Programma 2. Economie en vastgoed

Portefeuillehouder(s)

Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving. 1.     Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven.
2.     De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten.
3.     Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers.
4.     Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport.
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking. 5.     Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.
6.     Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

Relevante beleidsnota's

Economisch beleidsplan   16 april 2007 4e kwartaal 2021
Bedrijventerreinenstrategie n.v.t. 1 februari 2016  
Ondernemersfonds Geldrop n.v.t. 5 november 2012  
Ondernemersfonds Mierlo n.v.t. 26 november 2012  
Centrumplan Geldrop n.v.t. 16 december 2013  
Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum) n.v.t. 16 december 2019  
Visie op supermarktstructuur n.v.t. 28 september 2015 4e kwartaal 2021
Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum n.v.t. 11 juli 2016  
Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum n.v.t. 11 juli 2016 1e kwartaal 2021
Gevelsubsidieregeling voor Geldrop centrum n.v.t. 13 mei 2019  
Regionale detailhandelsvisie en sub-regionale detailhandelsvisie n.v.t. 27 juli 2015  
Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement   10 april 2017 3e kwartaal 2021
Regionaal Ontwikkel Fonds   18 december 2017 2e kwartaal 2021
Samenwerkingsagenda 2018-2025   18 december 2017  
Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed   31 oktober 2016  

Wat hebben we ervoor gedaan?

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving.

Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 34 179 145
3.1 Economische ontwikkeling 432 375 430 55
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 55 55 59 4
3.4 Economische promotie 475 367 355 -12
Totaal Lasten 962 831 1.022 192
Baten
0.10 Mutaties reserves 172 259 219 -40
3.1 Economische ontwikkeling 33 33 17 -16
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 4 3 0
3.4 Economische promotie 654 455 516 61
Totaal Baten 865 751 755 4