Meer
Publicatiedatum: 08-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Naam reserve/ voorziening Balans Balans Balans Balans Balans
Bedragen x € 1.000,- 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024
Reserves
Algemene reserve
Algemene reserve 3.486 2.945 2.331 1.148 1.148
Inkomensreserve 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Algemene reserve grondexploitaties 12.683 13.003 13.324 13.644 13.964
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf 4.969 4.969 4.969 4.969 4.969
Totaal algemene reserves 27.138 26.917 26.624 25.761 26.081
Bestemmingsreserves
Reserve Personeel en organisatie 222 228 206 211 217
Reserve Onderwijshuisvesting (IHP) 5.151 5.497 5.429 5.362 5.294
Reserve WWB inkomensdeel 490 490 490 490 490
Reserve Verkoopopbrengst HNG 217 0 0 0 0
Reserve Investering speeltuin De Viking 40 40 40 40 40
Reserve Hondenbeleid 154 113 78 48 24
Reserve recreatie en toerisme 776 664 553 460 429
Centrummanagement / Ondernemersinitiatieven 16 16 16 16 16
Reserve I&A 125 125 125 125 125
Reserve Leefbaarheidsfonds 1.244 1.244 1.244 2.321 3.397
Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen 537 537 537 537 537
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen 1.450 1.450 1.450 2.609 3.769
Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden 337 337 337 337 337
Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen 60 60 60 60 60
Dekkingsreserve Bouw vergaderaccommodatie 1.200 1.200 1.140 1.080 1.020
Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo 67 61 54 48 41
Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat 445 422 400 377 354
Dekkingsreserve Dorpstr deel Rabo - t.h.v. Plus 583 559 535 510 486
Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk 97 90 83 76 69
Dekkingsrsrv kosten tijdelijk huisvesting 8 0 0 0 0
FBW Herinrichting Langstraat 290 277 264 251 238
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind 454 436 418 400 381
FBW Herinrichting Heggestraat 109 109 109 105 101
FBW Rotonde centrum Geldrop 155 149 143 136 130
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum 109 109 104 100 95
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt 331 331 317 304 291
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent 326 312 299 286 273
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk 374 374 359 344 329
FBW Parkeerverwijssysteem 23 23 20 16 12
FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg 283 272 260 249 238
FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg 98 98 94 90 86
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 281 281 281 270 259
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) 259 247 235 222 210
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) 33 31 30 28 26
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg 368 350 333 315 298
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering 227 218 208 198 188
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg 108 103 98 93 88
FBW Beleefpad Katoenpad 26 25 24 23 22
FBW Kasteelseloop en Molenheide 34 33 32 31 30
FBW Herinrichting Stationsomgeving 100 96 92 88 84
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA 450 434 418 402 387
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens 144 144 144 138 132
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor 40 40 40 38 37
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen 92 89 86 83 80
FBW Ext voorsort.vak Eindhovenseweg/Gijzenrooisewg 221 221 221 212 203
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII 304 304 291 279 267
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 100 100 96 92 88
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide 55 55 55 53 51
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein 50 50 48 46 44
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind 100 100 100 100 96
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn 75 75 75 72 69
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk 20 19 18 18 17
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 525 525 504 483 462
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. 108 108 108 103 99
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen 15 15 15 15 15
FBW Santheuvel 519 519 519 519 519
Totaal bestemmingsreserves 20.025 19.804 19.233 20.909 22.648
Totaal reserves 47.163 46.721 45.856 46.670 48.729
Voorzieningen
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Pensioenvoorzieningen wethouders 2.664 2.709 2.754 2.799 2.844
Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 2.664 2.709 2.754 2.799 2.844
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
Onderhoud wegen 531 401 271 141 141
Onderhoud gebouwen 2.374 2.464 2.353 2.667 2.981
Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie 2.904 2.865 2.623 2.808 3.122
Voorzieningen door derden beklemde middelen
Wonen 3.627 3.627 3.627 3.627 3.627
Egalisatie afvalstoffenheffing 9 8 7 7 6
Egalisatie rioleringen 5.133 5.637 6.400 7.318 8.313
Breedtesport impuls middelen 27 19 19 19 19
Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen 5 5 5 5 5
Voorziening afgesloten complexen GB 55 55 55 55 55
Voorziening voorschoolse educatie 119 119 119 119 119
Totaal voorzieningen door derden beklemde middelen 8.975 9.470 10.232 11.150 12.145
Totaal voorzieningen 14.543 15.044 15.609 16.757 18.110
Totaal reserves en voorzieningen 61.707 61.765 61.466 63.426 66.840

Toelichting op de reserves

Inleiding

In deze toelichting richten wij ons op de vermogensmutaties die betrekking hebben op 2020. Ook lichten wij toe waarvoor de reserves zijn bedoeld.

Reserves
De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel. Tevens dienen bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. Dekkingsreserves zijn bedoeld ter dekking van afschrijvingskosten van bepaalde investeringen.

Algemene reserves

Algemene reserve

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
3.486 0 541 2.945

Deze reserve heeft als doel het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers. Daarnaast fungeert de reserve als algemeen weerstandsvermogen van de gemeente. Voor deze reserve is een minimum omvang met de Raad afgesproken van € 3,5 miljoen. In deze Meerjarenbegroting wordt een voorstel voorgelegd om de Algemene Reserve weer aan te zuiveren tot dit minimumbedrag.

De onttrekking van € 541.201,- bestaat uit:

 • Negatief saldo bij Meerjarenbegroting 2019-2022 (€ 489.677,-);
 • Negatief saldo bij raadsvoorstel Herinrichting Kalander- en Haspelstraat (€ 2.208,-);
 • Negatief saldo bij 1e tussentijdse rapportage 2019 (€ 57.540,-);
 • Positief saldo bij Kadernota 2020-2023 (€ 8.224,-)

Inkomensreserve

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
6.000 0 0 6.000

Deze reserve heeft als doel zorg te dragen voor een vaste rentebaat voor de exploitatie. Door voor deze reserve een vast minimum te hanteren (€ 6.000.000,-) is sprake van een structureel dekkingsmiddel.

Algemene reserve grondexploitaties

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de benodigde capaciteit ten behoeve van met name marktrisico’s.

Bij de voorfinanciering van de voorziening Bovenwijks in het kader van de jaarrekening 2018 was geen rekening gehouden met het saldo dat per 31 december 2018 reeds beschikbaar was. In bovenstaande actuele stand van zaken is dit wel meegenomen.

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
12.683 420 100 13.003

Het doel van deze reserve is:

 • Buffer voor conjuncturele risico’s (zoals vertragingen in gronduitgifte, grondprijsaanpassingen door economische malaise, etc.);
 • Buffer voor exploitatierisico’s c.q. andere tegenvallers in de grondexploitatie;
 • Dekkingsmiddel voor nieuwe verliesgevende herstructurering c.q. ruimte om tekorten op nieuwe plannen te financieren;
 • Voeding van de voorziening Dekking Verliessaldi Grondbedrijf.

Voor prognoses wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de nog lopende projectspecifieke risico’s in de grondexploitatie.

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
4.969 0 0 4.969

Het doel van deze reserve is als volgt. Op basis van de nieuwe richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten verplicht om eerder tussentijdse winst te nemen voor plannen waarvoor een positief eindresultaat wordt verwacht en een deel van de opbrengsten en kosten al hebben plaatsgevonden. Aangezien deze exploitaties halfjaarlijks (in het kader van de jaarrekening en de meerjarenbegroting) worden herzien en dan weer blijkt of projectspecifieke risico’s zijn opgetreden, kan het voorkomen dat het verwachte eindresultaat negatief bijgesteld moet worden. Gevolg kan zijn dat eerdere tussentijdse winsten weer gecorrigeerd moeten worden. We achten het daarom van belang om een onderscheid te maken tussen winsten die zeker gerealiseerd zijn (omdat exploitaties zijn afgesloten) en tijdelijke voorlopige winsten waar weer correcties op plaats kunnen vinden. Door deze werkwijze kan de Algemene reserve Grondexploitaties blijven dienen om marktrisico’s en een eventuele nieuwe crisis op te kunnen vangen.

Reserve personeel en organisatie

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
222 6 0 228

Het doel van deze reserve is om onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering op te vangen.

De toevoeging heeft betrekking:

 • Een eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag (€ 5.562,-).

Reserve onderwijshuisvesting/ intergraal huisvestingsplan (IHP)

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
5.151 1023 678 5.497

Het doel is de toekomstige huisvestingsplannen onderwijs realiseerbaar maken.

De toevoeging heeft betrekking op:

 • Een dotatie in de reserve overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 1.023.000,-).

De onttrekking heeft betrekking op:

 • De kapitaallasten van investeringen overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 678.000,-).

Reserve participatie

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
490 0 0 490

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten van de BUIG-uitkeringen (BUIG = gebundelde uitkering). De gemeente ontvangt een gebundelde uitkering om daarmee uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren.

Reserve verkoopopbrengst hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten (HNG)

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
217 0 217 0

Per 1 januari 1996 zijn alle aandelen van het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) verkocht aan NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De koopprijs is in 1996 in totaliteit in deposito gestort bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en wordt jaarlijks uitbetaald aan de deelnemende gemeenten naar rato van hun aandeel in de verkoopprijs. Het doel van deze reserve is om dit bedrag jaarlijks (tot 2021) vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie als dekkingsmiddel. Daarna komt de reserve te vervallen.

Reserve investeringen speeltuin De Viking

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
40 0 0 40

Het doel van deze reserve is het uitvoeren van investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan speeltuin De Viking aan de hand van een door de stichting in te dienen investeringsplan.

Reserve hondenbeleid

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
154 0 41 113

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Hondenbeleid om forse afwijkingen in de tarieven van de hondenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit hondenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van het hondenbeleid.

De onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Hondenbeleid in 2020 van € 40.991,-.

Reserve recreatie en toerisme

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
776 0 112 664

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Recreatie en Toerisme om forse afwijkingen in de tarieven van de toeristenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit toeristenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van recreatieve voorzieningen en initiatieven.

De  onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme in 2020 van € 111.881,-.

Reserve centrummanagement/ ondernemersinitiatieven

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
16 0 0 16

In deze reserve wordt het saldo gestort tussen de opbrengsten uit reclamebelasting en de werkelijke kosten uit het ondernemersfonds. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Geldrop en de Uitvoeringsovereenkomst Centrum- en lintenmanagement Mierlo. Het verschil wordt na definitieve vaststelling van de subsidie ondernemersfonds, in het jaar na subsidieverlening, uitgekeerd of in rekening gebracht aan de centrummanagementorganisaties.

Reserve I&A

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
125 0 0 125

Het doel van deze reserve is het bekostigen van investeringen uit het informatiebeleidsplan I&A in Dienst Dommelvallei.

Fondsen grondexploitaties

Op 9 maart 2015 is de huidige nota kostenverhaal vastgesteld. Hier wordt een actuele situatie van deze fondsen beschreven. Stortingen op basis van verkopen in 2018 en facturatie op basis van afspraken uit getekende anterieure overeenkomsten zijn hieronder weergegeven, voor zover die in 2019 ten gunste van de fondsen hebben plaatsgevonden. Claims die er op rusten zijn hieronder eveneens weergegeven.

Reserve leefbaarheidsfonds

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor flankerend beleid t.b.v. de sociale doelgroep.

 

Saldo per 31 december 2018                                       € 1.091.100,-

Storting in 2019 o.b.v. verkopen 2018                    €    152.950,-

Saldo per 1 januari 2019                                                 € 1.244.050,-

Stortingen in 2019 van derden                                   €      84.970,- +

Saldo per 15 september 2019                                      € 1.329.020,-

 

In 2019 lopen initiatieven voor sociale woningbouw. Deze kunnen ondersteund worden met deze middelen. Bij de herijking van de nota kostenverhaal kan nader worden ingegaan op de wijze van ondersteuning. Daarbij kan tevens bekeken worden of dit beperkt met blijven tot de sociale doelgroep of dat deze ook ingezet zou moeten worden voor het (lage) middenhuur segment en woonvormen ter bevordering van het thuiswonen van zorgbehoevenden.

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
1.244 0 0 1.244

Reserve fonds investering ruimtelijke ordening

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de acht in de nota kostenverhaal genoemde doeleinden.

 

Saldo per 31 december 2018:                                                                       € 447.861,-

Storting in 2019 o.b.v. verkopen 2018:                                                    €   88.745,-

Saldo 1 januari 2019                                                                                           € 536.606,-

Stortingen in 2019 van derden                                                                     €    42.485,- +

Saldo per 15 september 2019                                                                       € 579.091,-

Claim Talingstraat (conform raadsbesluit van april 2019)            € 108.000,-

Saldo exclusief verwachte claims                                                                 € 471.091,-

 

In het kader van dit fonds zijn er nog een aantal claims voor te verwachten. Het gaat daarbij om een bedrag voor het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen (paragraaf 4.2.6 van de nota kostenverhaal) en een bedrag voor het bereiken van doelstellingen voor overlastbeperking van solitaire bedrijfslocaties (paragraaf 4.2.7 van de nota kostenverhaal). Tenslotte lopen er nog een aantal initiatieven voor kunsttoepassingen in de openbare ruimte (paragraaf 4.2.5 van de nota kostenverhaal).

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
537 0 0 537

Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw)

Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie.

 

Saldo per 31 december 2018                                                                                        € 1.257.294,-

Storting in 2019 o.b.v. verkopen 2018                                                                     €    192.402,- +

Saldo per 1 januari 2019                                                                                                  € 1.449.696,-

Stortingen in 2019 van derden                                                                                    €      75.000,- +

Saldo per 15 september 2019                                                                                      € 1.506.606,-

Benodigde dekking uitgevoerde Bovenwijkse Voorzieningen                  € 6.415.285,-

Benodigde dekking Bovenwijkse Voorziening 2019 (Santheuvel)         €    691.500,-  

Dekkingstekort  (terug te storten in Reserve grondexploitaties)           € 5.600.179,-.

 

Vooruitlopend op de herijking van de nota kostenverhaal heeft het college besloten om de afdrachten voor Bovenwijkse Voorzieningen te verhogen om het bovenstaande tekort op te kunnen lossen. Als na herijking van de nota kostenverhaal in het bijbehorende ruimtelijke document ook de nieuwe Bovenwijkse Voorzieningen zijn opgenomen dan zal de taakstelling en afdracht nog verder verhoogd moeten worden.

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
1.450 0 0 1.450

Reserve fonds herstructurering woongebieden

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van woningen, zoals bijvoorbeeld aan de oostzijde van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der Vierheemskinderen.

 

Saldo per 31 december 2018                                                   € 293.294,-

Storting in 2019 o.b.v. verkopen 2018                                €   43.625,-

Saldo per 1 januari 2019:                                                            € 336.919,-

Stortingen in 2019 van derden                                               €   21.243,- +

Saldo per 15 september 2019                                                 € 358.162,-

 

Eind 2019 moet duidelijk worden hoe groot de claim van het eerste project Bogardeind wordt. Het is echter al duidelijk dat het hier om bedragen gaat die het huidige saldo ver overschrijden. Als er ook nog andere opgaves hieruit gefinancierd moeten worden, zal het bedrag aan afdrachten per m2 aanzienlijke verhoogd moeten worden. Ter overbrugging tot de herijking van de nota kostenverhaal heeft het college inmiddels besloten om binnen de bandbreedte van de raad de afdracht te verhogen van € 2,50 naar € 7,50 per m2.

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
337 0 0 337

Reserve verevening bedrijfsomgevingen

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van bedrijventerreinen/bedrijfslocaties.

 

Saldo per 31 december 2018:                                     €  29.295,-

Stortingen in 2019 o.b.v. verkopen 2018              €  30.990,-

Saldo per 1 januari 2019                                                 €  60.285,-

Stortingen in 2019 van derden                                   €           0,- +

Saldo per 15 september 2019                                     €  60.285,-

 

Indien dit bedrag ingezet dient te worden voor bijvoorbeeld de herstructurering van De Bleekvelden, dan is er een aanzienlijk hoger bedrag nodig. Ook t.b.v. dit fonds heeft het college ter overbrugging tot de herijking van de nota kostenverhaal inmiddels besloten om binnen de bandbreedte van de raad de afdracht te verhogen naar € 7,50 per m2 mits de plannen economisch uitvoerbaar blijven.

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
60 0 0 60

Dekkingsreserves

Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
1.200 0 0 1.200

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de bouw van de nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie.

Nutsvoorzieningen centrum Mierlo

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
67 0 6 61

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de nutsvoorzieningen centrum Mierlo.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2020 van € 6.507,-

P-Margrietstraat ter hoogte van Frisostraat

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
445 0 23 422

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: P-Margrietstraat ter hoogte van Frisostraat.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2020 van € 22.850,-.

Dorpstraat deel Rabobank-ter hoogte van de Plus supermarkt

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
583 0 24 559

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van de Plus supermarkt.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2020 van € 24.338,-.

Onderzoek en realisatie kiosk Mierlo

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
97 0 7 90

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: voorbereiding onderzoek en realisatie kiosk Mierlo.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2020 van € 7.052,-.

Tijdelijke huisvesting

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
8 0 0 8

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor tijdelijke reserve.

Dekkingsreserves vanuit fonds bovenwijks

In het overzicht van reserves en voorzieningen staan de volgende dekkingsreserves opgenomen die zijn gevormd ten laste van het fonds bovenwijkse voorzieningen. Indien er sprake is van een onttrekking dan betreft het de jaarlijkse afschrijvingslasten. Het gaat om de volgende dekkingsreserves:

- FBW Herinrichting Langstraat (afschrijvingslasten 2020 € 13.179,-)

- FBW Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind (afschrijvingslasten 2020 € 18.110,-)

- FBW Herinrichting Heggestraat

- FBW Rotonde centrum Geldrop (afschrijvingslasten 2020 € 6.478,-)

- FBW Parkeerterrein Weverijmuseum

- FBW Herinrichting parkeerterrein Markt

- FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent  (afschrijvingslasten 2020 € 13.020-)

- FBW Parkeerterrein Achter de Kerk

- FBW Parkeerverwijssysteem

- FBW Kruispunt Molenstraat / Johan Peijnenburgweg  (afschrijvingslasten 2020 € 11.320,-)

- FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg

- FBW Kruispunt Peijnenburgweg / Dommeldalseweg

- FBW Herinrichting Bogardeind (IJssalon / Beukelaar)  (afschrijvingslasten 2020 € 12.344,-)

- FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)  (afschrijvingslasten 2020 € 1.665,-)

- FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg  (afschrijvingslasten 2020 € 17.491,-)

- FBW Aanpassing openbare ruimte brede school Coevering  (afschrijvingslasten 2020 € 9.907,-)

- FBW Busbaan Gijzenrooiseweg  (afschrijvingslasten 2020 € 5.153,-)

- FBW Beleefpad Katoenpad  (afschrijvingslasten 2020 € 1.099,-)

- FBW Kasteelseloop en Molenheide  (afschrijvingslasten 2020 € 1.116,-)

- FBW Herinrichting Stationsomgeving  (afschrijvingslasten 2020 € 4.000,-)

- FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA  (afschrijvingslasten 2020 € 15.682,-)

- FBW Herinrichting Eindhovenseweg busbaan Hooge Akker - gemeentegrens

- FBW Aanleg fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor

- FBW Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen  (afschrijvingslasten 2020 € 2.930,-)

- FBW Extra voorsorteervak Eindhovenseweg / Gijzenrooisewg

- FBW Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III

- FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III

- FBW Fiets- en voetpad tussen stationsplein / Beekweide

- FBW Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topa-terrein

- FBW Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind

- FBW Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn

- FBW Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen  (afschrijvingslasten 2020 € 800,-)

- FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg

- By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen

- Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen

- FBW Santheuvel

Toelichting op de voorzieningen

Inleiding

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die een inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten daarom gebaseerd zijn op een tijdige opbouw van de voorziening.

Pensioenen wethouders

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
2.664 175 130 2.709

Op basis van de Wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) zijn wij als gemeente zelf verantwoordelijk voor de pensioenen van onze (ex-)wethouders. Wij moeten dus zelf zorgen voor een eigen pensioenfonds. Dit houdt in dat wij de opgebouwde pensioenen over de periode dat de politieke ambtsdrager actief was alsmede over de wachtgeldperiode zelf uitbetalen en de daarmee samenhangende risico’s zelf dragen. De hoogte van deze voorziening moet gelijk zijn aan de actuariële berekeningen die door een extern bureau voor ons (en alle andere gemeenten) gemaakt worden.

Voorzieningen onderhoud/egalisatie

Voorziening groot onderhoud wegen

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
531 845 975 401

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken (bruggen en tunnels) op basis van beleidsplannen, vastgesteld door de raad.

Op basis van een beleidsplan voor het onderhoud van wegen enerzijds en een beleidsplan voor onderhoud van civiele kunstwerken anderzijds vinden stortingen en onttrekkingen binnen deze voorziening plaats.

De toevoeging bestaat uit een storting voor onderhoud wegen (€ 820.073,-) en civiele kunstwerken (€ 25.250,-). De onttrekking heeft betrekking op kosten voor groot onderhoud wegen en civiele kunstwerken in 2020 (€ 975.250,-).

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
2.374 874 783 2.464

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad.

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, dat volgt uit het onderhoudssysteem O-prognose, lopen alle stortingen en onttrekkingen voor de panden van gemeente Geldrop-Mierlo via deze onderhoudsvoorziening.

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening Wonen

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
3.627 0 0 3.627

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van diverse projecten in het belang van de volkshuisvesting. De voorziening is destijds gevormd uit de algemene reserve van het voormalig woonbedrijf en van het SRE ontvangen BLS-gelden (BLS = Besluit Locatie gebonden Subsidies). Het geld uit de voorziening moet verplicht worden aangewend in het belang van de volkshuisvesting.

Het saldo binnen deze voorziening wordt volledig aangewend voor de bekostiging van Startersleningen en Duurzaamheidsleningen.

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
9 11 12 8

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Afval om forse afwijkingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de afvalstoffenheffing worden ingezet voor de uitvoering van afvalinzameling en -verwerking.

De onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Afval in 2020 van € 464,-.

Egalisatievoorziening rioleringen

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
5.133 504 0 5.637

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Riolering om forse afwijkingen in de tarieven van de rioolheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de rioolheffing worden ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van riolering.

Het in 2020 te storten bedrag is bestemd voor toekomstige kosten op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Voorziening breedtesport impuls middelen

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
27 45 53 19

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de uitvoering van breedtesportprojecten. Vanuit de landelijke overheid hebben gemeenten in het verleden middelen ontvangen in het kader van de breedtesport impuls. Vanuit deze middelen is een aantal projecten gestart met als doel talentontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om Sjors Sportief / Creatief en Braakhuizen United.

Voorziening gemeentelijk herplantfonds

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
5 0 0 5

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de herplant van bomen. Bij het verlenen van een kapvergunning kan herplant opgelegd worden. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren, omdat bijvoorbeeld de ruimte hiervoor ontbreekt. Hiertoe is in 2014 een gemeentelijk herplantfonds in het leven geroepen. De waarde van de te kappen boom wordt daarbij in het fonds gestort en op een later moment aangewend voor herplanting.

Voorziening afgesloten complexen grondbedrijf

Verliesvoorziening

De afzonderlijke voorziening voor de te verwachten verliezen voor lopende grondexploitaties moet voldoende groot zijn om (de contante waarde van) de te verwachte tekorten te kunnen afdekken. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de voorraad ‘Bouwgronden In Exploitatie’.

Voorziening afgesloten complexen

Voor exploitaties die zijn afgesloten is een afzonderlijk voorziening beschikbaar. Het gaat om middelen die nog nodig zijn voor afronding van die projecten. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

Beide voorzieningen worden in het kader van de jaarrekening 2019 geactualiseerd.

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
55 0 0 55

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in 2016 besloten om een afzonderlijke voorziening voor afgesloten complexen aan te houden. Voor exploitaties die zijn afgesloten, omdat alle uitgeefbare gronden zijn verkocht, worden middelen gereserveerd om (een laatste deel van) het plangebied woonrijp te maken. Deze zijn in deze voorziening ondergebracht.

Op deze voorziening wordt geen rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

Voorziening voorschoolse educatie

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
119 0 0 119
Deze voorziening is in 2018 gevormd ten behoeve van de ontwikkelrichting voorschoolse educatie. Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo (St. PSW) is per 1 maart 2018 ontbonden, hierbij is afgesproken dat het batig saldo terug vloeit naar de gemeente Geldrop-Mierlo. Deze middelen worden in 2019 vrijgegeven voor de ontwikkelrichting voorschoolse educatie.

Beleid t.a.v. bespaarde rente

Beleid t.a.v. bespaarde rente

Reserves en voorzieningen dienen voor de interne financiering van gemeentelijke investeringen. De bespaarde rente over dit vermogen hoeft uiteraard niet uitgekeerd te worden aan externen, maar blijft beschikbaar binnen de gemeentelijke boekhouding.

Het uitgangspunt is om bespaarde rente te berekenen over de reserves. Dit wordt ingezet als dekkingsmiddel voor exploitatielasten. Daarnaast wordt bespaarde rente berekend over de voorziening Dekking Verliessaldi Grondexploitaties, vanwege de waardering tegen netto contante waarde. Het onderscheid in incidentele en structurele rente is vervallen.

Het totaal van de rentelasten en rentebaten en het gebruikte rentepercentage is opgenomen in de paragraaf Financiering.

In aanloop naar de Meerjarenbegroting 2021-2024 willen wij bekijken wat de gevolgen zijn van het afzien van toepassing van bespaarde rente. Hierover wordt de raad t.z.t. geïnformeerd.