Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Naam reserve/ voorziening Balans Balans Balans Balans Balans
Bedragen x € 1.000,- 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024
Reserves
Algemene reserve
Algemene reserve 3.500 3.500 3.500 3.496 4.146
Inkomensreserve 3.052 1.438 301 0 0
Algemene reserve grondexploitaties 12.263 12.163 12.063 11.963 11.863
Reserve Tussentijdse winstnemingen grondbedrijf 4.969 4.969 4.969 4.969 4.969
Totaal algemene reserves 23.783 22.070 20.832 20.428 20.978
Bestemmingsreserves
Reserve Personeel en organisatie 222 228 206 211 217
Reserve Onderwijshuisvesting (IHP) 5.151 5.581 5.597 5.614 5.630
Reserve WWB inkomensdeel 490 490 490 490 490
Reserve Verkoopopbrengst HNG 217 0 0 0 0
Reserve Investering speeltuin De Viking 40 40 40 40 40
Reserve Hondenbeleid 154 113 78 48 24
Reserve Recreatie en toerisme 697 585 474 381 350
Centrummanagement / Ondernemersinitiatieven 16 16 16 16 16
Reserve I&A 125 125 125 125 125
Reserve Leefbaarheidsfonds 1.244 1.244 1.244 2.321 3.397
Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen 537 537 537 537 537
Nieuw reserve Bovenwijkse voorzieningen 1.450 1.450 1.450 2.609 3.769
Reserve Fonds herstructurering woongebieden 337 337 337 337 337
Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen 60 60 60 60 60
Dekkingsreserve Bouw vergaderaccommodatie 1.200 1.200 1.140 1.080 1.020
Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo 67 61 54 48 41
Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat 445 422 400 377 354
Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus 583 559 535 510 486
Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk 97 90 83 76 69
Dekkingsreserve Kosten tijdelijk huisvesting 8 0 0 0 0
FBW Herinrichting Langstraat 290 277 264 251 238
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind 454 436 418 400 381
FBW Herinrichting Heggestraat 109 109 109 105 101
FBW Rotonde centrum Geldrop 155 149 143 136 130
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum 109 109 104 100 95
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt 331 331 317 304 291
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent 326 312 299 286 273
FBW Parkeerterrein Achter de kerk 374 374 359 344 329
FBW Parkeerverwijssysteem 23 23 20 16 12
FBW Kruispunt Molenstraat / Johan Peijnenburgweg 283 272 260 249 238
FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg 98 98 94 90 86
FBW Kruispunt Peijnenburgweg / Dommeldalseweg 281 281 281 270 259
FBW Herinrichting Bogardeind (IJssalon / Beukelaar) 259 247 235 222 210
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) 33 31 30 28 26
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg 368 350 333 315 298
FBW Aanpassing openbare ruimte brede school De Coevering 227 218 208 198 188
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg 108 103 98 93 88
FBW Beleefpad Katoenpad 26 25 24 23 22
FBW Kasteelseloop en Molenheide 34 33 32 31 30
FBW Herinrichting Stationsomgeving 100 96 92 88 84
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en AA 450 434 418 402 387
FBW Herinrichting Eindhovenseweg busbaan Hooge Akker - gem.grens 144 144 144 138 132
FBW Aanleg fietspad Vaarleseweg Broekstraat - spoor 40 40 40 38 37
FBW Busstrook zuid rijbaan Laan der Vier Heemskinderen 92 89 86 83 80
FBW Extra voorsorteervak Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg 221 221 221 212 203
FBW Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III 304 304 291 279 267
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 100 100 96 92 88
FBW Fiets- en voetpad tussen stationsplein / Beekweide 55 55 55 53 51
FBW Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topa-terrein 50 50 48 46 44
FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind 100 100 100 100 96
FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooise - Aragorn 75 75 75 72 69
FBW Inrichtingsplan Bogardeind ged. Beukelaar / Laan der Vier Heemsk. 20 19 18 18 17
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 525 525 504 483 462
By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen 108 108 108 103 99
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen 15 14 13 12 11
FBW Santheuvel 519 519 499 478 457
Totaal bestemmingsreserves 19.946 19.808 19.299 21.037 22.839
Totaal reserves 43.730 41.878 40.132 41.465 43.816
Voorzieningen
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Pensioenvoorzieningen wethouders 2.599 2.579 2.559 2.539 2.519
Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 2.599 2.579 2.559 2.539 2.519
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
Onderhoud wegen 531 401 271 141 141
Onderhoud gebouwen 2.324 2.414 2.303 2.617 2.931
Onderhoud brede school De Coevering 148 171 194 216 239
Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie 3.003 2.986 2.767 2.974 3.311
Voorzieningen door derden beklemde middelen
Wonen 3.627 3.627 3.627 3.627 3.627
Egalisatie Afvalstoffenheffing 9 8 7 7 6
Egalisatie Rioleringen 5.073 5.577 6.333 7.246 8.235
Breedtesport impuls middelen 27 19 19 19 19
Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen 5 5 5 5 5
Voorziening Afgesloten complexen grondbedrijf 55 55 55 55 55
Voorziening Voorschoolse educatie 119 119 119 119 119
Totaal voorzieningen door derden beklemde middelen 8.915 9.410 10.166 11.078 12.066
Totaal voorzieningen 14.517 14.975 15.492 16.590 17.896
Totaal reserves en voorzieningen 58.246 56.853 55.623 58.055 61.712

Toelichting op de reserves

Inleiding

In deze toelichting richten wij ons op de vermogensmutaties die betrekking hebben op 2020. Ook lichten wij toe waarvoor de reserves zijn bedoeld.

Reserves
De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel. Tevens dienen bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. Dekkingsreserves zijn bedoeld ter dekking van afschrijvingskosten van bepaalde investeringen.

Algemene reserves

Algemene reserve

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
3.500 1.622 1.622 3.500

Deze reserve heeft als doel het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers. Daarnaast fungeert de reserve als algemeen weerstandsvermogen van de gemeente. Voor deze reserve is een minimum omvang met de Raad afgesproken van € 3,5 miljoen. In deze Meerjarenbegroting wordt een voorstel voorgelegd om de Algemene Reserve weer aan te zuiveren tot dit minimumbedrag.

De storting van € 1.621.594,- bestaat uit: 

 • Positief saldo bij Kadernota 2020-2023 (€ 8.224,-);
 • Dekking uit Inkomensreserve (€ 1.613.370,-).

De onttrekking van € 1.621.594,- bestaat uit:

 • Negatief saldo bij Meerjarenbegroting 2019-2022 (€ 489.677,-);
 • Negatief saldo bij raadsvoorstel Herinrichting Kalander- en Haspelstraat (€ 2.208,-);
 • Negatief saldo bij 1e tussentijdse rapportage 2019 (€ 57.540,-);
 • Negatief saldo bij MPB 2020-2023 (€ 1.072.169,-).

Inkomensreserve

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
3.052 0 1.613 1.439

De inkomensreserve wordt in de komende jaren ingezet om de Algemene Reserve aan te zuiveren tot de minimum omvang van € 3,5 miljoen. In 2019 is reeds € 2.948.420,- onttrokken, waardoor de beginstand 1-1-2020 = € 3.051.580,- (€ 6.000.000,- -/- € 2.948.420,-).

In 2020 wordt € 1.613.370,- onttrokken uit de Inkomensreserve ten gunste van de Algemene Reserve. 

Algemene reserve grondexploitaties

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de benodigde capaciteit ten behoeve van met name marktrisico's.

Bij de voorfinanciering van de voorziening Bovenwijkse voorzieningen was in de Jaarrekening 2018 geen rekening gehouden met het saldo dat per 31 december 2018 reeds beschikbaar was in deze voorziening. In deze Meerjarenbegroting is hier wel rekening mee gehouden.

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
12.263 0 100 12.163

Het doel van deze reserve is:

 • Buffer voor conjuncturele risico’s (zoals vertragingen in gronduitgifte, grondprijsaanpassingen door economische malaise, etc.);
 • Buffer voor exploitatierisico’s c.q. andere tegenvallers in de grondexploitatie;
 • Dekkingsmiddel voor nieuwe verliesgevende herstructurering c.q. ruimte om tekorten op nieuwe plannen te financieren;
 • Voeding van de voorziening Dekking Verliessaldi Grondbedrijf.

Voor prognoses wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

De onttrekking van € 100.000,- betreft de dekking van te betalen Vennootschapsbelasting (gerelateerd aan grondexploitaties).

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de nog lopende project specifieke risico’s in de grondexploitatie.

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
4.969 0 0 4.969

Op basis van de nieuwe richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten verplicht om eerder tussentijdse winst te nemen voor plannen waarvoor een positief eindresultaat wordt verwacht en een deel van de opbrengsten en kosten al hebben plaatsgevonden. Aangezien deze exploitaties halfjaarlijks (in het kader van de Jaarrekening en Meerjarenbegroting) worden herzien, en dan weer blijkt of project specifieke risico’s zijn opgetreden, kan het voorkomen dat het verwachte eindresultaat negatief bijgesteld moet worden. Gevolg kan zijn dat eerdere tussentijdse winsten weer gecorrigeerd moeten worden. We achten het daarom van belang om een onderscheid te maken tussen winsten die zeker gerealiseerd zijn (omdat exploitaties zijn afgesloten) en tijdelijke voorlopige winsten waar weer correcties op plaats kunnen vinden. Door deze werkwijze kan de Algemene reserve Grondexploitaties blijven dienen om marktrisico’s en een eventuele nieuwe crisis op te kunnen vangen.

Reserve personeel en organisatie

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
222 6 0 228

Het doel van deze reserve is om onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering op te vangen.

De toevoeging betreft een spaarcomponent voor de eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag (€ 5.562,-).

Reserve onderwijshuisvesting/ integraal huisvestingsplan (IHP)

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
5.151 1.107 678 5.580

Het doel is de toekomstige huisvestingsplannen onderwijs realiseerbaar maken.

De toevoeging heeft betrekking op:

 • Een dotatie in de reserve overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 1.107.093,-).

De onttrekking heeft betrekking op:

 • De kapitaallasten van investeringen overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 677.849,-).

Reserve participatie

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
490 0 0 490

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten van de BUIG-uitkeringen (BUIG = gebundelde uitkering). De gemeente ontvangt een gebundelde uitkering om daarmee uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren.

Reserve verkoopopbrengst hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten (HNG)

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
217 0 217 0

Per 1 januari 1996 zijn alle aandelen van het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) verkocht aan NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De koopprijs is in 1996 in totaliteit in deposito gestort bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en wordt jaarlijks uitbetaald aan de deelnemende gemeenten naar rato van hun aandeel in de verkoopprijs.

Het doel van deze reserve is om dit bedrag jaarlijks (tot 2021) vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie als dekkingsmiddel. Daarna komt de reserve te vervallen.

Reserve investeringen speeltuin De Viking

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
40 0 0 40

Het doel van deze reserve is het uitvoeren van investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan speeltuin De Viking aan de hand van een door de stichting in te dienen investeringsplan.

Reserve hondenbeleid

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
154 0 41 113

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Hondenbeleid om forse afwijkingen in de tarieven van de hondenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit hondenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van het hondenbeleid.

De onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Hondenbeleid in 2020 van € 40.991,-.

Reserve recreatie en toerisme

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
697 0 112 585

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Recreatie en Toerisme om forse afwijkingen in de tarieven van de toeristenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit toeristenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van recreatieve voorzieningen en initiatieven.

De  onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme in 2020 van € 111.881,-.

Reserve centrummanagement/ ondernemersinitiatieven

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
16 0 0 16

In deze reserve wordt het saldo gestort tussen de opbrengsten uit reclamebelasting en de werkelijke kosten uit het ondernemersfonds. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Geldrop en de Uitvoeringsovereenkomst Centrum- en lintenmanagement Mierlo. Het verschil wordt na definitieve vaststelling van de subsidie ondernemersfonds, in het jaar na subsidieverlening, uitgekeerd of in rekening gebracht aan de centrummanagementorganisaties.

Fondsen grondexploitaties

Op 9 maart 2015 is de huidige nota kostenverhaal vastgesteld. Hier wordt een actuele situatie van deze fondsen beschreven. Stortingen op basis van verkopen in 2018 en facturatie op basis van afspraken uit getekende anterieure overeenkomsten zijn hieronder weergegeven voor zover die in 2019 ten gunste van de fondsen hebben plaatsgevonden. Claims die er op rusten zijn hieronder eveneens weergegeven.

Reserve leefbaarheidsfonds

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor flankerend beleid t.b.v. de sociale doelgroep.

In 2019 lopen initiatieven voor sociale woningbouw. Deze kunnen ondersteund worden met deze middelen. Bij de herijking van de nota kostenverhaal kan nader worden ingegaan op de wijze van ondersteuning. Daarbij kan tevens bekeken worden of dit beperkt met blijven tot de sociale doelgroep of dat deze ook ingezet zou moeten worden voor het (lage) middenhuur segment en woonvormen ter bevordering van het thuiswonen van zorgbehoevenden.

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
1.244 0 0 1.244

Reserve fonds investering ruimtelijke ordening

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de acht in de nota kostenverhaal genoemde doeleinden.

In het kader van dit fonds is er nog een aantal claims voor te verwachten. Het gaat daarbij om een bedrag voor het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen (paragraaf 4.2.6 van de nota kostenverhaal) en een bedrag voor het bereiken van doelstellingen voor overlastbeperking van solitaire bedrijfslocaties (paragraaf 4.2.7 van de nota kostenverhaal). Tenslotte lopen er nog een aantal initiatieven voor kunsttoepassingen in de openbare ruimte (paragraaf 4.2.5 van de nota kostenverhaal).

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
537 0 0 537

Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw)

Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie.

Vooruitlopend op de herijking van de nota kostenverhaal heeft het college besloten om de afdrachten voor bovenwijkse voorzieningen te verhogen om het bovenstaande tekort op te kunnen lossen. Als na herijking van de nota kostenverhaal in het bijbehorende ruimtelijke document ook de nieuwe bovenwijkse voorzieningen zijn opgenomen dan zal de taakstelling en afdracht nog verder verhoogd moeten worden.

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
1.450 0 0 1.450

Reserve fonds herstructurering woongebieden

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van woningen, zoals bijvoorbeeld aan de oostzijde van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen.

Eind 2019 moet duidelijk worden hoe groot de claim van het eerste project Bogardeind wordt. Het is echter al duidelijk dat het hier om bedragen gaat die het huidige saldo ver overschrijden. Als er ook nog andere opgaven hieruit gefinancierd moeten worden, zal het bedrag aan afdrachten per m2 aanzienlijke verhoogd moeten worden. Ter overbrugging tot de herijking van de nota kostenverhaal heeft het college inmiddels besloten om binnen de bandbreedte van de raad de afdracht te verhogen van € 2,50 naar € 7,50 per m2.

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
337 0 0 337

Reserve verevening bedrijfsomgevingen

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van bedrijventerreinen/bedrijfslocaties.

Indien dit bedrag ingezet dient te worden voor bijvoorbeeld de herstructurering van De Bleekvelden, dan is er een aanzienlijk hoger bedrag nodig. Ook ten behoeve van dit fonds heeft het college ter overbrugging tot de herijking van de nota kostenverhaal inmiddels besloten om binnen de bandbreedte van de raad de afdracht te verhogen naar € 7,50 per m2 mits de plannen economisch uitvoerbaar blijven.

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
60 0 0 60

Dekkingsreserves

Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
1.200 0 0 1.200

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de bouw van de nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie.

Nutsvoorzieningen centrum Mierlo

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
67 0 7 61

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de nutsvoorzieningen centrum Mierlo.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2020 van € 6.507,-.

P-Margrietstraat ter hoogte van Frisostraat

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
445 0 23 422

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: P-Margrietstraat ter hoogte van Frisostraat.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2020 van € 22.850,-.

Dorpsstraat deel Rabobank-ter hoogte van de Plus supermarkt

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
583 0 24 559

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van de Plus supermarkt.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2020 van € 24.338,-.

Onderzoek en realisatie kiosk Mierlo

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
97 0 7 90

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: voorbereiding onderzoek en realisatie kiosk Mierlo.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2020 van € 7.052,-.

Tijdelijke huisvesting

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
8 0 8 0

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor tijdelijke huisvesting.

In 2020 wordt de laatste afschrijvingstermijn ten laste van deze dekkingsreserve gebracht (€ 7.939,-) waardoor de stand per 31-12-2020 = 0. Daarna vervalt deze dekkingsreserve.

Dekkingsreserves vanuit fonds bovenwijks

In het overzicht van reserves en voorzieningen staan de volgende dekkingsreserves opgenomen die zijn gevormd ten laste van het Fonds bovenwijkse voorzieningen. Indien er sprake is van een onttrekking dan betreft het de jaarlijkse afschrijvingslasten. Het gaat om de volgende dekkingsreserves:

- FBW Herinrichting Langstraat (afschrijvingslasten 2020 € 13.179,-)

- FBW Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind (afschrijvingslasten 2020 € 18.110,-)

- FBW Herinrichting Heggestraat

- FBW Rotonde centrum Geldrop (afschrijvingslasten 2020 € 6.478,-)

- FBW Parkeerterrein Weverijmuseum

- FBW Herinrichting parkeerterrein Markt

- FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent (afschrijvingslasten 2020 € 13.020-)

- FBW Parkeerterrein Achter de Kerk

- FBW Parkeerverwijssysteem

- FBW Kruispunt Molenstraat / Johan Peijnenburgweg (afschrijvingslasten 2020 € 11.320,-)

- FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg

- FBW Kruispunt Peijnenburgweg / Dommeldalseweg

- FBW Herinrichting Bogardeind (IJssalon / Beukelaar) (afschrijvingslasten 2020 € 12.344,-)

- FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) (afschrijvingslasten 2020 € 1.665,-)

- FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg (afschrijvingslasten 2020 € 17.491,-)

- FBW Aanpassing openbare ruimte brede school Coevering (afschrijvingslasten 2020 € 9.907,-)

- FBW Busbaan Gijzenrooiseweg (afschrijvingslasten 2020 € 5.153,-)

- FBW Beleefpad Katoenpad (afschrijvingslasten 2020 € 1.099,-)

- FBW Kasteelseloop en Molenheide (afschrijvingslasten 2020 € 1.116,-)

- FBW Herinrichting Stationsomgeving (afschrijvingslasten 2020 € 4.000,-)

- FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA (afschrijvingslasten 2020 € 15.682,-)

- FBW Herinrichting Eindhovenseweg busbaan Hooge Akker - gemeentegrens

- FBW Aanleg fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor

- FBW Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen (afschrijvingslasten 2020 € 2.930,-)

- FBW Extra voorsorteervak Eindhovenseweg / Gijzenrooisewg

- FBW Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III

- FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III

- FBW Fiets- en voetpad tussen stationsplein / Beekweide

- FBW Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topa-terrein

- FBW Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind

- FBW Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn

- FBW Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen (afschrijvingslasten 2020 € 800,-)

- FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg

- By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen

- Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen (afschrijvingslasten 2020 € 1.000,-)

- FBW Santheuvel

Toelichting op de voorzieningen

Inleiding

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die een inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten daarom gebaseerd zijn op een tijdige opbouw van de voorziening.

Pensioenen wethouders

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
2.599 110 130 2.579

Op basis van de Wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) zijn wij als gemeente zelf verantwoordelijk voor de pensioenen van onze (ex-)wethouders. Wij moeten dus zelf zorgen voor een eigen pensioenfonds. Dit houdt in dat wij de opgebouwde pensioenen over de periode dat de politieke ambtsdrager actief was alsmede over de wachtgeldperiode zelf uitbetalen en de daarmee samenhangende risico’s zelf dragen. De hoogte van deze voorziening moet gelijk zijn aan de actuariële berekeningen die door een extern bureau voor ons (en alle andere gemeenten) gemaakt worden.

Voorzieningen onderhoud/egalisatie

Voorziening groot onderhoud wegen

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
531 845 975 401

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken (bruggen en tunnels) op basis van beleidsplannen, vastgesteld door de raad.

Op basis van een beleidsplan voor het onderhoud van wegen enerzijds en een beleidsplan voor onderhoud van civiele kunstwerken anderzijds vinden stortingen en onttrekkingen binnen deze voorziening plaats.

De toevoeging bestaat uit een storting voor onderhoud wegen (€ 820.073,-) en civiele kunstwerken (€ 25.250,-). De onttrekking heeft betrekking op kosten voor groot onderhoud wegen en civiele kunstwerken in 2020 (€ 975.250,-).

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
2.324 874 783 2.415

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad.

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, dat volgt uit het onderhoudssysteem O-prognose, lopen alle stortingen en onttrekkingen voor de panden van gemeente Geldrop-Mierlo via deze onderhoudsvoorziening.

Voorziening onderhoud brede school Coevering

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
148 23 0 171

Met de schoolbesturen van De Regenboog en De Branding zijn afspraken gemaakt over de ruimteverdeling en het onderhoud binnen de Brede School Coevering. Het groot onderhoud van het totale gebouw wordt door de gemeente uitgevoerd. Sinds 2015 worden de gelden voor onderhoud rechtstreeks door het Rijk aan de schoolbesturen voldaan. De beide schoolbesturen dienen zodoende de jaarlijkse storting in de voorziening Groot onderhoud gebouwen voor deze school aan de gemeente te voldoen. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft bij de 2e tussentijdse rapportage 2019 een aparte voorziening gevormd, afgesplitst van de grote voorziening, zodat de besturen via de gepubliceerde gemeentelijke jaarrekening jaarlijks inzicht hebben in het verloop van de gestorte gelden en de besteding hiervan.

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening Wonen

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
3.627 0 0 3.627

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van diverse projecten in het belang van de volkshuisvesting. De voorziening is destijds gevormd uit de algemene reserve van het voormalig woonbedrijf en van het SRE ontvangen BLS-gelden (BLS = Besluit Locatie gebonden Subsidies). Het geld uit de voorziening moet verplicht worden aangewend in het belang van de volkshuisvesting.

Het saldo binnen deze voorziening wordt volledig aangewend voor de bekostiging van Startersleningen en Duurzaamheidsleningen.

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
9 11 12 8

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Afval om forse afwijkingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de afvalstoffenheffing worden ingezet voor de uitvoering van afvalinzameling en -verwerking.

Per saldo is er in 2020 sprake van een nadeel op de gesloten exploitatie Afval van € 464,- (storting van € 11.467,- en onttrekking van € 11.931,-).

Egalisatievoorziening rioleringen

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
5.073 504 0 5.577

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Riolering om forse afwijkingen in de tarieven van de rioolheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de rioolheffing worden ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van riolering.

Het in 2020 te storten bedrag is bestemd voor toekomstige kosten op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Voorziening breedtesport impuls middelen

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
27 45 53 19

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de uitvoering van breedtesportprojecten. Vanuit de landelijke overheid hebben gemeenten in het verleden middelen ontvangen in het kader van de breedtesport impuls. Vanuit deze middelen is een aantal projecten gestart met als doel talentontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om Sjors Sportief / Creatief en Braakhuizen United.

Voorziening gemeentelijk herplantfonds

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
5 0 0 5

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de herplant van bomen. Bij het verlenen van een kapvergunning kan herplant opgelegd worden. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren, omdat bijvoorbeeld de ruimte hiervoor ontbreekt. Hiertoe is in 2014 een gemeentelijk herplantfonds in het leven geroepen. De waarde van de te kappen boom wordt daarbij in het fonds gestort en op een later moment aangewend voor herplanting.

Voorziening afgesloten complexen grondbedrijf

Verliesvoorziening

De afzonderlijke voorziening voor de te verwachten verliezen voor lopende grondexploitaties moet voldoende groot zijn om (de contante waarde van) de te verwachte tekorten te kunnen afdekken. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de voorraad ‘Bouwgronden In Exploitatie’.

Voorziening afgesloten complexen

Voor exploitaties die zijn afgesloten is een afzonderlijk voorziening beschikbaar. Het gaat om middelen die nog nodig zijn voor afronding van die projecten. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

Beide voorzieningen worden in het kader van de Jaarrekening 2019 geactualiseerd.

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
55 0 0 55

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in 2016 besloten om een afzonderlijke voorziening voor afgesloten complexen aan te houden. Voor exploitaties die zijn afgesloten, omdat alle uitgeefbare gronden zijn verkocht, worden middelen gereserveerd om (een laatste deel van) het plangebied woonrijp te maken. Deze zijn in deze voorziening ondergebracht.

Op deze voorziening wordt geen rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

Voorziening voorschoolse educatie

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
119 0 0 119
Deze voorziening is in 2018 gevormd ten behoeve van de ontwikkelrichting voorschoolse educatie. Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo is per 1 maart 2018 ontbonden. Hierbij is afgesproken dat het batig saldo terug vloeit naar de gemeente Geldrop-Mierlo. Deze middelen worden in 2019 vrijgegeven voor de ontwikkelrichting voorschoolse educatie.

Beleid t.a.v. bespaarde rente

Beleid t.a.v. bespaarde rente

Reserves en voorzieningen dienen voor de interne financiering van gemeentelijke investeringen. De bespaarde rente over dit vermogen hoeft uiteraard niet uitgekeerd te worden aan externen, maar blijft beschikbaar binnen de gemeentelijke boekhouding.

Het uitgangspunt is om bespaarde rente te berekenen over de reserves. Dit wordt ingezet als dekkingsmiddel voor exploitatielasten. Daarnaast wordt bespaarde rente berekend over de voorziening Dekking Verliessaldi Grondexploitaties, vanwege de waardering tegen netto contante waarde. Het onderscheid in incidentele en structurele rente is vervallen.

Het totaal van de rentelasten en rentebaten en het gebruikte rentepercentage is opgenomen in de paragraaf Financiering.

In aanloop naar de Meerjarenbegroting 2021-2024 willen wij bekijken wat de gevolgen zijn van het afzien van toepassing van bespaarde rente. Hierover wordt de raad t.z.t. geïnformeerd.