Financiering

Inleiding

De paragraaf financiering in de begroting en de jaarstukken is in het BBV en in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering is de manier waarop wij de benodigde geldmiddelen aantrekken en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen beleggen. Dit gebeurt binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving geldt voor de gemeente een Treasurystatuut. Dit statuut bevat regels om de financieringsfunctie te sturen, beheersen en controleren. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

 

Conform het nieuwe BBV moet deze paragraaf inzicht geven in de rentelasten en -baten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. Toerekening aan de taakvelden is gedaan met de rentepercentages die hieronder zijn genoemd.

Interne- en externe ontwikkelingen

De ECB heeft in 2020 een ruim monetair beleid gevoerd en de rentetarieven zijn laag gebleven.

De EMU-tekortruimte voor gemeenten in 2020 is vastgesteld op -/- 0,27% BBP.
De individuele EMU-referentiewaarde voor Geldrop-Mierlo is voor 2020 vastgesteld € 3.905.000,-. Dit betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat de gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

Omschrijving 2020
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 8
2 Mutatie (im)materiële vaste activa -27.533
3 Mutatie voorzieningen 1.949
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -2.355
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0
EMU-saldo -27.931

De renteberekening voor activa mag conform BBV 25% afwijken op basis van begroting en werkelijkheid. De bespaarde rente en bouwgrondexploitaties wordt bij de jaarrekening op werkelijke basis toegerekend.

Renteschema Begroting Realisatie
Bespaarde rente over reserves 3,37% 1,33%
Bespaarde rente over voorziening verliesgevende complexen bouwgrond 2,00% 2,00%
Rente grondexploitatie 2,27% 0,95%
Rente activa 3,50% 1,50%

In onderstaand schema is het renteresultaat berekend op basis van de wettelijke voorschriften.

Renteresultaat

Stap Renteschema 2020 Totaal 2020
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen niet zijnde projectfinanciering 1.165
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierde grondexploitatie 0
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen die doorgezet zijn aan derden 0
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierd overig 31
De externe rentelasten over de verwachte nieuw aan te trekken korte en lange financiering -30
De externe rentebaten -301
Rente voorzieningen 3
1 Saldo rentelasten en rentebaten 867
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -156
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend -11
De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend
2 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente -167
3 Rente over eigen vermogen 576
4 Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (1+2+3) 1.276
5 De aan taakvelden toegerekende rente -1.410
Renteresultaat op het taakveld treasury (4+5) -134

Het genoemde renteresultaat komt terug op het taakveld Treasury, maar is niet het enige resultaat op dat taakveld. Ook bijvoorbeeld ontvangen dividend wordt geraamd op het taakveld, maar maakt geen onderdeel uit van het renteschema.

Financieringsbehoefte

Beleidsvoornemen financiering.
Het beleid van 2020 is erop gericht om de financieringsbehoefte af te dekken met kortlopende financiering omdat de rente op de kortlopende middelen lager is dan de rente op langlopende middelen. We houden daarbij rekening met de kasgeldlimiet, die bepaalt dat de gemiddelde vlottende schuld, over 3 maanden gezien, niet boven de 8,5% van het begrotingstotaal mag uitkomen. Gezien de rentevisie, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de rente dit jaar laag blijft en komende jaren licht kan gaan oplopen, kan voorlopig aan deze strategie worden vastgehouden. Zodra de rentevisie wijzigt en uitgaat van een stijgende rente op korte termijn kan de overweging gemaakt worden om een groter deel van de financieringsbehoefte te financieren met langlopende leningen.

Liquiditeit

In 2020 zijn de liquide middelen met kasgeldleningen en één langlopende lening gefinancierd. 

Renterisicobeheer

De overheid heeft twee instrumenten bepaald voor het toetsen van het renterisico, namelijk: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijk liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar). Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening worden aangetrokken. Indien voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gesteld, en moet de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal.

Stap Omschrijving Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Bepalen toegestane kasgeldlimiet
Omvang begrotingstotaal per 2020 108.660 108.660 108.660 108.660
Percentage regeling 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%
1 Toegestane kasgeldlimiet 9.236 9.236 9.236 9.236
Vlottende korte schuld
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar 31.333 32.000 2.667 4.333
Schuld in rekening courant 176 0 95 125
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar 120 115 118 105
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 0 0 0 0
2 Totaal vlottende korte schuld 31.630 32.115 2.880 4.563
Vlottende middelen
Contante gelden in kas 10 3 7 8
Tegoeden in rekening courant 1.569 4.941 1.243 282
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar 0 0 0 0
3 Totaal vlottende middelen 1.579 4.945 1.250 290
4 Totaal netto vlottende schuld (2-3) 30.051 27.170 1.630 4.273
Ruimte (+) / Overschrijdingen (-) (1-4) -20.815 -17.934 7.606 4.963

Renterisiconorm
De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld. De risiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het begrotingstotaal (zie tabel hieronder).

Stap Omschrijving Begroting Begroting na wijziging
1 Renteherzieningen 0 0
2 Aflossingen 3.427 45.257
3 (1+2) Renterisico 3.427 45.257
4 Begrotingstotaal 2020 108.660 116.263
5 Percentage regeling 20% 20%
6 (4 x 5) Renterisiconorm 21.732 23.253
7 Ruimte(+)/Overschrijdingen(-) 18.305 -22.004

Kredietrisicobeheer

Kredietrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.

De gemeente heeft in beperkte mate te maken met kredietrisico’s. Deze hebben onder andere betrekking op de verstrekte leningen in het kader van de publieke taak, zoals de startersleningen. Deze leningen zijn afgesloten onder Nationale Hypotheek Garantie. Dit betekent dat de aflossing bij gedwongen verkoop altijd gegarandeerd is.

Leningenportefeuille

Een belangrijk onderdeel van het financieringsbeleid vormt de omvang, flexibiliteit, gemiddelde looptijd en rentegevoeligheid van de leningenportefeuille. De leningenportefeuille van de gemeente ziet als volgt uit: (bedragen x € 1.000,-). 

Opgenomen langlopende leningen
Leningverstrekker Looptijd van Looptijd t/m Rente Oorspronkelijk 1-1-2020 31-12-2020
BNG 2020 2025 -0,10% 25.000 0 25.000
BNG 2002 2027 5,21% 4.000 1.280 0
BNG 2002 2027 5,18% 4.000 1.280 0
BNG 2003 2028 4,52% 4.000 1.440 0
BNG 2003 2028 4,80% 4.000 1.440 0
BNG 2005 2030 3,73% 5.000 2.200 0
BNG 2006 2031 3,98% 6.000 2.880 0
BNG 2008 2033 4,49% 15.000 7.950 0
Prov. NB 2018 2033 1,13% 1.211 1.137 1.061
Prov. NB 2018 2033 1,18% 908 853 81
Prov. NB 2019 2034 1,28% 606 606 569
Prov. NB 2019 2034 1,33% 303 303 0
BNG 2010 2035 4,19% 15.000 9.150 0
BNG 2011 2036 4,65% 13.000 8.450 0
BNG 2012 2037 3,75% 9.000 6.480 0
BNG 2013 2038 3,06% 2.000 1.520 0
BNG 2020 2040 0,23% 54.215 0 54.215
Totaal 163.243 46.968 80.926