Resultaatbestemming

De voorgestelde resultaatbestemming is als volgt:

Dekking resultaat jaarrekening 2020 Bedrag
1. Resultaat algemene dienst onttrekken aan de algemene reserve. -456.170
Het saldo van de algemene reserve per 31-12-2020 bedraagt € 3.936.927,-. Na onttrekking van het negatieve resultaat bedraagt de algemene reserve € 3.480.757,-. Dit is € 19.243,- onder het minimumniveau, vastgesteld door de raad.
2. Resultaat grondexploitaties; tussentijdse winstnemingen storten in de reserve Tussentijdse winstnemingen. 243.104
Resultaat grondexploitaties; afgesloten exploitaties Kievitstraat (-€ 14.309,-), Willem Barentzweg (€ 91.726,-) en Ellenaar (€ 77.093,-) storten in de algemene reserve grondexploitaties. 154.510
Resultaat grondexploitaties; verkoopopbrengst kavel Ellenaar storten in reserve Leefbaarheidsfonds (€ 9.165,-), reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen (€ 5.000,-), reserve Fonds herstructurering woongebieden (€ 4.582,50) en reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen (€ 4.582,50). 23.330
3. Overige reservemutaties binnen het grondbedrijf (zie paragraaf Grondbeleid):
De opbrengsten uit verkopen in 2020 (€ 58.060,-) onttrekken aan de reserve Tussentijdse winstnemingen en storten in de reserve Leefbaarheidsfonds (€ 24.030,-), reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen (€ 10.000,-), reserve Fonds herstructurering woongebieden (€ 12.015,-) en reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen (€ 12.015,-). 0
De tussentijdse winstnemingen 2018 en 2019 Willem Barentzweg (€ 284.372,-) en Ellenaar (€ 73.250,-) onttrekken aan de reserve Tussentijdse winstnemingen en storten in de algemene reserve grondexploitaties (€ 357.622,-). 0