Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Algemene opmerking "primaire begroting":

In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2020 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2020. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2020-2023. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2020-2023 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2020.

Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting incl. 1e begrotingswijziging 2020
Totaal baten 107.271 108.660
Totaal lasten 107.271 108.660
Saldo (baten -/- lasten) 0 0

Waar noodzakelijk is uitgegaan van de cijfers inclusief de 1e begrotingswijziging.

Programma's

 

 

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken 702 4.795 -4.093 650 4.831 -4.182 611 4.704 -4.092
Programma 2. Economie en vastgoed 693 962 -269 492 797 -305 536 844 -307
Programma 3. Veiligheid en handhaving 79 2.064 -1.985 79 2.059 -1.980 93 2.085 -1.992
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking 481 3.540 -3.058 479 3.496 -3.016 434 3.492 -3.057
Programma 5. Werk en inkomen 9.780 16.452 -6.672 13.390 20.423 -7.033 16.637 23.798 -7.161
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur 1.368 14.351 -12.983 1.427 16.221 -14.794 1.232 15.644 -14.413
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 657 15.581 -14.924 870 17.925 -17.055 1.031 17.150 -16.119
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 9.516 10.470 -955 9.978 11.157 -1.180 10.296 11.702 -1.406
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 506 4.378 -3.873 452 3.903 -3.451 490 3.859 -3.369
Programma 10. Bouwen en wonen 18.934 19.539 -605 19.105 19.698 -593 3.447 3.546 -99

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 54.784 0 54.784 56.483 0 56.483 56.754 0 56.754
Dividenden 42 3 40 38 0 38 38 1 37
Lokale heffingen 5.702 556 5.146 5.858 554 5.304 5.916 661 5.255
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 -12 12 0 -12 12 0 -2 2
Treasury 1.952 362 1.590 1.006 337 669 987 257 730

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 714 -714 0 325 -325 12 0 12
Overhead 182 10.714 -10.532 436 11.055 -10.619 416 11.152 -10.736
Vennootschapsbelasting 0 100 -100 0 100 -100 0 32 -32

Totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 105.378 104.568 810 110.744 112.870 -2.126 98.931 98.923 8

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 1 0 0 0 0 0 0 38 0 38
Mutaties programma 2 172 0 172 259 34 225 219 179 41
Mutaties programma 4 0 0 0 0 0 0 53 62 -8
Mutaties programma 5 0 0 0 0 0 0 11 180 -169
Mutaties programma 6 0 0 0 -14 246 -260 340 706 -366
Mutaties programma 7 328 1.023 -695 1.640 1.107 533 606 1.250 -644
Mutaties programma 8 43 0 43 34 0 34 154 16 137
Mutaties programma 9 135 0 135 65 0 65 226 152 74
Mutaties programma 10 0 0 0 0 0 0 70 243 -174
Mutaties programma 11 1.215 426 789 3.535 2.006 1.528 3.121 2.093 1.028

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 107.271 106.017 1.253 116.263 116.263 0 103.769 103.805 -35