Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Activa
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 12.325 0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 1.340 1.283
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 42 43
Totaal Immateriële vaste activa 13.707 1.326
Totaal Activa 13.707 1.326

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2020:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2020 Investe-ringen Des-investe-ringen Af-schrij-vingen Bij-dragen van derden Af-waarde-ring Balans-waarde 31-12-2020
Kosten van sluiten van geldleningen en disagio 0 12.325 0 0 0 0 12.325
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 1.283 142 8 77 0 0 1.340
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 43 0 0 1 0 0 42
Totaal 1.326 12.467 8 78 0 0 13.707

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

In 2020 is er voor € 12.325.326,- aan kosten gemaakt voor het oversluiten van geldleningen.

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

In 2020 hebben investeringen plaatsgevonden voor voorbereidingskredieten nieuwe initiatieven grondbedrijf, hertaxatie gemeentelijk inventaris t.b.v. verzekering, voorbereidingskrediet ontwikkeling visie centrum Geldrop, gevelverbetering centrum Geldrop, Onderzoeksbudget Energietransities, Kerkenvisie en onderzoekskosten bestaande woningen gasvrij 2020.

Materiële vaste activa

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 58.368 48.302
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 27.080 26.861
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 19.269 17.472
Totaal Materiële vaste activa 104.717 92.635
Totaal Activa 104.717 92.635

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2020 Investe-ringen Des-investe-ringen Af-schrij-vingen Bij-dragen van derden Af-waarde-ring Balans-waarde 31-12-2020
Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen 4.500 997 0 19 0 0 5.477
Woonruimten 458 736 259 13 0 0 922
Bedrijfsgebouwen 37.327 10.058 1.305 1.116 0 0 44.964
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 2.904 1.488 235 201 0 0 3.956
Vervoermiddelen 467 74 0 81 0 0 460
Machines, apparaten en installaties 497 62 0 89 0 0 471
Overige materiele vaste activa 1.404 72 0 99 3 0 1.374
Activa in erfpacht 745 0 0 0 0 0 745
Totaal Investeringen met economisch nut 48.302 13.487 1.800 1.618 3 0 58.368
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 26.861 896 0 655 21 0 27.080
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 26.861 896 0 655 21 0 27.080
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 17.375 2.859 0 719 354 0 19.161
Overige materiele vaste activa 98 11 0 0 0 0 108
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 17.472 2.870 0 719 354 0 19.268
Totaal 92.635 17.252 1.800 2.992 378 0 104.717

Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen
In 2020 zijn er 'Niet in exploitatie genomen gronden' aangekocht. 

Woonruimten

In 2020 zijn woningen aangekocht aan de Pastoor de Winterstraat en Bogardeind en is er een woning aan de Kievitstraat verkocht.

 

Bedrijfsgebouwen
In 2020 hebben investeringen plaatsgevonden voor o.a. Strabrecht college, bedrijfsgebouwen Genoenhuizerweg, renovatie gemeentehuis, gecombineerde nieuwbouw Dommeldal-Beneden Beekloop, facelift sportvloer sporthal De Kievit, koeling sportcafé De Weijer, verbeteren herstel energieopwekking en aanpassingen waterrad Hofdael, vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo en verduurzamen gemeentelijk vastgoed.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2020 hebben investeringen plaatsgevonden voor de vervanging van diverse kunstgrasvelden en de betonnen buitenbakken ondergrondse containers.

Vervoermiddelen
In 2020 is geïnvesteerd in een vervoermiddel inclusief kraan.

Machines, apparaten en installaties
In 2020 hebben investeringen plaatsgevonden voor de vervanging van de telefooncentrale en de fietsstraat Zomerland.

Overige materiële vaste activa
In 2020 hebben investeringen plaatsgevonden voor de vervanging van bureau's en bureaustoelen, Villagemarketing, OLP en meubilair 16e en 17e groep, diverse toestellen en materialen sporthal De Weijer.

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Er hebben diverse investeringen plaatsgevonden op het gebied van rioolvervanging en bestrijding wateroverlast.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2020 zijn er kosten gemaakt voor diverse herinrichtingen in de openbare ruimte.

Overige materiële vaste activa

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Activa
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 170 170
Overige langlopende leningen 10.332 11.669
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer -77 0
Totaal Financiële vaste activa 10.426 11.839
Totaal Activa 10.426 11.839

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2020 Inves-te-ringen Desin-veste-ringen Af-schrij-vingen Aflos-sing Bijdra-gen van derden Af-waar-dering Balans-waarde 31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen 170 0 0 0 0 0 0 170
Overige langlopende leningen 11.669 2.242 0 0 3.579 0 0 10.332
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 -77 0 0 0 0 0 -77
Totaal 11.839 2.165 0 0 3.579 0 0 10.426

Overige langlopende leningen
In 2020 zijn er leningen verstrekt aan de burgers voor het zonnepanelenproject, zijn er duurzaamheids- en startersleningen verstrekt vanuit SVN aan burgers en is er een lening opgevoerd voor terugbetaling eigen bijdrage nieuwbouw .

In 2020 heeft de laatste jaarlijkse aflossing plaatsgevonden op het HNG depot. 

Vlottende activa

Voorraad
Van de voorraad kan het volgende overzicht worden gegeven:

 

Omschrijving Boek- waarde 1-1-2020 Vermeer- deringen Vermin- deringen Boek- waarde 31-12-2020
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 16.370 2.819 405 18.784
Totaal 16.370 2.819 405 18.784
Voorziening verlies grex 141 60 0 201
Saldo (totaal minus voorziening) 16.228 2.759 405 18.583

Toelichting op de voorziening
De voorziening verlies grondexploitaties is per eind 2020 € 200.752,- en deze heeft betrekking op Emopad en Rielse Park onderdeel van in exploitatie zijnde complexen.

Voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2020 het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving Boek- waarde 1-1-2020 Vermeer- deringen Vermin- deringen Winst- uitname Boek- waarde 31-12-2020 Voorziening dekking verliessaldi Balans- waarde 31-12-2020
Spaarpot -792 4 8 102 -694 -694
Centrum West 306 16 0 0 322 322
Rielse Park 763 42 375 0 430 146 284
Waleweinlaan 90 17 0 0 107 107
Willem Barentzweg / De Bron -287 198 3 92 0 -
Strabrechtcollege 470 153 0 0 623 623
Emopad 168 5 0 0 173 55 118
Kievitstraat - 269 255 -14 0 -
Talingstraat -875 590 8 -60 -353 -353
Linze 511 5 0 0 516 516
Vesperstraat / De Waag 102 20 0 0 122 122
Bisschop van Mierlostraat 204 2 0 0 206 206
Dorpsstraat / Johannesschool 166 24 0 -5 185 185
Ellenaar 73 88 238 77 0 -
Luchen Weteringpark 573 51 0 0 624 624
Groot Luchen 14.849 1.976 561 206 16.470 16.470
Diverse kavels Loeswijk 49 3 0 0 52 52
Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie 16.370 3.463 1.448 398 18.784 201 18.583

Hieronder een overzicht van de bouwgronden in exploitatie met de verwachte resultaten:

Omschrijving complex Boekwaarde 31-12-2020 Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd eind- resultaat (nominale waarde) Geraamd eind- resultaat (contante waarde)
Spaarpot-Zuid -694.098 290.402 1.373.022 -1.776.718 -1.668.374
Centrum West 322.438 1.222.464 8.580.035 -7.035.133 -6.246.997
Rielsepark 430.092 145.408 421.000 154.500 145.588
Waleweinlaan 107.358 124.883 562.106 -329.865 -304.745
Willem Barentszweg 0 0 0 0 0
Strabrecht 623.483 2.263.052 3.210.000 -323.465 -304.809
Emopad 172.635 106.904 221.000 58.539 55.164
Talingstraat -352.974 450.200 854.994 -757.768 -730.657
Linze 516.245 173.925 740.000 -49.830 -45.134
Vesperstraat/De Waag 121.874 271.736 423.000 -29.390 -27.152
Bisschop van Mierlostraat 206.140 379.712 1.300.000 -714.148 -646.826
Dorpsstraat/Johannes 185.383 76.257 393.000 -131.360 -128.883
Ellenaar 0 0 0 0 0
Luchen weteringpark 623.662 696.225 1.337.000 -17.113 -15.810
Groot Luchen 16.470.126 10.712.105 32.910.000 -5.727.769 -5.063.018
Kavels Loeswijk 51.796 67.640 744.230 -624.794 -577.213
Totaal 18.784.160 16.980.913 53.069.387 -17.304.314 -15.558.866

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving Boekwaarde 31-12-2020 Voorziening oninbaarheid Balanswaarde 31-12-2020 Balanswaarde 1-1-2020
Vorderingen op openbare lichamen 5.469 0 5.469 6.073
Rekening-courantverhouding met het rijk 71 0 71 2.513
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 1.767 0 1.767 1.562
Overige vorderingen 2.389 148 2.241 2.359
Overige uitzettingen 13 0 13 13
Totaal 9.709 148 9.561 12.520

Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 815
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 16 157 140 35
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 799 658 675 780
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 108.660
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 108.660
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat 0
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 815
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 1.458 14.250 12.843 3.232
(5b) Dagen in het kwartaal 91 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 16 157 140 35

Liquide middelen

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Activa
Liquide middelen
Kassaldi 11 4
Banksaldi 157 176
Totaal Liquide middelen 169 180
Totaal Activa 169 180

Overlopende activa

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Activa
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 632 779
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 5.104 12.594
Totaal Overlopende activa 5.736 13.373
Totaal Activa 5.736 13.373

Op de post overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen is een flinke daling  zichtbaar van € 7,7 miljoen. Dit komt voornamelijk door de vooruitbetaling uit 2019 van het Strabrecht College.

 

De specificatie van het verloop van nog te ontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving Stand 1-1-2020 Toevoegingen Ontvangen bedragen Stand 31-12-2020
Declaratie BBZ (het Rijk) 0 0 0 0
Algemene uitkering (het Rijk) 366 214 366 214
BTW (het Rijk) 0 9 0 9
BCF (het Rijk) 0 108 0 108
Gevelmaatregelen (het Rijk) 0 36 0 36
SPUK 2020 (het Rijk) 0 19 0 19
PGB Jeugd (het Rijk) 0 0 0 0
PGB begeleider individueel (het Rijk) 267 0 267 0
PGB hulp bij het huishouden (het Rijk) 140 0 140 0
PGB WMO individuele begeleiding (het Rijk) 6 24 6 24
PlusTeam afrekening (overige overheidslichamen) 0 114 0 114
Vergoeding zwerfafval (overige overheidslichamen) 0 97 0 97
RMC middelen Helmond (overige overheidslichamen) 0 3 0 3
SGE visie op Wonen en Woondeal (overige overheidslichamen) 0 8 0 8
Totaal 779 632 779 632

Onder de overige nog de ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen is faciliterend grondbedrijf opgenomen. Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente faciliteert bij een bouwkavel van een private partij. De gemeente heeft zelf geen grond in haar bezit en dus is veelal sprake van een vordering of schuld op/aan een derde partij. Hieronder worden in het kort de vorderingen weergegeven die de gemeente heeft aan derden in het kader van het faciliterend grondbeleid. Nog te verhalen kosten geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een anterieure overeenkomst nog een vergoeding ontvangt. Nog te factureren geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een in de toekomst te tekenen anterieure overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid een vergoeding ontvangt.

Omschrijving 2020 2019
Nog te verhalen kosten facilitair grondbedrijf 560 304
Nog te factureren facilitair grondbedrijf 151 184
Totaal 711 488

Het gaat hierbij om nog te verhalen kosten van de nog te sluiten anterieure overeenkomsten van de ontwikkeling van  diverse ontwikkelingen, onder andere Hazenwinkel, Vossenhol, Heer de Heuschweg,-Pankenstraat, Wegendoorn, Nieuwendijk Hoog Geldrop, Landgoed Eendenpoel, Broekstraat Mierlo, Topaterrein, Ambachtweg, Bleekvelden, Genoenhuizerweg, Burghstraat, locatie Van Agt, Luchen Weteringpark, ABN Amro Bezorgershof, Emopad Hout West, Postkantoor Geldrop, Berkenheuvel, De Akert, Mierlo Oost, Van Stipdonk en nog enkele kleine projecten.

Daarnaast om nog te factureren kosten voor gesloten anterieure overeenkomsten met betrekking tot onder andere winkelstrip Beneden Beekloop, St Jozefkerk, Burg Termeerstraat, Hekelstraat, Bogardeind, Nieuwendijk, Lidl Wielewaal, Tweka. 

Vaste passiva

Eigen vermogen
Een gedetailleerd overzicht is te vinden in paragraaf ‘Reserves en voorzieningen’ en de daarbij behorende toelichting, die verderop in dit boekwerk zijn opgenomen. Het eigen vermogen bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 24.093 25.682
Bestemmingsreserve 19.247 19.958
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening -35 -2.343
Totaal Eigen vermogen 43.305 43.297
Totaal Passiva 43.305 43.297

Voor een nadere specificatie van het gerealiseerde resultaat verwijzen wij naar de paragraaf 'Analyse overzicht van baten en lasten'.

Voorzieningen

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. Hierbij is rekening gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Een uitgebreide toelichting over het verloop van de voorzieningen is terug te vinden in paragraaf ‘Reserves en voorzieningen’. 

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Passiva
Voorzieningen.
Voorzieningen.. 15.680 13.731
Totaal Voorzieningen. 15.680 13.731
Totaal Passiva 15.680 13.731

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar is als volgt:

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Passiva
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 79.215 46.968
Onderhandse leningen van: openbare lichamen 1.711 0
Door derden belegde gelden 367 341
Waarborgsommen 1 1
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 81.294 47.310
Totaal Passiva 81.294 47.310

De rentelast van de langlopende schulden bedraagt € 1.195.821,-.

Onderhandse leningen
De samenstelling van deze schulden blijkt uit de financieringsstaat die opgenomen is in de paragraaf financiering.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overige kasgeldleningen 5.000 27.000
Banksaldi. 2.363 3.238
Overige schulden 7.343 4.787
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 14.706 35.025
Totaal Passiva 14.706 35.025

Overlopende passiva

In het hieronder genoemde overzicht is de term 'Nog te betalen bedragen' opgenomen. Dit is geen BBV term. De officiële BBV term luidt: 'verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume’.

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Passiva
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 2.875 4.273
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 4.989 4.449
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 50 17
Totaal Overlopende passiva 7.914 8.739
Totaal Passiva 7.914 8.739

De specificatie van het verloop van vooruit ontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving Stand 1-1-2020 Vooruitontvangen Lasten Stand 31-12-2020
Algemene uitkering (het Rijk) 453 344 453 344
Subsidie regeling eenmalige uitkering Spoorse doorsnijdingen voor project Spoorzone (het Rijk) 3.788 0 0 3.788
Subsidie slibdepot Goorstraat (het Rijk) 34 0 3 30
Subsidie sanering verkeerslawaai Eindhovenseweg (het Rijk) 31 168 31 168
Subsidie gevelmaatregelen (het Rijk) 1 0 0 1
Subsidie RRE (energiegebruik) (het Rijk) 0 222 0 222
Subsidie RRE huurders (energiegebruik) (het Rijk) 0 370 0 370
Subsidie ISV-II gelden (overige Nederlandse overheidslichamen) 37 0 0 37
Subsidie Laadinfra (overige Nederlandse overheidslichamen) 30 0 0 30
Subsidie maatwerk aanpak PlusTeam(ZonMw) (overige Nederlandse overheidslichamen) 70 0 70 0
Subsidie Toezicht energiebesparing kantoren (overige Nederlandse overheidslichamen) 5 0 5 0
Totaal 4.449 1.104 562 4.989