Verbonden partijen

Inleiding

De paragraaf verbonden partijen moet inzicht geven in de relaties van de gemeente in rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én financiële belangen gemoeid zijn. Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren; het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang. 

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichting niet nakomt.
Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 1, 5, 8, 9, 15, 26 en 36 van het BBV komen hierna de volgende verbonden partijen aan de orde:

Gemeenschappelijke regelingen:

 • Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE);
 • Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond;
 • Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei te Mierlo;
 • Gemeenschappelijke Regeling Senzer te Helmond;
 • Gemeenschappelijke Regeling Cure Afvalbeheer te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam te Geldrop.

Vennootschappen en coöperaties:

 • Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te Den Haag;
 • Besloten Vennootschap Breedband Regio Eindhoven;

Stichtingen en verenigingen:

 • Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond;
 • Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot;
 • Stichting Beheer en Uitvoering Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland te Rijen. 

Overig:
Alhoewel naar de aard geen verbonden partij, wordt hier ook de samenwerking in het stedelijk gebied Eindhoven (SGE) opgenomen. Reden is dat het belang dat aan deze samenwerking wordt gehecht groot is.

In deze paragraaf wordt elke verbonden partij uitgewerkt aan de hand van de volgende indeling:

 • Doel en openbaar belang van de verbonden partij;
 • Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij:
 • Uitgangspunten waarom en wanneer er gebruik wordt gemaakt van de verbonden partij;
 • Veranderingen en ontwikkelingen van de verbonden partij;
 • Risico’s: welke risico’s zijn er bij deelname;
 • Afbreukrisico van geen deelname: wat zijn de risico’s bij geen deelname;
 • Alternatieven voor geen deelname: welke alternatieven zijn er;
 • Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging: wie zijn er betrokken bij de samenwerking;
 • Frequentie van terugkoppeling naar de raad: frequentie van informatie terugkoppeling;
 • Financieel belang: welke kosten horen bij de samenwerking;
 • Vermogenspositie en resultaat boekjaar van de verbonden partij.

De volgende afkortingen zijn gebruikt in de uitwerking van de verbonden partijen:
DB: Dagelijks bestuur;
GR: Gemeenschappelijke regeling;
NV: Naamloze Vennootschap.

 

Gemeenschappelijke regelingen

GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven

 

Doel en openbaar belang

Samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.  Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Er zijn maatschappelijke opgaven die niet begrensd worden door gemeentegrenzen, maar juist veel verder strekken. Het is goed om deze opgaven dan ook regionaal op te pakken. Op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied kunnen wij samen met andere gemeenten deze onderwerpen gezamenlijk oppakken, waarbij aansluiting wordt gezocht met de Nationale Brainport Agenda. Hierdoor worden (ontwikkelings)-mogelijkheden beter benut. Ook kan het leiden tot kostenbesparing. Daarnaast zijn wij via de Metropoolregio Eindhoven vertegenwoordigd in de stichting Brainport en de triple helix. Deze stichting bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development. Via de Regio Envelop zijn financiële middelen beschikbaar om te investeren in nieuwe ontwikkelingen die zijn opgenomen in de Nationale Brainport Agenda. De gemeente brengt haar archief na verloop van tijd onder bij het RHCe, voor zover deze documenten niet vernietigd (moeten) worden.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Metropoolregio Eindhoven

Op 27 maart 2019 zijn het Werkprogramma 2019, het nieuwe Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Statuut overlegorganen Metropoolregio  door het Algemeen Bestuur vastgesteld.  Hiermee is de evaluatie en doorontwikkeling formeel afgerond.

Er is een eindvonnis in het geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren 2015-januari 2017. Het NAI heeft geoordeeld dat, in tegenstelling tot de jaren 2011-2014, de Brabantse gewesten en gemeenten verplicht zijn een naheffing te betalen voor de minderlevering. De Metropoolregio Eindhoven heeft als contractpartner namens de 21 gemeenten uitvoering gegeven aan het financiële deel van het vonnis wat betrekking heeft op deze regio.

Op meerdere momenten zijn in 2019 bijeenkomsten georganiseerd waar gemeenten (raden en colleges) input konden leveren t.b.v. de realisatie van het Werkprogramma 2020. In december 2019 is dit werkprogramma vastgesteld, met als belangrijk element de hoogte van de gemeentelijke inwonerbijdrage 2020.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

Het programma Werk en Uitvoering 2019-2020 is opgesteld en ter informatie naar de deelnemende gemeenten gestuurd. Belangrijk onderdeel binnen het programma is de verdere ontwikkeling van een digitaal opslagsysteem.

Gulbergen

De voormalige stortplaats is officieel nog niet gesloten en de nazorg niet overgedragen aan de provincie Noord Brabant. De voornaamste reden hiervoor is dat er tussen de stortplaatsen en de provincie Noord Brabant nog geen overeenstemming is over de voorwaarden van sluiting en overdracht. Dit wordt allemaal in een Nazorgplan geregeld dat de komende periode wordt opgesteld. Er wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek ontwikkelvisie, mede gericht op het verminderen van financiële risico’s van de 21 gemeenten.

 

Risico's

Op basis van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven (vastgesteld AB juli 2018) wordt bepaald wat de organisatie onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Tevens is bepaald welke risico’s door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico’s in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. Jaarlijks worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening deze risico’s opnieuw beoordeeld.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Het risico is dat de gemeente Geldrop-Mierlo zich buiten sluit als zij niet deelneemt aan de Metropoolregio. De Metropoolregio is een belangenbehartiger van de regio en weet ook middelen bij anderen (veelal via cofinanciering) los te krijgen.

 

Alternatieven voor geen deelname

Naast de Metropoolregio zijn er allerlei andere vormen van (gemeentelijke) samenwerking mogelijk. Zo is op subregionaal vlak een convenant gesloten met de gemeenten in het stedelijk gebied van Eindhoven.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. In de hoofdstukken 4 e.v. van de GR is alles omtrent samenstelling en werkwijze van deze organen geregeld. De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoefening bijstaan door portefeuillehoudersoverleggen en andere overlegorganen. Samenstelling en werkwijze van deze overlegorganen zijn geregeld in een onderliggend statuut. 

Algemeen bestuur: lid: burgemeester J.C.J. van Bree, plv. lid: wethouder G.M.J. Jeucken.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks driemaal (begroting, bestuursrapportage, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

 

Financieel belang

Hieronder is een opsplitsing van het totaalbedrag weergegeven via de deelproducten.    

Streekarchief (RHCe)  € 154.548,-

Algemene bijdrage € 98.300,-

Brainport development € 156.982,-

SRE Stimuleringsfonds € 140.674,-

Werkbudget  GGA ZO-Brabant: € 1.564,-

Samenwerking Omgevingswet: € 1.000,-

Totaal € 553.068,-

 

In 2020 is € 25.890,- aan terugbetaling jaarresultaat 2019 ontvangen. Dit was de vrijval van de bestemmingsreserve Fysiek domein. Het operationeel resultaat over 2019 van afgerond € 1 miljoen is aanvullend op de Rijksmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis regionaal ingezet in het kader van de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven

 

Doel en openbaar belang

Het Rijk wil dat we overal in ons land op dezelfde wijze en beter dan voorheen vergunningen verlenen, toezicht houden en handhaven zodat het aantal calamiteiten en milieudelicten afneemt.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

ODZOB heeft een relatie met de partners in de GR en andere opdrachtgevers die wordt gekenmerkt door bereikbaarheid, beschikbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid waar het gaat om de levering van diensten en producten, de beantwoording van vragen en het voldoen aan verzoeken betreffende de fysieke leefomgeving. Bovendien moet de samenwerking op termijn ook financieel interessant zijn.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

ODZOB streeft er naar om in de toekomst voor alle deelnemers de brede WABO taken te gaan uitvoeren. De vereiste kwaliteitseisen in de toekomst zouden daartoe de noodzaak zijn. Een deel van de deelnemers ziet mogelijkheden in andere vormen van samenwerking om dit te bereiken.

 

Risico's

In het geval de omzet achterblijft bij de verwachtingen zijn alle deelnemers aan de GR daarvoor (financieel) verantwoordelijk.
Omdat het gemeentelijk werkprogramma slechts een klein onderdeel van het totaal uitvoeringsprogramma betreft is de invloed daardoor slechts beperkt.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Deelname voor wat betreft het basistakenpakket is wettelijk verplicht. Dit geldt niet voor de verzoektaken. ODZOB is er echter op ingericht om ook de uitvoering van verzoektaken voor haar rekening te nemen. Indien dit niet gebeurt is het financieel risico als gevolg daarvan voor de deelnemers van de GR.

 

Alternatieven voor geen deelname

Zoals gezegd is de deelname voor wat betreft het basis-takenpakket wettelijk verplicht. Voor wat betreft de uitvoering van verzoektaken zou ook de samenwerking in Dienst Dommelvallei soelaas kunnen bieden voor zover dit nodig mocht zijn.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.

Algemeen bestuur: lid: wethouder R. van Otterdijk, plv. lid: wethouder H. v.d. Laar.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen. Inmiddels is op verzoek van de raad/raden een rekenkameronderzoek uitgevoerd met als doel het verbeteren van de democratische controle op de doeltreffendheid en doelmatigheid op deze op uitvoeringstaken gerichte Gemeenschappelijke Regeling. Hiervoor wordt momenteel een plan van aanpak uitgewerkt.

 

Financieel belang

Naast de individuele werkprogramma's is er nog sprake van een collectief takenpakket. Deze worden buiten het werkprogramma om afgerekend.

Collectieve taken € 40.818,-  

Werkprogramma basistaken € 77.398,-

Werkprogramma verzoektaken € 145.255,-

Eindafrekening werkprogramma: € 95.306,-

Opdrachten buiten werkprogramma € 148.148,-

Totaal: € 506.925,-

In 2020 is € 20.254,- betaald inzake eindafrekening werkprogramma 2019.

 

GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Doel en openbaar belang

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:

 • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
 • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulpverlening in de regio;
 • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO;
 • Het - samen met GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;
 • Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Omdat veiligheidsrisico’s zich niet houden aan gemeentegrenzen én omdat veiligheid een complexe zaak is, is inde Wet veiligheidsregio’s (Wvr) bepaald dat de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de verantwoordelijkheid voor veiligheid onderbrengen bij VRBZO. Hierdoor werken de gemeenten op regionale schaal aan een veilige leefomgeving voor mensen die er wonen en verblijven, professionele hulp verlenen als het nodig is, waarborgen creëren voor fysieke veiligheid en voorbereidingen treffen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

COVID-19: Corona zette dit jaar de hele wereld op z’n kop. Het betekende voor VRBZO een onverwachte uitdaging. De coronacrisis had ruim 10 maanden van 2020 een grote impact op de samenleving en onze organisatie. De crisisorganisatie ging 7 dagen per week aan de slag om de steeds veranderende omgeving van de benodigde informatie en middelen te voorzien. Samen met heel veel partners: gemeenten, GGD, Defensie, OM, Politie, Marchaussee.
Na een korte adempauze in de zomerperiode kwam de tweede golf. De crisisorganisatie ging op volle sterkte weer aan de slag. Terwijl in het najaar een aantal keer nieuwe maatregelen werden doorgevoerd, werd ook de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) voorbereid. De wet ging in op 1 december. Hoewel de veiligheidsregio en de voorzitter een andere rol kregen, is een groot deel van de processen in stand gehouden voor coördinatie en uniformiteit in de regio.
 
Vervolgtraject denktank rechtspositie brandweervrijwilligers: Het was de bedoeling om dit traject voor de zomerperiode af te ronden. Het Veiligheidsberaad en de minister hebben echter samen besloten om, in verband met de Coronacrisis en de inzet van veiligheidsregio’s hierop, de werkzaamheden voor het traject rechtspositie brandweervrijwilligers op te schorten. Na afstemming met het Veiligheidsberaad informeert de minister de Kamer over de nieuwe planning.
 
Visie 2025: VRBZO ontwikkelt zich de komende jaren tot een hoogwaardige advies- en dienstverleningsorganisatie op het gebied van fysieke veiligheid en crisisbeheersing. Risicogericht, flexibel, professioneel en verbindend zijn daarin belangrijke begrippen. VRBZO wil investeren in netwerkmanagement, business intelligence en de professionaliteit van medewerkers om toegevoegde waarde te blijven leveren in een veeleisende maatschappij. Het proces rondom de Visie 2025 lag door de focus op de Coronacrisis enige tijd. Inmiddels is de concept-Visie 2025 besproken tijdens de bestuursvergadering op 17 december 2020. Aansluitend bespreken de burgemeesters de visie in het eerste kwartaal van 2021 met hun gemeenteraden. VRBZO beoogt de Visie 2025 in april 2021 vast te laten stellen door het Algemeen Bestuur.
 
Evaluatie Wet veiligheidsregio’s: De evaluatiecommissie heeft eind 2020 gerapporteerd aan de minister van J&V. De ontwikkelrichting in de Visie 2025 past bij de uitkomsten van de evaluatie.
 
Natuurbrand: Naast de coronacrisis is in het voorjaar 2020 enorm veel inzet gepleegd tijdens de brand in de Deurnese Peel, de grootste natuurbrand ooit in Nederland. Ook in de weken daarna laaide de brand op en zijn nog diverse eenheden bezig geweest met bluswerkzaamheden.
 
Functioneel Leeftijdsontslag (FLO): Medewerkers van de parate dienst van de brandweer die voor 2006 in dienst waren hebben recht op de overgangsregeling FLO. Deze overgangsregeling is de afgelopen jaren enkele malen herzien. Recent heeft er weer een aanpassing plaatsgevonden. Individuele veiligheidsregio’s hebben geen eigen beleidsvrijheid met betrekking tot deze regeling. Onderhandelingen vinden plaats op landelijk niveau vanuit de brandweerkamer van VNG. De meest recente wijziging zorgt ervoor dat de kosten voor VRBZO vanaf 2020 jaar sterk stijgen, om daarna weer te dalen. VRBZO heeft daarom een voorziening FLO ingesteld om de incidentele meerkosten op te vangen. Eind 2020 bedraagt de voorziening € 4.237.000.
 

Risico's

Eind 2019 is de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2020 - 2023 vastgesteld. De risico's van de organisatie zijn in de beleidsnota gebundeld tot drie onderwerpen waaraan een risicobedrag voor het weerstandsvermogen is gekoppeld:

risico's in algemene bedrijfsvoering €    500.000 - € 1.000.000
risico's model brandweerzorg €    500.000 - € 1.000.000
risico grootschalige ramp/crisis €    500.000 - € 1.000.000
totaal benodigd weerstandsvermogen € 1.500.000 - € 3.000.000

Het is niet reëel dat bovengenoemde risico’s zich gelijktijdig voordoen. Tevens is de impact van een ernstig incident en de majeure wijzigingen in model brandweerzorg (nog) lastig te kwantificeren. Daarom houdt VRBZO rekening met een totaal risicobedrag van € 2,0 miljoen.
Het weerstandsvermogen bedraagt € 2,0 miljoen en hoeft derhalve niet te worden aangepast.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Deelname is een wettelijke plicht (Wgr, Wvr).

 

Alternatieven voor geen deelname

Geen alternatieven.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Deelname door 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant.

Algemeen bestuur: lid: burgemeester J.C.J van Bree.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening) en halfjaarlijks (1e en 2e samenvatting van de bestuursrapportage); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen over beleid en strategische keuzes binnen de Veiligheidsregio.

 

Financieel belang

Algemene bijdrage € 1.821.328,-

 

GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond

 

Doel en openbaar belang

In stand houden van de GGD om daarmee de gezondheid van de bevolking en preventie van ziekten te bevorderen, alsmede snelle interventies op het gebied van gezondheid te verzorgen. Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de (openbare) gezondheid(szorg). Financiering op basis van bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekostenverzekeraars, ambulancehulpverlening en bijdragen particulieren.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De gemeente kan profiteren van de professionele kennis en voorzieningen welke de GGD bezit en door de gemeente niet zelfstandig in stand gehouden kunnen worden. Tevens wordt door de samenwerking met de regiogemeenten een schaalgrootte bereikt die een efficiënte en effectieve aanpak mogelijk maakt tegen zo laag mogelijke kosten. Een positieve bijdrage aan de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en uitvoering van tal van wettelijke taken.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Met de GGD zijn nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van indexering van het beschikbaar te stellen budget. Tot voor enkele jaren werd daar de zogenaamde Helmondse methode toegepast die uitgaat van een index die opgebouwd is uit het gewogen gemiddelde van de loon en prijs index van de voorgaande vier jaren. Vanaf 2012 wordt gebruik gemaakt van het door het CPB berekende indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen dat jaarlijks in maart bekend wordt gemaakt. Deze index wordt dan toegepast voor zowel de personele als overige exploitatielasten waarbij geen nacalculatie meer zal plaatsvinden.

 

Risico's

Jaarlijks wordt voor het bestuur, bij het aanbieden van de programmabegroting, een actuele financiële risico-inventarisatie opgesteld. Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande takenpakket. De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is, zeker gezien de exploitatie-omvang, beperkt. De risico-inventarisatie van begin 2018 resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van ca. € 2.000.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid en ca. € 1.700.000,- voor het Programma Ambulancezorg. Het bestuur heeft echter eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet tot dat bedrag hoeft te worden aangevuld, omdat voor afdekking van de aanvullende risico's de gemeenten, als ‘eigenaar’ van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost, toch al garant staan.

In het najaar van 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR, deel 2. Hierin zijn o.a. kaders vastgesteld voor de hoogte van de Algemene Reserve, zijnde het weerstandsvermogen van de organisatie. Eerder heeft het bestuur besloten dat, gegeven de financieringsstructuur, voor de beide programma’s Publieke Gezondheid en Ambulancezorg afzonderlijke algemene reserves worden aangehouden. In de beleidsnotitie 4GR wordt voor beide programma’s een kaderstellende bandbreedte vastgesteld van minimaal € 600.000,- en maximaal € 1.200.000,-. Het wordt daarbij echter aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten of die bandbreedte volledig wordt ingevuld, aangezien dit organisatie-specifiek is en wordt bepaald door de aard van de baten en lasten.
Een laag weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene reserve kunnen worden opgevangen. Na bestemming van het verwachte resultaat 2017 bedraagt de Algemene Reserve PG ca. € 310.000,- en de Algemene Reserve AZ ca. € 1.130.000,-. Naar aanleiding van de bespreking en voorstel inzake het verwachte tekort 2018 heeft het bestuur gemeenten verzocht de algemene reserve PG middels een eenmalige bijdrage aan te vullen tot het minimum van € 600.000,-. Dit verzoek is gehonoreerd.

Om risico's te beheersen wordt, naast activiteiten zoals beschreven in deze en volgende paragrafen, door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marap-gesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te beperken. Daarnaast is risicomanagement een belangrijk element in het nieuwe HKZ-certificeringsschema, waarop de GGD in het voorjaar van 2018 in verband met de her-certificering met een positieve uitslag ge-audit is.

In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico’s uitgebreid beschreven. Als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico’s worden nu geïdentificeerd:
- Het risico dat a.g.v. (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden. Hierbij concreet te denken aan zaken zoals de ophanden zijnde invoering van de Vennootschapsbelasting voor overheidsinstellingen en het risico van overschrijding van de Werkkostenregeling belastingheffing i.v.m. onze parkeervoorziening. Maar ook het toegenomen risico op naheffingen vanwege achteraf vast te stellen premiepercentages en vanwege eventuele andere foutieve toepassing wet- en regelgeving die achteraf wordt geconstateerd. Toegenomen regeldruk (denk bv ook aan de Wet Markt en Overheid, de Wet Aanpak Schijnconstructies, de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, de Wet Meldplicht Datalekken en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) en het toegenomen risico bij de WW, WGA en ZWflex maken dit risico pregnanter.
- Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik.
- O.a. vanwege de gestegen ABP-premie is het risico van stijging van de salariskosten boven de indexering nu pregnant.
- Verder blijft het risico van afname van taken en daaraan verbonden vergoeding actueel.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Geen behartiging van onze belangen op dit gebied en niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen waaronder het in stand houden van een GGD.

 

Alternatieven voor geen deelname

Het zoeken naar andere instanties die uitvoering kunnen geven aan onze wettelijke taken op het gebied van openbare gezondheidszorg. Volledig afzien van geen deelname is geen reële optie i.v.m. de in de Wet Publieke Gezondheid opgenomen eis dat de gemeente een GGD in stand moet houden.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Deelname aan het Algemeen Bestuur en commissies door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Algemeen bestuur en financiële commissie: lid: wethouder G.M.J. Jeucken.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

 

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage € 698.763,-

Eenmalige kosten en inwonersbijdrage verbetering bedrijfsvoering € 39.582,-

 

GR Dienst Dommelvallei te Mierlo

 

Doel en openbaar belang

Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen taken met betrekking tot werk en inkomen, WMO, Jeugdwet en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Bij de vorming van Dienst Dommelvallei is aangegeven dat de dienst moet leiden tot: meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid, minder kosten en goed werkgeverschap.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

De dienstverlening groeit mee met de wensen van de deelnemende gemeenten. De vraag naar lokaal maatwerk neemt toe. Hieraan wordt medewerking verleend binnen de mogelijkheden die er zijn.
Integrale advisering wordt als steeds belangrijker ervaren, waardoor beleidsadviseurs zich steeds meer ontwikkelen als 'integrale business partners'.

 

Risico's

Te hoge verwachtingen en te snel resultaat willen zien. Daarbij zal een balans gezocht moeten worden tussen enerzijds dienstverlening aan de individuele deelnemers en efficiency en kwaliteit van het totaal anderzijds.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Bij geen deelname kunnen geen voordelen van de samenwerking behaald worden.

 

Alternatieven voor geen deelname

De werkzaamheden weer zelf als gemeente oppakken of in andere verbanden samenwerkingsmogelijkheden gaan zoeken.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit drie leden per college van de deelnemers. Voor onze gemeente zijn dat de burgemeester J.C.J. van Bree en de wethouders G.M.J. Jeucken en H. v.d. Laar. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat, inclusief de voorzitter, uit een collegelid uit het AB per deelnemer en de gemeentesecretarissen van de deelnemers. Voor onze gemeente zijn dat burgemeester J.C.J. van Bree en gemeentesecretaris N. Scheltens.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

 

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage € 5.884.774,-

Bijdrage conform 1e begrotingswijziging 2020 € 369.062,-

Teruggave op basis van jaarrekening 2020 € 98.220,-

De bedragen zijn met de kostprijsverhogende BTW verhoogd. Dit omdat Dienst Dommelvallei verplicht is om vanaf 2019 inclusief BTW te factureren.

 

GR Senzer te Helmond

 

Doel en openbaar belang

Senzer voert de Participatiewet uit voor de arbeidsmarktregio Helmond en Peelland. De gemeente Geldrop-Mierlo maakt deel uit van deze arbeidsmarktregio. Ook de dienstverlening aan de Wsw-ers die voorheen in dienst waren van de Atlantgroep valt hieronder.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Wij verwachten dat Senzer passende arrangementen levert voor de doelgroep van de Participatiewet. Hierbij is een budgettair neutrale uitvoering het uitgangspunt. De beschikbare Buigmiddelen en Participatie-middelen van de gemeente Geldrop-Mierlo worden zo veel mogelijk benut. Hierbij merken wij op dat 44% van de Participatie-middelen beschikbaar is voor lokale projecten. Het verwacht resultaat is dat er uitstroom vanuit de bijstand wordt gerealiseerd en dat de Participatiewet rechtmatig en doelmatig wordt uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbare budgetten.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Met ingang van 1-1-2016 is de gemeente Geldrop-Mierlo toegetreden tot de GR Werkbedrijf Atlant-De Peel. Dit Werkbedrijf is een fusie van De Atlantgroep en het Werkplein in Helmond. De naam van de gemeenschappelijke regeling is per 1 oktober 2016 veranderd in Senzer. Het functioneren van Senzer is in 2019 geëvalueerd. Besluitvorming over eventuele aanpassingen in de GR worden eind 2020 in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo besproken.

 

Risico's

Binnen de GR is afgesproken dat de samenwerkende gemeenten de te ontvangen BUIG – en participatiemiddelen aan Senzer beschikbaar stellen. Om te voorkomen dat er verliezen ontstaan is ons beleid er op gericht de dienstverlening van Senzer te beperken tot de bestaande financiële kaders.
Wij zijn als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling volledig risicodrager voor eventuele tekorten van Senzer. Senzer beschikt niet over een eigen risicoreserve. De in het verleden opgebouwde risicoreserve is als dekkingsmiddel in de begrotingen 2020 en 2021 aangewend.

 

Afbreukrisico van geen deelname

N.v.t.

 

Alternatieven voor geen deelname

N.v.t.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Senzer is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Helmond, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel en Geldrop-Mierlo participeren.

Dagelijks Bestuur: wethouder G.M.J. Jeucken. Algemeen Bestuur: wethouder P.J. Looijmans.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Jaarlijks zullen het ondernemingsplan en de jaarcijfers aan de raad worden voorgelegd. Tevens worden maandelijks fact-sheets met actuele cijfers naar de raad gestuurd.

 

Financieel belang

Gemeentelijke bijdragen: € 14.323.630,-

 

GR Cure Afvalbeheer te Eindhoven

 

Doel en openbaar belang

Het zo efficiënt mogelijk inzamelen en vermarkten van huishoudelijke afvalstoffen.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Optimale verhouding tussen geleverde dienstverlening en de tarieven die onze burgers betalen. Via zittingen in het bestuur optimaal invloed kunnen uitoefenen op de dienstverlening en transparantie van de kosten.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2009 is door twee van de drie gemeenteraden besloten tot een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling die enkel nog zal bestaan uit gemeenten. De raad heeft in de vergadering van 17 december 2012 het college toestemming gegeven om een nieuwe Gemeenschappelijke regeling Cure aan te gaan. Deze nieuwe regeling is per 01-01-2013 in werking getreden. Vanaf 01-01-2014 is de uitvoering via de oprichting van Cure B.V. overgegaan naar de Gemeenschappelijke regeling Cure. Cure is daarom 100% overheidsgedomineerd. Vanaf die datum is een aantal taken (waaronder het vermarkten van afvalstoffen) overgedragen van de gemeenten naar Cure. In 2016 is aan de raad een voorstel voorgelegd over deelname in een Joint Venture met DONG Energy uit Denemarken om de REnescience-techniek binnen Cure toe te passen. In 2020  is besloten om de samenwerking in de Joint Venture te beëindigen. . Het Dagelijks Bestuur van Cure heeft daarop besloten om een Taskforce op te richten die haar gaat adviseren over mogelijke alternatieven om de gestelde doelen voor wat betreft hergebruik te halen. 

 

Risico's

De visie op de samenwerking hoeft niet altijd bij alle drie de deelnemers hetzelfde te zijn. Financieel risico ligt bij de gemeenten (kostprijs constructie). 

 

Afbreukrisico van geen deelname

Wanneer we samenwerken met een andere afval inzamelaar kunnen we minder invloed uitoefenen op de dagelijkse bedrijfsvoering en zijn we minder flexibel. Zelfstandige uittreding betekent dat de andere deelnemers schadeloos gesteld moeten worden.

 

Alternatieven voor geen deelname

Overstappen op een andere Gemeenschappelijke Regeling of andere overheidsgedomineerde instelling die het volledige afvalbeheer verzorgt.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

In Cure participeren de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.

Algemeen bestuur: lid: wethouder R. van Otterdijk en wethouder G.M.J. Jeucken.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

De raad wordt geïnformeerd wanneer er veranderingen plaatsvinden in het takenpakket. De begroting van Cure wordt jaarlijks aan de raad voorgelegd.

 

Financieel belang

Kosten 2020: € 2.905.922,-.

 

GR PlusTeam te Geldrop

 

Doel en openbaar belang

Ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Doel is het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfregie van kwetsbare burgers en het creëren van een veilig en positief opvoed- en opgroeiklimaat voor de kinderen en jeugdigen van de gemeenten.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) inwerking getreden. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en uitgebreidere verantwoordelijkheden met betrekking tot ondersteuning en begeleiding in het kader van de Wmo en Veiligheid.

 

Risico's

De totale Rijksbijdrage is een open eind financiering. De GR PlusTeam wordt daaruit betaald. Als er heel veel vragen komen, zal het PlusTeam overvraagd worden en zal er (tijdelijk) meer inzet ingekocht moeten worden bij andere aanbieders.

 

Afbreukrisico van geen deelname

De kosten van zorg aan multi-probleem gezinnen zullen duurder zijn als deze opdracht bij derden wordt neergelegd.

 

Alternatieven voor geen deelname

De inkoop zal dan bij andere aanbieders ingekocht moeten worden of vanuit detachering zal inzet georganiseerd moeten worden.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Deelname van de gemeente Waalre en de gemeente Geldrop-Mierlo.

 

Naam  Functie  Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur  
J.C.J. van Bree Burgemeester X    
J.W. Brenninkmeijer Burgemeester X    
R. van Otterdijk Wethouder X X  
L. Smit-Volkers Wethouder X X  
P. Looijmans Wethouder X X  
L. Kruip Wethouder X X  

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Jaarlijks voor wat betreft begroting en rekening. Incidenteel op vraag van de gemeenteraad of het college.

 

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage € 1.477.375,-

In 2021 is de teruggave afrekening Wmo en jeugd 2020 ontvangen van € 114.148,-

 

Vennootschappen en coöperaties

NV Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag

 

Doel en openbaar belang

De BNG Bank is de bank van en voor (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. De BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De BNG Bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Het betalingsverkeer van de BNG Bank richt zich specifiek op zakelijke klanten in de publieke sector. De BNG Bank biedt een volledig pallet aan zakelijke producten. Digitaal, efficiënt en veiligheid staan hierbij centraal.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Per eind 2018 heeft de BNG Bank duurzame obligaties uitgegeven. De opbrengst hiervan wordt duurzame projectfinanciering alsmede balansfinanciering van de Nederlandse gemeenten en woningcorporaties, die in hun categorie het best scoren op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid.

 

Risico's

De BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door de bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AAA van Moody’s, en AA+ van Standard & Poor’s en AA+ van Fitch. Door deze topratings kan de BNG Bank tegen lage prijzen geld aantrekken op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor kan de bank hun klanten lage tarieven bieden.

 

Afbreukrisico van geen deelname

N.v.t.

 

Alternatieven voor geen deelname

N.v.t.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Deelname door de aandeelhouders. Dit zijn uitsluitend overheden.

Als aandeelhouder: wethouder H. van de Laar.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

 

Financieel belang

In principe wordt het dividend jaarlijks uitgekeerd en heeft het dividend betrekking op het voorafgaande boekjaar. Gezien de Corona-situatie heeft de BNG (op basis van ECB aanbeveling aan banken om af te zien van dividend of deze te beperken) besloten om de dividenduitkering over 2019 maar gedeeltelijk (€ 0,43 per aandeel) uit te keren. De dividenduitkering is afhankelijk van de resultaten. De BNG streeft niet naar een maximaal, maar naar een redelijk rendement op het eigen vermogen. De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

De gemeente Geldrop-Mierlo bezit 30.186 aandelen à € 2,50 zijnde in totaal € 75.465,-. 

Gedeeltelijke dividend uitkering van € 12.979,98 over 2019 heeft in maart 2021 plaatsgevonden. Het nog resterende bedrag 2019 van € 0,84 zal op basis van de ECB-aanbeveling niet vóór 30 september 2021 uitbetaald worden. Ook de dividenduitbetaling over het boekjaar 2020 van € 1,81 per aandeel zal niet vóór deze genoemde datum plaatsvinden. Voor de toekomstige uitbetalingen geldt dat deze onderworpen zijn aan mogelijke nieuwe aanbevelingen van de ECB. 

BV Breedband Regio Eindhoven te Eindhoven

 

Doel en openbaar belang

Het verwerven, exploiteren, doen beheren en het beschikbaar stellen van een glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven voor bedrijven, organisaties en instellingen voor hun eigen gebruik of het beschikbaar stellen van capaciteit aan derden voor niet commerciële doeleinden.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De aanleg van een glasvezelinfrastructuur draagt bij aan de "verglazing" van Geldrop-Mierlo, waardoor communicatie en uitwisseling van gegevens via de digitale snelweg sneller en eenvoudiger wordt.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

N.v.t.

 

Risico's

Het betreft een besloten vennootschap. De financiële positie is solide. Risico's zijn beperkt o.a. omdat de BV geen personeel in dienst heeft en onze gemeente voor nog geen half procent participeert in het maatschappelijk kapitaal. De werkzaamheden kunnen ook door commerciële, concurrerende partijen worden uitgevoerd, waardoor er altijd een risico blijft bestaan.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Gelet op de hoogte van de participatie is het afbreukrisico bij geen deelname gering.

 

Alternatieven voor geen deelname

N.v.t.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Via de algemene vergadering van aandeelhouders.

Wethouder H. v.d. Laar woont namens de gemeente Geldrop-Mierlo de algemene vergadering van aandeelhouders bij.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Jaarlijks bij de begroting en jaarrekening.

 

Financieel belang

Het dividend wordt zeer incidenteel uitgekeerd, in 2020 € 0,-.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft 95.000 aandelen van € 1,- per stuk.

 

Stichtingen en verenigingen

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond

 

Doel en openbaar belang

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het doel is de verbetering van veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost. Het is van belang om onderscheid te maken tussen het zorg- en veiligheidshuis als professionele netwerkorganisatie en het zorg- en veiligheidshuis als facilitator voor ketenpartners. Het landelijk kader richt zich specifiek op het zorg- en veiligheidshuis als netwerkorganisatie van verschillende partners in de zorg-, de strafrechtketen en gemeenten, gericht op een ketenoverstijgende persoons-, systeem- en gebiedsgerichte aanpak van, of advisering rondom, complexe problematiek. In de rol van facilitator biedt de netwerkorganisatie aan ketenpartners de mogelijkheid om werkplekken te huren in een kantoor. Het zorg- en veiligheidshuis Brabant-Zuidoost is in de kern een smalle organisatie. Haar professionaliteit ligt op het gebied van procesregie, advisering en informatievoorziening.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De kracht van het zorg- en veiligheidshuis is een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties om problemen op het gebied van veiligheid beter aan te pakken. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden. Problemen worden in een mix van preventie, repressie en zorg aangepakt. Zo wordt geprobeerd potentieel grote problemen klein te houden. De casussen worden aangepakt middels de werkwijze Casus Op Maat en de Persoonsgerichte Aanpak. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het zorg- en veiligheidshuis de gemeenten om in de toekomst gebruik te maken van het escalatiemodel in de zorg- en veiligheidsketen AVE (aanpak voorkoming escalaties) en dit lokaal te implementeren.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2016 is de rechtsvorm van het Zorg- en Veiligheidshuis gewijzigd en is de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost opgericht. Besloten werd om hierin deel te nemen. In 2016 is gestart met de methodiek Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor een effectieve aanpak van hotshots (kopstukken/-sleutelfiguren). Deze systeemaanpak richt zich op daders van HIC-feiten, problematische jeugdkopstukken en andere personen die via de driehoek als veiligheidsprobleem zijn aangewezen. In 2016 is in het zorg- en veiligheidshuis de Expertisetafel Radicalisering ingericht. Dit overleg is beschikbaar voor ondersteuning, advies en COM-zaken voor de schaalgrootte Oost Brabant voor wat betreft signalen/cases met betrekking tot radicalisering. Vanaf begin 2018 is de naam gewijzigd in Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

 

Risico's

Alle 21 gemeenten uit de regio nemen deel aan de Stichting en dragen daaraan bij.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van de voordelen die het zorg- en veiligheidshuis kan bieden, zoals informatie, expertise en menskracht. Bepaalde organisaties hebben ook aangegeven geen capaciteit te hebben om deel te nemen aan overlegstructuren in alle afzonderlijke gemeenten.

 

Alternatieven voor geen deelname

De gemeente moet dan zelf meer regelen en kan geen beroep meer doen op inbreng van bepaalde maatschappelijke instanties en strafrechtpartners.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Samenwerking met politie, maatschappelijke en justitiële organisaties.

Alle gemeenten vaardigen een wethouder zorg of een burgemeester af als lid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kiest uit hun midden – per basisteam – een wethouder zorg en een burgemeester als lid van het Dagelijks Bestuur. In 2018 werden de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur door voorzitter burgemeester P. Verhoeven (Heeze-Leende) en wethouder P.J. Looijmans namens de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

 

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage € 9.569,-

 

Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot

 

Doel en openbaar belang

Inkoopuitgaven maken een groot deel uit van de jaarlijkse begroting. Door samenwerking kunnen gemeenten hun inkoop professionaliseren. Daarnaast vertaalt de kwaliteit van inkoop zich direct in de kwaliteit van producten, diensten en werken. Integer en efficiënt inkopen heeft een positieve uitstraling naar burgers, het bedrijfsleven en de eigen medewerkers. Goed ingerichte inkoopprocessen vergroten het vertrouwen van de samenleving in de manier waarop gemeenschapsgeld wordt besteed.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) laat voldoende ruimte over om eigen beleid te voeren op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid waarborgt de naleving van wet- en regelgeving, een doelmatige inkoop en bestuurlijke integriteit. Het inkoopbeleid gaat uit van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Door gebruik te maken van objectieve voorwaarden, kunnen gemeenten de keuze voor een leverancier verantwoorden. Deze helderheid biedt ook voordelen voor ondernemers, die weten waar ze aan toe zijn.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Voor de diensten van BIZOB is per 1 januari 2019 BTW verschuldigd. Deze komt voor rekening van de gemeente.

 

Risico's

Door deel te nemen aan BIZOB wordt het risico op juridische procedures door onjuiste inkoop- en aanbestedingstrajecten verkleind.

 

Afbreukrisico van geen deelname

De aansluiting bij BIZOB is een keuze voor continuïteit in organisatorische en personele zin voor de invulling van de inkoopfunctie. Naast het mislopen van de mogelijk gunstigere prijzen en/of hogere kwaliteit, ligt er een afbreukrisico op gebied van efficiencyverbetering, rechtmatigheid en een versterking van de expertise.

 

Alternatieven voor geen deelname

In plaats van aansluiting bij BIZOB kan ook gekozen worden voor het volledig intern invullen van de inkoopfunctie. Daarnaast kan een commercieel inkoopbureau worden ingehuurd om gelijksoortige ondersteuning te bieden.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Het verzorgingsgebied van BIZOB is ingedeeld in vijf clusters, te weten: 1. BOV en De Kempen; 2. Dommelvallei+ en A2; 3. Peelgemeenten; 4. Noordoost; 5. Overig, aangesloten organisaties niet zijnde gemeenten. 

BIZOB is een stichting en wordt aangestuurd door de gemeenten. Vanuit elke aangesloten gemeente zit iemand in de Vergadering van Aangeslotenen. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van twee bestuurders per regio. Vanuit de Dommelvallei+ en A2 zijn dat burgemeester P. Verhoeven van Heeze-Leende en wethouder A. van Holstein van Waalre.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

 

Financieel belang

Gebaseerd op aantal afgenomen dagen

Gecontracteerd: 4 dagen x 42 weken x € 619,- per dag. Bedrag € 103.992,-

Aanvullend 102 extra dagen voor  € 63.138,-

Totaal € 167.130,-

In 2020 is de bestemming resultaat 2019 van € 6.585,- ontvangen.

 

Stichting Beheer en Uitvoering Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland te Rijen.

 

Doel en openbaar belang

De Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland (Regionaal Inlichtingen en Expertise Centrum) is een samenwerkingsverband voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit tussen de politie, het OM, de belastingdienst, FIOD Inspectie SZW, Douane, IND, Kmar en gemeenten. Om vorm te geven aan deze samenwerking is er een convenant afgesloten tussen deze convenantspartijen.
Het doel van de samenwerking is het door middel van een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit waarbij zoel individuele daders als criminele samenwerkingsverbanden worden aangepakt. Daarnaast worden ook bestuursrechtelijke en fiscale middelen ingezet om deze vormen van misdaad te bestrijden.

Het RIEC werkt voor alle gemeenten in de Provincies Brabant-Zeeland. De financiering van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland wordt door alle gemeenten middels een vaste bijdrage en een bijdrage per inwoner gefinancierd. Daarnaast dragen de Provincies bij en de politie. In totaal ontving de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland in 2019 voor heel Brabant-Zeeland een bijdrage van 4,4 miljoen en stonden daar uitgaven ongeveer ter grootte van 4,4 miljoen tegenover.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De meerwaarde van een samenwerkingsverband zoals de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland is dat de kennis en kunde van de verschillende partijen in deze keten gebundeld wordt. Hiermee wordt de informatiepositie versterkt en kan men gebruik maken van de juiste interventies voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Op grond van het convenant kunnen gegevens met elkaar worden uitgewisseld en kunnen signalen met betrekking tot ondermijning worden verrijkt.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2020 is er een nieuw convenant ‘bondgenootschap van gemeentelijke en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant-Zeeland’ afgesloten. Dit convenant vormt een aanvulling op het eerdere convenant van het RIEC convenant ten behoeve van bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding handhavingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen’ uit 2014. De samenwerking strekt zich daarmee uit over twee Provincies en integreerde de werkzaamheden van de Taskforce (integrale aanpak en innovatie) met die van de RIEC’s (informatiedeling en juridische ondersteuning).
In 2019 is er een basisteam programmaleider aangetrokken voor basisteam Dommelstroom gemeenten te helpen bij de aanpak van ondermijning. Ook is in 2020 gestart met het Dommelstroom Interventie Team (DIT) waarmee ook op het gebied van controle en handhaving meer ingezet kan gaan worden op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

 

Risico's

Alle gemeenten in het werkgebied van het RIEC Brabant-Zeeland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering hiervan. Zonder financiering kan de aanpak hiervan niet verder vormgegeven worden.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Als de gemeente besluit geen financiering meer ter beschikking te stellen aan het RIEC dan is de gemeente individueel verantwoordelijk voor de aanpak van ondermijning. De aanpak van ondermijning is complex en er zijn vele spelers mee gemoeid. Juist de samenwerking en het feit dat er bij het RIEC expertise aanwezig is voor de aanpak van ondermijning heeft grote meerwaarde voor gemeenten. Het is dusdanig complex en groot dat dit als individuele gemeenten niet hanteerbaar is. Daarnaast is er m.n. in Brabant sprake van grootschalige ondermijnende criminaliteit o.a. op het gebied van drugshandel.

 

Alternatieven voor geen deelname

De gemeente is dan genoodzaakt zelf acties op te zetten en uit te voeren. Hiervoor zou zeer veel ambtelijke capaciteit nodig zijn op verschillende gebieden (juridisch, financieel, bestuursrechtelijk etc). Daarnaast moeten er nieuwe convenanten en samenwerkingsverbanden worden opgericht om de samenwerking vorm te geven omdat men bij de aanpak van ondermijning samenwerkt met veel partijen waaronder het OM, de politie, de belastingdienst, FIOD etc. In de praktijk zou dit vele malen duurder zijn. Ook zou er minder kwaliteit geleverd kunnen worden omdat er minder specialistische capaciteit beschikbaar zou zijn.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

De gemeenten in werkgebied Oost Brabant (Driehoek Uden, Oss, Helmond, Eindhoven ’s-Hertogenbosch) werken samen binnen het RIEC Oost-Brabant. De taskforce RIEC en het convenant ‘bondgenootschap van gemeentelijke en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant-Zeeland’ heeft een werkgebied van de Provincies Brabant en Zeeland.

De gemeenten zijn vertegenwoordigd in het regionaal overleg Oost Brabant waarin over openbare orde en veiligheid wordt gesproken. Daarnaast is er de bestuurlijke regiegroep Oost Brabant. Uit elk basisteam neemt hieraan één Burgemeester deel. Op dit moment wordt deze rol ingevuld door Burgemeester Gaillard van Son en Breugel als voorzitter van het Driehoeksoverleg basisteam Dommelstroom.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

De raad wordt tweemaal per jaar bijgepraat door middel van een voortgangsrapportage er het actieplan ondermijning.

 

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage € 17.109 ,- 

Overig

Overig

Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

 

Doel en openbaar belang

Het versterken van een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners en het bevorderen van een bloeiende economie c.q. versterken van het vestigingsklimaat. In de samenwerkingsagenda 2018-2025 zijn vier thema’s benoemd, waarop we door samenwerking het verschil kunnen maken. Het betreft de thema’s economie, wonen, evenementen en voorzieningen en ruimte.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De samenwerkingsagenda is vormgegeven vanuit een samenbindend concept met als doel te zorgen voor een hoge kwaliteit van leven voor onze inwoners en voor een bloeiende economie. De samenwerkingsagenda houdt nadrukkelijk verband met de Brainportstrategie. Er wordt nadrukkelijk ingezet op complementariteit en het voorkomen van dubbelingen met andere samenwerkingsverbanden.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Na een evaluatie in 2017 is besloten de samenwerking uit te breiden. De samenwerking op de thema's economie en wonen is uitgebreid met samenwerking op het thema voorzieningen en evenementen en het thema ruimte.

 

Risico's

De samenwerking is niet in een juridische constructie gegoten. Hierdoor blijven de raden hun bevoegdheden onverkort behouden. Dat betekent dat de negen afzonderlijke raden steeds een gelijkluidend besluit moeten nemen. Het is ook niet mogelijk om een deel van de agenda te accorderen.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Niet deelnemen betekent dat de gemeente Geldrop-Mierlo zich buiten sluit in het stedelijk gebied en niet profiteert van de afspraken die met andere partners zijn/worden gemaakt.

 

Alternatieven voor geen deelname

Alternatief voor het niet participeren in het stedelijk gebied zou samenwerking met andere partners kunnen zijn. Subregio De Peel of de A2-gemeenten zouden dan in beeld kunnen komen.

 

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

In het Stedelijk Gebied Eindhoven, werken negen gemeenten samen. Er is geen zelfstandige bestuurlijke entiteit gecreëerd. Besluitvorming vindt in de negen gemeenteraden plaats. Voorbereiding van de besluitvorming vindt plaats in het bestuurlijk platform en de diverse portefeuillehoudersoverleggen.

De beslissingsbevoegdheid is bij de gemeentebesturen gebleven. In de voorbereidende organen heeft zitting: burgemeester J.C.J. van Bree (bestuurlijk platform). In het portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen en evenementen vertegenwoordigt wethouder R.J.M. van Otterdijk onze gemeente. In de andere portefeuillehoudersoverleggen, Economie, Wonen, Ruimte, is wethouder G.M.J. Jeucken onze vertegenwoordiger.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

De gemeentelijke vertegenwoordigers in het bestuurlijk platform en de portefeuillehoudersoverleggen geven van tijd tot tijd in de gemeenteraad de stand van zaken aan. Daarnaast worden er vanuit het SGE jaarlijks twee conferenties georganiseerd, waarop de raadsleden hun input voor de agenda van de samenwerking kunnen leveren.

 

Financieel belang

Hieronder is een opsplitsing weergegeven van de totale kosten in 2020:

Secretariaat: € 25.982 ,-

Uitvoering Visie op Wonen en Woondeal: € 7.733,-

Kosten ROW (Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties): € 1.675,-

Totaal: € 35.390,-

Tabel verbonden partijen

Verbonden Partijen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2019 2019 2019 2020 2020 2020
Gemeenschappelijke regeling
Metropoolregio Eindhoven (MRE) 5.820.759 18.049.951 1.039.335 5.967.453 26.298.810 1.530.756
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) 2.429.098 3.413.049 914.557 2.429.098 4.522.785 354.413
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) 6.886.932 39.485.492 646.870 2.483.003 42.498.455 265.198
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGD) 2.864.124 14.879.253 212.560 4.420.407 30.526.063 944.290
Dienst Dommelvallei 399.000 4.271.000 553.699 360.000 5.575.000 265.814
Werkvoorziening de Dommel (WSD) 27.929.000 5.338.000 2.442.000 30.161.000 6.956.000 4.218.000
Senzer 20.433.000 14.879.000 73.000 onbekend onbekend onbekend
Cure Afvalbeheer -785.000 24.966.000 -785.000 -524.000 38.119.000 261.000
Plusteam 0 186.000 52.861 0 516.000 0
Vennootschappen en coöperaties
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 4.887.000.000 144.802.000.000 163.000.000 5.097.000.000 155.262.000.000 221.000.000
Breedband Regio Eindhoven 3.581.875 960.779 -360.220 onbekend onbekend onbekend
Stichtingen en verenigingen
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost 110.446 195.318 74.503 onbekend onbekend onbekend
Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) 868.255 956.731 401.499 974.598 1.008.732 568.702
Taskforce-RIEC Brabant Zeeland nvt nvt 0 nvt nvt 0