Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen

Het College heeft de Kadernota met bijbehorende Memorie van Toelichting gebruikt als startpunt voor het opstellen van de voorliggende Meerjarenbegroting. Vervolgens is de begroting op een aantal onderdelen herrekend, zoals onder andere het overzicht van investeringen, het overzicht van reserves en voorzieningen, rente, salarissen en de verdeling van directe salariskosten over taakvelden. Deze aanpassingen hebben wij verwerkt in de primaire begroting en noemen wij "autonome ontwikkelingen". Het is een "herijking" van de budgetten bestaand beleid.

Autonome ontwikkelingen

De volgende autonome ontwikkelingen zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting:

 

2020 2021 2022 2023
Autonome ontwikkelingen
A. Besluitvorming raad ná Kadernota 2020-2023 -21.377 -17.377 -17.377 -17.377
B. Actualisatie staat van investeringen 119.076 103.455 103.202 76.848
C. Actualisatie staat van reserves en voorzieningen 1.000 21.774 21.774 21.774
D. Actualisatie staat van salarissen 441.949 434.611 429.761 451.392
E. Berekening diverse gesloten exploitaties 211.263 168.754 159.149 101.434
F. Correcties budgetten bestaand beleid 137.761 142.655 175.555 212.472
G. Gevolgen Septembercirculaire 2019 469.130 981.341 1.073.351 944.904
H. Gevolgen 2e tussentijdse rapportage 2019 -105.365 -43.445 -137.729 -171.480
I. Dekking ten laste van algemene reserve 541.201 613.937 1.182.819 0
Totaal 1.794.638 2.405.705 2.990.505 1.619.967

Hieronder volgt een korte toelichting per autonome ontwikkeling.

A. Besluitvorming raad ná Kadernota 2020-2023
Ná de Kadernota is het raadsvoorstel 'Verzelfstandiging Markt' verwerkt in de begroting. Dit voorstel stond in de Kadernota nog vermeld als lopend raadsvoorstel.

B. Actualisatie staat van investeringen
Het overzicht van investeringen is geactualiseerd. De mutaties uit de Jaarrekening 2018 en 1e Tussentijdse Rapportage 2019 zijn verwerkt. De actualisatie leidt tot een positief resultaat. Dit komt onder meer doordat een aantal investeringen is doorgeschoven in de tijd. Hierdoor starten de kapitaallasten op een later moment dan waarmee in de vorige begroting is gerekend.

C. Actualisatie staat van reserves en voorzieningen
Het overzicht van reserves en voorzieningen is geactualiseerd. Het (geringe) effect hiervan op het begrotingssaldo wordt veroorzaakt door de bijstelling van de begrote onttrekking aan enkele reserves.

D. Actualisatie staat van salarissen
Het overzicht van salarissen is geactualiseerd. De actualisatie leidt tot een positief resultaat. De belangrijkste oorzaak hiervan is de hogere toerekening van directe salariskosten en overhead aan de gesloten exploitaties Afval en Riolering en de grondexploitaties.

E. Berekening diverse gesloten exploitaties
De baten en lasten van alle gesloten exploitaties (Afval, Riolering, Hondenbeleid, Recreatie en Toerisme en Ondernemersinitiatieven) zijn opnieuw doorgerekend. Per saldo leidt dit tot een beperkte wijziging van het begrotingsresultaat.

F. Diverse correcties budgetten bestaand beleid
Er zijn correcties doorgevoerd op de budgetten bestaand beleid. De grootste voordelen komen voort uit:

2020 2021 2022 2023
Diverse correcties budgetten bestaand beleid
Resultaat centraliseren postregistratie 1.676 3.443 58.189 60.143
Aanpassing extra inkomsten leges burgerzaken 104.207 114.207 111.399 86.586
Herijking overige budgetten 31.878 25.005 5.967 65.743
Totaal 137.761 142.655 175.555 212.472

Resultaat centraliseren postregistratie
Met ingang van juli 2020 worden de postregistratietaken van de gemeente Geldrop-Mierlo ondergebracht bij Dienst Dommelvallei. Hierdoor worden de kosten via de geldende verdeelsleutel ook gedragen door de gemeenten Nuenen en Son en Breugel. Dit resulteert in een kostenbesparing voor de gemeente Geldrop-Mierlo.

Aanpassing extra inkomsten leges burgerzaken
De huidige legesopbrengsten zijn aangepast aan actuele prognoses.

Herijking overige budgetten
Dit betreft overige budgetmutaties.

G. Gevolgen Septembercirculaire 2019
Onlangs is de Septembercirculaire 2019 verschenen. Uit deze circulaire blijkt dat gemeenten vanaf 2020 meer geld uit het gemeentefonds ontvangen. Dit komt vooral door de verwachting dat het Rijk in de komende jaren meer gaat uitgeven ("trap op, trap af"-systematiek). Een specificatie van deze bedragen staat vermeld in de 2e tussentijdse rapportage 2019, punt 28.

H. Gevolgen 2e tussentijdse rapportage 2019
De structurele gevolgen van de 2e tussentijdse rapportage 2019 zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2020-2023.

I. Dekking ten laste van algemene reserve
De onderstaande saldo zijn tussentijds ten laste gebracht van de Algemene Reserve ter dekking van het negatieve begrotingssaldo:

2020 2021 2022 2023
Dekking ten laste van Algemene Reserve
Negatief saldo bij MPB 2019-2022 489.677 97.626 0 0
Negatief saldo bij RV Herinrichting Kalander- en Haspelstraat 2.208 2.166 0 0
Negatief saldo bij RV Centrumplan Geldrop 0 13.222 0 0
Negatief saldo bij 1e tussentijdse rapportage 2019 57.540 72.253 0 0
Negatief saldo bij Kadernota 2020-2023 -8.224 428.670 1.182.819 0
Totaal 541.201 613.937 1.182.819 0