Balans

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 12.325 0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 1.340 1.283
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 42 43
Totaal Immateriële vaste activa 13.707 1.326
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 58.368 48.302
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 27.080 26.861
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 19.269 17.472
Totaal Materiële vaste activa 104.717 92.635
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 170 170
Overige langlopende leningen 10.332 11.669
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer -77 0
Totaal Financiële vaste activa 10.426 11.839
Totaal Vaste activa 128.850 105.800
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 18.583 16.228
Totaal Voorraden 18.583 16.228
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen 5.469 6.073
Rekening-courantverhouding met het Rijk 71 2.513
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 1.767 1.562
Overige vorderingen 2.241 2.359
Overige uitzettingen 13 13
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 9.561 12.520
Liquide middelen
Kassaldi 11 4
Banksaldi 157 176
Totaal Liquide middelen 169 180
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 632 779
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 5.104 12.594
Totaal Overlopende activa 5.736 13.373
Totaal Vlottende activa 34.049 42.302
Totaal Activa 162.899 148.102
Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 24.093 25.682
Bestemmingsreserve 19.247 19.958
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening -35 -2.343
Totaal Eigen vermogen 43.305 43.297
Voorzieningen.
Voorzieningen.. 15.680 13.731
Totaal Voorzieningen. 15.680 13.731
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 79.215 46.968
Onderhandse leningen van: openbare lichamen 1.711 0
Door derden belegde gelden 367 341
Waarborgsommen 1 1
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 81.294 47.310
Totaal Vaste passiva 140.280 104.338
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overige kasgeldleningen 5.000 27.000
Banksaldi. 2.363 3.238
Overige schulden 7.343 4.787
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 14.706 35.025
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 2.875 4.273
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 4.989 4.449
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 50 17
Totaal Overlopende passiva 7.914 8.739
Totaal Vlottende passiva 22.619 43.764
Totaal Passiva 162.899 148.102
Omschrijving 2020 2019
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt 66.004 67.451