Overzicht van investeringen en projecten

In het onderstaande kredietoverzicht staan groen en geel gearceerde kredieten. De geel gearceerde kredieten zijn in (de loop van) 2020 afgesloten. De groen gearceerde kredieten lopen door in 2021. De dik gedrukte teksten in de toelichting houden in: wijzigingen in het begrote krediet. Na akkoord van de raad worden deze wijzigingen doorgevoerd.

Krediet Omschrijving krediet Jaar krediet- votering Lasten Baten Saldo Begroting Realisatie tot en met 2019 Realisatie 2020 Verschil begroting en realisatie Verplichting totaal Restant - = negatief + = positief Toelichting Geel: afsluiten krediet Groen: krediet loopt door
701059 Vervoermiddel (ter vervanging van de 3-VTH-70) 2019 Lasten 45.000 0 0 45.000 45.000 0 Levering in 2021, i.v.m. drukte bij Bizob is de aanbesteding van de voertuigen uitgesteld naar 2021.
701060 Vervoermiddel (ter vervanging van de 9-VTG-57) 2019 Lasten 45.000 0 0 45.000 45.000 0 Levering in 2021, i.v.m. drukte bij Bizob is de aanbesteding van de voertuigen uitgesteld naar 2021.
701061 Vervoermiddel (ter vervanging van de 6-VTH-18) 2019 Lasten 45.000 0 0 45.000 45.000 0 Levering in 2021, i.v.m. drukte bij Bizob is de aanbesteding van de voertuigen uitgesteld naar 2021.
701078 Tractor 2019 2019 Lasten 85.000 0 0 85.000 85.000 0 Levering in 2021, i.v.m. drukte bij Bizib is de aanbesteding van de voertuigen uitgesteld naar 2021.
70114 Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan 2020 Lasten 74.265 0 74.265 0 0 0 Geleverd, krediet is afgesloten in de 3e turap 2020.
70115 Bus 77-BH-RJ 2020 Lasten 45.000 0 0 45.000 45.000 0 Levering in 2021, i.v.m. drukte bij Bizob is de aanbesteding van de voertuigen uitgesteld naar 2021.
70116 GPS systeem landmeters 2020 Lasten 30.000 0 0 30.000 30.000 0 Aanschaf in 2021.
70117 Spuitwagen Rioned WD-RL-42 2020 Lasten 20.000 0 0 20.000 20.000 0 Levering door geschoven naar 2021.
70118 Afron hoogwerker 2020 Lasten 85.000 0 0 85.000 85.000 0 Levering door geschoven naar 2021.
721002 Rijbaan Santheuvel 2018 Lasten 1.804.446 1.770.516 40.843 -6.913 0 -6.913 Afgerond en afgesloten in de 1e turap 2020.
Baten -207.815 -207.815 0 0 0 0
Saldo 1.596.631 1.562.701 40.843 -6.913 0 -6.913
Dekking FBW -519.359 -519.326 0 0 0 0
70089 Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III 2019 Lasten 607.000 0 21.829 585.171 585.171 0 Voorbereiding in 2020 en 2021, uitvoering in 2022.
Baten 0 0 0 0 0 0
Saldo 607.000 0 21.829 585.171 585.171 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -303.500 0 -10.914 -292.586 -292.586 0
70004 Reconstructie Bekelaar, komgrens rotonde Marktstraat 2018 Lasten 900.000 0 6.687 893.313 893.313 0 Voorbereiding in 2020, uitvoering in 2021.
70005 Reconstructie Ganseboom 2018 Lasten 100.000 0 0 100.000 100.000 0 Dit project hangt samen met het wijkontwikkelingsplan. Wanneer de uitvoering plaatsvindt wordt duidelijk in 2021.
721034 Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) jaarschijf 2019 2019 Lasten 0 0 0 0 0 0 Afgesloten in de 1e turap 2020.
70034 Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) jaarschijf 2020 2020 Lasten 0 0 0 0 0 0 Afgesloten in de 1e turap 2020.
70090 Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen 2019 en 2020 Lasten 1.180.000 57.815 59.664 1.062.521 1.062521 0 De voorbereiding vond plaats in 2019 en 2020. In 2020 is wederom een krediet van € 40.000,- beschikbaar gesteld. In 1e kwartaal 2020 is het 2e voorbereidingsbesluit door de raad goedgekeurd en is een krediet van € 1.100.000 beschikbaar gesteld.
Baten 0 0 0 0 0 0
Saldo 1.180.000 57.815 59.664 1.062.521 1062.521
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -40.000 -28.908 -29.832 18.740 0 0
70077 Aanpassen waterrad Hofdael 2020 Lasten 75.000 0 8.886 66.114 66.114 0 Het krediet is in 2020 beschikbaar gesteld en komt ten laste van het GRP.
Waarvan dekking vanuit GRP Dekking GRP -75.000 0 -8.886 -66.114 -66.114 0
70076 Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo 2020 Lasten 76.064 0 76.064 0 -20.000 0 De restauratiewerkzaamheden zijn in 2020 opgestart en afgerond. De aannemer heeft een termijn dubbel gefactureerd en moet in 2021 nog retour komen.
70006 Inkorten stationstunnel fase 2 2018 Lasten 250.000 28.863 19.451 201.686 201.686 0 In 2020 heeft ProRail dit als een ‘derdewerk’ overgenomen van de gemeente. Uitvoering moet nog gepland worden (o.a. in afstemming met bouwplan Jonkvrouw). Voor de inkorting is een plafondbedrag van € 500.000,- gesteld. Conform de overeenkomst met Wooninc. worden de kosten 50-50 verdeeld. Via de subsidie Spoorse doorsnijdingen is 25% subsidiabel.
Baten -62.500 0 0 -62.500 -62.500 0
Saldo 187.500 28.863 19.451 139.186 139.186 0
70091 Herinrichting St. Jozefplein 2014 Lasten 1.029.500 174.027 5.165 850.308 850.308 0 Het resterende budget is nodig voor de herinrichting van de overige onderdelen van de omgeving St. Jozefplein. Zodra de omgevingsvergunning verleend is voor de St. Jozefkerk zal er een start gemaakt worden met de uitwerking van het schetsontwerp naar een definitief ontwerp en vervolgens bestek en uitvoering.
721084 Pluvierstraat 2015 Lasten 0 0 0 0 0 0 Afgesloten in de 2e turap 2020.
721094 Herinrichting stationsomgeving 2017 Lasten 1.237.000 1.134.433 87.979 14.588 14.588 0 De werkzaamheden zijn afgerond en de herinrichting is daarmee gereed. Het kunstwerk met klok is echter nog in productie. Naar verwachting is dit in de 2e helft van 2021 gereed.
Baten -648.300 -563.300 -85.000 0 0 0
Saldo 588.700 571.133 2.979 14.588 14.588 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -100.000 -100.000 0 0 0 0
70092 Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 2019 Lasten 20.000 0 0 20.000 20.000 0 Voorbereiding voor de vervanging van deze VRI wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 20.000,- en het uitvoeringskrediet in 2021 van € 180.000,-. Voorgesteld wordt om het uitvoeringskrediet te verplaatsen naar 2022. Dit in verband met afstemming met de gemeente Eindhoven.
Baten 0 0 0 0 0 0
Saldo 20.000 0 0 20.000 20.000 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -10.000 0 0 -10.000 -10.000 0
70001 Kerkenvisie 2019 Lasten 25.000 3.218 23.030 -1.248 0 -1.248 De gemeente Geldrop Mierlo heeft eerder al een subsidie ontvangen van € 25.000,- voor het opstellen van een kerkenvisie. Arcadis heeft inmiddels een concept kerkenvisie opgesteld en deze is met de parochie en het kerkbestuur besproken. De kerkenvisie zal in juni 2021 ter vaststelling aangeboden worden aan de raad. Het project zal daarmee afgerond zijn.
70110 Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens 2020 Lasten 29.000 0 1.337 27.663 27.663 0 De voorbereiding wordt verder uitgewerkt. Voorgesteld wordt om het uitvoeringskrediet van € 259.000,- van 2021 naar 2022 te verplaatsen. Dit in verband met afstemming met de gemeente Eindhoven.
Baten 0 0 0 0 0 0
Saldo 29.000 0 1.337 27.663 27.663 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -14.500 0 -668 -13.832 -13.832 0
70111 Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg 2020 Lasten 44.200 0 5.021 39.179 39.179 0 De voorbereiding wordt verder uitgewerkt. Voorgesteld wordt om het uitvoeringskrediet van € 397.800,- van 2021 naar 2022 te verplaatsen. Dit in verband met afstemming met de gemeente Eindhoven.
Baten 0 0 0 0 0 0
Saldo 44.200 0 5.021 39.179 39.179 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -22.100 0 -2.510 -19.590 -19.590 0
70112 By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen 2020 Lasten 21.000 0 0 21.000 21.000 0 Voorbereiding in 2021, uitvoering in 2022.
Baten 0 0 0 0 0 0
Saldo 21.000 0 0 21.000 21.000 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -10.500 0 0 -10.500 -10.500 0
70120 Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein 2020 Lasten 100.000 0 0 100.000 100.000 0 De planning van dit project is afhankelijk van het nieuwbouwproject Entrada bij het Bogardeind. Na oplevering van de nieuwbouw wordt het fiets- en voetpad aangelegd. De verwachting is dat dit medio 2022 plaatsvindt.
70113 Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg 2020 Lasten 25.000 0 0 25.000 25.000 0 De voorbereiding wordt gestart in 2020.
70119 Reconstructie Hout West 2020 Lasten 66.000 0 0 66.000 66.000 0 Voorbereiding en uitvoering in 2021.
70045 Herinrichting wijk Hulst 2020 Lasten 50.000 0 0 50.000 50.000 0 Dit project hangt samen met het wijkontwikkelingsplan. Wanneer de uitvoering plaatsvindt is nog niet bekend. In 2021 is hier meer duidelijkheid over.
70083 Fietsstraat Zomerland 2020 Lasten 30.000 0 9.623 20.377 20.377 0 Uitvoering vindt plaats in 2020 en 2021.
70074 Speelruimtebeleidsplan jaarschijf 2020 2020 Lasten 175.000 0 49.495 125.505 125.505 0 Uitvoering vindt plaats in 2020 en 2021.
70075 Reconstructie wegen buitengebied 2020 Lasten 575.000 0 36.470 538.530 538.530 0 Voorbereiding in 2020-2021, uitvoering weggedeelte Aardborstweg en Trimpert in 2021.
70073 Reconstructie groen 2020 Lasten 125.000 0 137.073 -12.073 0 -12.073 Het budget voor groenreconstructies is overschreden. Dit is een gevolg van een droge, warme zomer. Ook waren er al een aantal projecten gestart ,die duurder uitvielen dan verwacht, maar omdat er al afspraken waren met buurtbewoners konden deze projecten ook niet meer stilgelegd worden.
70066+67 Vervangingsinvesteringen openbare verlichting jaarschijf 2020 2020 Lasten 270.993 0 248.676 22.317 22.317 0 Het project is in 2020 uitgevoerd. Dit krediet wordt afgesloten, het restant krediet van € 22.317,- wordt overgeheveld naar het nieuwe krediet Vervangingsinvesteringen openbare verlichting jaarschijf 2021.
70093 Heggestraat (Stationstraat - Heilige Geeststraat) 2016 Lasten 243.000 0 4.342 238.658 238.658 0 In het kader van de uitvoering van het centrumplan en de aanpassing van het ziekenhuisterrein zelf is de verwachting dat de uitvoering van dit project in 2021 zal plaatsvinden.
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -109.350 0 -1.954 -107.396 -107.396 0
731041 Onderzoek en realisatie podium 2014 Lasten 105.781 103.064 0 2.717 2.717 0 Het podium is eind 2019 geleverd. In 2020 zou de definitieve subsidie worden vastgesteld en het project financieel worden afgerond. Helaas is dit nog altijd niet het geval. Vanwege de corona crisis is het podium enkel opgeslagen en geheel nog niet gebruikt. Ook zijn er nog niet opgeloste logistieke problemen die aandacht vragen. Pas wanneer sprake is van daadwerkelijk gebruik kunnen we zien of alles volledig is en functioneert zoals gewenst.
Dekking res. -105.781 -103.064 0 -2.717 -2.717 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
731053 Herinrichting centrum Mierlo realisatie (incl. riolering) Nazorg 2018 lasten 100.000 33.188 12.445 54.367 54.367 0 Binnen dit project worden de afrondende werkzaamheden verantwoord. Ook het vervolg van de besluitvorming en de vragen over een blauwe zone wordt hieruit verantwoord.
772302 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2018 lasten 100.000 30.477 14.578 54.945 54.945 0 De gemeentelijke gebouwen beschikken inmiddels over maatwerkadviezen. Wij gaan nu aan de hand van deze adviezen bepalen welke verduurzamingsmaatregelen dit jaar genomen kunnen worden. We maken hiervoor een prioritering en een planning. De werkzaamheden met een hoge prioriteit zullen zo snel mogelijk ingepland worden. Hiervoor wordt dit budget ingezet. Daar waar verduurzaming op een natuurlijk moment geadviseerd wordt, zullen de werkzaamheden in het Meerjaren onderhoudsplan opgenomen worden.
70042 Onderzoeksbudget Energietransitie 2019 lasten 50.000 0 10.085 39.915 39.915 0 In oktober 2020 is de concept-RES (Regionale Energiestrategie) ingediend bij het rijk. Op 1 juli 2021 wordt de concept RES 1.0 bij het Rijk ingediend. De verwachting is dat de RES 1.0 eind 2021, begin 2022 ter besluitvorming aan de raad aangeboden kan worden. In de RES wordt een regionale strategie uitgewerkt voor grootschalige opwek duurzame energie, energiebesparing en de warmtetransitie. Deze strategie zal verder uitgewerkt worden op gemeentelijk niveau. Voor grootschalige opwek is dit deels al gebeurd in de beleidsvisie zon en wind. Voor de verdere uitwerking van zoekgebieden wind zijn aanvullende onderzoeken nodig (bijv. wat betreft milieueffecten). Daarnaast zal per plan maatwerk nodig zijn wat betreft participatie, ook daarvoor verwachten wij dat aanvullend onderzoek op locatieniveau nodig zal zijn (bijv. beoordeling businesscase). Verder is aanvullend onderzoek nodig om na te gaan hoe wij de opgave voor zon op dak kunnen versnellen en hoe wij de isolatieopgave efficiënt en met zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker kunnen oppakken. De verwachting is dat volgend jaar met de eerste onderzoeken gestart kan worden.
772304 Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" jaarschijf 2019 2019 lasten 15.000 0 0 15.000 15.000 0 Vorig jaar is er gewerkt aan het opstellen van een warmteplan. Dit is gebeurd in samenspraak met verschillende stakeholders. Hiermee gaan we dit jaar verder. Er is een plan van aanpak gemaakt voor het opstellen van de Transitie Visie Warmte. Een belangrijk onderdeel hiervan is het participatietraject om te komen tot een gedragen visie. We hebben de Subsidie Extern Advies Warmtetransitie (EAW) aangevraagd en toegekend gekregen. Het onderzoeksbudget en de EAW subsidie worden ingezet om de Transitie Visie Warmte op te stellen. We zijn begonnen met de voorbereidende werkzaamheden en de Visie wordt in 2021 opgeleverd. Daarna zal het budget ingezet worden om samen met de startwijken Wijkuitvoeringsplannen te maken. Onderdeel hiervan is onderzoeken hoe wij de isolatieopgave van woningen efficiënt en met zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker kunnen oppakken.
70068 Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" jaarschijf 2020 2020 lasten 15.000 0 507 14.493 14.493 0 Zie voor de toelichting jaarschijf 2019.
731090 Villagemarketing - Jaarschijf 2018 2018 Lasten 35.000 0 0 35.000 35.000 0 De Stichting Villagemarketing (SVM) heeft in augustus 2019 samen met het college van B&W een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten. Jaarlijks wordt er door de Stichting Villagemarketing een beleidsplan opgesteld en deze wordt aan het college van B&W aangeboden. In dit beleidsplan worden de speerpunten en activiteiten voor het komende jaar toegelicht. Elk jaar wordt er in de gemeenteraad door de voorzitter van Stichting Villagemarketing een presentatie gegeven over de resultaten van dat afgelopen jaar. Tevens wordt er een doorkijk gegeven naar de geplande activiteiten van het komende jaar. De belangrijkste boodschap van het vorig jaar is dat Stichting Villagemarketing een verdiepingsslag heeft ondergaan van het thema Verweven. Er is een belofte toegevoegd aan dit thema waardoor de positionering nu luidt Geldrop-Mierlo Verweeft en Vermaakt. Verder zijn enkele projecten afgerond zoals de muurbeschilderingen bij de kleine Dommel, optimalisatie van het Katoenpad, de lancering van het evenement De wollige winterweken en nog veel meer. Graag had de stichting veel geldrop-mierlose evenementen geholpen met het vermarkten van evenementen maar door COVID 19 zijn er nauwelijks evenementen geweest.
731091 Villagemarketing - Jaarschijf 2019 2019 Lasten 35.000 0 0 35.000 35.000 0 Zie Villagemarketing - Jaarschijf 2018.
70046 Villagemarketing - Jaarschijf 2020 2020 Lasten 35.000 0 1.730 33.270 33.270 0 Zie Villagemarketing - Jaarschijf 2018.
70072 Natuuropgave De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf 2020 Lasten 200.000 0 2.826 197.174 197.174 0 In 2020 heeft de regionale projectgroep Dommeldal uit de verf het plan van aanpak herschreven en is het project op bestuurlijk niveau opgeschaald. Voor Geldrop-Mierlo heeft dit in 2020 nog tot weinig concrete grondaankopen geleid, maar het is de verwachting in 2021 wel effecten worden gezien van de nieuwe aanpak. Ook zal er sprake zijn van grondruil tussen de verschillende gebiedspartners, zodat het beheer van het Dommeldal kan worden geoptimaliseerd. Via reguliere projecten, zoals het inrichtingsplan voor de Dommelbeemden en de parkeeropgave in het centrum van Geldrop, wordt ook invulling gegeven aan de ambitie om het Dommeldal te versterken op het gebied van recreatie, biodiversiteit en educatie.
70122 Riolering Wilhelminastraat 2019 Lasten 332.428 2.461 157.352 172.615 172.615 0 Uitvoering is gestart in het najaar van 2020.
70160 Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten) 2017-19 Lasten 557.077 0 253.667 303.410 303.410 0 Het project wordt momenteel uitgevoerd en loopt door in 2021.
70009 Riolering Beneden Beekloop en Groesstraat 2018 Lasten 0 0 0 0 0 0 Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.
70010 Riolering Elsbroekpad 2019 Lasten 0 0 0 0 0 0 Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.
70011 Riolering Margrietstraat, Christinastraat 2017 Lasten 0 0 0 0 0 0 Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.
70014 Riolering Weverstraat 2017 Lasten 0 0 0 0 0 0 Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.
70017 Riolering Meerkoetstraat 2019 Lasten 0 0 0 0 0 0 Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.
70018 Riolering Sint Jozefplein 2019 Lasten 0 0 0 0 0 0 Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.
70019 Riolering Smient 2019 Lasten 0 0 0 0 0 0 Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.
70020 Riolering Sternstraat 2019 Lasten 0 0 0 0 0 0 Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.
70021 Riolering Van Gennipstraat 2019 Lasten 0 0 0 0 0 0 Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.
70012 Riolering Nuenenseweg 2017 Lasten 224.488 0 978 223.510 223.510 0 Er wordt heroverwogen of dit project in deze omvang noodzakelijk is. In latere rapportages komen we hier op terug.
70013 Riolering Slinge 2017 Lasten 0 0 0 0 0 0 Afgesloten in de 1e turap 2020.
70050 Riolering Munt 2020 Lasten 159.544 0 179 159.365 159.365 0 In 2020 is het project voorbereid, uitvoering in 2021. (bestek 038-20)
70051 Riolering Murik 2020 Lasten 138.576 0 179 138.397 138.397 0 In 2020 is het project voorbereid, uitvoering in 2021. (bestek 038-20)
70052 Riolering Reigerstraat 2020 Lasten 94.181 0 0 94.181 94.181 0 De reconstructie van de weg, inclusief rioleringswerkzaamheden, is gepland in 2024.
70053 Riolering Roerdomphof 2020 Lasten 6.696 0 0 6.696 6.696 0 In 2021 wordt het voorbereid, uitvoering in 2022.
70054 Riolering Rogge 2020 Lasten 0 0 0 0 0 0 Afgesloten in de 1e turap 2020.
70055 Riolering Tongel 2020 Lasten 55.584 0 60 55.524 55.524 0 In 2020 is het project voorbereid, uitvoering in 2021. (bestek 038-20)
70056 Riolering Troubadourstraat 2020 Lasten 3.396 0 0 3.396 3.396 0 In 2021 wordt het voorbereid, uitvoering in 2022.
70057 Riolering Twijnstraat 2020 Lasten 27.208 0 0 27.208 27.208 0 In 2022 wordt het voorbereid, uitvoering in 2023.
70058 Riolering Venkel 2020 Lasten 98.021 0 179 97.842 97.842 0 In 2020 is het project voorbereid, uitvoering in 2021. (bestek 038-20).
70059 Riolering Wede 2020 Lasten 146.512 0 179 146.333 146.333 0 In 2020 is het project voorbereid, uitvoering in 2021. (bestek 038-20).
70060 Riolering Weegbree 2020 Lasten 85.495 0 179 85.316 85.316 0 In 2020 is het project voorbereid, uitvoering in 2021. (bestek 038-20).
70061 Riolering Wingerd 2020 Lasten 197.993 0 238 197.755 197.755 0 In 2020 is het bestek gemaakt, uitvoering in het laatste kwartaal 2020. (bestek 038-20).
70062 Riolering bestrijding wateroverlast 2020 Lasten 150.000 0 134.060 15.940 15.940 0 In het najaar van 2020 wordt samen met bewoners een pakket maatregelen ontwikkeld ter bestrijding van de regenwateroverlast.
70063 Riolering vervangen 2 duikers Mierloseweg 2020 Lasten 52.009 0 0 52.009 52.009 0 De uitvoering vindt plaats in 2022.
70064 Vervanging riolering Dwarsstraat 2020 Lasten 431.233 0 16.190 415.043 415.043 0 De werkzaamheden worden in het najaar 2021 uitgevoerd.
70109 Riolering Vogelpoelstraat 2020 Lasten 163.152 0 0 163.152 163.152 0 Er wordt bekeken of tegelijkertijd met de rioleringswerkzaamheden ook een reconstructie van de weg moet plaatsvinden. Dit is een uitvloeisel van het Wijkontwikkelplan.
772294 Riolering Vlasstraat, Vesperstraat, Bernhardstraat, Julianastraat, Beatrixstraat 2016 lasten 0 0 0 0 0 0 Afgesloten in de 2e turap 2020.
70065 Elektromechanische riolering jaarschijf 2020 2020 Lasten 261.345 0 223.355 37.990 0 37.990 Het project is in 2020 uitgevoerd. Dit krediet wordt afgesloten, het restant krediet € 37.990,- wordt overgeheveld naar het nieuwe krediet Elektromechanische riolering jaarschijf 2021.
50001 Aanpak aandachtsontwikkellocaties 2016 Lasten 600.000 260.882 97 339.021 339.021 0 Dit krediet is bedoeld om specifieke aandachts- en ontwikkellocaties om te buigen vanuit integraal oogpunt (op initiatief van Handhaving - Ruimte - Economische Zaken). Het betreft veelal locaties met een slechte uitstraling, verloedering waar criminele activiteiten op de loer liggen. Diverse instrumenten kunnen ingezet worden zoals: planschade, grondverwerving, handhaving, extern projectleiderschap, herbestemmen, stimuleren van eigenaren, procesondersteuning van eigenaren. Veel van de aandachtontwikkellocaties zijn aangepakt door samen met de eigenaar actief in te zetten op gebiedsontwikkeling. De huidige markt biedt daarvoor weer (al enige tijd) de ruimte.
Dekking vrz. -600.000 -260.882 0 -339.118 -339.118 0 Dekking uit de vrz. Wonen.