedrijf Atlant - De Peel: Senzer

Senzer is de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Geldrop-Mierlo en 6 andere gemeenten voor uitkeringsverstrekking aan inwoners die (tijdelijk) niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook heeft zij als taak onze inwoners te bemiddelen naar werk, al dan niet met behulp van re-integratietrajecten, scholing en of andere instrumenten. Ook voor inwoners die vanuit een uitkeringspositie zelfstandig ondernemer willen worden is Senzer de uitvoeringsorganisatie. Beoordeling levensvatbaarheid van de startende onderneming en bedrijfskredieten behoren o.a. tot de beschikbare mogelijkheden en instrumenten.  

Doel is dat zoveel mogelijk inwoners voorzien in eigen levensonderhoud, via werk of zelfstandig ondernemerschap. Dat levert maatschappelijke deelname en sociale contacten op en heeft een gunstig effect op de (lees: verminderde) vraag naar zorgvoorzieningen.   

Senzer is een gemeenschappelijke regeling dat een Dagelijks - en een Algemeen Bestuur kent, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de deelnemende gemeenten. De gemeenten ontvangen vanuit het Rijk middelen voor de uitvoering van de regelingen die Senzer voor hen uitvoert. De gemeenten dragen deze middelen (deels) over naar Senzer. Daarnaast dragen de deelnemende gemeenten jaarlijks een bijdrage uit de algemene middelen over aan Senzer voor uitvoeringskosten.          

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 180 180
6.3 Inkomensregelingen 13.398 17.253 21.147 3.894
6.4 Begeleide participatie 1.410 1.410 1.649 239
6.5 Arbeidsparticipatie 1.643 1.760 1.002 -758
Totaal Lasten 16.452 20.423 23.978 3.555
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 0 11 11
6.3 Inkomensregelingen 9.780 13.390 16.637 3.247
Totaal Baten 9.780 13.390 16.648 3.258